Czy Europa potrzebuje zmiany doktryny ekonomicznej?

Main Article Content

Marta Balcerek

Abstrakt

After World War II the Federal Republic of Germany was forced to decide about its economic system, choosing between liberalism and collectivism. However, neither of the two systems was suitable for German society, so German legal power sought an intermediate solution, a doctrine which would be located halfway on a scale between the two above-mentioned extremes. The resulting solution was the ordoliberal concept of the social market economy, a new economic doctrine implemented by Ludwig Erhard, Economics Minister, later elected Chancellor. The social market economy has since grown in importance, as it was adopted by The European Coal and Steel Community in 1951, and by The European Economic Community in 1957, finally becoming the leading economic doctrine in Europe.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Balcerek, M. (2018). Czy Europa potrzebuje zmiany doktryny ekonomicznej?. Refleksje. Pismo Naukowe studentów I doktorantów WNPiD UAM, (1), 181-199. https://doi.org/10.14746/r.2010.1.12
Dział
Artykuły
Biogram autora

Marta Balcerek, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

– studentka V roku politologii na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu. W kręgu zainteresowań badawczych znajduje się zarówno polski jak i niemiecki samorząd specjalny i samorząd terytorialny, społeczna gospodarka rynkowa oraz kultura polityczna Polski i RFN. Autorka artykułów z zakresu samorządu gospodarczego i społecznej gospodarki rynkowej.

Bibliografia

 1. J. F. Stiglitz, Globalizacja, Warszawa 2005
 2. A. Chodubski, Tradycje w współczesne wyzwania samorządowe w Polsce, „Studia z badań nad samorządem” 2008, nr 21
 3. M. M. Kosman, Europa schyłkowe mocarstwo czy pionier nowego porządku światowego, [w:] Unia Europejska w 2008 roku, red. M. Musiał-Karg, T. Wallas, Poznań 2009
 4. R. Riedel, Europeizacja – koncepcja, agendy, badania, [w:] Europeizacja – mechanizmy, wymiary, efekty, red. W. A. Pacześniak, R. Riedel, Toruń 2010
 5. J. Ruszkowski, Wstęp do studiów europejskich, Warszawa 2007
 6. A. Chodubski, Tradycje w współczesne wyzwania samorządowe w Polsce, „Studia z badań nad samorządem” 2008, nr 21
 7. E. Polak, Przemiany cywilizacyjne w sferze kultury materialnej, Gdańsk 1996
 8. U. Zgóra-Jonszta, Ordoliberalizm a społeczna gospodarka rynkowa Niemiec. Możliwości jej realizacji w Polsce, Katowice 1999
 9. J. G. March, J. P.Olsen, Instytucje. Organizacyjne podstawy polityki, Warszawa 2005
 10. W. Thompson, Systematic Transition. Past, Present and Future, New York 2009
 11. S. Cyganek, Izby przemysłowo – handlowe w Polsce i w Niemczech, Poznań 2004
 12. S. Wykrętowicz, Samorząd jako wyraz demokracji obywatelskiej, [w:] Samorząd w Polsce. Istota, formy, zadania, Poznań 2008, s. 41; E. Taylor, Historia rozwoju ekonomiki, t. I, Poznań 1967
 13. R. Skarzyński, Państwo i społeczna gospodarka rynkowa. Główne idee polityczne ordoliberalizmu, Warszawa 1994
 14. T. Grabkowski, Rola państwa w gospodarce RFN. Aspekty ogólne i militarno–ekonomiczne, Warszawa 1976
 15. W. Röpke, Wirtschaftlicher Liberalismus und Staatsgedanke, [w:] Gegen die Brandung, Erlenbach 1959
 16. J. Lewandowski, Neoliberałowie wobec współczesności, Gdynia 1991
 17. K. Chojnicka, W. Kobuz-Ciembrowicz, Doktryny polityczne XIX i XX wieku, Kraków 2000
 18. R. Tokarczyk, Współczesne doktryny polityczne, Zakamycze 1998
 19. A. Müller-Armack, Wirtschaftspolitik in der sozialen Marktwirtschaft, [w:] Der Christ und soziale Martktwirtschaft, red. P. Boarman, Stutttgart 1955
 20. W. Eucken, Grundsätze der Wirtschaftspolitik, Tübingen 2004. W. Eucken, Freiheit und wettbewerbliche Ordnung, München 2000
 21. W. Eucken, Podstawy polityki gospodarczej, Poznań 2005
 22. R. A. Dahl, Dilemmas of Pluralist Democracy: Autonomy vs. Control, New Haven: Yale University Press 1982
 23. W. Röpke, Die Gesellschaftskrisis der Gegenwart, Bern 1979
 24. A. Müller-Armack, Wirtschaftslenkung und Marktwirtschaft, Hamburg 1947
 25. E. Cziomer, Historia Niemiec współczesnych 1945-2005, Warszawa 2006
 26. K. Iszkowski, Po co nam Europa? O rozbieżnych wizjach integracji, Warszawa 2009
 27. A. Müller – Armack, Soziale Marktwirtschaft. Handwüterbuch der Sozialwissenschfaten, Stuttgart 1956
 28. Por. S, Golinowska, Polityka społeczna w gospodarcze rynkowej, Warszawa 1994
 29. J. Piasny, J. Woś, System zabezpieczenia socjalnego ludności w Republice Federalnej Niemiec, Poznań 1992
 30. T. Kaczmarek, P. Pysz, Ludwik Erhard i społeczna gospodarka rynkowa, Warszawa 2004
 31. H. Lampert, Lehrbuch der Sozialpolitik, Berlin, Heidelberg, New York, Tokyo 1985
 32. H. G. Schachtschnabel, Sozailpolitik, Stuttagrt, Berlin, Köln, Mainz 1983
 33. I. Kienzler, Leksykon Unii Europejskiej, Warszawa 2003
 34. J. Krasuski, Historia Niemiec, Warszawa 2004
 35. Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland vom 23. Mai 1949, BGBl
 36. J. Zersche, Przemiany w polityce socjalnej w Republice Federalnej Niemiec, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny, i Socjologiczny” 1978, nr 4
 37. R. Skarzyński, Państwo i społeczna gospodarka rynkowa. Główne idee polityczne ordoliberalizmu, Poznań 2005