Zdalna terapia mowy w opinii logopedów
PDF (English)

Słowa kluczowe

speech development
speech disorders
speech therapy
mediated communication
new media
remote education
remote speech therapy

Jak cytować

Dolińska, D. (2023). Zdalna terapia mowy w opinii logopedów. Studia Edukacyjne, (68), 33–45. https://doi.org/10.14746/se.2023.68.3

Abstrakt

The article presents the findings of a study that aimed to explore the opinion of speech therapists regarding remote speech therapy. The study was conducted between January and March of 2023 and the data was collected through a quantitative method via a diagnostic survey. The sample comprised 62 speech therapists with varying levels of work experience and geographical locations. The outcomes indicated that speech therapists generally held a negative opinion of remote speech therapy, perceiving it as more problematic and limiting than beneficial. Most respondents had not participated in online training or courses aimed at improving their qualifications in remote speech therapy, which could potentially influence their attitudes towards it. The study suggests the need to develop and share practical tips on remote speech therapy to better prepare specialists for a possible transition to remote modes of service delivery.

https://doi.org/10.14746/se.2023.68.3
PDF (English)

Bibliografia

Banaszkiewicz, A., Walencik-Topiłko, A. (2021). Współpraca logopedy z rodzicami dzieci poddawanych terapii logopedycznej. W: K. Kaczorowska-Bray, S. Milewski (red.), Wczesna interwencja logopedyczna (s. 728-741). Gdańsk: Harmonia Universalis

Bereźnicka, M. (2021). Nowe media w komunikacji – wyzwania i potrzeby. Logopedia Silesiana, 10(1), 1-22 DOI: https://doi.org/10.31261/LOGOPEDIASILESIANA.2021.10.01.06

Demel, G. (1994). Minimum logopedyczne nauczyciela przedszkola. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne

Gebreselassie, J. (2022). Logopedzi i pomoc logopedyczna w czasie pandemii COVID-19 – doniesienia z badań. Wychowanie w Rodzinie 26(1), 245-257

Górnicka, B. (2020). „W trybie zdalnym…” – nauka – wychowanie – opieka nad uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w czasie pandemii. Refleksje i rozterki pedagoga. W: R. Pelczar, R. Pęczkowski, Z. Frączek (red.). Kultura – Przemiany – Edukacja, t. VIII, (s. 91-105). Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego DOI: https://doi.org/10.15584/kpe.2020.8.7

Grabias, S. (2015). Postępowanie logopedyczne. Standardy terapii. W: S. Grabias, J. Panasiuk, T. Woźniak (red.), Logopedia. Standardy postępowania logopedycznego. Podręcznik akademicki (s. 13-35). Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej

Hamerlińska-Latecka, A. (2012). Dyslalia. Psychospołeczny aspekt terapii logopedycznej. Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego

Jastrzębowska, G. (1999). Zakłócenia i zaburzenia rozwoju mowy. W: T. Gałkowski, G. Jastrzębowska (red.), Logopedia. Pytania i odpowiedzi (s. 309-351). Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego

Jastrzębowska, G. (2005). Opóźnienie rozwoju mowy. W: T. Gałkowski, E. Szeląg, G. Jastrzębowska (red.), Podstawy neurologopedii. Podręcznik akademicki (s. 360-377). Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego

Jastrzębowska, G., Pelc-Pękala, O. (1999). Metodyka ogólna diagnozy i terapii logopedycznej. W: T. Gałkowski, G. Jastrzębowska (red.), Logopedia. Pytania i odpowiedzi (s. 633-669). Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego

Jatkowska, J. (2020). Nowe technologie w terapii logopedycznej dzieci z zaburzeniami mowy. Logopaedica Lodziensia, 4, 73-84 DOI: https://doi.org/10.18778/2544-7238.04.05

Jatkowska, J. (2020). Współpraca logopedy z rodzicem w b-learningu. e-mentor, 1(83), 26-34 DOI: https://doi.org/10.15219/em83.1452

Jeżewska-Krasnodębska, E. (2017). Zaburzenia artykulacji spółgłosek u dzieci rozpoczynających naukę szkolną. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls

Juszczyk, S. (2021). Media cyfrowe w edukacji a kultura. W: B. Siemieniecki (red.), Pedagogika medialna (s. 141-161). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN

Karowicz, A. (2021). Przeszkody i wyzwania w pracy zawodowej logopedy podczas pandemii COVID-19. Logopaedica Lodziensia 5, 87-104 DOI: https://doi.org/10.18778/2544-7238.05.06

