Przejdź do logowania lub Zarejestruj aby zgłosić tekst.

Autorzy proszeni są o sprawdzenie czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych mogą zostać odrzucone.

 • Tekst nie został wcześniej opublikowany oraz nie został złożony do druku w innym wydawnictwie;

 • Plik został zapisany w formacie Microsoft Word (doc) lub RTF;

 • W przypisach zostały uwzględnione aktualne adresy URL przywoływanych stron internetowych;

 • W tekście zastosowano pojedyncze odstępy między wyrazami, czcionkę Times New Roman wielkości 12 pkt., śródtytuły w tekście zostały zaznaczone pogrubioną kursywą.

 • Ilustracje i wykresy zostały dostarczone w osobnych plikach.
 1. Materiały do druku należy nadesłać w jednym egzemplarzu znormalizowanego maszynopisu (30 wierszy na stronie, po 60 znaków w wierszu, tj. 1800 znaków na stronie).
 2. Do teksu należy dołączyć informacje dotyczące autora: Pełne imię i nazwisko
  • Stopień i tytuł naukowy
  • Reprezentowana instytucja naukowa
  • Dokładny adres, numer telefonu, mail
  • Informację biograficzną w języku polskim (150-200 znaków)
  • Oświadczenie
 3. Autorzy proszeni są o zapoznanie się z wytycznymi dla autorów tekstów.
 4. Do tekstu prosimy dołączyć abstrakt w języku polskim i angielskim, który nie powinien przekroczyć ½ strony maszynopisu.
 5. Teksty do kolejnego numeru rocznika prosimy składać do 30 września.