O czasopiśmie

Zakres i zasięg czasopisma

Rocznik Integracji Europejskiej to czasopismo naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jego pierwszy numer ukazał się w roku 2007. Głównym celem czasopisma jest stworzenie miejsca prezentacji stanu badań dotyczących procesu integracji europejskiej. Rocznik stanowi także forum wymiany poglądów dla osób zajmujących się studiami europejskimi. W kolejnych numerach Rocznika ukazują się wyniki prowadzonych badań w zakresie następujących obszarów tematycznych: prawo, polityka wewnętrzna, gospodarka, polityka zagraniczna, bezpieczeństwo, obrona, społeczeństwo, kultura. Redakcja stara się zapewnić taki dobór testów, aby zapewnić możliwość konfrontacji stosowanych metod badawczych, koncepcji i podejść teoretycznych.
W każdym numerze Rocznika ukazują się recenzje i omówienia. Redakcja pragnie zwrócić uwagę na istotne publikacje poświęcone integracji europejskiej pojawiające się na rynku wydawniczym.
Autorami tekstów są badacze polscy i zagraniczni z różnych ośrodków akademickich. Preferowane są teksty w językach kongresowych. Autorzy proszeni są o zapoznanie się z wytycznymi dla autorów tekstów. Czasopismo korzysta ze wsparcia redaktorów językowych w zakresie korekty tekstów w języku angielskim, rosyjskim i niemieckim.
Kolegium redakcyjne pragnie zagwarantować wysoki poziom merytoryczny publikacji. Wszystkie artykuły, po wstępnej weryfikacji formalnej, przechodzą przez etap recenzji. Teksty są wysyłane do współpracujących z redakcją czasopisma recenzentów zewnętrznych. Warunkiem publikacji jest pozytywna ocena recenzentów i zgoda kolegium redakcyjnego na umieszczenie tekstu w kolejnym numerze Rocznika. Czasopismo wprowadziło procedurę mającą wyeliminować praktyki „ghost autorship” i „guest autorship”.
„Rocznik Integracji Europejskiej” został umieszczony w wykazie czasopism punktowanych sporządzonym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Za opublikowanie na łamach naszego czasopisma tekstu naukowego autorzy uzyskają 40 punktów.

Czasopismo jest indeksowane w bazie Index Copernicus. Teksty artykułów dostępne są w bazie CEEOL i repozytorium AMUR, BazHum, CEJSH, Repozytorium PBN, EBSCO Central and Eastern European Acdemic Source, World Cat. Jesteśmy również indeksowani w bazie DOAJ.

W czerwcu 2015 roku czasopismo zostało włączone na listę ERIH Plus.

Rocznik Integracji Europejskiej (ISSN: 1899-6256) pozytywnie przeszło proces oceny i jest indeksowane w bazie ICI Journals Master List za rok 2021. Na podstawie weryfikacji informacji z ankiety ewaluacyjnej oraz analizie wydań czasopisma z 2021 roku, wyznaczona została wartość wskaźnika Index Copernicus Value (ICV) za rok 2021 na 100 punktów. Wyznaczona ocena jest widoczna na liście czasopism ICI Journals Master List 2021.

Wersją pierwotną czasopisma jest wersja elektroniczna.

Proces recenzji

Redakcja Rocznika Integracji Europejskiej dokonuje wstępnej weryfikacji nadesłanych tekstów badając adekwatność tematyki artykułu z profilem rocznika oraz zgodność z wymogami redakcyjnymi.
Teksty wstępnie zaaprobowane zostają przekazane do recenzji dwóch osób spośród wymienionych na liście zewnętrznych recenzentów współpracujących z Redakcją. Nazwiska recenzentów poszczególnych tekstów nie są ujawniane. W przypadku tekstów przygotowanych w języku obcym jeden z recenzentów afiliowany jest w instytucji zagranicznej. Raz w roku czasopismo podaje do publicznej wiadomości listę współpracujących recenzentów.
W procesie recenzji zostaje zachowana anonimowość zarówno autora jak i recenzentów (double-blind review process).
Recenzenci oceniając tekst wypełniają formularz recenzji. Recenzja zawiera jednoznaczny wniosek w sprawie dopuszczenia materiału do publikacji.
Recenzja ma funkcję opiniodawczą, co oznacza, że ostateczną decyzję dotyczącą przyjęcia tekstu do druku podejmuje Redakcja Rocznika.
Szczegółowe zasady recenzowania artykułów odpowiadają wytycznym Ministerstwa Nauki zawartym w broszurze „Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce".

