Przystąpienie Słowacji do Unii Europejskiej

Main Article Content

Krzysztof Żarna

Abstrakt

Niniejszy artykuł opiera się na założeniu, że polityka rządu Vladimira Meciara, w szczególności liczne przypadki naruszeń praw człowieka, negatywnie wpłynęła na proces przystąpienia Republiki Słowackiej do Unii Europejskiej. W porównaniu z innymi państwami regionu Europy Środkowej, w przypadku słowackich partii politycznych osiągnęły one narodowy konsensus dotyczący przystąpienia do Unii Europejskiej.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Żarna, K. (2019). Przystąpienie Słowacji do Unii Europejskiej. Rocznik Integracji Europejskiej, (12), 323-332. https://doi.org/10.14746/rie.2018.12.22
Dział
ROZPRAWY I ARTYKUŁY
Biogram autora

Krzysztof Żarna, Uniwersytet Rzeszowski

doktor habilitowany nauk społecznych w dyscyplinie nauk o polityce, specjalność stosunki międzynarodowe, Instytut Nauk o Polityce, Uniwersytet Rzeszowski.

Referencje

 1. Bajda P. (2010), Elity polityczne na Słowacji w latach 1989-2010. Kręta droga do nowoczesnego państwa, Warszawa.
 2. Bilčík V. (2004), Slovensko a Európska únia, in: Slovensko 2004. Súhrnná správa obecnych stave spoločnosti, eds. M. Kollár, G. Mesežnikov, Bratislava.
 3. Council of Europe (1998), Observation of parliamentary elections in Slovakia (25-26 September 1998), http://assembly.coe.int/Main.asp?link=/Documents/WorkingDocs/Doc98/EDOC8254.htm, 10.12.2016.
 4. Delong M., Żarna K. (2013), Republika Słowacka i Rzeczpospolita Polska na drodze do Unii Europejskiej, Rzeszów.
 5. Ďurica M. S. (1996), Dejiny Slovenska a Slovakov, Bratislava.
 6. European Comission (1999), Composite paper. Reports on progress towards accession by each of the candidate countries, 13.10.1998, http://ec.europa.eu/enlargement/archives/pdf/key_documents/1998/composite_en.pdf, 12.03.2018.
 7. European Council (1993), Copenhagen criteria https://eur-lex.europa.eu/summary/glossary/accession_criteria_copenhague.html, 22.03.2018.
 8. European Council (1997), Luxembourg European Council, 12 and 13 December 1997. Presidency conclusions, http://www.europarl.europa.eu/summits/lux1_en.htm, 28.03.2018.
 9. European Council (1999), Helsinki European Council 10 and 11 December 1999. Presidency conclusions, http://www.europarl.europa.eu/summits/hel1_en.htm, 31.03.2018.
 10. Európska dohoda o pridružení uzatvorená medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na strane jednej a Slovenskou republikou na strane druhej, Z.z. 158/1997.
 11. Figel’ J. (2001), Slovenska republika a Európska ünia, in: Rocenka zahranicnej politiky Slovenskej republiky 2000, ed. A. Kotvanova, Bratislava.
 12. Gábelová B., Gajdzica M., Mesežnikov G. (2003), Kronika udalostí (1. decembra 2002–30. novembra 2003), in: Slovensko 2003. Súhrnná správa o stave spoločnosti, eds. M. Kollár, G. Mesežnikov, Bratislava.
 13. Góralczyk B. (1999), Rozszerzenie Unii Europejskiej na Wschód: początek budowy „ładu brukselskiego" w Europie, in: Rozszerzenie Unii Europejskiej na Wschód. Dokumentacja akcesyjna, t. 4, ed. B. Góralczyk, Warszawa.
 14. Grabiński T. (1993), Ulga i sukces, „Gazeta Wyborcza” z 19 V
 15. Hartnell H. E. (1993), Association Agreements between the EC and Central and Eastern European States, “Acta Juridica Hungarica,” no. 35, pp. 225-236.
 16. Łastawski K. (2006), Historia integracji europejskiej, Toruń.
 17. Ružička F. (2009), Droga Słowacji do członkostwa w Unii Europejskiej, in: Negocjowanie granic: od „UE-15” do „UE-27”. Rozszerzenie wschodnie Unii Europejskiej. Część druga – ´Grupa helsińska´ (2004–2007) Litwa, Łotwa, Słowacja, Malta, Bułgaria, Rumunia w UE, ed. T. R . Szymczyński, Poznań.
 18. The Treaty of Accession of the Czech Republic, Estonia, Cyprus, Latvia, Lithuania, Hungary, Malta, Poland, Slovenia and Slovakia (2003), https://eur-lex.europa.eu/collection/eu-law/treaties/treaties-accession.html#new-2-30, 28.03.2018.
 19. UNHCR, Guidelines Relating to the Eligibility of Slovak Roma Asylum Seekers, 10 II 1998, http://www.unhcr.org/refworld/category,POLICY,,,SVK,3ae6b31c54,0.html#_ftn41, 20.07.2017.
 20. Wojnicki J. (2006), Instrumenty rozszerzenia Unii Europejskiej o państwa Europy Środkowej (Czechy, Polska, Słowacja, Słowenia, Węgry), in: Dialog europejski Zachód-Wschód. Polityka gospodarka - społeczeństwo, eds. A. Stępień-Kuczyńska, T. Jałmużna, Toruń.
 21. Zenderowski R. (2007), Nad Tatrami błyska się... Słowacka tożsamość narodowa w dyskursie politycznym w Republice Słowackiej (1989-2004), Warszawa.
 22. Zięba R. (2010), Główne kierunki polityki zagranicznej Polski po zimnej wojnie, Warszawa.
 23. Żarna K. (2015), Od Meciara do Dzurindy Główne kierunki polityki zagranicznej Republiki Słowackiej w latach 1993-2002, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów.
 24. Żarna K. (2017), Republika Słowacka na drodze do Unii Europejskiej i Sojuszu Północnoatlantyckiego, Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Rtm. W. Pileckiego, Oświęcim.