Wpływ pandemii SARS-CoV-2 na strategię rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność
PDF

Słowa kluczowe

pandemia SARS-CoV-2
fundusze strukturalne
lokalne grupy działania

Jak cytować

Włodyka, E. M. (2021). Wpływ pandemii SARS-CoV-2 na strategię rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. Rocznik Integracji Europejskiej, (15), 357–364. https://doi.org/10.14746/rie.2021.15.22

Abstrakt

Pandemia wirusa SARS-CoV-2 udowodniła, że dotychczasowe schematy funkcjonowania funduszy unijnych18 nie zawsze sprawdzają się w nowej rzeczywistości społeczno-gospodarczej. Takim wadliwym, uniemożliwiającym zgodne z pierwotnymi założeniami realizacji lokalnej strategii rozwoju elementem okazały się wnioski beneficjentów o możliwości zmiany umowy o przyznanie pomocy. Wnioski te dotyczyły umów zawieranych poprzez lokalne grupy działania z województwem, które odpowiada za realizację programu operacyjnego i zagrażały zachowaniu realizacji wszystkich priorytetów. Główna hipoteza badawcza opiera się na założeniu, że pandemia wpłynęła negatywnie na realizację wymaganych do realizacji lokalnej strategii rozwoju wskaźników.

https://doi.org/10.14746/rie.2021.15.22
PDF

Bibliografia

Cele i przedsięwzięcia, Stowarzyszenie Środkowopomorska Grupa Działania, https://stowarzyszeniesgd.pl/dla-beneficjenta, 1.10.2021.

Klasyfikacja NUTS, Główny Urząd Statystyczny, https://stat.gov.pl/statystyka-regionalna/jednostki-terytorialne/klasyfikacja-nuts/, 1.10.2021.

LSR 2014–2020 (2016), https://stowarzyszeniesgd.pl/dla-beneficjenta, 1.10.2021.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na okres 2014–2020 (RPO WZ 2014–2020) (2015), Szczecin.

Rozporządzenie (WE) nr 1059/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 maja 2003 roku w sprawie ustalenia wspólnej klasyfikacji Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NUTS), Dz. Urz. UE L 154 z 21.06.2003 r.

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006, Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013 r.

Stopień wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014–2020. Materiały szkoleniowe, Luboradza, 1 października 2021 r.

Stowarzyszenie, https://stowarzyszeniesgd.pl/stowarzyszenie, 1.09.1021.

Uchwała nr VII/1/21 Rady Oceniającej Stowarzyszenia Środkowopomorska Grupa Działania z dnia 10 czerwca 2021 r.

Umowa Partnerstwa, 11.03.2020, https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/umowa-partnerstwa/, 1.10.2021.

Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności, Dz. U. 2015, poz. 378.

Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, Dz. U. 2006, Nr 227, poz. 1658.

Zasady realizacji instrumentu „Rozwój lokalny kierowany przez społeczność w Polsce”, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Warszawa 2014, http://www.rpo.wzp.pl/sites/default/files/zasady_realizacji_rlks_02042014.pdf, 1.10.2021.