Polityka otwartego dostępu

Polityka Open Access, przyjęta przez czasopismo naukowe “Rocznik Integracji Europejskiej” bazuje na przekonaniu, że podstawą rozwoju nauki jest otwartość. Ma na celu umożliwienie Autorom zwiększenia cytowalności prac naukowych przez zamieszczanie elektronicznych wersji opublikowanych artykułów w bazach referencyjnych, w repozytoriach naukowych i na stronach internetowych. Natychmiastowe rozpowszechnianie wyników badań przyczynia się do wzrostu nowej wiedzy i zwiększonego wpływu prowadzonych badań na rozwój nauki.

Z tego względu czasopismo „Rocznik Integracji Europejskiej” przyjęło politykę otwartego dostępu zgodnie z wytycznymi DOAJ. Autorzy artykułów zakwalifikowanych do publikacji w czasopiśmie “Rocznik Integracji Europejskiej” są zobowiązani do przekazania wydawcy (Wydawnictwu Naukowemu Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) prawa do wykorzystania sporządzonego tekstu i jego zamieszczenia w wersji elektronicznej na stronie internetowej czasopisma, platformie Pressto oraz w bazach referencyjnych, w których indeksowane jest czasopismo. W przypadku tekstów przygotowywanych przez kilku autorów, każdy z nich jest zobowiązany do przekazania praw określonych powyżej.

Teksty opublikowane na łamach czasopisma „Rocznik Integracji Europejskiej” i udostępniane w formacie PDF objęte są licencją CC BY 4.0 (Creative Commons – Uznanie autorstwa). Kopiowanie i rozpowszechnianie dozwolone jest pod warunkiem uznania autorstwa.

Przyznanie wydawcy wyłącznego prawa publikacji artykułu w tradycyjnej formie drukowanej oraz w formie elektronicznej gwarantuje wyeliminowanie opóźnień w rozpowszechnianiu wyników badań, zaś Autorzy stają się szeroko rozpoznawalni[1]. Wersje elektroniczne publikowanych artykułów są bowiem zamieszczane we wskazanych bazach nie później niż z chwilą ich formalnej publikacji.

[1] Zgodnie z wytycznymi zawartymi w: Open Access Publishing and Scholarly Societies. A Guide, Budapest Open Access Initiative, July 2005, s. 21.

 

Zasady etyki

„W „Roczniku Integracji Europejskiej” publikowane są artykuły i recenzje autorów z całej Polski i zagranicy. Redakcja ponosi odpowiedzialność za, między innymi, zapobieganie nadużyciom w procesie publikowania. Redakcja nie toleruje zachowań nieetycznych, w tym plagiatu w jakiejkolwiek formie.
Autorzy, którzy złożą artykuły deklarują oryginalność treści złożonego do druku tekstu. Ponadto, autorzy artykułów rekomendowanych do publikacji są zobowiązani do pisemnego oświadczenia, że ich praca jest dziełem oryginalnym i nie została opublikowana, przedłożona, lub zaakceptowanego gdzie indziej w jakiejkolwiek formie.
Wskazane obowiązki redaktorów, autorów i recenzentów „Rocznika Integracji Europejskiej” opierają się na dokumencie COPE Code of Conduct.

 

OBOWIĄZKI REDAKCJI

 1. Decyzja o publikacji
  Na podstawie opinii redakcji czasopisma, redaktor naczelny może zaakceptować lub odrzucić tekst lub wysłać go do modyfikacji.
 2. Recenzja artykułu
  Redakcja czasopisma dokonuje wstępnej weryfikacji nadesłanych tekstów badając ich oryginalność, adekwatność tematyki artykułu z profilem czasopisma oraz zgodność z wymogami redakcyjnymi. Następnie tekst przekazywany jest do recenzji dwóch recenzentów współpracujących z Redakcją. Recenzenci rekomendują tekst do druku, do modyfikacji lub do odrzucenia.
 3. Fair play
  Edytor zapewnia, że wszystkie teksty " są oceniane za ich zawartość intelektualną, a nie ze względu na kryterium płci, rasy, religii, obywatelstwa autora itp.
 4. Poufność
  Redakcja zapewnia, że informacje dotyczące złożonych przez autorów tekstów sąpoufne.
 5. Ujawnienie i konflikt interesów
  Redakcja nie może używać nadesłanych niepublikowanych materiałów we własnych badaniach bez uprzedniej zgody autora/ów.

