Wpływ pandemii SARS-CoV-2 na strategię rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

Main Article Content

Ewa Maria Włodyka

Abstrakt

Pandemia wirusa SARS-CoV-2 udowodniła, że dotychczasowe schematy funkcjonowania funduszy unijnych18 nie zawsze sprawdzają się w nowej rzeczywistości społeczno-gospodarczej. Takim wadliwym, uniemożliwiającym zgodne z pierwotnymi założeniami realizacji lokalnej strategii rozwoju elementem okazały się wnioski beneficjentów o możliwości zmiany umowy o przyznanie pomocy. Wnioski te dotyczyły umów zawieranych poprzez lokalne grupy działania z województwem, które odpowiada za realizację programu operacyjnego i zagrażały zachowaniu realizacji wszystkich priorytetów. Główna hipoteza badawcza opiera się na założeniu, że pandemia wpłynęła negatywnie na realizację wymaganych do realizacji lokalnej strategii rozwoju wskaźników.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Włodyka, E. M. (2021). Wpływ pandemii SARS-CoV-2 na strategię rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. Rocznik Integracji Europejskiej, (15), 357-364. https://doi.org/10.14746/rie.2021.15.22
Dział
ROZPRAWY I ARTYKUŁY
Biogram autora

Ewa Maria Włodyka, Politechnika Koszalińska

EWA MARIA WŁODYKA – doktor w dyscyplinie nauk o polityce i administracji, adiunkt w Katedrze Nauk o Polityce i Administracji Wydziału Humanistycznego Politechniki Koszalińskiej. Samorządowiec, przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Mielno kadencji 2014–2018. Autorka publikacji z obszaru samorządu terytorialnego oraz jego współpracy z trzecim sektorem. Aktualne badania skupione są na zagadnieniach e-administracji i cyberpolityki.

Referencje

 1. Cele i przedsięwzięcia, Stowarzyszenie Środkowopomorska Grupa Działania, https://stowarzyszeniesgd.pl/dla-beneficjenta, 1.10.2021.
 2. Klasyfikacja NUTS, Główny Urząd Statystyczny, https://stat.gov.pl/statystyka-regionalna/jednostki-terytorialne/klasyfikacja-nuts/, 1.10.2021.
 3. LSR 2014–2020 (2016), https://stowarzyszeniesgd.pl/dla-beneficjenta, 1.10.2021.
 4. Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na okres 2014–2020 (RPO WZ 2014–2020) (2015), Szczecin.
 5. Rozporządzenie (WE) nr 1059/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 maja 2003 roku w sprawie ustalenia wspólnej klasyfikacji Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NUTS), Dz. Urz. UE L 154 z 21.06.2003 r.
 6. Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006, Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013 r.
 7. Stopień wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014–2020. Materiały szkoleniowe, Luboradza, 1 października 2021 r.
 8. Stowarzyszenie, https://stowarzyszeniesgd.pl/stowarzyszenie, 1.09.1021.
 9. Uchwała nr VII/1/21 Rady Oceniającej Stowarzyszenia Środkowopomorska Grupa Działania z dnia 10 czerwca 2021 r.
 10. Umowa Partnerstwa, 11.03.2020, https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/umowa-partnerstwa/, 1.10.2021.
 11. Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności, Dz. U. 2015, poz. 378.
 12. Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, Dz. U. 2006, Nr 227, poz. 1658.
 13. Zasady realizacji instrumentu „Rozwój lokalny kierowany przez społeczność w Polsce”, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Warszawa 2014, http://www.rpo.wzp.pl/sites/default/files/zasady_realizacji_rlks_02042014.pdf, 1.10.2021.