Zespół redakcyjny

Redaktor naczelny

prof. UAM dr hab. Mateusz Jaeger, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Kultury Europejskiej, Polska

Sekretarz Redakcji

prof. UAM dr hab. Filip Kubiaczyk, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Kultury Europejskiej, Polska

Edycja tekstu i korekty

dr Magdalena Górna

Weryfikacja i przekłady na język angielski

Szymon Nowak, Polska

Zespół redakcyjny

Redaktor naczelny: prof. UAM dr hab. Mateusz Jaeger   - jest odpowiedzialny za decyzje dotyczące publikacji tekstów nadesłanych do redakcji, bierze pod uwagę opinie Rady Naukowej, ma możliwość konsultacji z recenzentami tekstów. Redaktor naczelny czuwa nad zachowaniem standardów etycznych, przestrzeganiem dobrych praktyk w badaniach naukowych Zgodnie z Kodeksem etyki pracownika naukowego, wyd. III, Warszawa 2020. (s. 5-6 dobre praktyki) i zgodnością publikowanych tekstów z profilem czasopisma.

Sekretarz: prof. UAM dr hab. Filip Kubiaczyk – jest odpowiedzialny za realizację decyzji Redaktora naczelnego w celu zagwarantowania wysokiego poziomu merytorycznego czasopisma, odpowiada za korespondencję z autorami i recenzentami (przy zachowaniu zasady poufności, unikaniu konfliktu interesów i szacunku dla własności intelektualnej), przekazuje uwagi recenzentów autorom tekstów (przy zachowaniu zasady double-blind), przedstawia Radzie naukowej projekt tomu czasopisma, czuwa nad pracą redakcji językowej, DTP i drukiem czasopisma.  Sprawdza egzemplarz sygnalny, a kwestie budzące wątpliwości konsultuje z Redaktorem naczelnym.  Sekretarz zgłasza Redaktorowi naczelnemu podejrzenia nieuczciwych praktyk publikacyjnych, odpowiada za przesłanie i weryfikację tomu czasopisma przez system antyplagiatowy.

mgr Szymon Nowak – jest odpowiedzialny za weryfikację tekstów przesłanych w języku angielskim, zajmuje się tłumaczeniami abstraktów, streszczeń, elementów strony internetowej. Otrzymuje teksty od sekretarza czasopisma, jest zobowiązany do zachowania poufności.

dr Magdalena Górna – jest odpowiedzialna za korektę językową czasopisma, kontakt z autorami tekstów,  nanoszenie zmian i przekazywanie uwag osobom odpowiedzialnym za skład tekstu, przygotowanie metadanych. Jest zobowiązana do poufności oraz zgłaszania sekretarzowi podejrzeń nieuczciwych praktyk publikacyjnych.

Wydawnictwo Naukowe UAM  (osoba współpracująca z Redakcją - Dorota Borowiak) – jest odpowiedzialne za skład tekstu, wydruk egzemplarza sygnalnego, przygotowanie wersji elektronicznych tomu czasopisma (jako early bird), wydruk wersji papierowej czasopisma oraz wszelkie działania marketingowe. Wydawnictwo podpisuje z autorami umowę dotyczącą publikacji tekstu tj. oryginalności pracy, wykluczenia nieuczciwych praktyk publikacyjnych takich jak: „ghostwriting” i "guest authorship" i inne. Wydawnictwo odpowiada za nadanie numerów DOI tekstom umieszczonym w czasopiśmie.

Rada naukowa

Rada Naukowa

- jest organem doradczym zespołu redakcyjnego, stroi na straży wysokiego poziomu merytorycznego publikowanych tekstów, jej członkowie dwa razy do roku (stacjonarnie lub on-line) uczestniczą w spotkaniach podczas których omawiany jest dobór recenzentów oraz wszelkie kwestie sporne. W razie konieczności Redaktor naczelny może zwołać dodatkowe zebranie Rady.

Rada Naukowa odpowiada za rozpowszechnianie informacji o czasopiśmie w swoich ośrodkach akademickich i na terenie swojego kraju, pełni także funkcję opiniującą i recenzującą czasopismo.

