Polityka zewnętrzna Unii Europejskiej a system relokacji uchodźców 2015–2018 w świetle teorii instytucjonalizmu historycznego
PDF (English)

Słowa kluczowe

system relokacji uchodźców
teoria instytucjonalizmu historycznego
przedział czasowy 2015–2018
decyzje polityczne o obowiązkowej relokacji
presja sytuacji

Jak cytować

Czachór, Z. (2021). Polityka zewnętrzna Unii Europejskiej a system relokacji uchodźców 2015–2018 w świetle teorii instytucjonalizmu historycznego. Rocznik Integracji Europejskiej, (15), 41–52. https://doi.org/10.14746/rie.2021.15.3

Abstrakt

Głównym celem badawczym tekstu jest analiza systemu relokacji uchodźców w świetle teorii instytucjonalizmu historycznego rozpatrywana w przedziale czasowym 2015–2017. Zastosowany tu instytucjonalizm zwany historycznym, odwołuje się do interakcji pomiędzy aktorami integracji europejskiej w systemie Unii Europejskiej, analizowanych z wykorzystaniem perspektywy dokumentalnej i retrospektywnej. Upływający czas ma tu istotne znaczenie, gdyż pozwala na prześledzenie procesu aktywności instytucji rozumianych także jako normy, procedury i zasady integracji w systemie UE oraz ich sekwencyjnego wpływu na faworyzowanie lub dezawuowanie określonych wizji, preferencji, potrzeb i interesów integracyjnych.

Z uwagi na powyższe system relokacji uchodźców zaproponowany i wprowadzony w okresie 2015–2018 potwierdza powyższe założenie badawcze, że to najpierw Komisja Europejska i Rada Europejska podjęły decyzje polityczne o obowiązkowej relokacji, po czym Rada UE ustanowiła w tym zakresie akt prawny, który tę kwestię unormował. Państwa członkowskie pod wpływem presji sytuacji zgodziły się na te decyzje, po czym część z nich zaczęła je kontestować.

https://doi.org/10.14746/rie.2021.15.3
PDF (English)

Bibliografia

Back to Schengen – A Roadmap (2016), Communication from the Commission to the European Parliament, The European Council and the Council, COM (2016) 120 final, Brussels, 4.3.2016.

Czachór Z., Jaskulski A. (2016), Problem kryzysu migracyjnego w Europie/Unii Europejskiej. Stanowisko Polski z punktu widzenia długofalowego interesu narodowego oraz polskiej pozycji w Unii Europejskiej, Ekspertyza dla Instytutu Obywatelskiego, Warsaw.

Decyzja Rady (UE) 2015/1523 z dnia 14 września 2015 r. ustanawiająca środki tymczasowe w obszarze ochrony międzynarodowej na rzecz Włoch i Grecji (2015), Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 239.

Decyzja Rady (UE) 2015/1601 z dnia 22 września 2015 r. ustanawiająca środki tymczasowe w obszarze ochrony międzynarodowej na rzecz Włoch i Grecji (2015), Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 248.

Decyzja Rady (UE) 2016/1754 z dnia 29 września 2016 r. zmieniająca decyzję (UE) 2015/1601 ustanawiającą środki tymczasowe w obszarze ochrony międzynarodowej na rzecz Włoch i Grecji (2016), Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 268.

De Donno M. (2011), The Theories of the European Integration. A Historical Institutionalist Analysis of the European Integration. Why European Institutions Matter, “Political Science”, 154, Fall, www.academia.edu, 11.11.2013.

Dobrowolska-Polak J. (2016), Kryzys imigracyjny – Europa w oku cyklonu?, “Biuletyn Instytutu Zachodniego”, Seria Specjalna: “Uchodźcy w Europie”, no. 219.

Duński parlament zaostrzy przepisy dotyczące uchodźców, 27.01.2016, http://www.euractiv.pl/politykawewnetrzna/artykul/duski-parlament-zaostrzy-przepisy-dotyczce-uchodcow-007907?newsletter=3216, 29.02.2016.

Europejski program w zakresie migracji: Ciągły postęp wymaga nieustannych starań (2018), Komunikat prasowy, Komisja Europejska, Brussels, 14 March 2018.

Europejski program w zakresie migracji (2015), Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, Brussels, 13.5.2015, COM (2015) 240 final.

Francja nie przyjmie większej liczby uchodźców, 19.01.2016, http://www.euractiv.pl/politykawewnetrzna/artykul/francja-nie-przyjmie-wikszej-liczby-uchodcow-008003?newsletter=3216, 16.02.2016.

FRAN Quarterly – Number of illegal border-crossings at record high in Q4, 10.03.2016, http://frontex.europa.eu/pressroom, 21.02.2016.

Grupa Wyszehradzka wzywa do uszczelnienia granic, 21.01.2016, http://www.euractiv.pl/rozszerzenie/artykul, 26.02.2016.

Istnieją poważne niedociągnięcia w zarządzaniu granicą zewnętrzną w Grecji, 11.01.2016, http://ec.europa.eu/polska/news/160127_grecja_pl.htm, 13.01.2016.

Jaskulski A. (2012), Zmiana równowagi międzyinstytucjonalnej w Unii Europejskiej po traktacie nicejskim, praca doktorska, Poznań.

Jedenaste sprawozdanie z postępów w realizacji unijnych programów relokacji i przesiedleń w sytuacjach nadzwyczajnych, Komisja Europejska, Komunikat prasowy, Brussels, 12 April 2017.

KE: 54 tys. Syryjczyków z Turcji zamiast relokacji, 22.03.2016, http://www.euractiv.pl/instytucje, 24.03.2016.

Konkluzje Rady Europejskiej 25 i 26 czerwca 2015 r., EUCO 22/15 Brussels, 26 June 2015.

Konkluzje Rady Europejskiej 14 grudnia 2017 r., EUCO 19/17, Brussels, 14 December 2017.

Konwencja dotycząca statusu uchodźców, Genewa 28 July 1951, Dz. U. of 20 December 1991, no. 119, items 515 and 516.

Migracje: plan działania, 14.01.2016, http://ec.europa.eu/polska/news/160113_kryzys_pl.htm, 14.01.2016.

Niemcy zmieniają prawo migracyjne, 16.02.2016, http://www.euractiv.pl/politykawewnetrzna/artykul/niemcy-zmieniaj-prawo-migracyjne-007926?newsletter=3216, 16.02.2016.

Petersen T. (2016), Willkommens-kultur?, “Die Politische Meinung”, no. 534, September/October.

Pieniądze za odrzuconych uchodźców, 13.02.2016, http://www.euractiv.pl/politykawewnetrzna/artykul/austria-kurz-007956?newsletter=3216, 13.02.2016.

Pierson P. (1998), The Path to European Integration: A Historical-Institutionalist Analysis, in: European Integration and Supranational Governance, eds. W. Sandholtz, A. Stone Sweet, Palgrave Macmillan, Oxford.

Polityczny plan działania, Komisja Europejska, Komunikat prasowy, Brussels, 7 December 2017.

Program w zakresie migracji, 10.02.1016, http://ec.europa.eu/polska/news/160210_migracje_pl.htm, 10.02.2016.

Reakcja na presję migracyjną. Kalendarium, 10.02.2018, http://www.consilium.europa.eu/en/policies/migratory-pressures/history-migratory-pressures/, 10.02.2018.

Risk Analysis for 2008, Reference number: 2671/2018, Risk Analysis Unit Frontex, Warsaw, February 2018.

Savidan P. (2012), Wielokulturowść, Oficyna Naukowa, Warsaw.

The assimilation of terrorists and foreigners is a serious mistake which does not match reality. Interview with Gilles de Kerchove, EU Counter-Terrorism Coordinator, European Interview no. 90, Foundation Robert Schuman, 14 March 2016.

Trzaskowski R. (2005), Dynamika reformy systemu podejmowania decyzji w Unii Europejskiej, Wydawnictwo Prawo i Praktyka Gospodarcza, Warsaw.

Tusk do imigrantów: Nie przyjeżdżajcie, 03.03.2015, http://www.euractiv.pl/politykawewnetrzna, 5.03.2016.

UE zaostrza kontrolę swoich granic zewnętrznych, 12.02.2016, http://www.euractiv.pl/instytucje/artykul/ue-nasila-kontrol-swoich-granic-zewntrznych-007780, 12.02.2016.

Unia Europejska pomoże uchodźcom w Turcji, 11.01.2016, http://www.euractiv.pl/polityka-zagraniczna/artykul/unia-europejska-pomoe-uchodcom-w-turcji-007957?newsletter=3216, 11.01.2016.

Weber M. (2016), Europaeischer Spaltpilz?, „Die Politische Meinung”, no. 534, September/October.

Wierzbicki B. (1993), Uchodźcy w prawie międzynarodowym, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warsaw.

Wild F. (2016), Readmission agreements of the European Union – A policy instrument with lacking incentives, CIFE Policy Paper no. 28, January 18.

Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego kryzysowy mechanizm relokacji i zmieniający rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 604/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie ustanowienia kryteriów i mechanizmów ustalania państwa członkowskiego odpowiedzialnego za rozpatrzenie wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej złożonego w jednym z państw członkowskich przez obywatela państwa trzeciego lub bezpaństwowca (COM(2015) 450 final), Brussels 9.09.2015.

Wystąpienie Donalda Tuska po posiedzeniach Rady Europejskiej (14–15 December 2017), Brussels 15 December 2017.

Zając K. (2008), Uchodźstwo jako problem międzynarodowy. Działania Unii Europejskiej na rzecz uchodźców, Praca magisterska napisana pod kierunkiem prof. dr. hab. Zbigniewa Czachóra, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Nauk Społecznych, Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, Collegium Polonicum, Słubice.