Spotkanie przy mediacyjnym stole. Konteksty pedagogiczne
PDF

Słowa kluczowe

encounter
mediation session
peer mediation
peer conflict
key competences

Jak cytować

Janeczko-Janicka , M. (2023). Spotkanie przy mediacyjnym stole. Konteksty pedagogiczne . Studia Edukacyjne, (68), 89–106. https://doi.org/10.14746/se.2023.68.7

Abstrakt

The aim of this paper is to analyze the potential connected with using mediation as an educational method. The role of technology in contemporary society is constantly growing. The COVID-19 pandemic makes us aware of how elementary and fundamental presence is. Encounter as a pedagogical category shows many dimensions and educational benefits. Peer mediation offers a constructive approach to peer conflict, resolving it through meeting and conversation in the presence of an impartial and neutral mediator (school peer). A mediation session teaches responsibility for the decisions taken and creates a sense of agency. Mediation is conducive to the development of key competences in the postmodern world.

https://doi.org/10.14746/se.2023.68.7
PDF

Bibliografia

Bauman, Z. (2007). Edukacja: wobec, wbrew i na rzecz ponowoczesności. W: M. Dudzikowa,

M. Czerepaniak-Walczak (red.). Wychowanie. Pojęcia – Procesy – Konteksty, t. 1. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Pedagogiczne

Borecka-Biernat, D. (2013). Czynniki środowiska rodzinnego w warunkowaniu agresywnej strategii radzenia sobie młodzieży gimnazjalnej w sytuacjach konfliktu społecznego. Polskie Forum Psychologiczne, 18 (1)

Borecka-Biernat, D., Cywińska, M. (2015). Konflikt społeczny w perspektywie socjologicznej i pedagogiczno-psychologicznej. Wybrane kwestie. Warszawa: Wydawnictwo Difin

Buber, M. (1992). Ja i Ty. Wybór pism filozoficznych, przekł. J. Doktór. Warszawa: Instytut Wydawniczy Pax

Chełpa, S., Witkowski, T. (2015). Psychologia konfliktów. Wrocław: Wydawnictwo Bez Maski Deutsch, M., Coleman, P. (2005). Rozwiązywanie konfliktów. Teoria i praktyka, przekł. M. Cierpisz, M. Kodura, G. Kanas, A. Kurtyka. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

Duda, A.K., Mróz, A., Mądry-Kupiec, M., Zawisza-Wilk, E., Skrzypek, W., Koperna, P. (2022). Predyspozycje mediacyjne kandydatów na mediatorów rówieśniczych w wieku 11- 13 lat. Studia Paedagogica Ignatiana, 25, 1 DOI: https://doi.org/10.12775/SPI.2022.1.006

Dudzikowa, M., Czerepaniak-Walczak, M. (2007). Wychowanie. Pojęcia – Procesy – Konteksty, t. 1. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Pedagogiczne

Gadacz, T. (1991). Wychowanie jako spotkanie osób. Wydawnictwo Znak, 9

Gordon T., Wychowanie bez porażek w szkole, Instytut Wydawniczy Pax, Warszawa 2004. Gulczyńska, A., Rotberg, I. (2020). Ponowoczesne modele pomagania. Warszawa: Wydawnictwo Difin

Jagiełło, M. (2012). Spotkania, które zmieniają. O spotkaniu jako kategorii pedagogicznej i wydarzeniu wychowującym na drodze życia. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls

Krasiejko, I. (2009). Podejście Skoncentrowane na Rozwiązaniach w edukacji. Postawy Edukacji, 2 Łacina-Łanowski, A. (2021). Propedeutyka wiedzy o mediacji w szkole. Kompetencje mediacyjne nauczyciela i ucznia. Studia Edukacyjne, 62

Urbańska, M. (2018). Mediacje rówieśnicze – edukacja w kierunku pokojowego rozwiązywania konfliktów uczniowskich. Edukacja – Technika – Informatyka DOI: https://doi.org/10.15584/eti.2018.1.38

Majerek, B., Domagała-Kręcioch, A. (2021). Kategorie (nie)obecne w edukacji. Wychowanie – kształcenie – rozwój. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls

Melosik, Z. (2016). Technologizacja życia i tożsamości w kulturze współczesnej. Studia Edukacyjne, 38

