O Celtach...
PDF

Jak cytować

Ciesielski, M. (2014). O Celtach. Studia Europaea Gnesnensia, (9), 281–291. https://doi.org/10.14746/seg.2014.9.19

Abstrakt

Recenzja książki: Kalisia–Keltoi. Materiały z  I  Kaliskiej Sesji Starożytniczej, Kalisz 12 czerwca 2012 r., pod red. L. Tomczaka i D. Waszaka, Wydawnictwo Napoleon V, Kalisz–Oświęcim 2013, 98 s., z ilustracjami i mapami
https://doi.org/10.14746/seg.2014.9.19
PDF

Bibliografia

Baranowski T., Kalisia. Dlaczego można identyfikować Kalisię Ptolemeusza z Kaliszem nad Prosną?, [w:] S. Suchodolski, M. Zawadzki (red.), Od Kalisii do Kalisza. Skarby doliny Prosny. Katalog wystawy, Zamek Królewski w Warszawie, 30 kwietnia 2010 — 30 maja 2010, b.m.w. [2010], s. 95–99;

Celtowie, [w:] SSS, 1, 1961, s. 227;

Ciesielski M., Starożytna Germania i Germanie w polskiej historiografii. Od Adama Naruszewicza po czasy współczesne, Poznań–Gniezno 2011, s. 146–158.

Dąbrowski K., Kalisia Ptolemeuszowa w świetle badań archeologicznych, Warszawa 1961, [maszynopis pracy doktorskiej], Archiwum IHKM PAN w Warszawie,

Dąbrowski K., Problem starożytnej Kalisii, Dawna Kultura 1, 2, 1954, s. 67;

Dąbrowski K.,, Kalisz and Its Neighbourhood in the Roman Period, Archeologia Polona 4, 1962, s. 241–242;

Dąbrowski K.,, Kalisz od zarania dziejów do wczesnego średniowiecza, [w:] W. Rusiński (red.), Dzieje Kalisza, Poznań 1977, s. 25–28.

Dąbrowski K.,, Uwagi o osadnictwie okolic Kalisza na przełomie er, Rocznik Kaliski 2, 1969, s. 141–142;

Gediga B., W kręgu kultury celtyckiej [w:] M. Derwich, A. Żurek (red.), Polska. Dzieje cywilizacji i narodu. U źródeł Polski do roku 1038, Warszawa–Wrocław 2002, s. 90.

Kokowski A., Kultura przeworska — zarys dziejów, [w:] J. Andrzejowski, A. Kokowski, Chr. Leiber, Wandalowie. Strażnicy bursztynowego szlaku, Lublin–Warszawa 2004, s. 25–85;

Kokowski A., Starożytna Polska, Warszawa 2005, s. 151–176;

Kolendo J., Gdzie powinna być lokalizowana Kalisia Ptolemeusza, [w:] S. Suchodolski, M. Zawadzki (red.), Od Kalisii do Kalisza, s. 91–94;

Kolendo J., Kalisia i Leukaristos — dwa „miasta” w Geografii Ptolemeusza i zagadnienie współrzędnych geografi cznych w „Wielkiej Germanii”, Światowit 8, B, 2009–2010, s. 77–87;

Kolendo j., Komentarz do tekstu „Germanii” Tacyta, [w:] P. Korneliusz Tacyt, Germania, przekład T. Płóciennik, wstęp i kom. J. Kolendo, Poznań 2008, s. 159–169

Moszyński K., Pierwotny zasięg języka prasłowiańskiego, (Prace Językoznawcze 16), Wrocław–Kraków 1957, s. 267;

Olędzki M., Czas przemian. Barbaricum między Bałtykiem a środkowym Dnieprem w dobie wojen markomańskich, Łódź 2008, s. 60–91.

Olędzki M., Ogólne uwagi na temat osadnictwa celtyckiego w Polsce, Prace i Materiały Muzeum Miasta Zgierza, 2, 1997, s. 166–167.

Przeworska kultura, [w:] Słownik Starożytności Słowiańskich [dalej SSS] 4, 1970, s. 390–393;

Przeworsk-Kultur, [w:] Reallexikon der Germanischen Altertumskunde 23, 2003, s. 549–550;

Rosen-Przeworska J., Religia Celtów [w:] J. Keller (red.), Zarys dziejów religii, Warszawa 1988, s. 406.

Rosen-Przeworska J., Spadek po Celtach, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk 1979

Strzelczyk J., Wandalowie i ich afrykańskie państwo, wyd. 2, Warszawa 2005,

Woźniak Z., Celtowie w Polsce, (Nauka dla Wszystkich, 68), Kraków 1968, s. 13

Ziąbka L., A. Kędzierski, Uwagi o osadnictwie celtyckich Bojów i ich mennictwie w okolicach Kalisza, [w:] L. Tomczak, D. Waszak (red.), Kalisia–Keltoi. Materiały z I Kaliskiej Sesji starożytniczej, Kalisz 12 czerwca 2012 r., Kalisz–Oświęcim 2013, s. 85–95.

Ziółkowski A., Historia powszechna. Starożytność, Warszawa 2009, s. 772–775.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.