Polityka regionalna Unii Europejskiej: wnioski z doświadczeń Finlandii w latach 1995–1999
PDF

Słowa kluczowe

polityka regionalna
Unia Europejska
Finlandia
Laponia

Jak cytować

Kaczmarek, K. (2021). Polityka regionalna Unii Europejskiej: wnioski z doświadczeń Finlandii w latach 1995–1999. Rocznik Integracji Europejskiej, (15), 155–167. https://doi.org/10.14746/rie.2021.15.10

Abstrakt

W artykule podjęto próbę analizy efektywności polityki regionalnej Unii Europejskiej i Finlandii wobec obszarów peryferyjnych w pierwszym dla tego państwa okresie programowania 1995–1999. Szczególna uwaga została poświęcona Laponii. Ze względu na niekorzystne warunki przyrodnicze region ten borykał się z wieloma problemami, spośród których pierwotnym wydaje się być depopulacja.

Polityka regionalna prowadzona wobec Laponii miała na celu zahamowanie tego procesu. Jednak błędy popełnione przy planowaniu skutkowały jej niepowodzeniem. Można zatem postawić hipotezę, że nie wysokość nakładów finansowych przeznaczonych na zwiększenie konkurencyjności regionu, ale znajomość jego specyfiki może przynieść pożądane efekty. Tymczasem, w kontekście polityki regionalnej wobec Laponii, okres 1995–1999 charakteryzował się niewłaściwym planowaniem opartym na zbyt powierzchownych analizach.

https://doi.org/10.14746/rie.2021.15.10
PDF

Bibliografia

Bachtler J., Taylor S. (1999), Objective 2: experiences, lessons and policy implications, Final Report, University of Strathclyde, Glasgow.

Brycz M., Filar D. (2013), Nordycki Kryzys Bankowy 1990–1993 i globalny kryzys finansowy 2007–2011 – z perspektywy aktualnej sytuacji nordyckich banków, „Bezpieczny Bank”, nr 2–3 (51–52).

Clement K. (2000), Economic Development and Environmental Gain. European Environmental Integration and Regional Competitives, Earthscan Publications Ltd, London.

Declaration on the future European Cohesion Policy presented by the extremely sparsely populated areas of Finland and Sweden, Declaration on the future European Cohesion Policy presented by the extremely sparsely populated areas of Finland and Sweden (europa.eu), 10.05.2021.

Gidlund J., Jerneck M. (2000), Local and Regional Governance in Europe: Evidence from Nordic Regions, Edward Elgar Pub, Cheltenham.

Gorodnichenko Y., Mendoza E. G., Tesar L. L. (2012), The Finnish Great Depression: From Russia with Love, „American Economic Review”, nr 102(4).

Greta M., Lewandowski K. (2008), Euroregion jako instrument realizacji spójności społeczno-ekonomicznej i Strategii Lizbońskiej, „Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy”, nr 12.

Grosse T. G. (2002), Przegląd koncepcji teoretycznych rozwoju regionalnego, „Studia Regionalne i Lokalne”, nr 8.

Honkapohja S., Koskela E. A., Leibfritz W., Uusitalo R. (2009), Economic Prosperity Recaptured. The Finnish Path from Crisis to Rapid Growth, MIT Press, Cambridge.

Huczek A. (2010), Polityka regionalna jako instrument rozwoju społeczno-gospodarczego polskich regionów, „Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy”, nr 16.

IndexMundi (2020), Finland Unemployment rate, Finland Unemployment rate – Economy (indexmundi.com), 9.05.2021.

Jastrzębska W. (2008), Rola euroregionów i współpracy transgranicznej w procesie integracji europejskiej, w: Spójność społeczno-ekonomiczna a modernizacja regionów transgranicznych, red. M. G. Woźniak, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów.

Katajamäki H. (2002), Ex-post evaluationof objective 6 programmes in Finland and Sweden for the period 1995–99. Synthesis Report, University of Vaasa,Vaasa.Katajamäki H. (2002), Ex-post evaluationof objective 6 programmes in Finland and Sweden for the period 1995–99. Synthesis Report, University of Vaasa,Vaasa.

