Polityka konsumencka w procesie akcesji Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej
PDF (English)

Słowa kluczowe

integracja
polityka konsumencka
prawa konsumentów
Unia Europejska

Jak cytować

Malczyńska-Biały, M. (2019). Polityka konsumencka w procesie akcesji Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej. Rocznik Integracji Europejskiej, (12), 333–341. https://doi.org/10.14746/rie.2018.12.23

Abstrakt

Artykuł oparty jest na analizie międzynarodowych oraz krajowych aktów prawnych, dokumentów oraz literatury przedmiotu. Ma on na celu przedstawienie procesu dostosowania polskiej polityki konsumenckiej do standardów unijnych. W artykule omówione zostały podstawy prawne harmonizacji konsumenckich praw krajowych z prawem UE, jak również tożsamość krajowych strategii polityki konsumenckiej do unijnych. W kolejnej części artykułu analizie poddano proces dostosowania polskiego prawodawstwa do unijnego. Ostatnia część opracowania pełni rolę konkluzji, zawiera rozważania na temat faktycznych problemów Unii Europejskiej związanych z obowiązkiem implementacji regulacji dotyczących ochrony konsumenta do narodowych standardów prawnych oraz faktycznej funkcji i zasadności prowadzenia przez państwo odpowiedniej polityki konsumenckiej.

https://doi.org/10.14746/rie.2018.12.23
PDF (English)

Bibliografia

Banasiński C. (2004), Prawo ochrony konsumenta, in: Standardy wspólnotowe w polskim prawie ochrony konsumenta, ed. C. Banasiński, Warszawa.

Brodecki Z., Gromnicka E. (2002), Układ Europejski z komentarzem, Warszawa.

Dąbrowska A., Janoś-Kresło M., Ozimek I. (2007), Konsumpcja w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, Warszawa.

Doliwa-Klepacki Z. M. (2000), Integracja europejska, Białystok.

Dynia E. (2004), Integracja europejska, Warszawa.

Informacja Rządu RP dla Sejmu RP o przebiegu negocjacji o członkowstwo w Unii Europejskiej. Obszar ochrona konsumentów i zdrowia, „Biuletyn Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów,” no. 26.

Kołodziejek B. (1975), Interpretacja zjawiska naruszania interesów konsumenta w warunkach gospodarki planowej, in: Interesy konsumentów a działalność handlu. Materiały z konferencji Warszawa-Jadwisin 29-30X1973, Warszawa.

Łętowska E. (1983), Kształtowanie się odrębności obrotu mieszanego, in: Tendencje rozwoju prawa cywilnego, ed. E. Łętowska, Wrocław.

Łętowska E. (1994), Ochrona konsumenta negatywny spór kompetencyjny, „Państwo i Prawo,” no. 6.

Łętowska E. (2002), Prawo umów konsumenckich, Warszawa.

Małysa-Kaleta A. (1999), Nowe uwarunkowania zachowań konsumenckich w aspekcie czasowym i przestrzennym (na tle procesów integracyjnych), in: V Międzynarodowa Konferencja Sieci Krajów Grupy Wyszehradzkiej: Konsument i przedsiębiorstwo w przestrzeni europejskiej-etnocentryzm czy globalizacja, eds. K. Karcz, Z. Kędzior, B. Kolny, B. Kucharska, G. Maciejewski, M. Malinowska, B. Mikołajczyk, Katowice.

Narodowy Program Przygotowania do Członkostwa w UE. Synteza dokumentu przyjętego przez rząd 23 czerwca 1998 r (1998), „Przegląd Rządowy,” no. 9, http://www.kprm.gov.pl/archiwum/7810_7837.htm, 30.03.2012.

Maliszewska-Nienartowicz J. (2004), Ewolucja ochrony konsumenta w europejskim prawie wspólnotowym, Toruń.

Niepokulczycka M. (1998), Polityka konsumencka w Polsce - aspekt integracyjny, in: Socjoekonomiczna i prawna sytuacja konsumentów w Polsce w obliczu integracji z Unią Europejską, eds. K. Gutkowska, I. Ozimek, Warszawa.

