Kryteria oceny aktywności gmin przygranicznych w kierunku „green smart city”

Main Article Content

Ewa Łaźniewska
Izabela Janicka
Tomasz Górecki

Abstrakt

Artykuł prezentuje propozycję narzędzia badawczego do oceny aktywności ekologicznej gmin ze szczególnym uwzględnieniem gmin przygranicznych. Wraz ze zmianami klimatu pojawiła się konieczność uwzględniania w dłuższej perspektywie czasu zasad zrównoważonego wzrostu z zachowaniem wysokich standardów życia. Systematyczne badanie aktywności gmin w tym zakresie to konieczny wymóg najbliższych lat. Z tego względu nakreślono główne kierunki i obszary badań w procesie dochodzenia do koncepcji „green smart city”. Dostępna literatura ogranicza się do badań w zakresie smart city i dotyczy rozwiązań dla dużych aglomeracji miejskich. Zaproponowane w pracy kryteria ewaluacyjne „dojrzałości ekologicznej” skierowane są do niewielkich przygranicznych gmin miejskich. Można przyjąć tezę, że gminy przygraniczne ze względu na swoją specyfikę, położenie, różnorodność przyrodniczą i możliwości kooperacyjne z partnerem zagranicznym mogą tworzyć model zachowań ekologicznych w aspekcie green smart city. Ewolucja ta wymaga wsparcia i monitoringu dla decydentów, a proponowane narzędzie badawcze dostępne online może wykazać „niedojrzałości ekologiczne”, błędy decyzyjne oraz zwykłe zaniedbania. Można mieć jedynie nadzieję, że w efekcie tych wskazań cenne okażą się rekomendacje dla wszystkich jednostek samorządowych. Z drugiej strony wzbudzają one szereg wątpliwości i dylematów, których badacze na tym etapie nie mogą wyeliminować.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Łaźniewska, E., Janicka, I., & Górecki, T. (2021). Kryteria oceny aktywności gmin przygranicznych w kierunku „green smart city”. Rocznik Integracji Europejskiej, (15), 195-213. https://doi.org/10.14746/rie.2021.15.13
Dział
ROZPRAWY I ARTYKUŁY
Biogramy autorów

Ewa Łaźniewska, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

EWA ŁAŹNIEWSKA – doktor habilitowana, pracuje w Instytucie Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Jest otwarta na nowe wyzwania i ambitne przedsięwzięcia. Szczególnie chętnie podejmuje się inicjowania projektów interdyscyplinarnych. W swoim dorobku ma liczne pozycje związane z badaniem zjawisk transgranicznych. Przez wiele lat zajmowała się problematyką konkurencyjności i jest autorką kilku pozycji książkowych na ten temat. Od kilku lat pasjonują ją technologie cyfrowe. Współpracuje z Katedrą Technologii Informacji, Katedrą Ekonomii Informacji, co owocuje wspólnymi projektami. Podejmuje też wyzwania eksperckie oraz z ramienia Ministerstwa Klimatu została włączona do przygotowań 11. Światowego Forum Miejskiego. Obecnie na Uczelni swoją wiedzę i zaangażowanie wykorzystuje do badania zjawisk regionalnych i lokalnych. Covid-19 utwierdził ją w przekonaniu, że można tworzyć i wspierać zupełnie nowe obszary, odkrywać nowe możliwości, tworzyć więcej niż dotychczas. Jej marzeniem jest wpływać na kreatywność ludzi młodych i wyzwalać umiejętności strategicznego myślenia.

Izabela Janicka, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

IZABELA JANICKA – doktor habilitowana, profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, pracuje w Katedrze Ekonomii Informacji, germanistka i politolog. Od wielu lat zajmuje się problematyką stosunków polsko-niemieckich po 1989 roku i sprawami polityki wewnętrznej RFN. W zakresie jej zainteresowań badawczych są formy współczesnego komunikowania oraz rynek medialny. Autorka studiów podyplomowych „Ekologia w biznesie”, które przybliżają zagadnienia Gospodarki Obiegu Zamkniętego, zrównoważonego rozwoju, czystej produkcji, CSR oraz budowania zielonego wizerunku firmy. W latach 2016–2020 była przewodniczącą poznańskiego koła Partii Zieloni oraz członkinią Rady Krajowej. Liderka listy Partii Zieloni w wyborach samorządowych w 2018 roku i kandydatka tej partii do Sejmu w ramach Koalicji Obywatelskiej w 2019.

