Skuteczność reform UGiW w kontekście zagrożeń stabilności strefy
PDF

Słowa kluczowe

UGiW
reformy UGiW
unia bankowa
SSM
SRM
EDIS
RRM

Jak cytować

Żukrowska, K. (2019). Skuteczność reform UGiW w kontekście zagrożeń stabilności strefy. Rocznik Integracji Europejskiej, (12), 161–170. https://doi.org/10.14746/rie.2018.12.11

Abstrakt

W artykule omawia się przeprowadzone w Unii Gospodarczo-Walutowej (UGiW) reformy, ich zakres oraz dyskusję, jaką problem ten wywołał. UGiW jest przede wszystkim realizowana bez dokończenia procesu w integracji na etapie rynku wewnętrznego. Można to było przyjąć jako punkt wyjściowy dla nowego, wyższego etapu integracji w 1992 r. Trudno jednak uznać za dobry start do pogłębiania UGiW, ponad ćwierć wieku później. Wprowadzone reformy mogą być uznane za rozwiązanie cementujące państwa uczestniczące w UGiW jednak wprowadza podziały między nimi, jak i między państwami uczestniczącymi w UGiW oraz w niej nieuczestniczącymi. Z pewnością wprowadzone rozwiązania zwiększają bezpieczeństwo rynku kapitałowego i bankowego przez zastosowanie nowych wymogów, jednak nie eliminują możliwości podnoszenia deficytu budżetowego czy radykalnego ograniczenia długu publicznego w krajach, w których od powstania UGiW przekracza on dopuszczalne przez kryteria konwergencji - wskaźniki. Mimo pewnych pozytywnych symptomów wynikających z reform UGiW, ekonomiści oceniają wprowadzone zmiany z ograniczonym entuzjazmem. Ogólnie reformy miały za cel bliżej zintegrować państwa europejskie przez pogłębienie konwergencji ich makro-parametrów. Widziano w UGiW także sposób na zmianę kursu dolara oraz zmianę jego pozycji międzynarodowej. Tylko część z tych celów udało się osiągnąć.

https://doi.org/10.14746/rie.2018.12.11
PDF

Bibliografia

Ambritzky J., Rocholl J. (2018), Towards More Resilient Euro Area, Ideas from the „Future Europe Forum”, CEPS Brussels, Berlin, Wiesbaden, https://www.ceps.eu/publications/towards-more-resilient-euro-area.

Dyrektywa 2006/123/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12.12.2006 dotycząca rynku wewnętrznego L376/36.

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/36/UE z dnia 26.06.2013 w sprawie warunków dopuszczenia instytucji kredytowych do działalności oraz nadzoru ostrożnościowego nad instytucjami kredytowymi i firmami inwestycyjnymi, zmieniająca dyrektywę 2002/87/WE i uchylająca dyrektywę 2006/48/WE oraz 2006/49/WE.

ESMA Guidelines and technical measures on CDFS and binary options, https://www.esma.europa.eu/, 22.07.2018.

Hainonen A. (2015), The first euros. The creation an issue of the first euro banknotes and the road to the Europe series. Suomen Pankki and European Central Bank, Bookwell ltd., s. 239.

http://www.eba.europa.eu/, 22.07.2018.

http://www.ecb.europa.eu/ecb/legal/107663/1350/html/index.en.html, 24.07.2018.

https://eiopa.europa.eu/, 22.07.2018.

https://www.esrb.europa.eu/home/html/index.en.html, 22.07.2018.

Managing risks to banks and financial institutions, European Commission and its priorities, https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/financial-supervision-and-risk-management/managing-risks-banks-and-financial-institutions_en, 12.07.2018.

Messori M., Micossi S. (2018), Counterproductive Proposals on Euro Area Reform by French and German Economists, CEPS, February.

Rozporządzenie Rady (UE) nr 1024/2013 z dnia 15.10. 2013 r. powierzające Europejskiemu Bankowi Centralnemu szczególne zadania w odniesieniu do polityki związanej z nadzorem ostrożnościowym nad instytucjami kredytowymi, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej (UE), Luksemburg 2013, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:287:0063:0089:PL:PDF, 19.07.2018.

Single Supervisory Mechanism, Europejski Bank Centralny (2017), Frankfurt, https://www.banking-supervision.europa.eu/about/thessm/html/index.en.html, 18.07.2018.

Traktat o Unii Europejskiej, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej (wersja skonsolidowana) CS26/13/ 26.10.2012.

Than K. (2018), EU reform Effort Reopense Eurozone Divide in Central Europe. The Christian Monitor, 22.01.2018.

Traktat z Maastricht o Unii Europejskiej, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=LEGISSUM:xy0026&from=EN, 22.07.2018.

Stiglitz J. (2016), The Euro. How a Common Currency Threatens the Future of Europe, W. W. Norton& Company Inc., New York.

Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 806/2014 w celu ustanowienia europejskiego systemu gwarantowania depozytów, Komisja Europejska (KE), Strasburg 2015, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015PC0586&from=EN, 28.07.2018.

Zombirt J. (2013), Działania instytucji Unii Europejskiej w czasie kryzysu - próba oceny, w: Kryzys gospodarczy 2008+ test dla stosowanej polityki. Metody przeciwdziałania i ich skuteczność, red. K. Żukrowska, Oficyna Wydawnicza SGH, s. 160.

Teksty opublikowane na łamach czasopisma "Rocznik Integracji Europejskiej" i udostępniane w formacie PDF objęte są licencją CC BY 4.0 (Creative Commons - Uznanie autorstwa). Kopiowanie i rozpowszechnianie dozwolone jest pod warunkiem uznania autorstwa.

Licencja Creative Commons

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.