Przesyłanie tekstów
Przejdź do logowania lub Zarejestruj aby zgłosić tekst.

Sprawdzenie tekstu przed wysłaniem

Autorzy proszeni są o sprawdzenie, czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych, mogą zostać odrzucone.
  • Tekst nie był dotąd nigdzie opublikowany ani nie jest przedmiotem postępowania w innym czasopiśmie.
  • Tekst zapisany w formacie OpenOffice, Microsoft Word, RTF lub WordPerfect.
  • Jeżeli jest dostępny należy dostarczyć URL dla pozycji bibliograficznych.
  • Interlinia 1; wysokość pisma 12 pkt; stosowana raczej kursywa niż podkreślenia (za wyjątkiem adresów stron internetowych); wszystkie rysunki oraz tabele są umieszczone w tekście w odpowiednich miejscach (nie na końcu).
  • Tekst został sformatowany zgodnie z wytycznymi dla autora określającymi styl i zasady sporządzania bibliografii.

Wytyczne dla autorów

Wskazówki edytorskie dla autorów

Tekst powinien być napisany w edytorze tekstowym Word i zaopatrzony w przypisy dolne. Prosimy zawsze podawać pełen przypis (nie używamy: ibidem, tamże itd.). Prosimy nie wprowadzać podziału wyrazów, nie przerzucać pojedynczych liter kończących wers do nowego wiersza. Tekst prosimy napisać czcionką: Times New Roman, wielkość 12, interlinia 1,5, wyrównanie do lewej. Prosimy nie stosować pogrubień i rozstrzeleń. Wszelkie rysunki i wykresy muszą być wykonane samodzielnie (nie ma możliwości przedruków z innych wydawnictw). Artykuł musi być zaopatrzony w: (1) abstrakt w języku angielskim, (2) przetłumaczony na język angielski tytuł oraz (3) słowa klucze (min. 3, max 5) w języku polskim i angielskim.

Wzór przypisów

KSIĄŻKA:

Z. Bauman, Płynne życie, przeł. T. Kunz, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2007, s. 8.

TEKST W PRACY ZBIOROWEJ:

W. Welsch, Sztuczne raje? Rozważania o świecie mediów elektronicznych i o innych światach, [w:] Nowe media w komunikacji społecznej w XX wieku, red. M. Hopfinger, Oficyna Naukowa, Warszawa 2002, s. 470-471.

ARTYKUŁ Z CZASOPISMA:

B. Machalica, Wirtualna klasa, „Przegląd” 2008, nr 2, s. 24-25.

ARTYKUŁ INTERNETOWY:

B. Ratuszniak, Nowa NK.pl. Serwis walczy o użytkowników,
http://interaktywnie.com/biznes/artykuly/biznes/nowa-nk-pl-serwis-walczy-o-
uzytkownikow-14368, [dostęp: 29.08.2010].

Autor przesyłając artykuł do czasopisma wyraża zgodę na jego umieszczenie w Repozytorium UAM (AMUR) – pobierz oświadczenie (oświadczenie należy przesłać wraz z tekstem)

Artykuły

Treść polityki prywatności.

Polityka prywatności

Wprowadzone do systemu dane i osobowe oraz adresy e-mail będą wykorzystywane wyłącznie do celów wydawniczych czasopisma.

PRESSto – klauzula informacyjna

Klauzula zgody