Unia Europejska wspólnotą wartości. Spojrzenie z perspektywy języka protestu oraz nowych środków wyrazu w Polsce

Main Article Content

Krzysztof Molenda
Wojciech Nowiak

Abstrakt

Artykuł odwołuje się w swojej analizie do postrzegania wartości Unii Europejskiej z perspektywy człowieka jako dobra najwyższego w kontekście zmian medialnych oraz protestów kobiet w Polsce pod koniec 2020 roku oraz społecznej aktywności demonstrującej przywiązanie Polaków do UE. Na początku trzeciej dekady XXI wieku istotnymi wartościami, podkreślanymi w przestrzeni publicznej są: dobro jednostek, wolność wypowiadania swoich poglądów, równość polityczna, społeczna oraz ekonomiczna dotycząca wszystkich, niezależnie od rasy, płci, orientacji seksualnej, kultury, religii, sympatii politycznych. Są one podstawą funkcjonowania wspólnoty ludzkiej w tym UE. Przestrzenią do obrony tych wartości, stały się nowe media w tym niezwykle istotne media społecznościowe.


Celem niniejszego artykułu jest praktyczna analiza, styku wartości o tradycyjnym, humanistycznym znaczeniu takich, jak kultura słowa oraz debaty publicznej z walką o wolność manifestowania swoich poglądów oraz obrony wartości przy użyciu nowych mediów. Co wbrew pozorom nie jest sprzeczne. Język protestu młodego pokolenia, nie jest poprawny, sięga do wulgaryzmów, ponieważ bardzo często jest to nie tylko zmiana pokoleniowa, lecz odpowiedź na język polityki i polityków. Polem do analizy jest spór polityczno-ideologiczny wywołany na polskiej scenie politycznej. Analiza na gruncie badań politologicznych oraz nauki o mediach, oparta została na badaniu źródeł zarówno literatury naukowej, jak i Internetu oraz mediów społecznościowych. Studium przypadku są wydarzenia związane z protestem kobiet w Polsce oraz innymi wystąpieniami przeciwko polityce rządu. Charakter mediów społecznościowych powoduje, iż nie funkcjonuje w nich cenzura, jakakolwiek kontrola form wyrazu oraz treści. Jest to praktyczna realizacja wolności i prawa do wyrażania swoich poglądów oraz protestu. Taka forma wolności prowadzi do wulgaryzacji życia publicznego. Niejednokrotnie wulgaryzacja, słowna, gesty, symbole i ich użycie mają swoje źródła w obserwacji życia politycznego. Zdaniem autorów, ta forma wyrażania myśli, w tym również służąca obronie podstawowych społecznych wartości wymaga przedefiniowania i zrozumienia kontekstów kulturowych.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Molenda, K., & Nowiak, W. (2021). Unia Europejska wspólnotą wartości. Spojrzenie z perspektywy języka protestu oraz nowych środków wyrazu w Polsce. Rocznik Integracji Europejskiej, (15), 281-292. https://doi.org/10.14746/rie.2021.15.18
Dział
ROZPRAWY I ARTYKUŁY
Biogramy autorów

Krzysztof Molenda, Uniwersytet Artystyczny im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu

KRZYSZTOF MOLENDA – profesor na Wydziale Grafiki i Komunikacji Wizualnej, Uniwersytet Artystyczny im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu, gdzie prowadzi Pracownię Wydawnictw. Profesor na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu. Prowadzi zajęcia z Grafiki Reklamowej i Wizualizacji. Zajmuje się grafiką warsztatową, projektowaniem graficznym, malarstwem. Realizacje i doświadczenie z zakresu grafiki warsztatowej, projektowania graficznego oraz malarstwa. Udział w wystawach i przeglądach w Polsce i za granicą. Zainteresowanie wykorzystaniem nowych mediów graficznych, opracowania cyfrowego obrazu w grafice artystycznej, projektowaniu graficznym i komunikacji wizualnej. Zainteresowanie współczesnymi nurtami, postawami w sztuce, projektowaniu graficznym, w reklamie, kampaniach promocyjnych, w szeroko rozumianej sferze wizualnej i kulturowej.

