Rezolucje Parlamentu Europejskiego dotyczące sytuacji wymiaru sprawiedliwości w Polsce w optyce Wiadomości TVP

Main Article Content

Marcin Piechocki
Jacek Wyszyński

Abstrakt

W pracy przeanalizowano treść wszystkich newsów, które pojawiły się w głównych wydaniach Wiadomości TVP w latach 2016–2021, zawierających odniesienie do rezolucji Parlamentu Europejskiego związanych z polskim systemem sądowniczym. Autorzy próbowali znaleźć odpowiedzi na pytania o to jak prezentowana jest ta tematyka. Wyniki badań wskazują, iż redakcja Wiadomości buduje narrację idącą ramię w ramię ze stanowiskiem koalicji rządzącej, co nie było zaskoczeniem. Artykuł skupia się na analizie zabiegów stosowanych przez zespół Wiadomości przy relacjonowaniu sporu z Unią Europejską.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Piechocki, M., & Wyszyński, J. (2021). Rezolucje Parlamentu Europejskiego dotyczące sytuacji wymiaru sprawiedliwości w Polsce w optyce Wiadomości TVP. Rocznik Integracji Europejskiej, (15), 293-317. https://doi.org/10.14746/rie.2021.15.19
Dział
ROZPRAWY I ARTYKUŁY
Biogramy autorów

Marcin Piechocki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

MARCIN PIECHOCKI – profesor UAM, doktor habilitowany, profesor w Zakładzie Dziennikarstwa WNPiD UAM. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się wokół relacji systemu medialnego z systemem politycznym oraz manipulacji w mediach. Jest członkiem zespołu badawczego CAST oraz międzynarodowego zespołu badawczego, w którego skład wchodzą naukowcy z: Uniwersytetu w Poczdamie, Uniwersytetu Przyjaźni Narodów w Moskwie oraz UAM w Poznaniu.

Jacek Wyszyński, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

JACEK WYSZYŃSKI – doktor, adiunkt w Zakładzie Komunikacji Społecznej WNPiD UAM. W kręgu jego zainteresowań naukowych pozostają: szeroko pojęte nowe media, zagadnienia neutralności sieciowej, Next Generation Internet, metodologia badań medioznawczych oraz cyfrowe repozytoria materiałów video. Twórca systemu do analizy zawartości programów telewizyjnych CAST (http://cast.info.pl). Przewodniczący Rady Centrum Informatycznego UAM, Członek Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej.

