W obronie marketingu politycznego

Main Article Content

Łukasz Scheffs

Abstrakt

The immediate cause of the article was the discussion launched by the editors of “Refleksje”. Its theme was the subject of knowledge in political science. The main reason for taking this issue was a book by Ryszard Skarzyński – The Basic Dilemma of Political Science: The Discipline of Science and Conventional Knowledge about Society. The Tradition of the University and the Demarcation of Knowledge. The main objective of the article is the reconstruction of views on political marketing and the politics. The article contains a review of the various theoretical positions on this subject. It is clear that political marketing is not just a “governance engineering” or “manipulation of people” but first and foremost a comprehensive set of the prospects for political parties, which only justifies the need to analyze this complex process.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Scheffs, Łukasz. (1). W obronie marketingu politycznego. Refleksje. Pismo Naukowe studentów I doktorantów WNPiD UAM, (7). Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/r/article/view/8834
Dział
Artykuły

Referencje

 1. Anderski S. (2002), Czarnoksięstwo w naukach społecznych, Warszawa.
 2. Baines P. R., Harris P., Lewis B. R. (2002), The political marketing planning process: improving image and message in strategic target areas, „Marketing Intelligence & Planning”, vol. 20, no. 1.
 3. Biały F. (2012), „Polityczność” jako przedmiot poznania politologii, „Refleksje”, nr 6.
 4. Bibić A. (1982), Nauka o polityce – przedmiot i istota, „Studia Nauk Politycznych”, nr 2.
 5. Bobbio N. (1996), Prawica i lewica, Kraków.
 6. Bondar A. (1974), W sprawie przedmiotu i metod nauki o polityce, „Studia Nauk Politycznych”, nr 4.
 7. Buczkowski P., Nowak L. (1977), Kilka uwag o przedmiocie nauk politycznych, „Studia Nauk Politycznych”, nr 4.
 8. Capelos T. (2010), Feeling the Issue: How Citizens’ Affective Reactions and Leadership Perceptions Shape Policy Evaluations, „Journal of Political Marketing”, vol. 9, no. 1.
 9. Dahl R. A. (2000), O demokracji, Kraków.
 10. Dean D., Croft R. (2010), Reason and Choice: A Conceptual Study of Consumer Decision Making and Electoral Behavior, „Journal of Political Marketing”, vol. 8, no. 2.
 11. Election Campaigning in East and Southeast Asia. Globalization of Political Marketing, (2006), red. C. Schafferer, Burlington.
 12. Emruli S., Zejneli T., Agai F.(2011), YouTube and political Communications – Macedonian case, „International Journal of Computer Science Issues”, vol. 8, no. 1.
 13. Grebelsky-Lichtman T. (2010), The Relationship of Verbal and Nonverbal Behavior to Political Stature: The Political Interviews of Israel’s Prime Minister Ariel Sharon, „Journal of Political Marketing”, vol. 9, no. 4.
 14. Heywood A. (2008), Politologia, Warszawa.
 15. Jakubowski J. (2012), Marketing polityczny jako środek osiągania celów politycznych, „Refleksje”, nr 6.
 16. Jeziński M. (2004), Marketing polityczny a procesy akulturacyjne. Przypadek III Rzeczpospolitej, Toruń.
 17. Jeziński M. (2005), Slogan wyborczy jako narzędzie marektingu politycznego, „Wrocławskie Studia Politologiczne”, nr 6.
 18. Kinastowska J. (2006), Marketing w polityce – szczególny przypadek marketingu czy złożona procedura działania?, „Przegląd Politologiczny”, nr 4.
 19. Klein J. G., Ahluwalia R. (2005), Negativity in the Evaluation of Political Candidates, „Journal of Marketing”, vol. 69, no. 1.
 20. Klementewicz T. (1992), Politologia tradycyjna a politologia teoretyczna w poszukiwaniu modelu metodologicznego nauki o polityce, „Studia Polityczne”, nr 1.
 21. Koepke I. (2005), „Pan” czy „Sługa”? Marketing polityczny po Heglowsku, czyli „służenie panowaniem”, „Dialogi Polityczne”, nr 5–6.
 22. Kolczyński M. (2003), Wpływ metod marketingowych na transformację kultury politycznej, „Prace Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie. Psychologia”, z. 10.
 23. Koncepcje polityki, (2009), red. Wesołowski W., Warszawa.
 24. Kotler P. (1972), A Generic Concept of Marketing, „Journal of Marketing”, vol. 36, no. 2.
 25. Kotler P., Levy S. J. (1969), Broadening the Concept of Marketing, „Journal of Marketing”, vol. 33, no. 1.
 26. Kozłowska A. (2010), Instrumenty komunikowania marketingowego w dobie globalizacji, „Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego. Studia i Prace”, nr 1.
 27. Kuhn T. (1968), Struktura rewolucji naukowych, Warszawa.
 28. Lee Kaide L. (2012), Political Advertising as Political Marketing: A Retro-Forward Perspective, „Journal of Political Marketing”, vol. 11, no. 1–2.
