Traktat Lizboński a wspólnotowe wartości europejskie

Main Article Content

Maciej Banaszak

Abstrakt

An issue raised more and more frequently in political, as well as scientific discourse in the context of the European Union, is “democratic deficit”. At the time, EU is perceived as an institution guaranteeing the preservation of democratic values in Europe and promoting them both on the continent and beyond. This article discusses both points of view, with emphasis placed on the democratic deficit aspect, measures undertaken to eliminate the negative consequences of the process, as well as the history of the concept: starting from the single European Act, through general elections to the European Parliament, and formal solutions leading to the gradual increase of EU powers. It is assumed in the article that the problem of democratic deficit has persisted in the European Union, especially since several changes were introduced to the political system of EU after The Treaty of Lisbon. As result, the key question that must be answered is whether under the provisions of the Treaty the EU will strengthen its democratic legitimacy. This article attempts to provide an answer, analyzing the role of national parliaments in the new institutional and normative reality and in the context of the democratic legitimacy deficit.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Banaszak, M. (2018). Traktat Lizboński a wspólnotowe wartości europejskie. Refleksje. Pismo Naukowe studentów I doktorantów WNPiD UAM, (1), 249-264. https://doi.org/10.14746/r.2010.1.16
Dział
Artykuły
Biogram autora

Maciej Banaszak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

– absolwent politologii, specjalność administracja europejska; obecnie kontynuuje studia na tym samym kierunku (specjalność: administracja samorządowa). Jego zainteresowania badawcze koncentrują się wokół systemów politycznych, ze szczególnym uwzględnieniem systemów partyjnych i wyborczych oraz ich wzajemnej relacji. Aktualnie pełni funkcję sekretarza Koła Naukowego Samorządu Terytorialnego

