Kryteria oceny aktywności gmin przygranicznych w kierunku „green smart city”
PDF (English)

Słowa kluczowe

zrównoważony rozwój
smart city
ekologia
przygraniczne zielone smart city

Jak cytować

Łaźniewska, E., Janicka, I., & Górecki, T. (2021). Kryteria oceny aktywności gmin przygranicznych w kierunku „green smart city”. Rocznik Integracji Europejskiej, (15), 195–213. https://doi.org/10.14746/rie.2021.15.13

Abstrakt

Artykuł prezentuje propozycję narzędzia badawczego do oceny aktywności ekologicznej gmin ze szczególnym uwzględnieniem gmin przygranicznych. Wraz ze zmianami klimatu pojawiła się konieczność uwzględniania w dłuższej perspektywie czasu zasad zrównoważonego wzrostu z zachowaniem wysokich standardów życia. Systematyczne badanie aktywności gmin w tym zakresie to konieczny wymóg najbliższych lat. Z tego względu nakreślono główne kierunki i obszary badań w procesie dochodzenia do koncepcji „green smart city”. Dostępna literatura ogranicza się do badań w zakresie smart city i dotyczy rozwiązań dla dużych aglomeracji miejskich. Zaproponowane w pracy kryteria ewaluacyjne „dojrzałości ekologicznej” skierowane są do niewielkich przygranicznych gmin miejskich. Można przyjąć tezę, że gminy przygraniczne ze względu na swoją specyfikę, położenie, różnorodność przyrodniczą i możliwości kooperacyjne z partnerem zagranicznym mogą tworzyć model zachowań ekologicznych w aspekcie green smart city. Ewolucja ta wymaga wsparcia i monitoringu dla decydentów, a proponowane narzędzie badawcze dostępne online może wykazać „niedojrzałości ekologiczne”, błędy decyzyjne oraz zwykłe zaniedbania. Można mieć jedynie nadzieję, że w efekcie tych wskazań cenne okażą się rekomendacje dla wszystkich jednostek samorządowych. Z drugiej strony wzbudzają one szereg wątpliwości i dylematów, których badacze na tym etapie nie mogą wyeliminować.

https://doi.org/10.14746/rie.2021.15.13
PDF (English)

Bibliografia

Act of 8 March 1990 on local government (consolidated text: Journal of Laws of 1990, No. 16, item 95), https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19900160095/U/D19900095Lj.pdf.

Anthopoulos L.G., (2018), The Rise of the Smart City. 2. The rise of the Smart City, https://doi.org/10.1007/978-3-319-57015-0.

Barwiński M. (2014), Pogranicze jako przedmiot badań geografii politycznej, „Polish Borderlands Studies”, 1/2, 46.

Bendyk E. (2015), Świat bez węgla, in: Polski węgiel, Warszawa.

Benedict M. A., McMahon E., Bergen L. (2006), Green Infrastructure: Linking Landscapes and Communities (Island Pre).

Bosch P., Jongeneel S., Rovers V., Neumann H.-M., Airaksinen M., Huovila A. (2017), CITY keys Indicators for smart city projects and smart cities, CITYKesys, July 2018, https://doi.org/10.13140/RG.2.2.17148.23686.

Castanho R. A. (2019), Identyfing Process of Smart Planning, Governance and Management in European Border Cities. Learning from City-to-City Cooperation, “Sustainability”, 11, 3.

Ciechanowicz-McLean J. (2015), Zadania i kompetencje gminy w zakresie ochrony środowiska – kierunki zmian, „Gdańskie Studia Prawnicze”, XXXIV.

Cisco Annual Internet Report (2018–2023), 03.2020, https://www.cisco.com/c/en/us/solutions/collateral/executive-perspectives/annual-internet-report/white-paper-c11-741490.pdf.

Decker F., Neu V. (2007), Handbuch der deutschen Parteien, Wiesbaden.

Decoville A., Durand F., Feltgen V. (2015), Opportunities of cross border cooperation between small and medium cities in Europe, LISER, Schengen.

Deszczyński P. (2020), Konceptualizacja pojęcia ekonomii informacji, in: Ekonomia informacji, ed. P. Deszczyński, Poznań.

Franciszek (2015), Encyklika Laudatio si, pp. 19–49.

Gumkowska M. (2017), Ile organizacji jest w Polsce i na świecie, Zespół badawczy Stowarzyszenie Klon, https://publicystyka.ngo.pl/ile-organizacji-jest-w-polsce-i-na-swiecie.

Hüther G. (2013), Kommunale Intelligenz. Potenzialentfaltung in Städten und Gemeinden, Hamburg.

Jakubowski A., Bronisz U. (2015), Granica Unii Europejskiej jako czynnik (dez)aktywizujący rozwój i konkurencyjność obszarów przygranicznych, in: Wybrane aspekty rozwoju i konkurencyjności nowych krajów członkowskich Unii Europejskiej, ed. A. Grynia, Wilno.

