W obronie marketingu politycznego

Main Article Content

Łukasz Scheffs

Abstrakt

The immediate cause of the article was the discussion launched by the editors of “Refleksje”. Its theme was the subject of knowledge in political science. The main reason for taking this issue was a book by Ryszard Skarzyński – The Basic Dilemma of Political Science: The Discipline of Science and Conventional Knowledge about Society. The Tradition of the University and the Demarcation of Knowledge. The main objective of the article is the reconstruction of views on political marketing and the politics. The article contains a review of the various theoretical positions on this subject. It is clear that political marketing is not just a “governance engineering” or “manipulation of people” but first and foremost a comprehensive set of the prospects for political parties, which only justifies the need to analyze this complex process.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Scheffs, Łukasz. (2013). W obronie marketingu politycznego. Refleksje. Pismo Naukowe studentów I doktorantów WNPiD UAM, (7), 171-186. https://doi.org/10.14746/r.2013.1.15
Dział
Polemiki i dyskusje
Biogram autora

Łukasz Scheffs, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa

doktorant w Zakładzie Marketingu Politycznego i Socjotechniki na WNPiD UAM. Jego zainteresowania koncentrują się wokół tematyki marketingu politycznego, demokracji, nowych mediów oraz kwestii personalizacji polskiej sceny politycznej w kontekście zachowań politycznych i wyborczych. Jest stypendystą Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Bibliografia

