O roli estetyki w historii późnego antyku, czyli Moniki Ożóg opisanie polityki religijnej Teoderyka Wielkiego, rec. książki: Monika Ożóg, Inter Duas Potestates. Polityka religijna Teoderyka Wielkiego, Wydawnictwo WAM, Kraków 2012, 314 s
PDF

Jak cytować

Spychała, D. (2014). O roli estetyki w historii późnego antyku, czyli Moniki Ożóg opisanie polityki religijnej Teoderyka Wielkiego, rec. książki: Monika Ożóg, Inter Duas Potestates. Polityka religijna Teoderyka Wielkiego, Wydawnictwo WAM, Kraków 2012, 314 s. Studia Europaea Gnesnensia, (9), 268–280. https://doi.org/10.14746/seg.2014.9.18

Abstrakt

Recenzja książki: 

Monika Ożóg, Inter Duas Potestates. Polityka religijna Teoderyka Wielkiego, Wydawnictwo WAM, Kraków 2012, 314 s.

https://doi.org/10.14746/seg.2014.9.18
PDF

Bibliografia

A New Eusebius. Documents Illustrating the History of the Church to AD 337, ed. J. Stevenson, London 1987;

Acta Conciliorum Oecumenicorum, tomus alter, ed. E. Schwartz, Berolini et Lipsiae 1936;

Altaner B., Stuiber A., Patrologia. Życie, pisma i nauka Ojców Kościoła, tłum. P. Pachciarek, Warszawa 1990, s. 608, 614;

Banaszak M., Historia Kościoła Katolickiego, 1: Starożytność, Warszawa 1986,

Bihlmeyer K., H. Tüchle, Historia Kościoła, 1: Starożytność chrześcijańska, tłum. J. Klenowski, Warszawa 1971, s. 225–239;

Boecjusz, [w:] J.M. Szymusiak, M. Starowieyski, Słownik Wczesnochrześcijańskiego Piśmiennictwa, Poznań 1971, s. 97–98.

Boecjusz, Ad Fontes 3, s. 50–81; Quomodo substantiae in eo Quod sint bonae sint cum non sint substantialia bona, PL 64, col. 1311–1332, tłum. A. Kijewska, R. Bielak, [w:] Boecjusz, Traktaty, s. 82–93;

Boecjusz, Contra Eutychem et Nestorium, PL 64, col. 1337–1354, tłum. A. Kijewska, R. Bielak, [w:] Boecjusz, Traktaty, s. 112–161;

Boecjusz, De fide catholica, PL 64, col. 1333–1338, tłum. R. Bielak, [w:] Boecjusz, Traktaty, s. 94–111;

Boecjusz, Philosophiae consolatio, PL 63, col. 581–862, tłum. G. Kurylewicz, M. Antczak, Kęty 2006;

Boecjusz, Quomodo Trinitas unus Deus ac non tres dii, PL 64, col. 1247–1255, tłum. A. Kijewska, R. Bielak, [w:] Anicjusz Manliusz Sewerynus Boecjusz, Traktaty teologiczne, Kęty 2007,

Bralewski S., Walens, [w:] J. Prostko-Prostyński, S. Bralewski, M.J. Leszka, M. Kokoszko, Słownik cesarzy rzymskich, Poznań 2001, s. 284:

Brennecke H.Ch., Studien zur Geschichte der Homöer. Der Osten bis zum Ende der homöischen Reischskirche, Tübingen 1988;

Browning R., Justynian i Teodora, tłum. M. Boduszyńska-Borowikowa, Warszawa 1996,

Collins R., Hiszpania w czasach Wizygotów 409–711, Warszawa 2007;

Creeds, Councils and Controversies. Documents Illustrating the History of the Church A.D. 337–461, ed. J. Stevenson, London 1976;

Daniélou J., Od początków do końca trzeciego wieku, [w:] idem, H.I. Marrou, Historia Kościoła, 1: Od początków do roku 600, tłum. M. Tarnowska, Warszawa 1984, s. 172–176;

Dassmann E., Kirchengeschichte II/1. Konstantinische Wende und spätantike Reichskirche, Stuttgart–Berlin– Köln 1996, Kohlhammer Studienbücher Theologie, 11, 1, s. 98–99, 149–150;

Dassmann E., Kirchengeschichte II/2. Theologie und innerkirchliches Leben bis zum Ausgang der Spätantike, Stuttgart–Berlin–Köln 1999, s. 24–46;

Davis R., Introducion, [w:] The Book of Pontiffs (Liber Pontifi calis). The Ancient Biographies of the First Ninety Roman Bishops to AD 715, ed. R. Davis, Liverpool 2000, s. 11–48.

Demandt A., Die Spätantike. Römische Geschichte von Diocletian bis Justinian 284– 565 n. Chr., München 1989, s. 449: „Nach Damasus haben Leo der Große und Galasius zum Primat des Papstums entscheidend beigetragen, Leo 445 im Schutz durch den Kaiser (Nov. Val. 17). Gelasius 494 im Trotz gegen ihn (ep. 12)”;

Dokumenty soborów powszechnych. Tekst grecki, łaciński, polski, 1. (325 –787), oprac. A. Baron, H. Pietras, ŹMT 24, Kraków 2001;

Dokumenty synodów od 381 do 431 roku, SCL 4, oprac. A. Baron, H. Pietras, ŹMT 52, Kraków 2010;

Dokumenty synodów od 431 do 504 roku, SCL. 6, oprac. A. Baron, H. Pietras, ŹMT 62, Kraków 2011;

Dokumenty synodów od 50 do 381 roku, Synodi et Collectiones Legum, 1; oprac. A. Baron, H. Pietras, Źródła Myśli Teologicznej 37, Kraków 2006;

