Studia Europaea Gnesnensia

Aktualny numer

Nr 25 (2023)
Opublikowany 2024 stycznia 11

Studia Europaea Gnesnensia  to czasopismo o zasięgu lokalnym, narodowym i międzynarodowym. Tematyka poruszana na jego łamach koncentruje się wokół szeroko rozumianej kultury europejskiej bez ograniczeń chronologicznych i problemowych.  Obszary badawcze poruszane w tekstach publikowanych w czasopiśmie Studia Europaea Gnesnensia można zawrzeć w następujących słowach-kluczach: korzenie Europy, historia i kultura Europy, tożsamość Europy, idea Europy. Głównym celem czasopisma jest rzetelna debata nad  szeroko rozumianą kulturą europejską. Od 2021 roku czasopismo jest rocznikiem (publikujemy jeden numer w ciągu roku).

Artykuły, artykuły recenzyjne, recenzje i polemiki publikowane na  łamach naszego czasopisma obejmują takie dyscypliny naukowe jak: historia, historia sztuki, archeologia, architektura i urbanistyka, filozofia, językoznawstwo, etnologia, kulturoznawstwo, religioznawstwo, literaturoznawstwo, nauko o mediach, nauki o poznaniu i komunikacji, nauki o polityce, prawo.

Publikujemy teksty w językach polskim, angielskim, niemieckim, francuskim, włoskim i hiszpańskim.

prof. UAM dr hab. Mateusz Jaeger

Dyrektor Instytutu Kultury Europejskiej UAM

Polityka otwartego dostępu

Czasopismo zapewnia natychmiastowy, otwarty dostęp do wszystkich swoich treści zgodnie z zasadą, że badania swobodnie dostępne zwiększają i przyśpieszają globalny rozwój nauki i wymianę wiedzy. Redakcja zachęca autorów do zamieszczania opublikowanych w czasopiśmie artykułów (po recenzji lub ostatecznej wersji wydawcy) w otwartych repozytoriach z podaniem linku do utworu ze strony czasopisma oraz numeru DOI artykułu.

 

INDEKSOWANE W:
CEJSH; ERIH PLUS; INDEX COPERNICUS; Google Scholar; WorldCat

WSKAŹNIKI OCENY CZASOPISMA:

Ministerstwo Edukacji i Nauki (2023): 40 punktów


DOI: 10.14746/seg
ISSN: 2082-5951   E-ISSN  2720-7145

LICENCJA:

Licencja Creative Commons
Artykuły publikowane w czasopiśmie Studia Europaea Gnesnensia dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe

WYDAWCA: Wydawnictwo Naukowe UAMUniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu  

   

Ogłoszenia

Studia Europaea Gnesnensia 26/2024 - call for papers

Szanowni Państwo,

do 30 kwietnia 2024 roku przyjmujemy teksty do 24 numeru czasopisma „Studia Europaea Gnesnensia", który ukaże się do końca roku. Zachęcamy do nadsyłania propozycji artykułów, artykułów recenzyjnych, recenzji, polemik, sprawozdań. Propozycje prosimy wysyłać na adres seg@amu.edu.pl

Z wyrazami szacunku

Filip Kubiaczyk


Więcej…

2022 września 7
Wyświetl wszystkie wydania