Moore, Ch.W. (2012). Mediacje: praktyczne strategie rozwiązywania konfliktów, przekł. A. Cybulko, M. Zielińskli. Warszawa: Wolters Kluwer

Olubiński, A. (2001). Konflikty rodzice – dzieci. Dramat czy szansa? Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek

Paszenda, I., Włodarczyk, R. (2014). Transgresje w edukacji, t 2. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls

Plucińska, M. (2014). Rozwiązywanie sytuacji konfliktowych w wymiarze jednostkowym i społecznym. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Społecznych UAM

Rajewska de Mezer, J. (2021). Mediacje rówieśnicze jako forma reakcji na konflikt w środowisku szkolnym. Studia Edukacyjne, 62 DOI: https://doi.org/10.14746/se.2021.62.6

Rzecznik Praw Dziecka, (2017). Standardy mediacji rówieśniczej i szkolnej w szkołach i innych placówkach oświatowych. Warszawa

Szewczyk, W. (2014). Czy człowiek potrafi siebie przekroczyć? Teologia i Moralność, 2(16) Śliwerski, B. (2012). Pedagogika ogólna. Podstawowe prawidłowości. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls

Tokarczuk, O. (2020). Czuły narrator. Kraków: Wydawnictwo Literackie

Witkowski, L. (2009). Wyzwania autorytetu w praktyce społecznej i kulturze symbolicznej. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls

Wojtanowicz, K. (2016). Mediacje rówieśnicze jako metoda wychowawcza. Studia Socialia Cracoviensia, 2 (15) DOI: https://doi.org/10.15633/ssc.2005

Cybulko, A. (2018). Mediacja cywilna i rola mediatora w ujęciu psychologii społecznej, Warszawa, 80; pobrane z: https://depotuw.ceon.pl/bitstream/handle/item/3209/3402-DR-SC-ISNS-227699.pdf?sequence=1 [dostęp: 10.02.2023]

https://globaldignity.pl/wp-content/uploads/2018/03/Wilki-i-owce-w-internecie_raport_Glibal-Dignity-Poland_IQS_2016.pdf) [dostęp: 10.02.2023]

https://dzieckokrzywdzone.fdds.pl/index.php/DK/article/download/782/633; [dostęp: 10.02.2023].

https://globaldignity.pl/wp-content/uploads/2018/03/Wilki-i-owce-w-internecie_raport_Glibal-Dignity-Poland_IQS_2016.pdf [dostęp: 10.02.2023]

https://brpd.gov.pl/wp-content/uploads/2022/03/Za%C5%82%C4%85cznik-do-informacji-o-dzia%C5%82alno%C5%9Bci-RPD-za-rok-2021-Raport-z-og%C3%B3lnopolskiego-badania-jako%C5%9Bci-%C5%BCycia-dzieci-w-Polsce-PDF-42MB. pdf [dostęp: 10.02.2023]

Komunikat z badań CBOS, (2021). Edukacja zdalna doświadczenia i oceny, Warszawa, 19, s. 8-10; pobrane z: https://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2021/K_019_21.PDF [dostęp: 10.02.2023]

Nauczanie zdalne. Jak wygląda w naszych domach. Raport z badania ankietowego. (2020). Katowice: Librus, 15; pobrane z: https://portal.librus.pl/artykuly/nauczanie-zdalne-jak-wy-glada-w-naszych-domach-pobierz-raport [dostęp: 10.02.2023]

Raport z badań w zakresie potrzeb i oczekiwań społecznych dotyczących Krajowego Rejestru Mediatorów oraz luk kompetencyjnych w zakresie szkoleń mediatorów, przygotowany przez Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w ramach projektu: „Upowszechnienie alternatywnych metod rozwiązywania sporów poprzez podniesienie kompetencji mediatorów, utworzenie Krajowego Rejestru Mediatorów (KRM) oraz działania informacyjne”, POWR.02.17.00-00-0001/20”; pobrane z: https://krm.gov.pl/files/page_files/113/raport-z-badan-w-zakresie-potrzeb-i-oczekiwan-spolecznych-dotyczacych-krm-oraz-luk-kompetencyjnych.pdf [dostęp: 10.02.2023]