Tomasz Górecki, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu

TOMASZ GÓRECKI – profesor w Zakładzie Statystyki Matematycznej i Analizy Danych Wydziału Matematyki i Informatyki, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jego główne zainteresowania badawcze dotyczą metod sztucznej inteligencji, uczenia maszynowego i analizy szeregów czasowych oraz ich zastosowań. Posiada wieloletnie doświadczenie we współpracy z przemysłem, np. Lidl, Sam sung, OLX i Allegro. Ponadto od lat współpracuje ze specjalistami w innych dziedzinach nauki: ekonomii, chemii, geografii czy transportu łącząc praktykę z teorią.

Referencje

 1. Act of 8 March 1990 on local government (consolidated text: Journal of Laws of 1990, No. 16, item 95), https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19900160095/U/D19900095Lj.pdf.
 2. Anthopoulos L.G., (2018), The Rise of the Smart City. 2. The rise of the Smart City, https://doi.org/10.1007/978-3-319-57015-0.
 3. Barwiński M. (2014), Pogranicze jako przedmiot badań geografii politycznej, „Polish Borderlands Studies”, 1/2, 46.
 4. Bendyk E. (2015), Świat bez węgla, in: Polski węgiel, Warszawa.
 5. Benedict M. A., McMahon E., Bergen L. (2006), Green Infrastructure: Linking Landscapes and Communities (Island Pre).
 6. Bosch P., Jongeneel S., Rovers V., Neumann H.-M., Airaksinen M., Huovila A. (2017), CITY keys Indicators for smart city projects and smart cities, CITYKesys, July 2018, https://doi.org/10.13140/RG.2.2.17148.23686.
 7. Castanho R. A. (2019), Identyfing Process of Smart Planning, Governance and Management in European Border Cities. Learning from City-to-City Cooperation, “Sustainability”, 11, 3.
 8. Ciechanowicz-McLean J. (2015), Zadania i kompetencje gminy w zakresie ochrony środowiska – kierunki zmian, „Gdańskie Studia Prawnicze”, XXXIV.
 9. Cisco Annual Internet Report (2018–2023), 03.2020, https://www.cisco.com/c/en/us/solutions/collateral/executive-perspectives/annual-internet-report/white-paper-c11-741490.pdf.
 10. Decker F., Neu V. (2007), Handbuch der deutschen Parteien, Wiesbaden.
 11. Decoville A., Durand F., Feltgen V. (2015), Opportunities of cross border cooperation between small and medium cities in Europe, LISER, Schengen.
 12. Deszczyński P. (2020), Konceptualizacja pojęcia ekonomii informacji, in: Ekonomia informacji, ed. P. Deszczyński, Poznań.
 13. Franciszek (2015), Encyklika Laudatio si, pp. 19–49.
 14. Gumkowska M. (2017), Ile organizacji jest w Polsce i na świecie, Zespół badawczy Stowarzyszenie Klon, https://publicystyka.ngo.pl/ile-organizacji-jest-w-polsce-i-na-swiecie.
 15. Hüther G. (2013), Kommunale Intelligenz. Potenzialentfaltung in Städten und Gemeinden, Hamburg.
 16. Jakubowski A., Bronisz U. (2015), Granica Unii Europejskiej jako czynnik (dez)aktywizujący rozwój i konkurencyjność obszarów przygranicznych, in: Wybrane aspekty rozwoju i konkurencyjności nowych krajów członkowskich Unii Europejskiej, ed. A. Grynia, Wilno.
 17. Jerzy N. (2019), Das sind die erholtsamsten Städte der Welt, https://www.capital.de/leben/die-gruensten-staedte.
 18. Kolk A. (2004), A decade of sustainability reporting: developments and signifi cance, “International Journal of Environment and Sustainable Development”, 3/1.
 19. Konecka-Szydłowska B., Churski P., Herodowicz T., Perdał R. (2019), Europejski kontekst wpływu współczesnych megatrendów na rozwój społeczno-gospodarczy. Ujęcie syntetyczne, “Przegląd Geograficzny”, 91(2), pp. 39–59.
 20. Korenik A. (2019), Smart Cities miasta inteligentne w Europie i Azji, Warszawa.
 21. Łukasiewicz A., Łuksiewicz Sz. (2006), Rola i kształtowanie zieleni miejskiej, Poznań.
