Czy politologia to „nauka interdyscyplinarna”? Kilka słów o przedmiocie poznania i tożsamości dyscypliny

Main Article Content

Maciej Karczewski

Abstrakt

The article provides a short and synthetic analysis about condition of political science in Poland. It is a voice in the debate about the subject of cognition in the discipline. The article focuses on the problem of interdisciplinarity in political science. Author argues that the lack of reflection on the subject of discipline knowledge leads to the impoverishment of its achievements.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Karczewski, M. (2013). Czy politologia to „nauka interdyscyplinarna”? Kilka słów o przedmiocie poznania i tożsamości dyscypliny. Refleksje. Pismo Naukowe studentów I doktorantów WNPiD UAM, (7), 159-170. https://doi.org/10.14746/r.2013.1.14
Dział
Polemiki i dyskusje
Biogram autora

Maciej Karczewski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa

absolwent WNPiD oraz Wydziału Historycznego UAM. Obecnie doktorant na WNPiD UAM. Zainteresowania naukowe obejmują tematykę związaną bezpieczeństwem międzynarodowym, kwestiami zbrojeń i rozbrojenia oraz naturą konfliktów zbrojnych. Jest aktywnie zaangażowany w redagowanie czasopisma naukowego „Refleksje”.

Bibliografia

 1. Harvard University Financial Report. Fiscal Year 2012, http://vpf-web.harvard.edu/annualfinancial/pdfs/2012fullreport.pdf, 02.11.2012.
 2. Jerzak K., Reintegracja zawodowa osób warunkowo przedterminowo zwolnionych z jednostek penitencjarnych i oddanych pod dozór kuratora sądowego w roku 2009 (na przykładzie powiatu mińskiego), Warszawa 2010, http://pu.wsptwp.eu/wp-content/uploads/2011/03/Reintegracja-zawodowa-os%C3%B3b-warunkowo-przedterminowo-zwolnionych-z-jednostek-penitencjarnych-i-oddanych-pod-doz%C3%B3r-kuratora-s%C4%85dowego-w-roku-2009-na-przyk%C5%82adzie-powiatu-mi%C5%84skiego..pdf, 02.11.2012.
 3. Karwat M., Polityczność i upolitycznienie. Metodologiczne ramy analizy, „Studia Politologiczne” 2010, vol. 17.
 4. Klementewicz T., Rozumienie polityki. Zarys metodologii nauki o polityce, Warszawa 2010.
 5. Kozak M., Turystyka i polityka turystyczna a rozwój: między starym a nowym paradygmatem, Warszawa 2009.
 6. Krauz-Mozer B., Borowiec P., Ścigaj P., Kim jesteś politologu? Historia i stan dyscypliny w Polsce. Tom I, Kraków 2011.
 7. Krauz-Mozer B., Teorie polityki. Założenia metodologiczne, Warszawa 2007.
 8. Massaka I., Muzyka jako instrument wpływu politycznego, Łodź 2009.
 9. Nowe perspektywy. Nauki społeczne dla gospodarki, red. S. Rudnicki, Kraków 2010.
 10. Repko A., Interdisciplinary research: process and theory, Los Angeles 2008.
 11. Rosicki R., Szewczak W., O przedmiocie badań politologii. Czy możliwa jest ogólna teoria polityki?, „Studia Polityczne”, 2012, nr 29.
 12. Skarzyński R., Mobilizacja polityczna. Współpraca i rywalizacja człowieka współczesnego w wielkiej przestrzeni i długim czasie, Warszawa 2011.
 13. Skarzyński R., Podstawowy dylemat politologii: dyscyplina nauki czy potoczna wiedza o społeczeństwie?, Białystok 2012.
 14. Skarzyński R., Siedem ćwiczeń z rozumienia polityki i stosunków międzynarodowych, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska” Sectio K, Politologia 2009, nr 2.
 15. Woleński J., Spór o status metodologiczny nauki o polityce, w: Metodologiczne i teoretyczne problemy nauk politycznych, red. K. Opałek, Warszawa 1975.