Ozimek I. (1999), Stan świadomości polskich konsumentów w zakresie ochrony konsumenta w Polsce w perspektywie integracji z UE, in: Konsument i przedsiębiorstwo w przestrzeni europejskiej - etnocentryzm czy globalizacja, ed. K. Karcz, Katowice.

Parlament Europejski (2014), Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego Rady UE nr 254/2014 z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie wieloletniego programu na rzecz konsumentów na lata 2014-2020 oraz uchylające decyzję nr 1926/2006/WE, D Urz. UE L 84/42, 20.3.2014.

Polityka konsumencka na lata 2014-2018 (2014), Warszawa.

Polska w Unii Europejskiej doświadczenia pierwszego roku członkostwa (2005), Warszawa.

Rokicka G. (1998), Ustawodawstwo konsumenckie Unii Europejskiej (wybrane aspekty), in: Socjoekonomiczna i prawna sytuacja konsumentów w Polsce w obliczu integracji z Unią Europejską, eds. K. Gutkowska, I. Ozimek, Warszawa.

Streżyńska A. (2000), Ochrona konsumentów w Unii Europejskiej i Polsce, Warszawa.

Strużycki M. (2005), Ochrona konkurencji i konsumentów - konteksty ekonomiczne, in: Ochrona konkurencji i konsumentów w Polsce i Unii Europejskiej (studia prawno-ekonomiczne), ed. C. Banasiński, Warszawa.

Traktat akcesyjny między Królestwem Belgii, Królestwem Danii, Republiką Federalną Niemiec, Republiką Grecką, Królestwem Hiszpanii, Republiką Francuską, Irlandią, Republiką Włoską, Wielkim Księstwem Luksemburga, Królestwem Niderlandów, Republiką Austrii, Republiką Portugalską, Republiką Finlandii, Królestwem Szwecji, Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (Państwami Członkowskimi Unii Europejskiej) a Republiką Czeską, Republiką Estońską, Republiką Cypryjską, Republiką Łotewską, Republiką Litewską, Republiką Węgierską, Republiką Malty, Rzeczpospolitą Polską, Republiką Słowenii, Republiką Słowacką dotyczący przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej do Unii Europejskiej, podpisany w Atenach w dniu 16 kwietnia 2003 r (2003), Dz. U. 2004, Nr 90, poz. 864/2.

Traktat o Unii Europejskiej (1992), Dz. Urz. UE C 191, 29.07.1992.

Traktat z Amsterdamu zmieniający Traktat o Unii Europejskiej, Traktaty ustanawiające Wspólnoty Europejskie oraz niektóre związane z nimi akty (1997), Dz. Urz. UE. C 340, 10.11.1997.

Układ Europejski ustanawiający stowarzyszenie między Rzeczpospolitą Polską z jednej strony, a Wspólnotami Europejskimi i ich państwami, z drugiej strony, sporządzony w Brukseli dnia 16grudnia 1991 roku (1991), Dz. U. 1994, Nr 11, poz. 38.

Weatherill S. (2005), EUConsumer Law, Cheltenham, Northampton.

Wiewiórowska-Domagalska A. (2000), Europejskie prawo konsumenckie - rozwój, problemy, pytanie o przyszłość, in: Europejskie prawo konsumenckie a prawo polskie, eds. E. Nowińska, P. Cebula, Zakamycze.

Włodarska-Dziurzyńska K. (2009), Sankcje w prawie konsumenckim na przykładzie wybranych umów, Warszawa.

Żuławska C. (1994-1995), O prawach konsumenta w okresie przemian, „Roczniki Nauk Społecznych. Nauki Społeczno-Ekonomiczne,” z. 1.

Teksty opublikowane na łamach czasopisma "Rocznik Integracji Europejskiej" i udostępniane w formacie PDF objęte są licencją CC BY 4.0 (Creative Commons - Uznanie autorstwa). Kopiowanie i rozpowszechnianie dozwolone jest pod warunkiem uznania autorstwa.

Licencja Creative Commons

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.