 22. Mickiewicz A., Mickiewicz P., Orylska J. (2005), Wyniki badań współpracy polsko-niemieckiej w ochronie środowiska przyrodniczego, „Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych”, 503, 252.
 23. Miluska J. (2018), Pogranicze w życiu jednostki i grup społecznych – fakty i kontrowersje, „Człowiek i Społeczeństwo”, t. XLV, 48.
 24. Modzelewski W. T., Żukowski A. (2013), Kategoria pogranicza w politologii. Aspekty teoretyczne i praktyczne, „Pogranicze. Polish Bordelands Studies”, 1, 37.
 25. Nelles J., Walther O. (2011), Changing European borders: from separation to interface?, “Journal of Urban Research”, 6.
 26. Nier H. (2019), Je älter, desto nachhaltiger?, https://de.statista.com/infografik/18090/umfrage-nachhaltiger-leben/.
 27. Orłowski A. (2019), Model gotowości procesowej urzędu miejskiego dojścia do smart city, Warszawa.
 28. Pięta-Kanurska M. (2019), Smart city a rozwój inkluzywny, „Biuletyn KPZK PAN”, 273, 60.
 29. Polsko-niemiecki obszar przygraniczny w roku 2020 – Scenariusz rozwoju i zalecenia odnośnie jego realizacji (2020).
 30. Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council Establishing the Framework for achieving climate neutrality and amending Regulation (EU) (European Climate Law), Brussels, 4.3.2020 COM/2020/80 final, 2020/0036 (COD) (n.d.), https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/commission-proposal-regulation-european-climate-law-march-2020_en.pdf.
 31. Pytko B. (2012), Nowoczesna gmina jako podmiot zarządzania – warunki i narzędzia, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego”, 709, 288.
 32. Renker C. (2018), Dorfmarketing: Smart Village versus Smart City. Das Neue Dorf, Bamberg.
 33. Smarte umweltrelevante Infrastrukturen: Anwendungsfelder, Bedarfe, Praxiserfahrung aus kommunaler Sicht (Vol. 74) (2020).
 34. Stošić Mihajlović L., Mihajlović M., Trajković S. (2017), Bioclimatic Urban Design, “General, Ecological And Economic Aspect”, 5/3, pp. 17–27.
 35. Szulczewska B. (2004), Planowanie przestrzenne jako instrument realizacji sieci ekologicznych: między teorią a praktyką, in: Płaty i korytarze jako elementy struktury krajobrazu – możliwości i ograniczenia koncepcji, Problemy Ekologii Krajobrazu, vol. XIV, ed. A. Cieszewska, Warszawa, http://paek.ukw.edu.pl/wydaw/vol14/Szulczewska.pdf.
 36. Tai-hoon K., Ramos C., Sabah M. (2017), Smart city and IoT. Elsevier, https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.future.2017.03.034.
 37. Tutaj J. (2017), Strategia Polski Zachodniej, Społeczności Lokalne, „Studia Interdyscyplinarne”, 1.
 38. Wealth for All. Building New local economies (2018), “Local Economy The Journal of the Local Economy Policy Unit”, 6.
 39. Więckowski M. (2019), Od barier i izolacji do sieci i przestrzeni transgranicznej – konceptualizacja cyklu funkcjonowania granic państwowych, „Przegląd Geograficzny”, vol. 91, 447.
 40. Wyrębek H. (2010), Zarządzanie ochrona środowiska w jednostkach samorządu terytorialnego na przykładzie gminy, „Zeszyty Naukowe Akademii Podlaskiej. Administracja i Zarządzanie”, 11/84, pp. 47–57.
 41. Yigitcantar T. (2018), Smart City Politcies Revisited: Considerations for a Truly Smart and Sustainable Urbanism Practice, “World Technopolis Review”, 7(2), pp. 97–112.
 42. Yigitcanlar T., Inkinen T., Makkonen T. (2015), Does Size Matter? Knowledge-Based Development of Second-Order City-Regions in Finland, “DisP”, 51(3), pp. 62–77.
 43. Zaręba A. D., Krzemiński A. E., Dzikowska A. (2019), Urban Green Network – Synthesis of Environmental, Social and Economic Linkages in Urban Landscape, “Earth and Environmental Science”, 362, 1.