Unijne uwarunkowania normatywne świadczenia Oficjalnej Pomocy Rozwojowej: perspektywa europejskich wschodzących donatorów
PDF

Słowa kluczowe

współpraca rozwojowa
pomoc rozwojowa
ODA
wschodzący donatorzy
Unia Europejska

Jak cytować

Smolaga, M. (2019). Unijne uwarunkowania normatywne świadczenia Oficjalnej Pomocy Rozwojowej: perspektywa europejskich wschodzących donatorów. Rocznik Integracji Europejskiej, (12), 281–294. https://doi.org/10.14746/rie.2018.12.19

Abstrakt

Tekst przybliża regulacje unijne dotyczące współpracy rozwojowej i wskazuje mechanizm wpływu, jaki wywierają one na wypełnianie roli donatora przez wstępujące do Unii Europejskiej (UE) państwa. Analiza nie ogranicza się tylko do norm prawnych, płynących choćby z traktatów, ale rozpatruje również dokumenty tworzące zobowiązania o charakterze politycznym, które notabene dominują w sferze unijnej kooperacji rozwojowej. Najbardziej aktualnym zbiorem zasad drugiego typu jest Nowy Europejski Konsensus w sprawie Rozwoju z 2017 r. W tekście weryfikowana jest hipoteza głosząca, że regulacje unijne są czynnikiem bezpośrednio wymuszającym podjęcie roli donatora pomocy rozwojowej przez kraj wstępujący do UE, a następnie determinującym kształt i wielkość jego współpracy rozwojowej.

https://doi.org/10.14746/rie.2018.12.19
PDF

Bibliografia

A New Global Partnership for Poverty Eradication and Sustainable Development after 2015’ - Council conclusions (2015), 9241/15, Council of the European Union, Brussels, http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9241-2015-INIT/en/pdf, [tłumaczenie za:] Sprawoz¬danie roczne 2017 dla Rady Europejskiej na temat celów w zakresie pomocy rozwojowej UE - Konkluzje Rady (19 maja 2017 r.) (2017), 9266/17, Rada Unii Europejskiej, Bruksela 19 maja 2017 r., http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9266-2017-INIT/pl/pdf, 23.06.2018.

Acquis Communautaire: Development Cooperation, European Commission, http://eukonvent.org/wp-content/uploads/2014/10/2.-Acquis-Communautaire-Development-Cooperation.pdf, 23.06.2018.

Aid (ODA) disbursements to countries and regions [DAC2a], baza danych OECD, http://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=TABLE2A, 23.06.2018.

Addis Ababa Action Agenda of the Third International Conference on Financing for Development (Addis Ababa Action Agenda). The final text of the outcome document adopted at the Third Internatinal Conference on Financing for Development (Addis Ababa, Ethiopia, 13-16 July 2015) and endorsed by the General Assembly in its resolution 69/313 of 27 July 2015 (2015), United Nations, http://www.undocs.org/A/RES/69/313, 23.06.2018.

Cel 17: Wzmocnić środki wdrażania i ożywić globalne partnerstwo na rzecz zrównoważonego rozwoju, Ośrodek Informacji ONZ w Warszawie, http://www.un.org.pl/cel17, 23.06.2018.

Commission staff working paper accompanying the Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions - The EU - a global partner for development - Speeding up progress towards the millennium development goals - The Monterrey process on Financing for Development - the European Union’s contribution to Doha and beyond - Annual progress report 2008 (2008), Commission of the European Communities, Brussels, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:52008SC0432&from=EN, 23.06.2018.

Council conclusions: Annual Report 2017 to the European Council on EU Development Aid Targets (2017), DEVGEN 98ACP 46 RELEX 413 FIN 306 OCDE 2, Council of the European Union, 19 May 2017, Rada Unii Europejskiej, https://www.consilium.europa.eu/media/24009/ar-2017-on-development-aid-targets-st09266en17.pdf, 23.06.2018.

DAC members, Organisation for Economic Co-operation and Development, http://www.oecd.org/dac/dacmembers.htm, 23.06.2018.

Decyzja Rady 2013/755/UE z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie stowarzyszenia krajów i terytoriów zamorskich z Unią Europejską (decyzja o stowarzyszeniu zamorskim), Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 344, https://publications.europa.eu/pl/publication-detail/-/publication/24a0f983-185d-4fd4-8172-427c62204cc5/language-pl, 23.06.2018.

Department of Economic and Social Affairs: Financing for Development, Biuro ds. Finansowania Rozwoju w Sekretariacie Organizacji Narodów Zjednoczonych, http://www.un.org/esa/ffd/index.html, 23.06.2018.

EU development funding & legislation, Komisja Europejska, https://ec.europa.eu/europeaid/funding/about-funding-and-procedures/where-does-money-come/eu-development-funding-legislation_en, 23.06.2018.

Glosariusz streszczeń: współpraca na rzecz rozwoju, serwis Eur-Lex, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=LEGISSUM:development_aid&qid=1526058748104&from=PL, 23.06.2018.

Komunikat Komisji do Rady i Parlamentu Europejskiego - Finansowanie na rzecz rozwoju i skuteczności pomocy - Wyzwania w zakresie intensyfikacji pomocy UE 2006-2010, Komisja Wspólnot Europejskich, Bruksela 2.3.2006 r., http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:52006DC0085&from=EN, 23.06.2018.

