Przesyłanie tekstów
Przejdź do logowania lub Zarejestruj aby zgłosić tekst.

Sprawdzenie tekstu przed wysłaniem

Autorzy proszeni są o sprawdzenie, czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych, mogą zostać odrzucone.
  • The submission has not been previously published, nor is it before another journal for consideration (or an explanation has been provided in Comments to the Editor).
  • The submission file is in OpenOffice, Microsoft Word, or RTF document file format.
  • Where available, URLs for the references have been provided.
  • The text is single-spaced; uses a 12-point font; employs italics, rather than underlining (except with URL addresses); and all illustrations, figures, and tables are placed within the text at the appropriate points, rather than at the end.
  • The text adheres to the stylistic and bibliographic requirements outlined in the Author Guidelines.

Wytyczne dla autorów

Każdy tekst nadsyłany do publikacji musi spełniać wymogi redakcyjne. Teksty niespełniające tych wymogów będą odsyłane autorom z prośbą o dokonanie poprawek. Każdy materiał powinien być opatrzony imieniem i nazwiskiem autora, jego afiliacją instytucjonalną, a także zawierać informacje kontaktowe (adres korespondencyjny, adres e-mail, numer telefonu).

Teksty przyjmujemy wyłącznie w formie elektronicznej, w formacie Microsoft Word 2003 (DOC) lub OpenOffice (ODT). Należy je kierować na adres e-mail: refleksje@refleksje.edu.pl.

Autorzy wszystkich nadsyłanych materiałów zobowiązani są do przesłania na adres redakcji podpisanego oświadczenia o przekazaniu praw autorskich do publikacji, o samodzielnym przygotowaniu tekstu i o jego oryginalnym charakterze. Dodatkowo, powinna się w nim znaleźć informacja o tym, iż przy powstaniu artykułu nie wystąpiło zjawisko ghostwriting (zachodzi w sytuacji, gdy ktoś wniósł istotny wkład w powstanie publikacji, bez ujawnienia swojego udziału jako jeden z autorów lub bez wymienienia jego roli w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji) i guest authorship (w sytuacji, gdy udział autora jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca, a pomimo to jest autorem/współautorem publikacji).

Przesyłając materiał do publikacji wraz z podpisanym oświadczeniem autorzy akceptują również politykę Open Access przyjętą przez czasopismo Refleksje. Zgodnie z założeniami tej polityki, czasopismo zapewnia rozpowszechnianie opublikowanych w Refleksjach artykułów poprzez umieszczenie ich na swojej stronie internetowej oraz w bazach referencyjnych, w których Refleksje są indeksowane. Dzięki tym działaniom znacznie zwiększa się liczba osób, które uzyskują dostęp do treści publikowanych na łamach Refleksji.

Polityka i literatura


 

Polityka prywatności

Nazwy i adresy e-mail wprowadzone w tym czasopiśmie będą wykorzystywane wyłącznie do określonych celów tego czasopisma i nie zostaną udostępnione do innych celów.