 

OBOWIĄZKI AUTORÓW

 1. Standardy
  Teksty powinny być sformatowane zgodnie z wymaganiami redakcji (zakładka: Dla Autorów).
 2. Oryginalność
  Autorzy winni zagwarantować oryginalność badań w przedłożonym do druku tekście.
 3. Wielokrotne publikowanie tekstów
  Autor oświadcza, że złożony do redakcji artykuł nie został opublikowany w innym czasopiśmie, pracy zbiorowej, monografii.
 4. Potwierdzenie źródeł
  Autor powinien potwierdzić wszystkie źródła danych wykorzystywanych w badaniach i wskazać publikacje, które wykorzystane były w pracy badawczej.
 5. Autorstwo
  Autorstwo powinno być ograniczone tylko do tych, którzy wnieśli znaczący wkład w projektowaniu, opracowywaniu, realizacji i/lub interpretacji przedłożonego badania. Inne osoby, które wniosły znaczący wkład powinny być wymienione jako współautorzy. Autorzy winni zatwierdzić ostateczną wersję przedłożonego do druku tekstu.
 6. Błędy w opublikowanej pracy
  Gdy autor odkrywa istotny błąd lub nieścisłość w nadesłanej przez do Redakcji pracy, zobowiązany jest do niezwłocznego zgłoszenia tego faktu Redakcji.

 

OBOWIĄZKI RECENZENTÓW

 1. Poufność
  Recenzenci, wydawca i redakcja nie mogą ujawniać żadnych informacji na temat złożonych manuskryptów. Nadesłane publikacje są traktowane jako informacje poufne.
 2. Potwierdzenie źródeł
  Recenzenci muszą zapewnić, że autorzy powołali się na wszystkie źródła danych wykorzystywanych w badaniach. Wszelkiego rodzaju podobieństwa lub pokrywanie się fragmentów w złożonym tekście do innych prac, powinny być niezwłocznie zgłoszone do Redakcji.
 3. Obiektywizm
  Recenzje zgłoszonych prac powinny być dokonywane w sposób obiektywny. Recenzenci swoje recenzje powinni stosownie uargumentować.
 4. Terminowość
  Jeśli Recenzent uważa, że nie jest możliwe przygotowanie przez niego recenzji we wskazanym terminie, powinien powiadomić o tym sekretarza redakcji.
 5. Konflikt interesów
  Nie może występować konflikt interesów pomiędzy recenzentami, autorami czy instytucjami finansującymi badania w przedłożonych tekstach”.


Granty

Czasopismo „Rocznik Integracji Europejskiej” otrzymało dofinansowanie ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach programu „Rozwój czasopism naukowych” na podstawie umowy nr RCN/SP/0137/2021/1. Realizacja projektu obejmuje lata 2022 i 2023.

Czasopismo „Rocznik Integracji Europejskiej” otrzymało dofinansowanie ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych” na podstawie umowy nr 260/WCN/2019/1 z dnia 05.08.2019 r. Realizacja projektu obejmuje lata 2019 i 2020.

Czasopismo „Rocznik Integracji Europejskiej” otrzymało wsparcie finansowe ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (Umowa nr 667/P-DUN/2018, zadanie 4. Zwiększenie liczby recenzentów zagranicznych czasopisma "Rocznik Integracji Europejskiej"). Realizacja projektu obejmuje lata 2018 i 2019.

Czasopismo „Rocznik Integracji Europejskiej” otrzymało wsparcie finansowe ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (Umowa nr 537/P-DUN/2017, zadanie 4. Przygotowanie oryginalnych numerów czasopisma "Rocznik Integracji Europejskiej" w języku angielskim w celu zwiększenia międzynarodowego oddziaływania czasopisma). Realizacja projektu obejmuje lata 2017 i 2018.

Rozbudowa pełnotekstowego zasobu bazy danych platformy PRESSto o archiwalne numery czasopism wydawanych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu czasopisma Rocznik Integracji Europejskiej nr 1-7 – zadanie jest finansowane w ramach umowy 662/P-DUN/2017 ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.


WYDAWCA:
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM