Modele polityki integracyjnej we współczesnej Europie

Main Article Content

Elżbieta Trafiałek

Abstrakt

Dla Europy integracja migrantów jest dużym wyzwaniem. Zarządzanie migracją stwarza odpowiednie warunki do pełnego wykorzystania potencjału wykształconych, aktywnych i przedsiębiorczych osób, którymi nierzadko są migranci. Różne modele integracji proponowane przez państwa członkowskie UE pozwalają różnie korzystać z potencjału, jaki oni za sobą niosą. W artykule opisano główne modele postaw państw członkowskich wobec migrantów.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Chybowska, M., & Trafiałek, E. (2021). Modele polityki integracyjnej we współczesnej Europie. Rocznik Integracji Europejskiej, (15), 125-133. https://doi.org/10.14746/rie.2021.15.8
Dział
ROZPRAWY I ARTYKUŁY
Biogramy autorów

Magdalena Chybowska

MAGDALENA CHYBOWSKA – doktor nauk społecznych w dyscyplinie nauki o polityce i administracji, absolwentka licencjackich studiów: Kulturoznawstwa Europy Środkowej i Wschodniej oraz Europeistyki Wschodniosłowiańskiej na Uniwersytecie Warszawskim (Wydział Lingwistyki Stosowanej); magisterskich studiów: Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna oraz Kulturoznawstwo Ameryki Łacińskiej i Karaibów (Centrum Studiów Latynoamerykańskich) na Uniwersytecie Warszawskim.

Elżbieta Trafiałek, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

ELŻBIETA TRAFIAŁEK – profesor nauk społecznych, Wydział Prawa i Nauk Społecznych, Instytut Nauk o Bezpieczeństwie, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Referencje

 1. Asymilacja – koncepcje przełomu XX i XXI wieku, https://www.uj.edu.pl/documents/3337228/c48dc070-94ab-4124-b2a1-104ced4b5c91.
 2. Claire B. J. (2018), The medical Library association guide to developing consumer health collections, Rowman & Littlefield, Lanham.
 3. Brzozowski J. (2016), Problem asymilacji muzułmańskich imigrantów w Europie, „Zeszyty Naukowe – Akademia Ekonomiczna w Krakowie”, nr 699.
 4. Castles S. (1995), Multicultural Citizenship, Department of the Parliamentary Library, Research Paper No. 161995-96, Canberra.
 5. Hryniewicz J. T. (2011), Imigracja i wielokulturowość w warunkach dużego dystansu kulturowego, „Studia Regionalne i Lokalne”, nr 3/45.
 6. Janusek-Krysińska N., Majewski M. (2016), Integracja muzułmanów i kryzys migracyjny jako wyzwania dla niemieckiej i europejskiej dyplomacji, „Pogranicze. Polish Borderlands Studies”, t. 4, nr 1.
 7. Khin J. (2019), Multiculturalism, EU Centre Background Brief, http://aei.pitt.edu/97423/1/Multiculturalism.pdf.
 8. Maciuszek A. (2017), Latynoscy królowie, nie-żartujący Dominikańczycy i inni transnarodowi braciszkowie – społeczne i kulturowe implikacje fenomenu band latynoskich w Hiszpanii, „Ośrodek Badań nad Migracjami”, nr 96/154.
 9. Paleczny T. (2019), Międzykulturowe typy tożsamości – pomiędzy integracją a asymilacją, „Relacje Międzykulturowe – Intercultural Relations”, nr 1/5.
 10. Szabaciuk A. (2017), Migracje z Europy Wschodniej – szanse i zagrożenia dla Unii Europejskiej, „Rocznik Integracji Europejskiej”, nr 11.
 11. Wojtaszczyk K. A. (red.) (2006), Integracja Europejska, Warszawa.