 1. Anderski S., Czarnoksięstwo w naukach społecznych, Warszawa 2002.
 2. Baines P. R., Harris P., Lewis B. R., The political marketing planning process: improving image and message in strategic target areas, „Marketing Intelligence & Planning” 2002, vol. 20, no. 1.
 3. Beetham D., Legitymizacja władzy, [w:] Władza i społeczeństwo. Antologia tekstów z zakresu socjologii polityki, (wybór i opracowanie) J. Szczupaczyński, Warszawa 1995.
 4. Biały F., „Polityczność” jako przedmiot poznania politologii, „Refleksje” 2012, nr 6.
 5. Bibić A., Nauka o polityce – przedmiot i istota, „Studia Nauk Politycznych” 1982, nr 2.
 6. Bobbio N., Prawica i lewica, Kraków 1996.
 7. Bondar A., W sprawie przedmiotu i metod nauki o polityce, „Studia Nauk Politycznych” 1974, nr 4.
 8. Buczkowski P., Nowak L., Kilka uwag o przedmiocie nauk politycznych, „Studia Nauk Politycznych” 1977, nr 4.
 9. Cichosz M., Skrzypczyński D., Co to jest marketing polityczny, „Aida Media. Teoria i praktyka reklamy” 1997, nr 8.
 10. Dean D., Croft R., Reason and Choice: A Conceptual Study of Consumer Decision Making and Electoral Behavior, „Journal of Political Marketing” 2010, vol. 8, no. 2.
 11. Emruli S., Zejneli T., Agai F., YouTube and political communication – Macedonian case, „International Journal of Computer Science Issues” 2011, vol. 8, no. 1.
 12. Frątczak-Rudnicka B., Marketing polityczny – nowe narzędzie komunikacji politycznej w Polsce, [w:] Przemiany polityczne lat dziewięćdziesiątych, red. J. J. Wiatr, Warszawa 1999.
 13. Grebelsky-Lichtman T., The Relationship of Verbal and Nonverbal Behavior to Political Stature: The Political Interviews of Israel’s Prime Minister Ariel Sharon, „Journal of Political Marketing” 2010, vol. 9, no. 4.
 14. H. Savigny, D. Wring, An ideology of discotection: For a critical political marketing, „Central European Journal of Communication” 2009, vol. 2, no. 2.
 15. Heywood A., Politologia, Warszawa 2008.
 16. Jakubowski J., Marketing polityczny jako środek osiągania celów politycznych, „Refleksje” 2012, nr 6.
 17. Jeziński M., Marketing polityczny a procesy akulturacyjne. Przypadek III Rzeczpospolitej, Toruń 2004.
 18. Jeziński M., Slogan wyborczy jako narzędzie marektingu politycznego, „Wrocławskie Studia Politologiczne” 2005, nr 6.
 19. Kaczorowski P., Polityczność jako sposób egzystencji podmiotu zbiorowego. Koncepcja Carla Schmitta, [w:] Koncepcje polityki, red. W. Wesołowski, Warszawa 2009.
 20. Karwat M., Polityczność i upolitycznienie. Metodologiczne ramy analizy, [w:] Wyjaśnienie polityki, red. J. Błuszkowski, J. Zaleśny, Warszawa 2010, „Studia Politologiczne” 2010, vol. 17.
 21. Kinastowska J., Marketing w polityce – szczególny przypadek marketingu czy złożona procedura działania?, „Przegląd Politologiczny” 2006, nr 4.
 22. Klein J. G., Ahluwalia R., Negativity in the Evaluation of Political Candidates, „Journal of Marketing” 2005, vol. 69, no. 1.
 23. Klementewicz T., Politologia tradycyjna a politologia teoretyczna w poszukiwaniu modelu metodologicznego nauki o polityce, „Studia Polityczne” 1992, nr 1.
 24. Koepke I., „Pan” czy „Sługa”? Marketing polityczny po Heglowsku, czyli „służenie panowaniem”, „Dialogi Polityczne” 2005, nr 5-6.
 25. Kolczyński M., Wpływ metod marketingowych na transformację kultury politycznej, „Prace Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie. Psychologia” 2003, z. 10.
 26. Kotler P., A Generic Concept of Marketing, „Journal of Marketing” 1972, vol. 36, no. 2.
 27. Kotler P., Levy S. J., Broadening the Concept of Marketing, „Journal of Marketing” 1969, vol. 33, no. 1.
 28. Kozłowska A., Instrumenty komunikowania marketingowego w dobie globalizacji, „Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego. Studia i Prace” 2010, nr 1.
 29. Krzyżanowska M., Marketing usług organizacji niekomercyjnych, Warszawa 2000.
 30. Kuhn T., Struktura rewolucji naukowych, Warszawa 1968.
 31. Lane R. E., Jak uwolnić politologię od niej samej?, [w:] Psychologia polityczna, red. D. O. Sears, L. Huddy, R. Jerris, Kraków 2008.
 32. Lee Kaide L., Political Advertising as Political Marketing: A Retro-Forward Perspective, „Journal of Political Marketing” 2012, vol. 11, no. 1-2.
 33. Lock A., Harris P., Political Marketing – vive la difference’, „European Journal of Marketing” 1996, vol. 30, no. 10-11.
 34. McNair B., Wprowadzenie do komunikowania politycznego, Poznań 1998.
 35. Moufahim M., Interpreting Discourse: A Critical Discourse Analysis of the Marketing of an Extreme Right Party. The Vlaams Blok/Vlaams Belang, Nottingham 2007.
 36. Mouffe C., Paradoks demokracji, Wrocław 2005; Id., Polityczność: przewodnik krytyki politycznej, Warszawa 2008.