Kiander J. (2009), The great depression of Finland 1990–1993: causes and consequences, https://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/200912/20091216ATT66587/20091216ATT66587EN.pdf, 9.05.2021.

Klimowicz M. (2014), Ewolucja celów polityki regionalnej Unii Europejskiej w procesie integracji gospodarczej, w: Procesy integracyjne i dezintegracyjne w Europie, red. A. Pacześniak, M. Klimowicz, OTO, Wrocław.

Komisja Europejska (2015), Rural areas, Regional Policy Inforegio (europa.eu), 10.05.2021.

Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2030 (2019), Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Warszawa.

Łazutka P. (2012), Specyfika euroregionów polsko-niemieckiego pogranicza w porównaniu do euroregionów na wschodniej granicy Polski, w: Formy współdziałania jednostek samorządu terytorialnego, red. B. Dolnicki, Wolters Kluwer Polska sp. z o.o., Warszawa.

Łodziński S. (1998), Polityka regionalna w Unii Europejskiej – Fundusze Strukturalne i Fundusz Spójności, Kancelaria Sejmu. Biuro Studiów i Ekspertyz. Wydział Analiz Ekonomicznych i Społecznych, Warszawa.

Männikkö H. (2015), Eläkeläiset kampanjoivat „oikeudenmukaisten leikkausten” puolesta, „Kansanääni”, nr 5/15.

Misztal A. (2017), Rola euroregionów w rozwoju inicjatyw klastrowych, „Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej”, nr kol. 1972.

Nilsen T. (2021), Lapland sees a population decline that will continue for years to come, “The Barents Observer”, Lapland sees a population decline that will continue for years to come | The Independent Barents Observer (thebarentsobserver.com), 16.05.2021.

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie euroregionów, Dziennik Urzędowy UE 2007/C 256/131, EUR-Lex – 52007IE1002 – EN – EUR-Lex (europa.eu), 9.05.2021.

Polityka regionalna, Regional policy, Unia Europejska (europa.eu), 9.05.2021.

Raport o stanie jedności Niemiec. „Różnice nie do przezwyciężenia” (2018), DW, Raport o stanie jedności Niemiec. „Różnice nie do przezwyciężenia”, Niemcy – bieżąca polityka niemiecka. Wiadomości DW po polsku, DW, 26.09.2018, 9.05.2021.

Solarz P. (2009), Rozwój regionalny i polityka regionalna w Polsce w okresie 2004–2009, w: Polska pięć lat w Unii Europejskiej, red. S. Konopacki, Łódź.

Szczudlińska-Kanoś A. (2009), Kobiety na regionalnej scenie politycznej, w: Kobiety wobec polityki – kobiety w polityce. Historia, realia, perspektywy, red. A. Frątczak, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Kraków.

Tervo H. (2005), Regional Policy Lessons from Finland, w: Regional Disparities in Small Countries. Advances in Spatial Science, red. D. Felsenstein, B. A. Portnov, Springer, Berlin.

Tilastokeskus (2021), Tunnuslukuja väestöstä alueittain, 1990–2020, Tunnuslukuja väestöstä muuttujina Alue, Tiedot ja Vuosi. PxWeb (stat.fi), 10.05.2021.

Traktaty Rzymskie (1957), Traktat_rzymski (praca.gov.pl), 9.05.2021.

Warych-Juras A. (2003), Euroregiony jako nowa forma współpracy europejskiej, w: Badania i podróże naukowe krakowskich geografów, t. 1, red. Z. Górka, J. Więcław-Michniewska, Polskie Towarzystwo Geograficzne. Oddział w Krakowie, Kraków.

Williams R. H. (1996), European Union Spatial Policy and Planning, Paul Chapman Pub, London.

Yuill D., Ferry M., Gross T. (2008), Przegląd, zmiany, reformy – zmiany polityki regionalnej w Unii Europejskiej i w Norwegii, „Studia Regionalne i Lokalne”, nr 31.