Unia Europejska wspólnotą wartości. Spojrzenie z perspektywy języka protestu oraz nowych środków wyrazu w Polsce
PDF

Słowa kluczowe

Unia Europejska oraz jej wartości
nowe media
debata publiczna
graficzne symbole i formy wyrazu

Jak cytować

Molenda, K., & Nowiak, W. (2021). Unia Europejska wspólnotą wartości. Spojrzenie z perspektywy języka protestu oraz nowych środków wyrazu w Polsce. Rocznik Integracji Europejskiej, (15), 281–292. https://doi.org/10.14746/rie.2021.15.18

Abstrakt

Artykuł odwołuje się w swojej analizie do postrzegania wartości Unii Europejskiej z perspektywy człowieka jako dobra najwyższego w kontekście zmian medialnych oraz protestów kobiet w Polsce pod koniec 2020 roku oraz społecznej aktywności demonstrującej przywiązanie Polaków do UE. Na początku trzeciej dekady XXI wieku istotnymi wartościami, podkreślanymi w przestrzeni publicznej są: dobro jednostek, wolność wypowiadania swoich poglądów, równość polityczna, społeczna oraz ekonomiczna dotycząca wszystkich, niezależnie od rasy, płci, orientacji seksualnej, kultury, religii, sympatii politycznych. Są one podstawą funkcjonowania wspólnoty ludzkiej w tym UE. Przestrzenią do obrony tych wartości, stały się nowe media w tym niezwykle istotne media społecznościowe.

Celem niniejszego artykułu jest praktyczna analiza, styku wartości o tradycyjnym, humanistycznym znaczeniu takich, jak kultura słowa oraz debaty publicznej z walką o wolność manifestowania swoich poglądów oraz obrony wartości przy użyciu nowych mediów. Co wbrew pozorom nie jest sprzeczne. Język protestu młodego pokolenia, nie jest poprawny, sięga do wulgaryzmów, ponieważ bardzo często jest to nie tylko zmiana pokoleniowa, lecz odpowiedź na język polityki i polityków. Polem do analizy jest spór polityczno-ideologiczny wywołany na polskiej scenie politycznej. Analiza na gruncie badań politologicznych oraz nauki o mediach, oparta została na badaniu źródeł zarówno literatury naukowej, jak i Internetu oraz mediów społecznościowych. Studium przypadku są wydarzenia związane z protestem kobiet w Polsce oraz innymi wystąpieniami przeciwko polityce rządu. Charakter mediów społecznościowych powoduje, iż nie funkcjonuje w nich cenzura, jakakolwiek kontrola form wyrazu oraz treści. Jest to praktyczna realizacja wolności i prawa do wyrażania swoich poglądów oraz protestu. Taka forma wolności prowadzi do wulgaryzacji życia publicznego. Niejednokrotnie wulgaryzacja, słowna, gesty, symbole i ich użycie mają swoje źródła w obserwacji życia politycznego. Zdaniem autorów, ta forma wyrażania myśli, w tym również służąca obronie podstawowych społecznych wartości wymaga przedefiniowania i zrozumienia kontekstów kulturowych.

https://doi.org/10.14746/rie.2021.15.18
PDF

Bibliografia

Badanie Eurobarometru z października 2021 r., https://europa.eu/eurobarometer/api/deliverable/download/file?deliverableId=77331, 21.10.2021.

Cele i wartości UE, https://europa.eu/european-union/about-eu/eu-in-brief_pl, 23.10.2021.

Cottle S., Nolan D. (2007), Global Humanitarianism and the Changing Aid Field: Everyone was Dying for Coverage, „Journalism Studies” 8 (6), s. 862–878, https://doi.org/10.1080/14616700701556104, 23.09.2021.

Cottle S. (2011), Media and the Arab Uprisings of 2011: Research Notes, „Journalism” 12(5), s. 647–659, https://doi.org/10.1177/1464884911410017, 23.09.2021.

Croteau D., Hoynes W. (2003) Media/Society. Industries, Images, and Audiences, Pine Forge Press, Thousand Oaks.

Digital 2020 Global Overview Report, https://wearesocial.com/blog/2020/01/digital-2020-3-8-billion-people-use-social-media, 2.07.2021.

Kelsey D., Bennett L. (2014), Discipline and Resistance on Social Media: Discourse, Power and Context in the Paul Chambers ‘Twitter Joke Trial’, “Discourse, Context and Media” 3, s. 37–45, https://doi.org/10.1016/j.dcm, 21.10.2020.

Neuman W. R. (2001), The Impact of the New Media, w: Mediated Politics, red. W. L. Bennett, R. M. Entman, Cambridge University Press, Cambridge.

Norris P. A (2000), Virtuous Circle Political Communication in Postindustrial Societies, Cambridge University Press, Cambridge.

Owen D. (2017), The State of Technology in Global Newsrooms. Research Report, International Center for Journalists, Washington, D.C., http://www.icfj.org/sites/default/files/ICFJTechSurveyFINAL.pdf, 27.04.2021.

Polacy o warunkowości w budżecie, Komunikat z badań CBOS nr 165/2020.

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z 21 października 2021 roku rezolucję w sprawie kryzysu praworządności w Polsce i nadrzędności prawa UE (2021/2935(RSP).

Raport: 1116 aborcji w 2019 roku, https://www.rp.pl/Spoleczenstwo/200819353-Raport-1116-legalnych-aborcji-w-2019-roku.html, 17.08.2021.

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 22 października 2020 r. sygn. akt K 1/20, Dz. U. 2021, poz. 175.

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7 października 2021 r. sygn. akt K 3/21, Dz. U. 2021, poz. 1852.