 37. Needham C., Brand Leaders: Clinton, Blair and the Limitations of the Permanent Campaign, „Political Studies” 2005, vol. 53, no. 2.
 38. Nowak E., Riedel R., Siedem grzechów głównych marketingu politycznego. Krytyczno-realistyczne ujęcie teorii i praktyki politycznej, [w:] Za kulisami spektaklu. Medialne wizerunki polityki, red. M. Sokołowski, Toruń 2009.
 39. Opałek K., Charakterystyka nauk politycznych. Stan i perspektywy ich rozwoju w Polsce, „Studia Nauk Politycznych” 1972, nr 2.
 40. Othman Yousif R., ALsamydai M. J.,, The Impact of the Political Promotion via Facebook on Individuals’ Political Orientations, „International Journal of Business and Management” 2012, vol. 7, no. 10.
 41. Panków M., Polityka jako iluzja polityczności. Georg W. F. Hegel wobec myśli liberalnej i republikańskiej, [w:] Koncepcje polityki, red. W. Wesołowski, Warszawa 2009.
 42. Pawełczyk P., Harcownik – nowy typ wizerunku politycznego, „Środkowoeuropejskie Studia Polityczne” 2012, nr 2.
 43. Pawełczyk P., Piontek D., Marketing polityczny czyli zmierzch ideałów, „Przegląd Politologiczny” 1998, nr 3-4.
 44. Pawełczyk P., Piontek D., Socjotechnika w komunikowaniu politycznym, Poznań 1999.
 45. Pawełczyk P., Socjotechniczne aspekty gry politycznej, Poznań 2007.
 46. Peng N., Huiling Chen A., Hockley C., Political Advertising in Democratic Taiwan. Audiences’ Perspectives on Political Figures through Image-Building Advertisements, „Taiwan Journal of Democracy” 2008, vol. 4, no. 1.
 47. Piontek D., Imagnistyka społeczna, czyli marketing polityczny, [w:] Media masowe w systemach demokratycznych. Teoretyczne problemy i praktyczny wymiar komunikowania politycznego, red. B. Dobek-Ostrowska, Wrocław 2003.
 48. Podolski K., Przedmiot i metody badań nauki o polityce, „Studia Nauk Politycznych” 1973, nr 2.
 49. Popper K. R., W stronę racjonalności teorii tradycji, „Znak” 1963, nr 109-110.
 50. Rosicki R., W. Szewczak, O przedmiocie badań politologii. Czy możliwa jest ogólna teoria polityki?, „Studia Polityczne” 2012, nr 29.
 51. Ryszka F., O pojęciu polityki, Warszawa 1992.
 52. Schafferer C., The Globalization of Political Marketing: An Introduction, [w:] Election Campaigning in East and Southeast Asia. Globalization of Political Marketing, red. C. Schafferer, Burlington 2006.
 53. Schmitt C., Pojęcie polityczności, [w:] Id., Teologia polityczna i inne pisma, Kraków 2000.
 54. Skarzyński R., Mobilizacja polityczna. Współpraca i rywalizacja człowieka współczesnego w wielkiej przestrzeni i długim czasie, Warszawa 2011.
 55. Skarzyński R., Podstawowy dylemat politologii: dyscyplina nauki czy potoczna wiedza o społeczeństwie. O tradycji uniwersytetu i demarkacji wiedzy, Białystok 2012.
 56. Skarzyński R., Teoria polityki w okresie przełomu: Carl Schmitt i problem tego, co polityczne, „Państwo i Kultura Polityczna” 1991, vol. 3.
 57. Skrzypiński D., Solarz R., Marketing polityczny jako element mechanizmu sprawowania władzy, „Wrocławskie Studia Politologiczne” 2004, nr 4.
 58. Stępińska A., Elementy wizerunku polityka, „Przegląd Politologiczny” 2000, nr 1-2.
 59. Street J., Celebrity Politicians: Popular Culture and Political Representation, „Political Studies Association” 2004, vol. 6, no. 4.
 60. T. Capelos, Feeling the Issue: How Citizens’ Affective Reactions and Leadership Perceptions Shape Policy Evaluations, „Journal of Political Marketing” 2010, vol. 9, no. 1.
 61. Teorie i metody w naukach politycznych, red. D. Marsh, G. Stoker, Kraków 2006.
 62. Wiszniowski R., Marketing polityczny. Kilka uwag krytycznych, [w:] Marketing polityczny: założenia teoretyczne, reguły działania, praktyka komunikacyjna, red. M. Kolczyński, Katowice 2005.
 63. Wiszniowski R., Marketing polityczny. Koncepcje teoretyczne i praktyka, [w:] Studia z teorii polityki, red. W. Jabłoński, L. Sobkowiak, Wrocław 1998, „Acta Universitatis Wratislaviensis” 1998, no. 2003.
 64. Woleński J., Spór o status metodologiczny nauki o polityce, [w:] Metodologiczne i teoretyczne problemy nauk politycznych, red. K. Opałek, Warszawa 1975.
 65. Wolff-Powęska A., Politologia – nauka na drodze, „Przegląd Politologiczny” 2012, nr 3.
 66. Worlu R. E., Capitalizing on Infinitesimal Calculus in Political Marketing, „Global Journal of Management and Business Research” 2011, vol. 11, no. 5.
 67. Wróbel S., Granice polityczności. Czy to, co prywatne może stać się polityczne?, [w:] Od filozofii polityki do praktyki politycznej, red. A. Szahaj, Toruń 2006.
 68. Wu H. D., Dahmen N. S., Web Sponsorship and Campaign Effects: Assessing the Difference Between Positive and Negative Web Sites, „Journal of Political Marketing” 2010, vol. 9, no. 1.