Krakowiak, K. (2019). Typologia zaburzeń mowy u osób z uszkodzonym słuchem. W: E. Muzyka-Furtak (red.), Surdologopedia. Teoria i praktyka (s. 114-133). Gdańsk: Harmonia Universalis

Lichota, E.J. (2015). Technika komputerowa w terapii logopedycznej – dlaczego warto ją wykorzystywać w pracy z dziećmi. Studia Paedagogica 4, 113-133

Makara-Studzińska, M., Madej, A. (2017). Cybertherapy – a modern form of therapy. Journal of Education. Health and Sport. 7(7), 21-28

Małachowska, E. (2016). Wieloaspektowość terapii logopedycznej. Czasopismo logopedyczne Forum Logopedy, 12, 4-7

Mazur, M. (2021). Diagnoza i terapia logopedyczna w okresie pandemii COVID-19 w Polsce. W: A. Smakosz, M. Dąsal (red.), Epidemie: od historycznych postaci leku po COVID-19, tom 1 (s. 213-226). Wrocław: Wydawnictwo Pharmacopola

Minczakiewicz, E.M. (1997). Mowa. Rozwój – zaburzenia – terapia. Kraków: Wydawnictwo Naukowe WSP

Pacura-Syrocka, J. (2016). Motywacja w terapii logopedycznej. Czasopismo logopedyczne Forum Logopedy, 12, 12-16

Panasiuk, J. (2021). Specyficzne zaburzenia rozwoju mowy w diagnozie i terapii logopedycznej. W: K. Kaczorowska-Bray, S. Milewski (red.), Wczesna interwencja logopedyczna (s. 211-246). Gdańsk: Harmonia Universalis

Pąchalska, M. (2005). Kierunki współczesnej terapii chorych z afazją. W: T. Gałkowski, E. Szeląg, G. Jastrzębowska (red.), Podstawy neurologopedii. Podręcznik akademicki (s. 846-906). Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego

Pilarska, E. (2017). Neurologiczne podstawy zaburzeń mowy u dzieci. W: S. Milewski, J. Kuczkowski, K. Kaczorowska-Bray (red.), Biomedyczne podstawy logopedii (s. 68-82). Gdańsk: Wydawnictwo Harmonia Uniwersalis

Plichta, P. (2020). Różne konteksty nierówności cyfrowych a wyzwania dla zdalnej edukacji – propozycje rozwiązań. W: J. Pyżalski (red.), Edukacja w czasach pandemii wirusa COVID-19. Z dystansem o tym, co robimy obecnie jako nauczyciele (s. 70-80). Warszawa: EduAkcja

Pluta-Wojciechowska, D. (2018). Zaburzenia czynności prymarnych i artykulacji. Podstawy postępowania logopedycznego. Bytom: Wydawnictwo Ergo-Sum

Pluta-Wojciechowska, D. (2019). Dyslalia obwodowa. Diagnoza i terapia logopedyczna wybranych form zaburzeń. Bytom: Wydawnictwo Ergo-Sum

Siemieniecki, B. (2021). Podstawowe koncepcje teoretyczne w pedagogice medialnej. W: B. Siemieniecki (red.), Pedagogika medialna (s. 105-124). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN

Skoczylas, A. (2020). Czy możliwa jest zdalna terapia logopedyczna w dyslalii obwodowej? Czasopismo logopedyczne Forum Logopedy, 38, 22-27

Skorek, E.M. (2001). Oblicza wad wymowy. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Żak

Sołtys-Chmielowicz, A. (2005). Zaburzenia artykulacji. W: T. Gałkowski, E. Szeląg, G. Jastrzębowska (red.), Podstawy neurologopedii. Podręcznik akademicki (s. 421-474). Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego

Styczek, I. (1983). Logopedia. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe

Tanaś, M., Siemieniecki, B. (2021). Wychowanie a media (s. 125-139). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN

Tarkowski, Z. (2005). Jąkanie. W: T. Gałkowski, E. Szeląg, G. Jastrzębowska (red.), Podstawy neurologopedii. Podręcznik akademicki (s. 693-735). Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego

Tarkowski, Z. (1999). Jąkanie. Giełkot. W: T. Gałkowski, G. Jastrzębowska (red.), Logopedia. Pytania i odpowiedzi (s. 462-488). Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego

Woźniak, T. (2020). Zaburzenia płynności mowy – stan badań i praktyki logopedycznej na początku XXI wieku. W: K. Węsierska, M. Witkowski (red.), Zaburzenia płynności mowy – teoria i praktyka t. 2, (s. 35-49). Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego