Aspekty polityki Unii Europejskiej wobec Afryki w kontekście kryzysu migracyjnego
PDF

Słowa kluczowe

Unia Europejska
kryzys migracyjny w Unii Europejskiej
działania zewnętrzne Unii Europejskiej
Europejska Polityka Sąsiedztwa
Europejska Służba Działań Zewnętrznych

Jak cytować

Banach, W. (2019). Aspekty polityki Unii Europejskiej wobec Afryki w kontekście kryzysu migracyjnego. Rocznik Integracji Europejskiej, (12), 195–207. https://doi.org/10.14746/rie.2018.12.13

Abstrakt

Celem artykułu jest przegląd polityki Unii Europejskiej wobec Afryki w kontekście kryzysu migracyjnego w latach 2011-2017. Analiza źródeł w postaci aktów prawnych i dokumentów Unii Europejskiej pozwoliła na identyfikację zmian w wymiarze zewnętrznym różnych polityk unijnych adresowanych do państw afrykańskich. W niniejszej pracy skupiono są na przedstawieniu ram polityki Unii Europejskiej wobec Afryki. Następnie przybliżono zjawisko intensyfikacji migracji z tego kontynentu do Europy. Zaprezentowano także odpowiedź Unii Europejskiej na problem wzmożonej presji na granice zewnętrzne.

https://doi.org/10.14746/rie.2018.12.13
PDF

Bibliografia

Actors and governance (2016), The Khartoum Process, https://www.khartoumprocess.net/about/actors-and-govemance.

Barcz J., Kawecka-Wyrzkowska E., Michałowska-Gorywoda K. (2012), Integracja europejska w świetle Traktatu z Lizbony Aspekty ekonomiczne, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.

Bisong A. (2018), Trans-regional institutional cooperation as multilevel governance: ECOWAS migration policy and the EU, „Journal of Ethnic and Migration Studies”, vol. 44.

Castillejo C. (2016), The European Union Trust Fund for Africa: A Glimpse of the Future for EU Development Cooperation, „Discussion Paper”, nr 22.

Council of the European Union (2008), Joint Declaration on Mobility Partnership between the European Union and the Republic of Cape Verde, https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/international-affairs/global-approach-to-migration/ specific-tools/docs/mobility_partnership_cape_verde_en.pdf.

Council of the European Union (2018), Outcome of the Council Meeting, 3626th Council meeting, Economic and Financial Affairs, Brussels 22 June 2018, Economic and Financial Affairs, http://www.consilium.europa.eu/media/35761/st10203-en18.pdf.

Declaration of the Ministerial Conference of the Khartoum Process (EU-Horn of Africa Migration Route Initiative) Rome, 28th November 2014, https://www.khartoumprocess.net/resources/library/download/file?fid=20.60.

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/36/UE z dnia 5 kwietnia 2011 r., w sprawie zapobiegania handlowi ludźmi i zwalczania tego procederu oraz ochrony ofiar zastępująca decyzję ramową Rady 2002/629/WSiW, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 101/1.

Eurostat (2018), Asylum and first time asylum applicants by citizenship, age and sex Annual aggregated data (rounded), http://ec.europa.eu/eurostat/data/database.

Frankowski P. (2011), Umowy o partnerstwie gospodarczym jako instrument promowania integracji regionalnej w Afryce Subsaharyjskiej, Centrum Europejskie Natolin, Warszawa.

Fitth Ministerial Conference of the Euro-African Dialogue on Migration and Development (2018), Rabat Process Euro-African Dialogue on Migration and Development, https://www.rabat-process.org/en/in-action/dialogue/321-fifth-ministerial-conference-of-the-euro-african-dia- logue-on-migration-and-development.

Investing in Youth for Accelerated Inclusive Growth and Sustainable Development (2017), African Union-European Union Summit 2017, http://www.consilium.europa.eu/media/31991/33454-pr-final_declaration_au_eu_summit.pdf.

Kaczmarek F. (2017), Stanowisko Parlamentu Europejskiego wobec migracji w kontekście polityki spójności na rzecz rozwoju, w: Między tolerancją a niechęcią. Polityka współczesnych państw europejskich wobec migrantów i mniejszości, red. A. Adamczyk, A. Sakson, C. Tro- siak, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań.

Konwencja Narodów Zjednoczonych przeciwko międzynarodowej przestępczości zorganizowanej, Dz. U. 2005, Nr 18, poz. 158.

Komisja Europejska (2011), Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów Globalne podejście do kwestii migracji i mobilności, KOM (2011) 743 wersja ostateczna.

Komisja Europejska (2015a), Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów Europejski Program w Zakresie Migracji, KOM (2015) 240 wersja ostateczna.

Komisja Europejska (2015b), Współpraca Unii Europejskiej z Afryką w zakresie migracji, Bruksela, 9 listopada 2015, http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-6026_pl.pdf.

Komisja Europejska (2016), Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady Europejskiej, Rady i Europejskiego Banku Inwestycyjnego w sprawie ustanowienia nowych ram partnerstwa z państwami trzecimi w ramach Europejskiego programu w zakresie migracji.

Morawska K. A. (2017), Partnerstwo na rzecz mobilności jako instrument polityki imigracyjnej Unii Europejskiej, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, z. 2.

Nitszke A. (2016), W kierunku nowej Europejskiej Polityki Sąsiedztwa, „Rocznik Integracji Europejskiej”, nr 10.

Protokół przeciwko przemytowi migrantów drogą lądową, morską i powietrzną, uzupełniający Konwencję Narodów Zjednoczonych przeciwko międzynarodowej przestępczości zorganizowanej, przyjęty przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 15 listopada 2000 r., Dz. U. 2005, Nr 18, poz. 162, http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20050180162/0/D20050162.pdf.

Rada Europejska (2005), Wnioski Prezydencji, 15-16 grudnia 2005 r., Szczyt Rady Europejskiej w Hampton Court.

Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (wersja skonsolidowana), Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C, 2012, nr 326.

Traktat o Unii Europejskiej (wersja skonsolidowana), Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C, 2012, nr 326.

Umowa o partnerstwie między członkami grupy państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku z jednej strony a Wspólnotą Europejską i jej Państwami Członkowskimi z drugiej strony, podpisana w Kotonu 23 czerwca 2000 roku (2000).

Valetta Summit, 11-12 November 2015, Action Plan, http://www.consilium.europa.eu/media/21839/action_plan_en.pdf.

Węc J. J. (2017), Reforma polityki imigracyjnej, kontroli granic zewnętrznych oraz polityki azylowej Unii Europejskiej w dobie kryzysu migracyjnego (2015-2016), „Przegląd Zachodni”, nr 2.

Wojna B. (2011), Unia Europejska wobec południowych sąsiadów: nowe wyzwania dla europejskiej polityki sąsiedztwa.

Wspólna wizja, wspólne działanie: Silniejsza Europa Globalna strategia na rzecz polityki zagranicznej i bezpieczeństwa Unii Europejskiej (2016), https://europa.eu/globalstrategy/sites/global-strategy/files/eugs_pl_version.pdf.

Teksty opublikowane na łamach czasopisma "Rocznik Integracji Europejskiej" i udostępniane w formacie PDF objęte są licencją CC BY 4.0 (Creative Commons - Uznanie autorstwa). Kopiowanie i rozpowszechnianie dozwolone jest pod warunkiem uznania autorstwa.

Licencja Creative Commons

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.