Znaczenie Turcji dla gospodarki i bezpieczeństwa Unii Europejskiej

Main Article Content

Artur Pohl

Abstrakt

In the second decade of 21st century the European Union will have to face the economic crisis and a problem of its domestic and international security enhancement. In both cases, the Turkish access to the organization can be a cure for European problems. Fast-growing economy, with young, well-educated society as well as big market may be an impulse to the economic growth of the EU. Economic surroundings and geostrategic location of Turkey, with its strongand modern army, can positively affect the security of the organization.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Pohl, A. (2018). Znaczenie Turcji dla gospodarki i bezpieczeństwa Unii Europejskiej. Refleksje. Pismo Naukowe studentów I doktorantów WNPiD UAM, (5), 91-104. https://doi.org/10.14746/r.2012.5.6
Dział
Artykuły
Biogram autora

Artur Pohl, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

– student II roku studiów II stopnia na kierunku stosunki międzynarodowe na Wydziale Nauk Politycz nych i Dziennikarstwa UAM. Głównym obszarem jego zainteresowań jest polityka Turcji oraz Iranu, a także wpływ islamu na relacje międzynarodowe państw Bliskiego Wschodu.

Bibliografia

 1. Real GDP growth rate, Eurostat, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/refreshTableAction.do;jsessionid=9ea7d07d30ef83a80c5d6fd3411dbc82ef9030be4cb2.e34OaN8PchaTby0Lc3aNchuMbh4Re0?tab=table&plugin=1&pcode=tsieb020&language=en, 02.03.2012 r.
 2. European Commission, Turkey, http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2006/september/tradoc_113456.pdf, s. 1, 02.03.2012 r.
 3. The World Bank, Turkey, http://data.worldbank.org/country/turkey, 02.03.2012
 4. World Economic Outlook. Slowing Growth, Rising Risk, Międzynarodowy Fundusz Walutowy, http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2011/02/pdf/text.pdf, s. 78, 02.03.2012 r.
 5. W. Paczyński, W pościgu za Europą – gospodarka Turcji w chwili rozpoczęcia negocjacji z Unią Europejską, [w:], Turcja po rozpoczęciu negocjacji z Unią Europejską – relacje zagraniczne i sytuacja wewnętrzna. Część I, red. A. Balcer, R Sadowski,
 6. W. Paczyński, Raport OSW, Warszawa 2006
 7. G. Carone, Long-term labour force projections for the 25 EU Member States: A set of data for assessing the economic impact of ageing, European Commission, http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/publication576_en.pdf, 2.03.2012 r.
 8. R. Erzan, Trade, Investment and migration, [w:] Turkey in Europe: The economic case for Turkish membership of the European Union, red. A. Hug, Londyn 2008,
 9. European Commission, Turkey, http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2006/september/tradoc_113456.pdf, 02.03.2012
 10. A. Balcer, W stronę strategicznego partnerstwa Unii Europejskiej i Turcji w polityce zagranicznej, Raport demosEuropa – Centrum Strategii Europejskiej, Warszawa 2010,
 11. Z. W. Puślecki, System środków kontroli handlowej Unii Europejskiej w warunkach globalizacji, Poznań 2001
 12. CIA – The World Factbook, Turkey, https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/tu.html, 02.03.2012
 13. L. Narbone, A. Skuratowicz, EU – Turkey trade: A case of Deep Integration, „The International Spectator” 2008, nr 4, za: K. Zajączkowski, Uwarunkowania ekonomiczne a członkostwo Turcji w Unii Europejskiej, [w:] Turcja i Europa. Wyzwania i szanse, red. A. Szymański, Warszawa 2011
 14. Ş. Hanbay, Understanding Turkey’s Security Discourse, „Lithuanian Foreign policy Review” 2010, nr 23
 15. Convention regarding the regime of the straits signed at Montreux, July 20th, 1936, Baskent University Center for Strategic Research, http://sam.baskent.edu.tr/belge/Montreux_ENG.pdf, 02.03.2012 r.
 16. SIPRI Yearbook 2011: Armaments, Disarmament and International Security, Oxford 2011, http://www.sipri.org/yearbook/2011/files/SIPRIYB1104-04A-04B.pdf, s. 174, 02.03.2012 r.
 17. M.M. Baç, Turkey’s Accession to the EU: its potential impact on common European security and defence policy, [w:] Turkey and European Security, red. G. Gasparini, Rzym 2007
 18. Defense white paper, Ministry of National Defence of Turkey, http://www.msb.gov.tr/Birimler/GNPP/html/pdf/p1c2.pdf, 02.03.2012 r.
 19. D. Jankowski, Geopolityczne znaczenie Turcji dla Unii Europejskiej, „Policy Papers”, Warszawa 2009, nr 15, http://fae.pl/faepolicypaperuewobecturcji.pdf, s. 3-4, 01.03.2012 r.
 20. Eurostat, The European Union and Russia, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-77-07-231/EN/KS-77-07-231-EN.PDF, s. 26-28, 2.03.2012 r.
 21. Nabucco Gas Pipeline Route, http://www.nabucco-pipeline.com/portal/page/portal/en/pipeline/route, 01.03.2012 r.
 22. M. Sulkowski, Barroso walczy o dostawy dla Nabucco, http://www.uniaeuropejska.org/barroso-walczy-o-dostawy-dla-nabucco, 01.03.2012 r.
 23. S. P. Huntington, The Clash of Civilizations?, „Foreign Affairs” 1993, nr 3