Jerzy N. (2019), Das sind die erholtsamsten Städte der Welt, https://www.capital.de/leben/die-gruensten-staedte.

Kolk A. (2004), A decade of sustainability reporting: developments and signifi cance, “International Journal of Environment and Sustainable Development”, 3/1.

Konecka-Szydłowska B., Churski P., Herodowicz T., Perdał R. (2019), Europejski kontekst wpływu współczesnych megatrendów na rozwój społeczno-gospodarczy. Ujęcie syntetyczne, “Przegląd Geograficzny”, 91(2), pp. 39–59.

Korenik A. (2019), Smart Cities miasta inteligentne w Europie i Azji, Warszawa.

Łukasiewicz A., Łuksiewicz Sz. (2006), Rola i kształtowanie zieleni miejskiej, Poznań.

Mickiewicz A., Mickiewicz P., Orylska J. (2005), Wyniki badań współpracy polsko-niemieckiej w ochronie środowiska przyrodniczego, „Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych”, 503, 252.

Miluska J. (2018), Pogranicze w życiu jednostki i grup społecznych – fakty i kontrowersje, „Człowiek i Społeczeństwo”, t. XLV, 48.

Modzelewski W. T., Żukowski A. (2013), Kategoria pogranicza w politologii. Aspekty teoretyczne i praktyczne, „Pogranicze. Polish Bordelands Studies”, 1, 37.

Nelles J., Walther O. (2011), Changing European borders: from separation to interface?, “Journal of Urban Research”, 6.

Nier H. (2019), Je älter, desto nachhaltiger?, https://de.statista.com/infografik/18090/umfrage-nachhaltiger-leben/.

Orłowski A. (2019), Model gotowości procesowej urzędu miejskiego dojścia do smart city, Warszawa.

Pięta-Kanurska M. (2019), Smart city a rozwój inkluzywny, „Biuletyn KPZK PAN”, 273, 60.

Polsko-niemiecki obszar przygraniczny w roku 2020 – Scenariusz rozwoju i zalecenia odnośnie jego realizacji (2020).

Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council Establishing the Framework for achieving climate neutrality and amending Regulation (EU) (European Climate Law), Brussels, 4.3.2020 COM/2020/80 final, 2020/0036 (COD) (n.d.), https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/commission-proposal-regulation-european-climate-law-march-2020_en.pdf.

Pytko B. (2012), Nowoczesna gmina jako podmiot zarządzania – warunki i narzędzia, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego”, 709, 288.

Renker C. (2018), Dorfmarketing: Smart Village versus Smart City. Das Neue Dorf, Bamberg.

Smarte umweltrelevante Infrastrukturen: Anwendungsfelder, Bedarfe, Praxiserfahrung aus kommunaler Sicht (Vol. 74) (2020).

Stošić Mihajlović L., Mihajlović M., Trajković S. (2017), Bioclimatic Urban Design, “General, Ecological And Economic Aspect”, 5/3, pp. 17–27.

Szulczewska B. (2004), Planowanie przestrzenne jako instrument realizacji sieci ekologicznych: między teorią a praktyką, in: Płaty i korytarze jako elementy struktury krajobrazu – możliwości i ograniczenia koncepcji, Problemy Ekologii Krajobrazu, vol. XIV, ed. A. Cieszewska, Warszawa, http://paek.ukw.edu.pl/wydaw/vol14/Szulczewska.pdf.

Tai-hoon K., Ramos C., Sabah M. (2017), Smart city and IoT. Elsevier, https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.future.2017.03.034.

Tutaj J. (2017), Strategia Polski Zachodniej, Społeczności Lokalne, „Studia Interdyscyplinarne”, 1.

Wealth for All. Building New local economies (2018), “Local Economy The Journal of the Local Economy Policy Unit”, 6.

Więckowski M. (2019), Od barier i izolacji do sieci i przestrzeni transgranicznej – konceptualizacja cyklu funkcjonowania granic państwowych, „Przegląd Geograficzny”, vol. 91, 447.

Wyrębek H. (2010), Zarządzanie ochrona środowiska w jednostkach samorządu terytorialnego na przykładzie gminy, „Zeszyty Naukowe Akademii Podlaskiej. Administracja i Zarządzanie”, 11/84, pp. 47–57.

Yigitcantar T. (2018), Smart City Politcies Revisited: Considerations for a Truly Smart and Sustainable Urbanism Practice, “World Technopolis Review”, 7(2), pp. 97–112.

Yigitcanlar T., Inkinen T., Makkonen T. (2015), Does Size Matter? Knowledge-Based Development of Second-Order City-Regions in Finland, “DisP”, 51(3), pp. 62–77.

Zaręba A. D., Krzemiński A. E., Dzikowska A. (2019), Urban Green Network – Synthesis of Environmental, Social and Economic Linkages in Urban Landscape, “Earth and Environmental Science”, 362, 1.