Albania w procesie integracji z UE – stan i perspektywy akcesji
PDF

Słowa kluczowe

Albania
Unia Europejska
Bałkany Zachodnie
polityka rozszerzenia UE

Jak cytować

Podgórzańska, R. (2019). Albania w procesie integracji z UE – stan i perspektywy akcesji. Rocznik Integracji Europejskiej, (12), 209–224. https://doi.org/10.14746/rie.2018.12.14

Abstrakt

Bałkany Zachodnie od lat zajmują istotne miejsce w polityce Unii Europejskiej, która postrzega ten region jako istotny z punktu widzenia bezpieczeństwa europejskiego. Jednym ze sposobów stabilizacji i umacniania pokoju w regionie jest jego zbliżenie ze strukturami unijnej współpracy. Proces ten jest determinowany różnorodnymi czynnikami natury politycznej, społecznej, gospodarczej, kulturowej. W artykule uwaga została skoncentrowana na analizie determinantów procesu zbliżenia Albanii z UE, określeniu perspektyw jej akcesji do Unii, oraz wyartykułowaniu korzyści płynących z poszerzenia UE o państwa Bałkanów Zachodnich. Dodatkowo zwraca się uwagę na możliwe implikacje akcesji Albanii z perspektywy bezpieczeństwa UE.

https://doi.org/10.14746/rie.2018.12.14
PDF

Bibliografia

Abazi E. (2008), Albania in Europe: Perspectives and Challenges, “International Relations and Strategic Studies”, nr 14.

Albania Progress Report 2014, https://bit.ly/2LNVBjD

Babić M. (2012), Przystąpienie Chorwacji do Unii Europejskiej. Problemy konstytucyjne, w: Integracja Bałkanów Zachodniej z Unią Europejską, red. A. Nowak-Far, Warszawa.

Babić M. (2014), Rosja na Bałkanach Zachodnich. Interesy narodowe i wpływy polityczne, w: Bałkany wXXI wieku. Problemy konsolidacji i integracji, red. M. Babić, I. Jakimowicz-Ostrowska, Warszawa.

Balcer A. (2008), Albania, w: Bałkany zachodnie a integracja europejska. Perspektywy i implikacje, Warszawa.

Biernat A. (2014), Przystąpienie Albanii do NATO i jego wpływ na bezpieczeństwo w regionie, w: Bałkany w XXI wieku. Problemy konsolidacji i integracji, red. M. Babić, I. Jakimowicz- ostrowska, Warszawa.

Bogdani M., Loughlin J. (2007), Albania and the European Union: The Tumultuous Journey Towards integration and accession, New York.

Bokajło J. (2008), Regionalizacja i europeizacja Bałkanów Zachodnich, w: Regionalizacja w stosunkach międzynarodowych. Aspekty polityczno-gospodarcze, red. K. Jędrzejczyk-Kulniak, L. Kwieciński, B. Michalski, E. Stadmuller, Toruń.

Bujwid-Kurek E. (2011), Populizm w państwach Bałkanów Zachodnich, „Krakowskie Studia Międzynarodowe”, nr 4.

Commission Staff Working Document Albania 2018, https://bit.ly/2LToUBC.

Commission Staff Working Paper Albania 2011 Progress Report, https://bit.ly/2LCeQ0r.

Commission Staff Working. Document Albania 2012. Progress Report, https://bit.ly/2NUDxSg.

Deklaracja z Sofii, 17 maja 2018 r., http://www.consilium.europa.eu/media/34797/sofia-declaration_pl.pdf.

Dziak W. (1994), Albania, „Europa Środkowo-Wschodnia 1992”, Warszawa.

Dziak W. (1999), Albania, „Europa Środkowo-Wschodnia 1996”, Warszawa.

Dziak W. (2002), Albania, „Europa Środkowo-Wschodnia 2000”, Warszawa.

Dziak W. (2004), Albania, „Europa Środkowo-Wschodnia 2001-2002”, Warszawa.

Dziak W. (2007), Albania, „Europa Środkowo-Wschodnia 2004”, Warszawa.

Enlargement and Stabilisation and Association Process - Council conclusions, http://www.consilium.europa.eu/media/35863/st10555-en18.pdf.

Górka-Winter B. (2003), Polityka zewnętrzna UE wobec Bałkanów Zachodnich – wniosek Chorwacji o przystąpienie do UE, https://bit.ly/2uYGkTI.

Gubrynowicz A. (2009), Albania, „Europa Środkowo-Wschodnia 2006”, Warszawa.

Historiku i marrëdhënieve BE-Shqipëri, https://bit.ly/2v6Qzp5.

Hoffman J. (2005), Integrating Albania: the Role of the European Union in the Democratization Process, “Albanian Journal of Politics: 2005”, nr 1.

Hoxha A. (2010), Albania, „Europa Środkowo-Wschodnia 2008”, Warszawa.

Kolejny ból głowy dla Unii: sześć krajów bałkańskich chce się do niej przyłączyć, https://bit.ly/2mV5tu0.