Wojciech Nowiak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

WOJCIECH NOWIAK – jest profesorem na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza (UAM) w Poznaniu oraz w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie. Posiada tytuł doktora i habilitację z nauk politycznych na UAM. Jego główne obszary zainteresowań badawczych i naukowych to: zabezpieczenie społeczne w ramach działań krajowych i międzynarodowych, wdrażanie koncepcji „państwa opiekuńczego” w krajach nordyckich, bezpieczeństwo regionalne na Bliskim Wschodzie, agresja w komunikacji masowej w XXI wieku. Jest autorem i redaktorem ponad 90 publikacji naukowych w języku polskim, angielskim i rosyjskim oraz uczestnikiem ponad 100 krajowych i międzynarodowych konferencji naukowych. Uczestniczył w wielu międzynarodowych wymianach naukowych w ramach programu Erasmus/Socrates i międzynarodowych stażach naukowych. Współpracuje z ośrodkami naukowymi w Norwegii, Rosji, USA, Izraelu i Portugalii. Współkieruje dwoma zespołami badawczymi: Agresją w komunikacji masowej w XXI wieku oraz Poznańską Międzynarodową Grupą Badawczą Rozwiązywania Konfliktów. Wojciech jest współzałożycielem Międzynarodowego Akceleratora Pokoju (IPA) – jest przewodniczącym Rady Dyrektorów. IPA to wyjątkowa platforma mająca na celu wypełnienie próżni na arenie regionalnej i międzynarodowej poprzez przedstawienie niezależnej, pozarządowej, non-profit, bezstronnej i bezstronnej organizacji działającej jako uczciwy pośrednik. Wypromował kilkadziesiąt prac licencjackich i magisterskich, dwie prace doktorskie, był recenzentem kilku prac doktorskich i habilitacyjnych. Prywatnie jest zapalonym obserwatorem ptaków, który uwielbia spędzać długie, wczesne godziny na łonie natury z aparatem fotograficznym oraz lornetką.

Referencje

 1. Badanie Eurobarometru z października 2021 r., https://europa.eu/eurobarometer/api/deliverable/download/file?deliverableId=77331, 21.10.2021.
 2. Cele i wartości UE, https://europa.eu/european-union/about-eu/eu-in-brief_pl, 23.10.2021.
 3. Cottle S., Nolan D. (2007), Global Humanitarianism and the Changing Aid Field: Everyone was Dying for Coverage, „Journalism Studies” 8 (6), s. 862–878, https://doi.org/10.1080/14616700701556104, 23.09.2021.
 4. Cottle S. (2011), Media and the Arab Uprisings of 2011: Research Notes, „Journalism” 12(5), s. 647–659, https://doi.org/10.1177/1464884911410017, 23.09.2021.
 5. Croteau D., Hoynes W. (2003) Media/Society. Industries, Images, and Audiences, Pine Forge Press, Thousand Oaks.
 6. Digital 2020 Global Overview Report, https://wearesocial.com/blog/2020/01/digital-2020-3-8-billion-people-use-social-media, 2.07.2021.
 7. Kelsey D., Bennett L. (2014), Discipline and Resistance on Social Media: Discourse, Power and Context in the Paul Chambers ‘Twitter Joke Trial’, “Discourse, Context and Media” 3, s. 37–45, https://doi.org/10.1016/j.dcm, 21.10.2020.
 8. Neuman W. R. (2001), The Impact of the New Media, w: Mediated Politics, red. W. L. Bennett, R. M. Entman, Cambridge University Press, Cambridge.
 9. Norris P. A (2000), Virtuous Circle Political Communication in Postindustrial Societies, Cambridge University Press, Cambridge.
 10. Owen D. (2017), The State of Technology in Global Newsrooms. Research Report, International Center for Journalists, Washington, D.C., http://www.icfj.org/sites/default/files/ICFJTechSurveyFINAL.pdf, 27.04.2021.
 11. Polacy o warunkowości w budżecie, Komunikat z badań CBOS nr 165/2020.
 12. Rezolucja Parlamentu Europejskiego z 21 października 2021 roku rezolucję w sprawie kryzysu praworządności w Polsce i nadrzędności prawa UE (2021/2935(RSP).
 13. Raport: 1116 aborcji w 2019 roku, https://www.rp.pl/Spoleczenstwo/200819353-Raport-1116-legalnych-aborcji-w-2019-roku.html, 17.08.2021.
 14. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 22 października 2020 r. sygn. akt K 1/20, Dz. U. 2021, poz. 175.
 15. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7 października 2021 r. sygn. akt K 3/21, Dz. U. 2021, poz. 1852.