Źródła inspiracji w rozumieniu duchowości misyjnej w myśli Jana Pawła II
PDF (English)

Słowa kluczowe

personalizm
chrystocentryzm
misja Kościoła
duchowość chrześcijańska
duchowość misyjna
inkulturacja
dialog międzyreligijny

Jak cytować

Piasecki, P. (2023). Źródła inspiracji w rozumieniu duchowości misyjnej w myśli Jana Pawła II. Poznańskie Studia Teologiczne, 43, 251–268. https://doi.org/10.14746/pst.2023.43.13

Abstrakt

Pojęcie duchowości misyjnej mieści się w głównym nurcie rozumienia duchowości chrześcijańskiej. Jan Paweł II postrzega ją w personalistycznej i chrystologicznej perspektywie. Zgodnie z jego myślą duchowość misyjna jest owocem całkowitego poddania się Duchowi Świętemu w dążeniu misjonarza do trwałego upodobnienia się do Chrystusa. Postawa ta wynika z głębokiego zjednoczenia z całą Trójcą Świętą, zjednoczenia z Ojcem przez Jezusa Chrystusa, w Duchu Świętym. Naśladowanie Chrystusa, głosiciela Ewangelii, jest niezbędnym elementem duchowości misyjnej. Jej praktyka prowadzi do autentycznej inkulturacji, miłości do Kościoła, kształtuje właściwego ducha modlitwy i ascezy misyjnej, dynamizuje zaangażowanie apostolskie i kładzie podwaliny pod prawdziwy dialog, nierozerwalnie związany z misyjną działalnością Kościoła.

https://doi.org/10.14746/pst.2023.43.13
PDF (English)

Bibliografia

Aubert A., Théologie missionnaire et spiritualité missionnaire, “Collectanea Mechiliniensis” (1974), pp. 424-432.

Bonivento C., The Nature of Evangelization according to “Evangelii nuntiandi”, “Omnis Terra” 14 (1980), pp. 249-260.

Bürkle H., Missionarische Spiritualität als Antwort auf Grunderfahrungen In den Religionen, “Geist und Leben” 48 (1975), pp. 431-443.

Buttiglione R., Myśl Karola Wojtyły, tłum. J. Merecki, Lublin: Instytut Jana Pawła II KUL, 2010.

Chmielewski M., Duchowość Jana Pawła II. Studium na podstawie encyklik i adhortacji, Lublin: Wydawnictwo „Polihymnia” 2013.

Chmielewski M., Personalistyczno-chrystologiczna terminologia duchowa w nauczaniu papieskim, ”Duchowość w Polsce” 15 (2013), pp. 19-36.

Courtois G., Esprit chrétien, esprit missionnaire, Paris: Editions Fleurus, 1966.

Dhavamony M., Basic Structures of Missionary Spirituality, “Omnis Terra” 13 (1979), pp. 179-210.

Dhavamony M., Missionary Spirituality, Bangalore: Christ University, 1977.

Dupuis J., Apostolic Exhortation “Evangelii nuntiandi” of Pope Paul VI, “Vidyajyoti” 40 (1976), pp. 218-230.

Esquerda Bifet J., La spiritualité missionnaire pour une nouvelle évangélisation, “Omnis Terra” 320 (1996), pp. 61-79.

Esquerda Bifet J., Misionologia. Evangelizar en un mundo global, Madrid: Biblioteca de Autores Christianos-Sapientia Fidei, 2008.

Esquerda Bifet J., Missionary Spirituality, Bangalore: Christ University 1977.

Esquerda Bifet J., Spirituality for a Missionary Church, Roma: Urbaniana University Press 1994.

Gittins A.J., Ministry at the Margins: Strategy and Spirituality for Mission, New York: Orbis Books, 2002.

Gittins A.J., Reading the Clouds: Mission Spirituality for New Times, Liguori, Missouri: Ligouri Publications, 1999.

Kaufmann L., An Introduction to the Apostolic Exhortation “Evangelii nuntiandi”, “Omnis Terra” 11 (1976-1977), pp. 31-35.

Kelly B., Missionary Spirituality, Dublin: Veritas, 1960.

Kiciński J., Duchowość misji współdzielonej. Studium w świetle współczesnego Magisterium Kościoła, Wrocław: Papieski Wydział Teologiczny, 2013.

Kluj W., Duchowość misyjna. Między „Ad gentes” a „Redemptoris missio”, “Annales Missiologici Posnanienses” 15 (2006), pp. 19-36. DOI: https://doi.org/10.14746/amp.2006.15.02

Letter P.D., The Missionary Legacy of Pope Paul VI: From “Ad Gentes” to “Evangelii nuntiandi”, “Worldmission” 30 (1979), pp. 4-9.

Łysień L., Jan Paweł II — zdumiewanie jest tajemnicą człowieka [w:] Hermeneutyka nauczania Jana Pawła II, red. A. Węgrzyniak, L. Łysień, Bielsko-Biała: Instytut Teologiczny im. św. Jana Kantego. Scriptum, 2006, pp. 31-56.

McGregor B., Commentary on “Evangelii nuntiandi”, “Doctrine and Life” March–April (1977), pp. 53-97.

Miller F., Pastoral Aspects of “Evangelii nuntiandi”, “Omnis Terra” 11 (1976-1977), pp. 209-213.

Monchamin J., Théologie et spiritualité missionnaire, Paris: Beauchesne, 1985.

Nebreda A., Mission, Theology and Spirituality, “Teaching All Nations” 13 (1976), pp. 71-85.

Piasecki P., Duchowość misyjna w posoborowej nauce Kościoła katolickiego, Poznań: UAM Redakcja Wydawnictw, 2013.

Piasecki P., Maryjne modele ewangelizacji w duchowości bł. Jana Pawła II, “Salvatoris Mater” 1–4 2014, pp. 407-420.

Raguin Y.M., “I Am Sending You”: Spirituality of the Missioner, Manila: EAPI, 1973.

Reilly M.C., Spirituality for Mission, Manila: EAPI, 1973.

Retif A., La mission, éléments de la théologie et spiritualité missionnaire, Tours: Mame, 1963.

Sheldrake P., Spirituality and History: Questions of Interpretation, New York: Orbis Books, 1998.

Tatar M., Modlitwa i sakramenty święte fundamentem duchowości misyjnej, “Lumen Gentium”. Zeszyty Misjologiczne 34 (2014) 1(166), pp. 18-35.