Referencje

 1. Z. Czachór, Demokracja i legitymizacja władzy UE, 27.04.2009, www.ec.europa.eu, http://ec.europa.eu/polska/news/opinie/090427_ legitymizacja_wladzy_pl.htm, 18.02.2010.
 2. T. G. Grosse, Kondycja integracji europejskiej po szczycie UE oraz referendach we Francji i Holandii, „Analizy i Opinie Instytut Spraw Publicznych”, nr 39/2005
 3. Oświadczenie rządowe z dnia 29 listopada 2009 r. w sprawie mocy obowiązującej Traktatu z Lizbony zmieniającego Traktat o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, sporządzonego w Lizbonie dnia 13 grudnia 2007 r., Dz. U. 2009 Nr 203, poz. 1570. Tekst Traktatu został opublikowany w: Dz. U. Nr 203, poz. 1569.
 4. Koniec suwerenności Polski? Janusz Korwin-Mikke spalił flagę UE, 30.11.2009, www.wiadomości.gazeta.pl, http://wiadomosci.gazeta.pl/Wiadomosci/1,80708,7316094,Koniec_suwerennosci_Polski__Janusz_Korwin_Mikke_spalil.html, 10.01.2010 czy: 13 grudnia – świętem okupanta, 15.12.2009
 5. www.upr.pl, http://www.upr.org.pl/main/index.php?strid=1&katid=69, 15.01.2010
 6. W. Papis, Traktat Lizboński zagraża Polsce, 29.05.2009, www.wp.pl, http://wiadomosci.wp.pl/kat,1022309,title,Wojciech-Papis-Traktat-Lizbonski-zagraza-Polsce,wid,11100344,wiadomosc.html?ticaid=19b7e, 20.02.2010;
 7. Lech Kaczyński o niepodległości czyli festiwal pustych frazesów, 09.09.2009, www.prokapitalizm.pl, http://www.prokapitalizm.pl/lech-kaczynski-o-niepodleglosci-czylifestiwal-pustych-frazesow.html, 20.02.2010
 8. A. Wasilkowski, Uczestnictwo w strukturach europejskich a suwerenność państwowa, „Państwo i Prawo”, nr 4-5/1996
 9. S. Konopacki, Problem suwerenności w Unii Europejskiej, „Studia Europejskie” 2008
 10. A. Gałganek, Suwerenna równość państw. Metafora zawłaszczenia (część II), „Przegląd Politologiczny” 2008, nr 1
 11. A. Raczyńska, Reinterpretacja pojęcia suwerenności wobec członkostwa w Unii Europejskiej, „Przegląd Europejski” 2001, nr 1
 12. K. Pawłowicz, Witajcie w euroregionie polskim!, „Nasz Dziennik” z dnia 4 grudnia 2009 r. http://www.radiomaryja.pl/artykuly.php?id=101975, 10.01.2010
 13. Traktat Lizboński: instrukcja dla początkujących, www.kapitalizm.republika.pl, http://www.kapitalizm.republika.pl/klaus_instrukcja.html, 15.01.2010.
 14. Deficyt demokracji w Unii Europejskiej – oczekiwania społeczne, [w:] Deficyt demokracji w Unii Europejskiej a europejskie grupy interesów, red. U. Kurczewska, Warszawa 2008
 15. R. Zięba, Wstęp do polityki zagranicznej państwa, Toruń 2004
 16. P. Borkowski, Tożsamość międzynarodowa UE w świetle koncepcji ról międzynarodowych, „Przegląd Europejski” 2009, nr 1
 17. M. Brachowicz, Dlaczego Karta Praw Podstawowych budzi sprzeciw?, „Międzynarodowy Przegląd Polityczny” 2007
 18. J. Czaja, Europa wartości – pytania o tożsamość Unii Europejskiej, „Przegląd
 19. Europejski” 2001, nr 2,
 20. skonsolidowane wersje TUE i TFUE: http://www.consilium.europa.eu/showPage.aspx?id= 1296&lang=pl, 20, 02.2010.
 21. K. Szczerski, Cztery modele legitymizacji systemu politycznego Unii Europejskiej, [w:] Globalizacja – integracja – transformacja. Główne problemy polityczneglobalizacji, integracji europejskiej oraz transformacji politycznej Europy, red. R. Bäcker, J. Marszałek – Kawa, J. Modrzyńska, Toruń 2005
 22. T. Kubin, Zagadnienie „deficytu demokracji” w Unii Europejskiej. Cześć I: Aspekty teoretyczne, „Studia Europejskie” 2007, nr 1
 23. A. Moravcsik, Deficyt demokracji – wyolbrzymiony problem, „Nowa Europa. Przegląd Natoliński” 2005, nr 1
 24. G. Sartori, Teoria demokracji, Warszawa 1994
 25. M. Bankowicz, Elementy niedemokratyczne w ustrojach demokratycznych, „Politeja” 2004, nr 2
 26. A. Antoszewski, R. Herbut, Systemy polityczne współczesnego świata, Gdańsk 2001
 27. W. Anioł, Deficyt demokratyczny w systemie globalnym, „Studia Europejskie” 2002, nr 4,
 28. T. Biernat, „Deficyt demokracji” w strukturach Unii Europejskiej, [w:] Demokracja. Teorie. Idee. Instytucje, red. T. Biernat, A. Siwik, Toruń 2001
 29. A. Antoszewski, Partie i systemy partyjne państw Unii Europejskiej na przełomie wieków, Toruń 2009
 30. A. Antoszewski, Wzorce rywalizacji na arenie wyborczej, [w:] Systemy polityczne Europy Środkowej i Wschodniej. Perspektywa porównawcza, red. A. Antoszewski, Wrocław 2006
 31. M. Bednarz, Między apatią a uczestnictwem. Dylematy wyboru, [w:] Czy upadek demokracji? Idee i wartości, red. A. Stelmach, Poznań 2007
 32. A. Żukowski, Dylematy demokracji XXI wieku. Wybory rytualne czy balotaż partycypacyjny?, „Przegląd Politologiczny” 2005, nr 2
 33. R. Riedel, Deliberacja – czyli na czym polega istota demokracji deliberatywnej, „Studia Polityczne” 2009, nr 23
 34. A. Łankowski, Integracja europejska w świetle opinii obywateli państw członkowskich Unii europejskiej, [w:] Integracja europejska – nowy bariery czy trwały kryzys?, red. K. Żukrowska, Warszawa 2006
 35. R. Riedel, Deficyt demokratyczny w Unii Europejskiej. Defekt czy błogosławieństwo, „Studia Europejskie” 2008, nr 4
 36. H. Gronkiewicz – Waltz, Europejska Unia Gospodarcza i Walutowa, Warszawa 2009
 37. K. Klaus, Pojęcie i źródło deficytu demokracji w Unii Europejskiej, „Studia Europejskie” 2004, nr 4
 38. M. Kolczyński, Wybory do Parlamentu Europejskiego: partykularyzm partyjny versus wspólnotowe wartości europejskie, „Przegląd Politologiczny” 2005, nr 2,
 39. Z. J. Pietraś, Prawo wspólnotowe i integracja europejska, Lublin 2006
 40. R. Grzeszczak, Rola parlamentów narodowych w procesach integracji europejskiej w perspektywie wysiłków Unii Europejskiej w przełamywaniu zjawiska deficytu
 41. demokratycznego, „Studia Europejskie” 2002, nr 1
 42. E. Dydak, Wybory do Parlamentu europejskiego – zasady i wyniki głosowania, Warszawa 2003,
 43. T. Kubin, Zagadnienie „deficytu demokracji” w Unii Europejskiej. Część II: Aspekty praktyczne związane z funkcjonowaniem systemu instytucjonalnego Wspólnot Europejskich, „Studia Europejskie” 2007, nr 2
 44. A. Antoszewski, Współczesne teorie demokracji, [w:] Studia z teorii polityki, red. A. W. Jabłoński, L. Sobkowiak, t. 2, Wrocław 1999
 45. M. Żyromski, Zasady legitymizacji porządku społeczno-politycznego, „Przegląd Politologiczny” 2003, nr 2
 46. J. Pawłowski, Przebudowa instytucjonalna Unii Europejskiej wobec potrzeb legitymacji, „Studia Europejskie”, nr 2/2007, s. 35 i n.
 47. T. G. Grosse, Europa na rozdrożu, Warszawa 2008
 48. F. Emmert, M. Morawiecki, Prawo europejskie, Warszawa – Wrocław 1999
 49. R. Grzeszczak, Problem deficytu demokratycznego w strukturach wspólnotowych, „Sprawy Międzynarodowe” 2002, nr 3
 50. J. Barcz, Zasadnicze zmiany instytucjonalne, „Sprawy Międzynarodowe” 2007, nr 4,
 51. Z. Czachór, Parlament państwa członkowskiego Unii Europejskiej a badanie zgodności projektów aktów prawa wspólnotowego z zasadą subsydiarności, „Studia Europejskie” 2006, nr 1