O czasopiśmie

Proces recenzji

Procedura recenzowania artykułów w czasopiśmie odwołuje się do zaleceń Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Autorzy przysyłając artykuł do publikacji w czasopiśmie wyrażają zgodę na proces recenzji. Nadesłane artykuły są poddawane ocenie formalnej przez Redakcję, a następnie są recenzowane przez dwóch recenzentów, którzy nie są członkami Redakcji pisma, posiadają co najmniej tytuł doktora habilitowanego oraz nie są zatrudnieni w jednostce wydającej czasopismo. Nadesłane artykuły nie są nigdy wysyłane do recenzentów z tej samej placówki z której pochodzi autor. Prace recenzowane są anonimowo – autor nie zna nazwisk recenzentów, a recenzenci nazwiska autora (tzw. „podwójnie ślepa recenzja”). Artykułowi nadawany jest numer redakcyjny, identyfikujący go na dalszych etapach procesu wydawniczego. Autor jest informowany o wyniku procedury recenzenckiej. Lista recenzentów publikowana jest w czasopiśmie raz w roku (co cztery numery).
Wzór recenzji

Etyka publikacyjna

Etyka publikacyjna czasopisma Studia Edukacyjne jest godna z wytycznymi Komitetu do spraw Etyki Publikacyjnej (COPE – Committee on Publication Ethics)
Redakcja
1. Redakcja przestrzega w procesie wydawniczym wszelkich norm etycznych, celem przeciwdziałania różnorakim formom dyskryminacji oraz zachowania zasady wolności akademickiej.
2. Redakcja organizuje proces recenzencki zgodnie z obowiązującymi normami prawnymi w kwestii praw autorskich.
3. Prace redakcji oparte są na standardach polityki prywatności i poufności, dotyczących np. ochrony danych osobowych wszystkich uczestników tych prac.
4. Redakcja przeprowadza postępowanie recenzenckie i wydawnicze jednakowo, dla każdego nadesłanego artykułu.
5. W procesie recenzenckim Redakcja stosuje mechanizm podwójnie ślepej recenzji.
6. Redakcja podejmuje wszelkie starania by z procesu recenzenckiego wyeliminować możliwość wystąpienia jakichkolwiek konfliktów interesów na lini autorzy – recenzenci.
7. Redakcja podejmuje decyzje odnośnie akceptacji lub odrzucenia nadesłanych prac, jednocześnie ponosi wszelką odpowiedzialność za te decyzje.
Recenzent
1. Recenzent dokonuje merytorycznej i metodologicznej oceny artykułu.
2. Recenzent zobowiązuje się do zachowania poufności względem recenzowanej pracy.
3. Recenzent przyjmując artykuł do recenzji zobowiązuje się na dostarczenie redakcji swojej opinii w wyznaczonym terminie, korzystając z wzoru arkusza recenzenckiego przesłanego przez redakcję czasopisma.
4. Recenzenci zobowiązani są poinformować niezwłocznie redakcję o wszelkich dostrzeżonych przez siebie oznakach plagiatu.
Autor
1. Autorzy wraz z manuskryptem dostarczają redakcji listę afiliacji oraz źródeł finansowania omawianych w tekście badań.
2. W przypadku manuskryptów wieloautorskich, Autorzy ujawniają wkład poszczególnych autorów w powstanie pracy.
3. Autorzy dostarczają manuskrypt prezentujący oryginalne wyniki badań.
4. Autorzy sporządzają przypisy i bibliografię załącznikową manuskryptu zgodnie z przyjętym przez Redakcję wzorem.
5. Autorzy akceptują procedurę recenzencką naszego czasopisma i zobowiązują się do poprawienia manuskryptu zgodnie z sugestiami recenzentów.
6. Autorzy zobligowani są do akceptacji polityki zero tolerancji wobec zjawiska plagiatu i fałszowania wyników badań stosowanej przez czasopismo.
7. Autor poprzez nadesłanie tekstu do publikacji akceptuje jednocześnie stosowaną przez redakcję politykę przeciwdziałania zjawisku „ghostwriting” oraz wyrażają zgodę na publikacje tekstu zarówno w formie papierowej, jak i elekteornicznej.

 

Wydawca zapewnia otwarty dostęp (CC BY-NC-ND 4.0 Międzynarodowe) do wszystkich treści czasopisma zgodnie z zasadą, że badania swobodnie dostępne zwiększają i przyśpieszają globalny rozwój nauki i wymianę wiedzy. Redakcja zachęca autorów do zamieszczania opublikowanych w czasopiśmie artykułów w otwartych repozytoriach (ostatecznej wersji wydawcy) pod warunkiem podania linku do strony czasopisma oraz numeru DOI artykułu.

Za procedurę przyjmowania i publikowania tekstów czasopismo nie pobiera od autorów żadnych opłat.