Referencje

 1. Decyzja Komisji w sprawie zastosowania art. 7 ust. 1 TUE w związku z sytuacją w Polsce, P8_TA (2018)0055, https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0055_PL.html, 18.10.2021.
 2. Niedawne wydarzenia w Polsce i ich wpływ na prawa podstawowe określone w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej, P8_TA(2016)0344, https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2016-0344_PL.html, 18.10.2021.
 3. Opracowanie wytycznych dotyczących stosowania ogólnego systemu warunkowości służącego ochronie budżetu Unii, P9_TA(2021)0348, https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0348_PL.html, 18.10.2021.
 4. Postrzeganie telewizyjnych programów informacyjnych i publicystycznych. Komunikat z badań nr 106/2021 (2021), Centrum Badania Opinii Społecznej, https://cbos.pl/SPISKOM.POL/2021/K_106_21.PDF, 4.10.2021.
 5. Potrzeba ustanowienia wszechstronnego mechanizmu na rzecz demokracji, praworządności i praw podstawowych, P8_TA(2018)0456, https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0456_PL.html, 18.10.2021.
 6. Stwierdzenie wyraźnego ryzyka poważnego naruszenia przez Rzeczpospolitą Polską zasady praworządności, P9_TA(2020)0225, https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0225_PL.html, 18.10.2021.
 7. Sytuacja w Polsce, P8_TA(2016)0123, https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2016-0123_PL.html, 18.10.2021.
 8. Sytuacja w zakresie praworządności i demokracji w Polsce, P8_TA(2017)0442, https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0442_PL.html, 18.10.2021.
 9. Sytuacja w zakresie praworządności w Unii Europejskiej oraz stosowanie rozporządzenia (UE, Euratom) 2020/2092 w sprawie warunkowości, P9_TA(2021)0287, https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0287_PL.html, 18.10.2021.
 10. Ustanowienie unijnego mechanizmu na rzecz demokracji, praworządności i praw podstawowych, P9_TA(2020)0251, https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0251_PL.html, 18.10.2021.
 11. Ustawa o radiofonii i telewizji, Dz. U. z 2020 r. poz. 805, https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20170001414/U/D20171414Lj.pdf, 21.10.2021.
 12. Widownia dzienników telewizyjnych miesiąc po miesiącu w ciągu ostatniego roku – Wszyscy 4+ (2021), Nielsen Audience Measurement, za: MK, „Fakty” na czele programów informacyjnych w październiku, wirtualnemdia.pl, https://www.wirtualnemedia.pl/artykul/fakty-na-czele-programow-informacyjnych-w-pazdzierniku, 18.11.2021.
 13. Wolność mediów i dalsze pogorszenie się stanu praworządności w Polsce, P9_TA(2021)0395, https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0395_PL.html, 18.10.2021.
 14. Wysłuchania w toku prowadzone na mocy art. 7 ust. 1 TUE w sprawie Polski i Węgier, P9_TA (2020)0014, https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0014_PL.html, 18.10.2021.
 15. Czytaj więcej na: https://www.wirtualnemedia.pl/artykul/fakty-na-czele-programow-informacyjnych-w-pazdzierniku.
 16. Barańczak S. (1983), Człowiek ubezwłasnowolniony: perswazja w masowej kulturze literackiej PRL, Paryż.
 17. Bauer Z. (2000), Gatunki dziennikarskie, w: Dziennikarstwo i świat mediów, red. Z. Bauer, E. Chudziński, Kraków.
 18. Doktorowicz K. (2011), Polski system mediów publicznych. Jak to się stało?, w: Media publiczne. System medialny w Polsce – pytania i dezyderaty, red. P. Bielawski, A. Ostrowski, Poznań–Opole.
 19. Hanitzsch T. (2007), Deconstructing Journalism Culture: Toward a Universal Theory, w: „Communication Theory”, vol. 17, Issue 4, 1 November 2007.
 20. Hanitzsch T., Vos T. P. (2018), Journalism beyond democracy: A new look into journalistic roles in political and everyday life, „Journalism”, vol. 19, Issue 2.
 21. Herman E. S., Chomsky N. (1988), Manufacturing Consent: The Political Economy of the Mass Media, New York.
 22. Lisowska-Magdziarz M. (2008), Media powszechne. Środki komunikowania masowego i szerokie paradygmaty medialne w życiu codziennym Polaków u progu XXI wieku, Kraków.
 23. McQuail D. (2007), Teoria komunikowania masowego, Warszawa.
 24. Mellado C. (2015), Professional Roles in News Content. Six dimensions of journalistic role performance, „Journalism Studies”, nr 4.
 25. Patterson T. E., Donsbach W. (1996), News Decisions: Journalists as Partisan actors, w: „Political Communication”, vol. 13 (4), October.
 26. Piasecki M. (2017), Jacek Kurski: Obiektywizm mediów jest nieosiągalny, „Rzeczpospolita”, https://www.rp.pl/publicystyka/art10152051-jacek-kurski-obiektywizm-mediow-jest-nieosiagalny, 21.10.2021.
 27. Piechocki M., Wyszyński J. (2018), The image of Russia in the Wiadomości news service of Polish National Television in 2017, „PolitBook” 4.
 28. Piechocki M., Wyszyński J. (2020a), Dobra zmiana? Niemcy na antenie Wiadomości TVP, „Środkowoeuropejskie Studia Polityczne”, nr 2.
 29. Piechocki M., Wyszyński J. (2020b), Indicators of Populist Discourse in News Tickers on Wiadomości TVP1, w: Populist Discourse in the Polish Media, Poznań.
 30. Pratkanis A., Aronson E. (2004), Wiek propagandy, Warszawa.
 31. Świątek J. (2006), Perswazja peryferyjna – kilka uwag na temat schematów pojęciowych w dyskursie reklamowym, w: Oblicza komunikacji 1: perspektywy badań nad tekstem, dyskursem i komunikacją, red. I. Kamińska-Szmaj, T. Piekot, M. Zaśko-Zielińska, Kraków.
 32. Volkoff V. (1999), Dezinformacja – oręż wojny, Warszawa.
 33. Wolny-Zmorzyński K., Kaliszewski A., Furman W. (2009), Gatunki dziennikarskie. Teoria – praktyka – język, Warszawa.