 29. Lipset S. M. (1998), Homo politicus. Społeczne podstawy polityki, Warszawa.
 30. Marketing polityczny: założenia teoretyczne, reguły działania, praktyka komunikacyjna, (2005), red. Kolczyński M., Katowice.
 31. McNair B. (1998), Wprowadzenie do komunikowania politycznego, Poznań.
 32. Media masowe w systemach demokratycznych. Teoretyczne problemy i praktyczny wymiar komunikowania politycznego, (2003) red. Dobek-Ostrowska B., Wrocław.
 33. Metodologiczne i teoretyczne problemy nauk politycznych, (1975), red. Opałek K., Warszawa.
 34. Moufahim M. (2007), Interpreting Discourse: A Critical Discourse Analysis of the Marketing of an Extreme Right Party. The Vlaams Blok/Vlaams Belang, Nottingham.
 35. Mouffe C. (2008), Polityczność: przewodnik krytyki politycznej, Warszawa.
 36. Needham C.(2005), Brand Leaders: Clinton, Blair and the Limitations of the Permanent Campaign, „Political Studies”, vol. 53, no. 2.
 37. Od filozofii polityki do praktyki politycznej, (2006), red. Szahaj A., Toruń.
 38. Opałek K. (1972), Charakterystyka nauk politycznych. Stan i perspektywy ich rozwoju w Polsce, „Studia Nauk Politycznych”, nr 2.
 39. Othman Yousif R., ALsamydai M. J. (2012), , The Impact of the Political Promotion via Facebook on Individuals’ Political Orientations, „International Journal of Business and Management”, vol. 7, no. 10.
 40. Pawełczyk P. (2007), Socjotechniczne aspekty gry politycznej, Poznań.
 41. Pawełczyk P. (2012), Harcownik – nowy typ wizerunku politycznego, „Środkowoeuropejskie Studia Polityczne”, nr 2.
 42. Pawełczyk P., Piontek D. (1998), Marketing polityczny czyli zmierzch ideałów, „Przegląd Politologiczny”, nr 3–4.
 43. Pawełczyk P., Piontek D. (1999), Socjotechnika w komunikowaniu politycznym, Poznań.
 44. Peng N., Huiling Chen A., Hockley C. (2008), Political Advertising in Democratic Taiwan. Audiences’ Perspectives on Political Figures through Image-Building Advertisements, „Taiwan Journal of Democracy”, vol. 4, no. 1.
 45. Podolski K. (1973), Przedmiot i metody badań nauki o polityce, „Studia Nauk Politycznych”, nr 2.
 46. Popper K. R. (1963), W stronę racjonalności teorii tradycji, „Znak”, nr 109–110.
 47. Przemiany polityczne lat dziewięćdziesiątych, (1999), red. Wiatr J. J., Warszawa.
 48. Psychologia polityczna, (2008), red. Sears D. O., Huddy L., Jerris R., Kraków.
 49. Rosicki R., Szewczak W. (2012), O przedmiocie badań politologii. Czy możliwa jest ogólna teoria polityki?, „Studia Polityczne”, nr 29.
 50. Savigny H., Wring D. (2009), An ideology of discotection: For a critical political marketing, „Central European Journal of Communication”, vol. 2, no. 2.
 51. Schmitt C. (2000), Pojęcie polityczności, [w:] idem, Teologia polityczna i inne pisma, Kraków.
 52. Schumpeter J. (1995), Kapitalizm,socjalizm, demokracja, Warszawa.
 53. Skarzyński R. (1991), Teoria polityki w okresie przełomu: Carl Schmitt i problem tego, co polityczne, „Państwo i Kultura Polityczna”, vol. 3.
 54. Skarzyński R. (2011), Mobilizacja polityczna. Współpraca i rywalizacja człowieka współczesnego w wielkiej przestrzeni i długim czasie, Warszawa.
 55. Skarzyński R. (2012), Podstawowy dylemat politologii: dyscyplina nauki czy potoczna wiedza o społeczeństwie. O tradycji uniwersytetu i demarkacji wiedzy, Białystok.
 56. Skrzypiński D., Solarz R. (2004), Marketing polityczny jako element mechanizmu sprawowania władzy, „Wrocławskie Studia Politologiczne”, nr 4.
 57. Stępińska A. (2000), Elementy wizerunku polityka, „Przegląd Politologiczny”, nr 1–2.
 58. Street J. (2004), Celebrity Politicians: Popular Culture and Political Representation, „Political Studies Association”, vol. 6, no. 4.
 59. Studia z teorii polityki, (1998) red. W. Jabłoński, L. Sobkowiak, Wrocław 1998, „Acta Universitatis Wratislaviensis”, no. 2003.
 60. Teorie i metody w naukach politycznych, (2006), red. Marsh D., Stoker G., Kraków.
 61. Władza i społeczeństwo. Antologia tekstów z zakresu socjologii polityki,(1995), (wybór i opracowanie) Szczupaczyński J., Warszawa.
 62. Wolff-Powęska A. (2012), Politologia – nauka na drodze, „Przegląd Politologiczny”, nr 3.
 63. Worlu R. E. (2011), Capitalizing on Infinitesimal Calculus in Political Marketing, „Global Journal of Management and Business Research”, vol. 11, no. 5.
 64. Wu H. D., Dahmen N. S. (2010), Web Sponsorship and Campaign Effects: Assessing the Difference Between Positive and Negative Web Sites, „Journal of Political Marketing”, vol. 9, no. 1.
 65. Wyjaśnienie polityki, (2010), red. Błuszkowski J., Zaleśny J., Warszawa, „Studia Politologiczne”, vol. 17.
 66. Za kulisami spektaklu. Medialne wizerunki polityki, (2009), red. Sokołowski M., Toruń.