Kancelaria Sejmu Biuro Komisji Sejmowych, Pełny zapis przebiegu posiedzenia Komisji Spraw Zagranicznych z dnia 15 lutego 2012 r, https://bit.ly/2Kj0exy.

Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego i Rady Opinia Komisji w sprawie wniosku Albanii o członkostwo w Unii Europejskiej, https://bit.ly/2vijkON .

Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno- Społecznego i Komitetu Regionów w sprawie polityki rozszerzenia UE w 2016 r., https://bit.ly/2Ly2Blj.

Marcinkowska P (2015), Unia Europejska a państwa postjugosłowiańskie, „Studia Europejskie”, nr 2.

Membership status (2018), https://bit.ly/2wB1Cph.

Notatka prasowa, http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-523_pl.htm.

Olszewski P. (2010), Bałkany Zachodnie w polityce Unii Europejskiej, „Myśl Ekonomiczna i Polityczna”, nr 1.

Olszewski P., Chojna A. (2017), Rywalizacja Unii Europejskiej i Rosji na obszarze Bałkanów Zachodnich, „Rocznik Integracji Europejskiej”, nr 11.

Paruch W. (2014), Konsolidacja i rywalizacja polityczna na Bałkanach, w: Bałkany w XXI wieku. Problemy konsolidacji i integracji, red. M. Babić, I. Jakimowicz-Ostrowska, Warszawa.

Podgórzańska R. (2013), Polityka zagraniczna Polski wobec obszaru pojugosłowiańskiego, Toruń.

Podgórzańska R. (2015), Problemy społeczne Bałkanów Zachodnich i ich implikacje dla procesu integracji europejskiej, w: Społeczne oblicza Europy XXI wieku, red. B. Koszel, D. J. Mierzejewski, Z. Popławski, Piła.

Podgórzańska R. (2016), Implikacje kryzysu migracyjnego dla polityki rozszerzenia UE o Bałkany Zachodnie, w: Zagrożenia dla integracji europejskiej wXXI wieku, red. B. Koszel, D. J. Mierzejewski, Z. Popławski, Piła.

Political relations, https://eeas.europa.eu/delegations/albania/6953/albania-and-eu_en.

Posiedzenie Rady Europejskiej (28 czerwca 2018 r.) - Konkluzje, https://bit.ly/2LH3KXK.

Saczuk A. (2012), Bałkany Zachodnie - stan i perspektywy polityki rozszerzeniowej Unii Europejskiej, w: Integracja Bałkanów Zachodniej z Unią Europejską, red. A. Nowak-Far, Warszawa.

Stabilisation and Association Agreement between the European Communities and their Member States, of the one part, and the Republic of Albania, of the other part, https://bit.ly/2LA6HJX.

Stolarczyk M. (2016), Główne przyczyny i przejawy kryzysów w Unii Europejskiej oraz ich implikacje dla dalszego procesu integracji europejskiej, „Roczniki Nauk Społecznych”, nr 8.

Szczyt Bałkanów Zachodnich w Londynie, https://bit.ly/2OvcVs3.

Szpala M. (2011), Narasta kryzys polityczny w Albanii, https://bit.ly/2Ooeich.

Szpala M. (2013), Centrolewicowy rząd w Albanii - nowe otwarcie?, https://bit.ly/2LLBh2s.

Szymańska J. (2017), Strategia Unii Europejskiej wobec kryzysu migracyjnego: priorytety, bariery, efekty, „Studia BAS” nr 3

Szymański A. (2009), Teoretyczny metodologiczny aspekt badań nad rozszerzeniem UE, w: Teoretyczne i metodologiczne wyzwania badań politologicznych w Polsce, red. A. Antoszewski, M. Krauz-Mozer, A. Dumała, Lublin.

Turczyński P. (2014), Dylematy i perspektywy kolejnych rozszerzeń, w: Procesy Integracyjne i dezintegracyjne w Europie, red. A. Pacześnik, M. Klimowicz, Wrocław.

Ukielski P (2009), Albania, „Europa Środkowo-Wschodnia 2007”, Warszawa.

Unijna strategia dla Bałkanów Zachodnich wg stanu na 17.04.2018, https://bit.ly/2AoACzj.

W Sofii rozpoczął się szczyt UE-Bałkany Zachodnie, https://bit.ly/2LxfDQ5.

Współpraca gospodarcza z Albanią, https://bit.ly/2LKZzJU.

Żornaczuk T. (2018), Rozszerzenie UE na Bałkanach: nowa perspektywa wobec starych wyzwań, http://www.pism.pl/publikacje/biuletyn/nr-39-1612#.

Żornaczuk T., Hebda W. (2013), Zmiany polityczne w Albanii - nowa jakość w procesie integracji z UE?, https://www.pism.pl/files/?id_plik=15158.

Teksty opublikowane na łamach czasopisma "Rocznik Integracji Europejskiej" i udostępniane w formacie PDF objęte są licencją CC BY 4.0 (Creative Commons - Uznanie autorstwa). Kopiowanie i rozpowszechnianie dozwolone jest pod warunkiem uznania autorstwa.

Licencja Creative Commons

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.