Rada Europejska w procesie przekształceń strukturalnych 1961-1977

Main Article Content

Beata Przybylska-Maszner

Abstrakt

Rada Europejska stopniowo przekształciła się w ośrodek podejmowania decyzji politycznych EWG, później Unii Europejskiej. Jej zakres formalnych i nieformalnych uprawnień stale się zwiększał. Kolejne postanowienia polityczne i wprowadzane prawne regulacje wyznaczały znaczące etapy tego procesu, ponieważ określały jej rolę i wiodącą funkcję w EWG. Artykuł odnosi się do źródeł i przejawów dynamiki instytucjonalnej w procesie rozwoju Rady Europejskiej w okresie 1961-1977. Jego celem jest analiza czynników warunkujących powstanie i rozwój Rady Europejskiej w świetle przyjmowanych decyzji politycznych, a także praktyki jej działań. Przedstawione w artykule zagadnienie oparte zostało na założeniu, iż ład strukturalny cechuje znacząca asymetryczność. Narastanie współzależności w kształtowanych relacjach między państwami w sytuacji potrzeby i konieczności współpracy zbiega się z procesem zmian w odniesieniu do konieczności kształtowania nowych funkcji instytucji. To znacząco wpłynęło na dynamikę międzyinstytucjonalnych przekształceń. Określając determinanty wpływające na te przekształcenia podkreślić należy funkcjonalność systemu, a także jego ograniczenia.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Przybylska-Maszner, B. (2019). Rada Europejska w procesie przekształceń strukturalnych 1961-1977. Rocznik Integracji Europejskiej, (12), 27-40. https://doi.org/10.14746/rie.2018.12.2
Dział
ROZPRAWY I ARTYKUŁY
Biogram autora

Beata Przybylska-Maszner, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

doktor habilitowany w zakresie nauk o polityce. Zatrudniona na stanowisku adiunkta w Zakładzie Badań nad Integracją Europejską Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Swoje zainteresowania badawcze koncentruje wokół zagadnień związanych z instytucjonalizacją w procesie integracji europejskiej. Od 2016 koordynator projektu „Rada Europejska w procesie kształtowania kompetencji formalnych i nieformalnych w zakresie działań zewnętrznych UE” (grant NCN). Wiceprezes Ośrodka Badań i Edukacji Europejskiej.

Referencje

 1. Blaes R. (1971), Le Plan Fouchet et le problème de l’Europe politique, Editions du Collège d’Europe, Bruges.
 2. Bussière É., Willaert E. (2010), Un projet pour l’Europe, Georges Pompidou et la construction européenne, Bruxelles.
 3. Communique de presse du Sommet de Paris, 10–11 fevrier 1961, Le dossier de l’Union politique, Recueil de documents avec préface de M. Emilio Battista, Bruxelles, Direction générale de la documentation parlementaire et de l’information, Janvier 1964, www.cvce.eu, 1.05.2012.
 4. Communiqué final du sommet de Paris, 9 et 10 décembre 1974, „Bulletin des Communautés européennes”, n° 12, Office des publications officielles des Communautés européennes, Décembre 1974, Luxembourg.
 5. Czachór Z. (1994), System europejskiej współpracy politycznej w integrowaniu Europy, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.
 6. Déclaration du sommet de Paris, 19 au 21 octobre 1972, Bulletin des Communautés européennes, Octobre 1972, n° 10, Luxembourg, Office des publications officielles des Communautés européennes, www.cvce.eu, 1.05.2012.
 7. Déclaration sur l’identité européenne, Copenhague, 14 décembre 1973, „Bulletin des Communautés européennes”, Office des publications officielles des Communautés européennes, n° 12, Luxembourg, Décembre 1973, www.cvce.eu, 1.05.2012.
 8. Mourlon-Druol E. (2014), More than a prestigious spokesperson the role of summits and European Council in European Political Co-operation 1969-1981, w: The European Council and European Governance, red. F. Foret, Y. Rittelmeyer, London-New York.
 9. Piers Ludlow N. (2003), An Opportunity or a Threat? The European Commission and the Hague Council of December 1969, „la Revue d’histoire de l’intégration européenne”, vol. 9, no. 2, Baden-Baden.
 10. Pietraś Z. J. (2006), Prawo wspólnotowe i integracja europejska, Lublin.
 11. Popowicz K. (2006), Historia integracji europejskiej, Warszawa.
 12. Projet de traité, Plan Fouchet I, 2 novembre 1961, Recueil des documents institutionnels de la Communauté de 1950 à 1982, Parlement européen – Commission institutionnelle, Luxembourg 1982, s. 513, www.cvce.eu, 1.05.2012.
 13. Projet de traité, Plan Fouchet II, 18 janvier 1962, Archives Nationales du Luxembourg, Coopération politique européenne. Questions fondamentales. 2e conférence des chefs de gouvernement, Luxembourg, AE 13080, www.cvce.eu, 1.05.2012.
 14. Report on European Union, Report by Mr Leo Tindemans, „Bulletin of the European Communities”, Supplement 1/76.
 15. Soutou G. H. (1992), 1961 le plan Fouchet, „Espoir”, nr 87, http://www.charles-de-gaulle.org/pages/l-homme/dossiers-thematiques/de-gaulle-et-le-monde/de-gaulle-et-lrsquoeurope/analyses/1961-le-plan-fouchet.php, 1.05.2012.
 16. Taulègne B. (1993), Le Conseil européen, Paris.
 17. Témoignage de Christian Fouchet, „Le monde”, 11 avril 1972, http://www.cvce.eu/obj/Temoignage_de_Christian_Fouchet_dans_Le_Monde_11_avril_1972-fr-349456be-b501-40ff-8b1744be2ed2ba80.html.
 18. The European Council, Conclusions of the sessions, Rome 29–30 June 1977, http://aei.pitt.edu/1410/1/London_june_1977.pdf.
 19. The Rome Summit Conference, 29-30 May 1967. Communique, „Bulletin of the European Economic Community”, no. 7, July 1976, Archive of European Integration http://aei.pitt.edu/1408/, 1.05.2012.
 20. Werts J. (2008), The European Council, London.
 21. Wessels W. (2016), The European Council, New York.