Gacia T., Analiza hymnu „Agnes Beatae Virginis” św. Ambrożego, VoxP 36–37, 2000, s. 259–260;

Haehling R. von Lanzenauer, Die Religionszugehörigkeit der hohen Amtsträger des Römischen Reiches seit Constantins I. Alleinherrschaft bis zum Ende der Th eodosianischen Dynastie (324–450 bzw. 455 n. Chr.), Bonn 1978, Antiquitas, 3. 4: Abhanlungen zur vor und Frühgeschichte, zur klassischen und provinzial-römischen. Archäologie und zur Geschichte des Altertums, 23, s. 286,

Haendler G., Von Tertullian bis zu Ambrosius. Die Kirche im Abendland vom Ende des 2. bis zum Ende des 4. Jahrhunderts. Kirchengeschichte in Einzeldarstellungen I, 3, Berlin 1986,

Jaczynowska M., Pawlak M., Starożytny Rzym, Warszawa 2008,

Kanony Ojców Greckich. Canones Patrum Graecorum. SCL 3, oprac. A. Baron, H. Pietras, ŹMT 49, Kraków 2009;

Kasperski R., Teodoryk Wielki i Kasjodor. Studia nad tworzeniem „tradycji dynastycznej Amalów”, Kraków 2013;

Kelly J.N.D., Gelazy I, [w:] idem, Encyklopedia papieży, tłum. T. Szafrański, Warszawa 1997, s. 72–74;

Kelly J.N.D., Początki doktryny chrześcijańskiej, tłum. J. Mrukówna, Warszawa 1988

Koczwara S., Wokół sprawy Akacjusza, Lublin 2000, s. 41–213.

Kokowski A., Goci. Od Skandzy do Campi Gothorum. (Od Skandynawii do Półwyspu Iberyjskiego), Warszawa 2007, s. 293–294;

Kopecek T.A., A History of Neo-Arianism, Cambridge 1979, s. 1–543;

Księgi pokutne. Tekst łaciński, grecki i polski, SCL 5, oprac. A. Baron, H. Pietras, ŹMT 58, Kraków 2011.

Kumor B., Historia Kościoła, 1: Starożytność chrześcijańska, Lublin 2001,

Longosz S., Kasjodor, Flavius Magnus Aurelius, [w:] EK, 8, Lublin 2000, col. 946;

Małunowiczówna L., Ambroży, [w:] EK, 1, Lublin 1989, col. 412; PRLE I, s. 488;

Mantke J., Cassiodorus, Flavius Magnus Aurelius, [w:] A. Świderkówna (red.) Słownik pisarzy antycznych, Warszawa 1982, s. 126;

Marrou H.I., Od prześladowań za Dioklecjana do śmierci Grzegorza Wielkiego (303–604), [w:] J. Daniélou, H.I. Marrou, Historia Kościoła, s. 197–199.

Mazzarino S., Storia sociale del voscovo Ambrogio, Roma 1989, Problemi e ricerche di storioa antica 4,

Moorhead J., Spojrzenie na Zachód (500–600), [w:] J. Shepard (red.), Bizancjum ok. 500–1024, tłum. K. Pachniak, J.S. Partyka, R. Piotrowski, Warszawa 2012, s. 201–224;

Ożóg M., Kościół starożytny wobec świątyń oraz posągów bóstw, StEurGn 4/2011, s. 345–357.

Prinz F., Niemcy — narodziny państwa. Celtowie, Rzymianie, Germanie, tłum. D. Fałkowska, Warszawa 2007, s. 43–75;

Rohr Ch., Der Theoderich-Panegyricus des Ennodius, MGH, Studien und Texte, 12, Hannover 1995, s. 1–11;

Rouche M., Attyla i Hunowie. Ekspansja barbarzyńskich nomadów IV–V wiek, tłum. J. Jedliński, Warszawa 2011, s. 40–44, 59–88;

Schatz K., Prymat papieski od początków do współczesności, tłum. E. Marszał, J. Zakrzewski, Kraków 2004, s. 80, 86.

Simonetti M., La crisi ariana nel IV secolo, Roma 1975,

Sordi M., La concezione politica di Ambrogio, [w:] I Cristiani e L’Impero nel IV secolo, Colloquio nel Cristianesimo nel mondo antico. Atti del Convegno (Macerata 17–18 XII 1987), ed. G. Bonamente, A. Nestori, Macerata 1988, s. 151;

Spychała D., Cesarze rzymscy a arianizm od Konstantyna Wielkiego do Teodozjusza Wielkiego (312–395), Poznań 2007,

Strzelczyk J., Goci-Rzeczywistość i Legenda, Warszawa 1984

Vogt J., Upadek Rzymu, tłum. A. Łukaszewicz, Warszawa 1993, s. 230:

Wiles M., Archetypal Heresy. Arianism through the Centuries, Oxford 1996, s. 1–47.

Wipszycka E., Kościół w świecie późnego antyku, Warszawa 1994,

Wolfram H., Historia Gotów, tłum. R. Darda-Staab, I. Dębek, K. Berger, Narody i cywilizacje, Warszawa–Gdańsk 2003;

Wood I., Królestwa Merowingów. Władza — społeczeństwo — kultura, 450–751, tłum. M. Wilk, Warszawa 2009,

Zakrzewski K., Historia Bizancjum, Kraków 2007, s. 52.

Zelzer M., „Imperator intra Ecclesiam non supra Ecclesiam est” (Ambrosius, Epistula 75 a, 36), VoxP 34–35, 1999, s. 219–220;

Ziółkowski A., Historia Rzymu, Poznań 2005, s. 550.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.