Smutek pocieszony. J. Ratzingera/Benedykta XVI traktat o radości

Main Article Content

Jerzy Szymik

Abstrakt

Ludzkiemu pragnieniu radości i dążeniu do niej sprzeciwiają się twarde fakty: grzechu, zła, cierpienia i ostatecznie śmierci. Dotkliwość i dramatyzm doczesnej egzystencji oraz jej skończo- ność stawiają pod znakiem zapytania możliwość autentycznej radości, jej zasadność, a nawet mo- ralną prawość. W odróżnieniu od cywilizacyjnych wysiłków zapewnienia człowiekowi bytu wol- nego od smutku, fenomen chrześcijańskiej odpowiedzi polega na ufnym wobec Boga uznaniu ko- nieczności współistnienia na tym świecie smutku i radości. Dlatego drogi ku radości nie szuka Kościół poza smutkiem, w odrzuceniu go, lecz - paschalnie - w przejściu: ze śmierci do życia. Nowotestamentalny dialog Boga z człowiekiem otwierają słowa wieszczące dobrą nowinę: „Raduj się!" Radość jest możliwa, bo Bóg także teraz - pośród cieni zła - daje do niej prawo: zbawia świat przez śmierć i zmartwychwstanie Jezusa i posyła nań Ducha-Pocieszyciela. W rozbudzaniu tej au- tentycznej i nieutracalnej radości, której poręką jest przyszłość w Bogu, czyniącej znośnym trud istnienia, będącej narzędziem i wewnętrzną mocą prawdy, widzi J. Ratzinger/Benedykt XVI istot- ne zadanie Kościoła sprawującego Eucharystię i posłanego, by być szafarzem Bożego miłosierdzia.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Dział
Artykuły naukowe
Biogram autora

Jerzy Szymik, Uniwersytet Śląski, Katowice Wydział Teologiczny

Ksiądz prof. dr hab. Jerzy Szymik - profesor zwyczajny w Katedrze Teologii Dogmatycznej i Duchowości Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego, w latach 2004-2014 członek Mię- dzynarodowej Komisji Teologicznej.

