Pressto.

Nagłowek strony

Nr 3 (2009)

Spis treści

STRONA TYTUŁOWA I REDAKCYJNA

Strona tytułowa i redakcyjna PDF
. . 1-6

ROZPRAWY I ARTYKUŁY

Procesy integracji monetarnej w Europie. Analiza potencjalnych szans i zagrożeń związanych z posługiwaniem się euro w Polsce PDF
MACIEJ WALKOWSKI 7-24
Europejska Karta Języków Regionalnych lub Mniejszościowych jako instrument integracji międzynarodowej PDF
JACEK SOBCZAK 25-46
Reforma systemu instytucjonalnego Unii Europejskiej przewidywana w Traktacie lizbońskim PDF
JANUSZ J. WĘC 47-66
Czy możliwa jest europejska kultura strategiczna? Analiza porównawcza narodowych strategii bezpieczeństwa (Niemcy, Francja,Wielka Brytania) PDF
KRZYSZTOF MALINOWSKI 67-78
Europejski kontekst stosunków polsko-niemieckich w okresie rządów koalicji PO-PSL (2007–2009) PDF
BOGDAN KOSZEL 79-102
Wschodni wymiar polityki zagranicznej UE w okresie prezydencji niemieckiej w 2007 roku PDF
MICHAŁ M. KOSMAN 103-126
Partnerstwo Wschodnie – miejsce wymiaru wschodniego w Europejskiej Polityce Sąsiedztwa UE PDF
JOANNA CIEŚLIŃSKA 127-154
Francja i Niemcy w procesie powstawania Unii Gospodarczej i Walutowej Unii Europejskiej PDF
JOANNA CIESIELSKA-KLIKOWSKA 155-186

MATERIAŁY - PRZEGLĄDY - KOMENTARZE

Turcja na drodze do członkostwa w UE: uwarunkowania, przebieg oraz perspektywy negocjacji akcesyjnych PDF
PRZEMYSŁAW OSIEWICZ 187-210
Traktat z Lizbony a perspektywa akcesji Ukrainy do Unii Europejskiej PDF
ZBIGNIEW CZACHÓR 211-218
O krok bliżej do Unii – Nowa Umowa Stowarzyszeniowa między Ukrainą a UE PDF
OLENA LUGINA 219-224
Program Phare w Rumunii PDF
MONIKA WIDOMSKA 225-240
Etnocentryzm polski i rumuński w „Europie ojczyzn” PDF
JANUSZ SOLAK 241-254
Kontrowersje wokół Traktatu lizbońskiego PDF
TOMASZ HOFFMANN 255-278
Proces ratyfikacji Traktatu lizbońskiego – casus Irlandii, RFN, Polski, Czech i Wielkiej Brytanii PDF
MIKOŁAJ J. TOMASZYK 279-294
Problemy ludnościowe na Litwie, Łotwie i w Estonii na tle krajów Unii Europejskiej PDF
TADEUSZ MILUSKI 295-318
Zewnętrzna polityka rozwoju Unii Europejskiej PDF
KRZYSZTOF SENGER 319-332
Bunt mas w zjednoczonej Europie PDF
MAREK KAŹMIERCZAK 333-354
Wolna Partia Demokratyczna (FDP) w Parlamencie Europejskim PDF
ALEKSANDRA KRUK 355-366
Prawo do informacji w systemie prawa unijnego PDF
KSENIA KAKAREKO 367-380
Prasa polska o wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2009 roku PDF
ADAM BARABASZ 381-398

DOKUMENTY UNIJNE

Dok. 1. Posiedzenie Rady Europejskiej w Brukseli 18-19 czerwca 2009. Konkluzje prezydencji czeskiej PDF
. Dokumenty unijne 399-416
Dok. 2. Program prac prezydencji szwedzkiej w Unii Europejskiej 1 lipca-31 grudnia 2009 r. PDF
. Dokumenty unijne 417-453
Dok. 3. Przemówienie inauguracyjne nowego przewodniczącego Parlamentu Europejskiego Jerzego Buzka na otwarcie sesji plenarnej PE 15 września 2009 r. w Strasburgu PDF
. Dokumenty unijne 454-459

OCENY I OMÓWIENIA

Agnieszka Bielawska, Kościoły rzymskokatolicki i ewangelicki w RFN wobec pojednania polsko-niemieckiego oraz integracji Polski ze Wspólnotami Europejskimi i Unią Europejską, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2009, ss. 308. PDF
IZABELA JANICKA 461-464
Razem w sieci. Obywatele wobec zmian klimatycznych i przyszłości energetycznej Unii Europejskiej, pod red. Mikołaja J. Tomaszyka, Adama Jaskulskiego, Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM, Poznań 2008, ss. 118. PDF
MARCIN PIECHOCKI 464-465
Tomasz Grzegorz Grosse, Europa na rozdrożu, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2008, ss. 486. PDF
JAN PIOSIK 466-467
Parlament Europejski a sprawa Gazociągu Północnego. Raport Marcina Libickiego. Biała Księga, red. Szymon Szynkowski vel Sęk, Poznań 2009, ss. 235. PDF
ADAM JASKULSKI 467-469


    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo