O czasopiśmie

Zakres i zasięg czasopisma

Ogólnopolskie czasopismo, którego problematyka dotyczy szeroko rozumianych nauk politycznych powstałe w 2010 r. na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu jako półrocznik, a obecnie jest wydawane jako rocznik.

Naszym głównym celem jest stworzenie forum, w ramach którego studenci i studentki oraz doktorantki i doktoranci będą mogli zaprezentować wyniki swoich badań a także wymieniać się poglądami z zakresu:
- nauk o polityce i administracji,
- nauk o bezpieczeństwie,
- nauk o mediach i komunikacji społecznej.

Zgodnie z ideą założycieli czasopisma, każdy numer dotyczył ściśle określonego tematu przewodniego, w ramach, którego proponowaliśmy konkretne obszary tematyczne, jednak wraz z poszerzaniem profilu czasopisma, odeszliśmy od tej praktyki. W rezultacie jesteśmy otwarci na publikowanie artykułów, recenzji i tłumaczeń z wyżej wymienionego zakresu nauk.
„Refleksje” nie znajdują się już ministerialnym wykazie czasopism punktowanych. Nie oznacza to, że autorzy artykułów nie otrzymują żadnej gratyfikacji, gdyż zgodnie z przepisami, to dla autora 5 punktów. Wszystkie publikowane teksty są recenzowane. W naszym półroczniku pojawiają się artykuły w językach: polskim, angielskim, rosyjskim.
Informacje o naborach tekstów znajdować się będą na naszym profilu na Facebooku. Więcej informacji na temat redakcji, procedury recenzowania oraz wymogów technicznych znajdują się na naszej stronie internetowej: refleksje.amu.edu.pl

Proces recenzowania

  1. Redakcja dokonuje wstępnej weryfikacji nadesłanych tekstów badając adekwatność ich tematyki z profilem rocznika oraz zgodność z wymogami redakcyjnymi.
  2. Do oceny każdego nadesłanego tekstu powoływany jest redaktor tematyczny odpowiedzialny za jego wstępną recenzję.
  3. Teksty wstępnie zaaprobowane zostają przekazane do recenzji dwóch osób spośród wymienionych na liście recenzentów współpracujących z Redakcją. W przypadku tekstu w języku obcym, jeden z recenzentów jest afiliowany w instytucji zagranicznej. Nazwiska recenzentów poszczególnych tekstów nie są ujawniane. Lista recenzentów publikowana jest na stronie internetowej czasopisma.
  4. Recenzenci oceniając tekst wypełniają formularz recenzyjny dostępny na stronie internetowej czasopisma. Recenzja zawiera jednoznaczny wniosek w sprawie dopuszczenia materiału do publikacji.
  5. Autorzy publikacji i recenzenci nie znają swoich tożsamości (double-blind review process).
  6. Szczegółowe zasady recenzowania artykułów odpowiadają wytycznym Ministerstwa Nauki zawartym w broszurze „Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce”.

Polityka otwartego dostępu

Czasopismo zapewnia natychmiastowy, otwarty dostęp do wszystkich swoich treści zgodnie z zasadą, że badania swobodnie dostępne zwiększają i przyśpieszają globalny rozwój nauki i wymianę wiedzy. Redakcja zachęca autorów do zamieszczania opublikowanych w czasopiśmie artykułów (po recenzji lub ostatecznej wersji wydawcy) w otwartych repozytoriach z podaniem linku do utworu ze strony czasopisma oraz numeru DOI artykułu.

Zasady etyki

1. Decyzja o publikacji poszczególnych tekstów jest podejmowana ze względu na cele i założenia programowe czasopisma naukowego oraz tematykę tekstu i jego przydatność dla nauki i praktyki, oryginalność, a także zastosowane metody badawcze, dobór źródeł oraz komunikatywność przekazu.

2. Wydawca oraz organy czasopisma naukowego dbają o jak najwyższy poziom merytoryczny czasopisma naukowego oraz realizację przyjętych celów i założeń programowych. Działają w poszanowaniu wolności badań naukowych, dbając o uczciwość i niezależność od zewnętrznych wpływów na publikowane treści. Stosują wszelkie dostępne środki w celu zapobiegania plagiatom i publikacji nierzetelnych danych.

3. Decyzja o publikacji tekstu oparta jest na recenzjach, opinii redaktora tematycznego oraz Komitetu Redakcyjnego.

4. Wymagania wobec Autorów oraz zasady recenzowania artykułów są jawne i publicznie dostępne.

5. Wydawca stwarza możliwość dyskusji nad artykułem po jego opublikowaniu, w szczególności w formie artykułów dyskusyjnych, recenzji lub listów do redakcji.

------------

Sponsors

Czasopismo „Refleksje. Pismo naukowe studentów i doktorantów WNPiD UAM” otrzymało wsparcie finansowe ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (Umowa nr 667/P-DUN/2018, zadanie 5. Zwiększenie udziału zagranicznych recenzentów czasopisma "Refleksje. Pismo naukowe studentów i doktorantów WNPiD UAM”). Realizacja projektu obejmowała lata 2018 i 2019.

Czasopismo „Refleksje. Pismo naukowe studentów i doktorantów WNPiD UAM” otrzymało wsparcie finansowe ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (Umowa nr 537/P-DUN/2017, zadanie 5. Przygotowanie oryginalnych numerów czasopisma "Refleksje. Pismo naukowe studentów i doktorantów WNPiD UAM" w języku angielskim w celu zwiększenia międzynarodowego oddziaływania czasopisma). Realizacja projektu obejmowała lata 2017 i 2018.