Referencje

 1. Lubac de H., Tragödie des Humanismus ohne Gott, Salzburg 1950.
 2. Miłosz C., Zadanie, w: tenże, Wiersze, t. 2, Kraków–Wrocław 1985, s. 191.
 3. Moynihan R., Niech jaśnieje Światło Boże. Duchowa wizja Ojca Świętego Benedykta XVI, tłum. K. Sylwestrow, Kraków 2006.
 4. Nietzsche F., Tako rzecze Zaratustra, tłum. W. Berent, Poznań 1995.
 5. Nietzsche F., Werke, t. 15. Leipzig 1899 i nast.,
 6. Nietzsche F., Wola mocy, tłum. K. Drzewiecki, S. Frycz, Kraków 2009.
 7. Ratzinger J./Benedykt XVI, Cudownie być chrześcijaninem. O nadziejach związanych ze spotkaniem w Kolonii [rozm. E. von Gemmingen], tłum. st, bz, jp, „Gość Niedzielny” z dn. 02.08.2005, s. 6.
 8. Ratzinger J./Benedykt XVI, Błogosławieństwo Bożego Narodzenia. Medytacje, tłum. J. Merecki, Kraków 2006.
 9. Ratzinger J./Benedykt XVI, Bóg Jezusa Chrystusa. Medytacje o Bogu Trójjedynym, tłum. J. Zychowicz, Kraków 1995.
 10. Ratzinger J./Benedykt XVI, Demokracja w Kościele. Możliwości i ograniczenia [współautor: H. Maier], tłum. M. Labiś, Kraków 2004.
 11. Ratzinger J./Benedykt XVI, Deus caritas est, encyklika z dn. 25.12.2005 http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/benedykt_xvi/encykliki/deus_caritas_25122005.html.
 12. Ratzinger J./Benedykt XVI, Dlaczego wierzę? Przesłanie pontyfikatu 2005-2013, tłum. A.M. Stefańska, Kraków 2013.
 13. Ratzinger J./Benedykt XVI, Eucharystia. Bóg blisko nas, red. S.O. Horn, V. Pfnür, tłum. M. Rodkiewicz, Kraków 2005.
 14. Ratzinger J./Benedykt XVI, Formalne zasady chrześcijaństwa. Szkice do teologii fundamentalnej, tłum. W. Szymona, Poznań 2009.
 15. Ratzinger J./Benedykt XVI, Głosiciele Słowa i słudzy waszej radości. Teologia i duchowość sakramentu święceń (Opera Omnia, t. 12), red. pol. K. Góźdź, M. Górecka, tłum. M. Górecka, M. Rodkiewicz (współpraca J. Kobienia, D. Petruk), Lublin 2012.
 16. Ratzinger J./Benedykt XVI, In Gott ist unsere Zukunft. Ansprachen & Predigten während seines Besuchs in Deutschland, Leipzig 2011.
 17. Ratzinger J./Benedykt XVI, Jesus von Nazareth. Prolog. Die Kindheitsgeschichten, Freiburg im Br. 2014.
 18. Ratzinger J./Benedykt XVI, Jezus z Nazaretu, cz. 2: Od wjazdu do Jerozolimy do Zmartwychwstania, tłum. W. Szymona, Kielce 2011.
 19. Ratzinger J./Benedykt XVI, Jezus z Nazaretu: Dzieciństwo, tłum. W. Szymona, Kraków 2012.
 20. Ratzinger J./Benedykt XVI, Kościół – znak wśród narodów. Pisma eklezjologiczne i ekumeniczne (Opera Omnia, t. 8/1), red. pol. K. Góźdź, M. Górecka, tłum. W. Szymona, Lublin 2013.
 21. Ratzinger J./Benedykt XVI, Kościół. Pielgrzymująca wspólnota wiary, tłum. W. Szymona, Kraków 2005.
 22. Ratzinger J./Benedykt XVI, Künder des Wortes und Deiner eurer Freude (Gesammelte Schriften, t. 12), Freiburg-Basel-Wien 2010.
 23. Ratzinger J./Benedykt XVI, Maryja w tajemnicy Kościoła [współautor: H.U. von Balthasar], tłum. W. Szymona, Kraków 2007.
 24. Ratzinger J./Benedykt XVI, Miłości można się nauczyć. Małżeństwo i rodzina na drodze życia, oprac. E. Guerriero, tłum. P. Borkowski, Warszawa 2013.
 25. Ratzinger J./Benedykt XVI, Mistrzowie duchowi. Ojcowie i pisarze średniowiecza, tłum. „L’Osservatore Romano”, Poznań 2011, s. 69-70.
 26. Ratzinger J./Benedykt XVI, Mistrzowie franciszkańscy i dominikańscy, tłum. „L’Osservatore Romano”, Poznań 2012, s. 22.
 27. Ratzinger J./Benedykt XVI, Myśli duchowe, tłum. W. Szymona, Poznań 2008.
 28. Ratzinger J./Benedykt XVI, Nauczmy się wierzyć. Niezwykłe przesłanie Ojca Świętego skierowane do Kościoła, tłum. W. Szymona, Kraków 2013.
 29. Ratzinger J./Benedykt XVI, Nowe porywy ducha. Ruchy odnowy w Kościele, tłum. S. Czerwik, Kielce 2006.
 30. Ratzinger J./Benedykt XVI, Orędzie na XXVII Światowy Dzień Młodzieży: ‘Radujcie się zawsze w Panu! (Flp 4,4)’ (15.03.2012).
 31. Ratzinger J./Benedykt XVI, Prawda, wartości, władza. Kiedy społeczeństwo można uznać za pluralistyczne, tłum. G. Sowinski, Kraków 1999.
 32. Ratzinger J./Benedykt XVI, Radość wiary, red. G. Vigini, red. wyd. pol. M. Romanowski, Częstochowa 2012.
 33. Ratzinger J./Benedykt XVI, Sacramentum caritatis, adhortacja z dn. 22.02.2007 http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/benedykt_xvi/adhortacje/sacramentum_caritatis_22022007.html.
 34. Ratzinger J./Benedykt XVI, Sakrament i misterium. Teologia liturgii, tłum. A. Głos, red. M. Koza, Kraków 2011.
 35. Ratzinger J./Benedykt XVI, Słudzy waszej radości. Chrześcijaństwo, apostolstwo, kapłaństwo, tłum. T. Jaeschke, K. Wójtowicz, Wrocław 1990.
 36. Ratzinger J./Benedykt XVI, Sól ziemi. Chrześcijaństwo i Kościół katolicki na przełomie tysiącleci [rozm. P. Seewald], tłum. G. Sowinski, Kraków 1997.
 37. Ratzinger J./Benedykt XVI, Światłość świata. Papież, Kościół i znaki czasu [rozm. P. Seewald], tłum. P. Napiwodzki, Kraków 2011.
 38. Ratzinger J./Benedykt XVI, Święto wiary. O teologii mszy świętej, tłum. J. Merecki, Kraków 2006.
 39. Ratzinger J./Benedykt XVI, W czas Bożego Narodzenia, tłum. K. Wójtowicz, Kraków 2001.
 40. Ratzinger J./Benedykt XVI, Wzniosła Córa Syjonu. Rozważania mariologiczne, tłum. J. Królikowski, Poznań 2002.
 41. Ratzinger J./Benedykt XVI, Zmartwychwstanie i życie wieczne. Studia o eschatologii i teologii nadziei (Opera Omnia, t. 10), red. pol. K. Góźdź, M. Górecka, tłum. J. Kobienia, Lublin 2014.
 42. Valli A.M., Ratzinger na celowniku. Dlaczego go atakują? Dlaczego jest słuchany?, tłum. M. Masny, Kraków 2011.