Law Library of Congress. Comparative Analysis: Regulation of Foreign Aid in Selected Countries (2011), The Law Library of Congress, https://www.loc.gov/law/help/foreign-aid/regulation-of-foreign-aid.pdf, 23.06.2018.

Lightfoot S., Lindenhovius Zubizarreta I. (2010), The Emergence of International Development Policies in Central and Eastern European States, w: European Development Cooperation: In Between the Local and the Global, red. P. Hoebink, Amsterdam University Press.

Mihaylova I. (2015), EU Development Policy in the framework of Bulgaria’s National Programme, „Diplomacy/Дипломация”, nr 15, Октомври/Декември, October/December, Diplomatic Institute, Ministry of Foreign Affairs, Republic of Bulgaria, http://bpid.eu/wp-content/uploads/2016/04/Diplomacy_15_EYD2015.pdf, 23.06.2018.

OCT - EU relations in detail, Komisja Europejska, https://ec.europa.eu/europeaid/regions/overseas-countries-and-territories-octs/oct-eu-relations-detail_en.

Official development aid – opportunities for Bulgaria’s foreign policy. The progress made and moving ahead (2015), „Diplomacy/Дипломация”, nr 15, Октомври/Декември, October/December, Diplomatic Institute, Ministry of Foreign Affairs, Republic of Bulgaria, http://bpid.eu/wp-content/uploads/2016/04/Diplomacy_15_EYD2015.pdf, 23.06.2018.

Official development assistance - definition and coverage, http://www.oecd.org/dac/stats/officialdevelopmentassistancedefinitionandcoverage.htm, 23.06.2018.

Presidency Conclusions: Barcelona European Council. 15 and 16 March 2002 (2002), SN 100/1/02 REV 1, Rada Europejska, http://ec.europa.eu/invest-in-research/pdf/download_en/barcelona_european_council.pdf, 23.06.2018.

Report on the Foreign Policy of the Czech Republic 2004, Ministry of Foreign Affairs of the Czech Republic, https://www.mzv.cz/file/414933/Report_2004.pdf, 23.06.2018.

Report on the Foreign Policy of the Czech Republic 2005, Ministry of Foreign Affairs of the Czech Republic, http://www.mzv.cz/file/414940/Report_2005.pdf, 23.06.2018.

Report on the Foreign Policy of the Czech Republic 2006, Ministry of Foreign Affairs of the Czech Republic, http://www.mzv.cz/file/414942/Report_2006.pdf, 23.06.2018.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 233/2014 z dnia 11 marca 2014 r ustanawiające Instrument Finansowania Współpracy na rzecz Rozwoju na lata 2014-2020, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 77/44, 15.3.2014, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R0233&from=EN, 23.06.2018 r.

Smolaga M. (2014), Wschodzący donatorzy w globalnym systemie pomocy rozwojowej, tekst dysertacji doktorskiej napisanej pod kierownictwem prof, dr hab. Janusza Symonidesa dostępny w repozytorium Uniwersytetu Warszawskiego, https://depotuw.ceon.pl/bitstream/handle/item/1008/M.%20Smolaga%2c%20doktorat.pdf?sequence=1, 23.06.2018.

Total flows by donor (ODA+OOF+Private) [DAC1], baza danych OECD, https://stats.oecd.org/Index.aspx?datasetcode=TABLE1#, 23.06.2018.

Traktat o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Wersja Skonsolidowana), Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 326, 26.10.2012, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=EN, 23.06.2018.

Traktat o Unii Europejskiej (wersja skonsolidowana), Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 326, 26.10.2012, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/pl/TXT/?uri=CELEX%3A12012-M%2FTXT, 23.06.2018.

Traktat Ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą, http://www.krrit.gov.pl/Data/Files/_public/Portals/0/regulacje-prawne/ue/1.pdf, 23.06.2018.

Umowa o partnerstwie między członkami grupy państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku, z jednej strony, a Wspólnotą Europejską i jej Państwami Członkowskimi, z drugiej strony, podpisana w Ktonu 23 czerwca 2000 roku, Dziennik Urzędowy L 317, 15.12.2000, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:22000A1215(01)&from=PL, 23.06.2018.

Wspólne oświadczenie Rady i przedstawicieli rządów państw członkowskich zebranych w Radzie, Parlamentu Europejskiego i Komisji: Nowy Europejski Konsensus w sprawie Rozwoju „Nasz Świat, Nasza Godność, Nasza Przyszłość” (2017), Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, C 210, 30.6.2017, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=OJ:C:2017:210:FULL&from=PL, 23.06.2018.

Wspólne oświadczenie Rady i przedstawicieli rządów Państw Członkowskich zebranych w ramach Rady, Parlamentu Europejskiego i Komisji w sprawie polityki rozwojowej Unii Europejskiej: „Konsensus Europejski” (2005), Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, C 46, 24.2.2006, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:42006X0224(01)&from=PL, 23.06.2018.

Zafiu T. (2017), Emerging Donors in Central and Eastern Europe. COMUS Regional Workshop no. 6, 26 APRIL 2017, UNDP Regional Hub for Europe and the CIS, https://rm.coe.int/comus-regional-workshop-n-6-scenarios-on-housing-rehabilitation-and-fu/1680713dac, 23.06.2018.

Teksty opublikowane na łamach czasopisma "Rocznik Integracji Europejskiej" i udostępniane w formacie PDF objęte są licencją CC BY 4.0 (Creative Commons - Uznanie autorstwa). Kopiowanie i rozpowszechnianie dozwolone jest pod warunkiem uznania autorstwa.

Licencja Creative Commons

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.