Rada Naukowa jest zobowiązana do zachowania poufności, przestrzegania dobrych norm publikacyjnych, unikania konfliktu interesów i wszelkich nadużyć.

prof. László Borhy (Budapeszt, Węgry) – archeolog, historyk, naukowo związany z Uniwersytetem w Budapeszcie (Węgry). Specjalizuje się w rzymskiej historii wojskowej, archeologii rzymskiej prowincji Panonia i epigrafice łacińskiej.

prof. Henriette Dahan-Khalev (Beer  Sheva, Izrael) - politolożka, związana z Uniwersytetem Hebrajskim w Jerozolimie (Izrael). Zajmuje się teoria polityki, teoriami krytycznymi, polityką i płcią na Bliskim Wschodzie oraz polityką Izraela.

prof. Leszek Mrozewicz (Gniezno, Polska) – historyk, specjalizuje się w historii starożytnej. Pracuje jako profesor w Instytucie Kultury Europejskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zajmuje się badaniami nad dziejami rzymskich prowincji nad Dunajem (zwłaszcza Mezji Dolnej) i nad Renem (Germania Górna i Dolna), romanizacją i urbanizacją prowincji rzymskich, społeczną rolą armii rzymskiej, dziejami limesu, kultami i przemianami religijnymi w warunkach prowincjonalnych oraz epigrafiką łacińską (rzymską). Założyciel i redaktor naczelny czasopisma „Studia Europaea Gnesnensia” w latach 2010-2020.

prof. Piotr Dyczek (Warszawa, Polska) – archeolog, pracuje jako profesor na Uniwersytecie Warszawskim. Jest kierownikiem Zakładu Kultury Materialnej Antyku oraz kierownikiem Ośrodka Badań nad Antykiem Europy Południowo-Wschodniej UW. Zajmuje się historią i archeologią prowincji rzymskich, archeologią limesową, sztuką prowincjonalnorzymską, ceramiką rzymską oraz archeologią egejską i iliryjską.

prof. Leszek Wetesko (Gniezno, Polska) – historyk sztuki, pracuje jako profesor w Instytucie Kultury Europejskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zajmuje się kulturą i sztuką łacińskiej Europy od czasów Konstantyna Wielkiego do schyłku XII wieku, historią i sztuką w państwie Piastów do początku XIII wieku, ideologią władzy i symboliką monarszych fundacji oraz średniowieczną książką rękopiśmienną.

prof. Guillermo Pérez Sarrión (Saragossa, Hiszpania) – historyk, związany z Uniwersytetem w Saragossie (Hiszpania). Zajmuje się historią nowożytnej Hiszpanii, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii społecznych i ekonomicznych. W 2013 roku w ramach współpracy naukowej wygłosił wykłady dla studentów Instytutu Kultury Europejskiej UAM.

prof. Francisco Pina Polo (Saragossa, Hiszpania) historyk, pracuje na Uniwersytecie w Saragossie (Hiszpania). Zajmuje się historią starożytnego Rzymu w okresie republiki, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii politycznych.

prof. Dariusz Słapek (Lublin, Polska) – historyk starożytności, pracuje jako profesor w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.  Zajmuje się agonistyką grecką, widowiskami rzymskimi, niewolnictwem epoki schyłku republiki rzymskiej i recepcją antyku.

prof. Leonhard Schumacher (Moguncja, Niemcy) – historyk i filolog klasyczny, profesor związany z Uniwersytetem w Moguncji. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się wokół historii starożytnej (zwłaszcza historii społecznej, historii gospodarczej i historii prawa), historii religii, epigrafiki, numizmatyki i recepcji antyku. W Polsce wydano jego książkę „Niewolnictwo antyczne”.

 prof. Waldemar Szczerbiński (Gniezno, Polska) – teolog, pracuje jako profesor w Instytucie Kultury Europejskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Do jego zainteresowań badawczych należą teologia, filozofia, judaizm i dialog międzyreligijny.

prof. Maria Tomczak (Gniezno, Polska)  - germanistka, pracuje jako profesor w Instytucie Kultury Europejskiej UAM. Prowadzi badania z pogranicza kulturoznawstwa, historii i nauk politycznych, szczególnie interesuje się historią Niemiec oraz szeroko rozumianą kulturą niemiecką i jej przemianami w XIX i XX wieku. Odrębny nurt jej zainteresowań stanowią badania nad terroryzmem.

prof. Francisco José Alfaro Pérez (Saragossa, Hiszpania) – historyk, pracuje na Uniwersytecie w Saragossie (Hiszpania). Do jego zainteresowań badawczych należy historia nowożytnej Hiszpanii, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii społecznych (życie na prowincji, rodzina, relacje międzyludzkie). W 2015 roku w ramach współpracy naukowej prowadził zajęcia w języku hiszpańskim dla studentów Instytutu Kultury Europejskiej UAM.

prof. Dan Soen (Ariel, Izrael) - założyciel i kierownik Multidyscyplinarnego Wydziału Nauk Społecznych oraz Wydziału Socjologii i Antropologii na Uniwersytecie w Ariel (Izrael). Zajmuje się historią i kulturą Izraela, ze szczególnym uwzględnieniem badań nad Holokaustem