Postrzeganie osób z niepełnosprawnością in- telektualną przez studentów kierunków politechnicznych
PDF

Słowa kluczowe

social perception
developmental disability
stereotype

Jak cytować

Lewandowska, P., & Jakoniuk-Diallo, A. (2023). Postrzeganie osób z niepełnosprawnością in- telektualną przez studentów kierunków politechnicznych. Studia Edukacyjne, (68), 63–72. https://doi.org/10.14746/se.2023.68.5

Abstrakt

The perception of a person with a disability is determined by qualities that are commonly desired in society. In this text, we have attempted to analyze to what extent the contemporary normalization paradigm, which assumes the necessity of treating every person with the dignity that belongs to them, while respecting their rights, translates into social perceptions of people with intellectual disabilities. For this we used a diagnostic survey, conducted among non-humanities (technical programs) students, i.e. young adults with theoretically less knowledge of psychology, sociology, or pedagogy, which could significantly affect what they think about people with intellectual disabilities. In the text, we also touched on social barriers, social tasks, and opportunities for people with intellectual disabilities.

https://doi.org/10.14746/se.2023.68.5
PDF

Bibliografia

Blumer, H. (2007). Interakcjonizm symboliczny. Perspektywa i metoda. Kraków: Zakład Wy­dawniczy Nomos

Czykwin, E. (2007). Stygmat społeczny. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN

Czykwin, E. (2008). Wstęp. W: E. Czykwin, M. Rusaczyk (red.), „Gorsi inni” – badania. Bia­łystok: Trans Humana

Domagała-Zyśk, E. (2004). Definicja niepełnosprawności intelektualnej formą społecznego wspar­cia. Nasze Forum – Kwartalnik Pedagogiczno-Terapeutyczny

Erenc, J. (2008). Bycie innym. Problem wykluczenia i izolacji ludzi niepełnosprawnych. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego

Gąciarz, B. (2014). Integracja społeczna osób niepełnosprawnych jako wyzwanie dla nauki i prak­tyki społecznej. Wprowadzenie, Studia Socjologiczne, 2

Głodkowska, J. (2017). Dydaktyka specjalna. Od systematyki do projektowania dydaktyk specjali­stycznych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN

Hulek, A. (1985). Pedagogika rewalidacyjna. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe

Kolwitz, M., Radlińska, I. (2015). Kształtowanie się współczesnego paradygmatu niepełnospraw­ności. Pomeranian Journal of Life Sciences DOI: https://doi.org/10.21164/pomjlifesci.99

Kossewska, E. (2003). Społeczeństwo wobec osób niepełnosprawnych–postawy i ich determinanty. Studia Psychologica I

Larkowa, H. (1970). Postawy otoczenia wobec osób niepełnosprawnych. Warszawa: PZWL

Licitra-Kleckler, D.M., Waas, G.A. (1993). Perceived social support among high-stress adoles­cents. The role of peers and family. Journal of Adolescent Research DOI: https://doi.org/10.1177/074355489384003

Mental Retardation. Definition, Classification and System of Supports (2002). New York: American Association on Mental Retardation [wyd. 10]

Niedbalski, J. (2013). Żyć i pracować w domu pomocy społecznej. Socjologiczne studium interakcji personelu z upośledzonymi umysłowo podopiecznymi. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

Niedbalski, J. (2019). Niepełnosprawność i osoby z niepełnosprawnością. Od pasywności i wyklu­czenia do aktywności życiowej i integracji społecznej. Łódź: Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk

Ostrowska, A. (1997). Postawy społeczeństwa polskiego w stosunku do osób niepełnosprawnych. W: E. Zakrzewska-Manterys, A. Gustavsson (red.), Upośledzenie w społecznym zwiercia­dle. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Żak

Ostrowska, A. (2015). Niepełnosprawni w społeczeństwie 1993-2013. Warszawa: Wydawnic­two Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk

Otrębski, W. (1997). Szansa na społeczną akceptację. Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL

Otrębski, W. (2001). Osoby z upośledzeniem umysłowym w sytuacji pracy. Lublin: Towarzy­stwo Naukowe KUL

Rymsza, M. (2013). Aktywizacja w polityce społecznej. W stronę rekonstrukcji europejskich welfa­re states. Warszawa: Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk

Szarfenberg, R. (2008). Pojęcie wykluczenia społecznego. Warszawa: Instytut Polityki Społecz­nej Uniwersytetu Warszawskiego

Zakrzewska-Manterys, E. (2003). Dziecko upośledzone – nieuchronność stereotypu. W: A. Gu­stavsson, J. Tossebro, E. Zakrzewska-Manterys (red.), Niepełnosprawność intelektualna a style życia. Perspektywy podmiotowe, wybory życiowe, systemy usług w Szwecji, Norwegii i w Polsce. Warszawa: Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk

Zakrzewska-Manterys, E., Gustavsson, A. (1997). Upośledzenie w społecznym zwierciadle. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Żak