Zakres i zasięg czasopisma

Czasopismo ogólnopolskie, problematyka dotyczy szeroko rozumianych nauk politycznych, półrocznik, kolejne numery ukazują się na początku i w połowie roku kalendarzowego.

Proces recenzji

  1. Redakcja dokonuje wstępnej weryfikacji nadesłanych tekstów badając adekwatność ich tematyki z profilem rocznika oraz zgodność z wymogami redakcyjnymi.
  2. Do oceny każdego nadesłanego tekstu powoływany jest redaktor tematyczny odpowiedzialny za jego wstępną recenzję.
  3. Teksty wstępnie zaaprobowane zostają przekazane do recenzji dwóch osób spośród wymienionych na liście recenzentów współpracujących z Redakcją. W przypadku tekstu w języku obcym, jeden z recenzentów jest afiliowany w instytucji zagranicznej. Nazwiska recenzentów poszczególnych tekstów nie są ujawniane. Lista recenzentów publikowana jest na stronie internetowej czasopisma.
  4. Recenzenci oceniając tekst wypełniają formularz recenzyjny dostępny na stronie internetowej czasopisma. Recenzja zawiera jednoznaczny wniosek w sprawie dopuszczenia materiału do publikacji.
  5. Autorzy publikacji i recenzenci nie znają swoich tożsamości (double-blind review process).
  6. Szczegółowe zasady recenzowania artykułów odpowiadają wytycznym Ministerstwa Nauki zawartym w broszurze „Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce”.

Polityka otwartego dostępu

Czasopismo zapewnia natychmiastowy, otwarty dostęp do wszystkich swoich treści zgodnie z zasadą, że badania swobodnie dostępne zwiększają i przyśpieszają globalny rozwój nauki i wymianę wiedzy. Redakcja zachęca autorów do zamieszczania opublikowanych w czasopiśmie artykułów (po recenzji lub ostatecznej wersji wydawcy) w otwartych repozytoriach z podaniem linku do utworu ze strony czasopisma oraz numeru DOI artykułu.