Świecka tożsamość polskich Żydów jako żydowska tożsamość alternatywna
PDF

Słowa kluczowe

POLISH JEWS
JEWISH IDENTITY
SECULAR IDENTITY

Jak cytować

Włodarczyk, T. (2013). Świecka tożsamość polskich Żydów jako żydowska tożsamość alternatywna. Studia Europaea Gnesnensia, (8), 71–95. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/seg/article/view/2468

Abstrakt

The article discusses the issue of Jewish secular identity. Drawing on the studies of Irena Hurwic-Nowakowska, Konstanty Gebert and Heleny Datner, as well as own research, the author demonstrates the specific identity of a number of Polish Jews, whose notion of Jewish identity is not founded on religion but rooted in the broadly understood Jewish heritage.  

PDF

Bibliografia

Bain J., So Th is is the Secular Jew? Reflections on Vievs of Elsie Levitan and Rabbi Goldburg, Jewish Currents 11, 1978, s. 28–32.

Datner H., M. Melchior, Żydzi we współczesnej Polsce — nieobecność i powroty, [w:] Z. Kurcz (red.), Mniejszości narodowe w Polsce, Wrocław 1997, s. 64.

Deutscher I., Non-Jewish Jew and Other Essays, London 1968.

Does Jewish Secularism Have a Future? (Discussion), Autumn 2009, s. 52–64.

Dudra S., Nitschke B., (red.), Stowarzyszenia mniejszości narodowych, etnicznych i postulowanych w Polsce po II wojnie światowej, Kraków 2013, s. 171–209.

Dz.U. RP z 1928 r. nr 52, poz. 500.

Górski A., Odkopane korzenie. Coraz więcej osób w Polsce przechodzi na judaizm, Wprost 2, 2008, http://www.wprost.pl/ar/120949/Odkopane-korzenie/?pg=2; dostęp w dn. 1 III 2013.

Hartman H., We Secular Jews Are Here. Challenging the Invisibility Myth, Jewish Currents 2, 1979, s. 28–31; idem, We Secular Jews Are Here: 2. The Values of Our Yiddish Culture, Jewish Currents 3, 1979, s. 28–33.

Hirszfeld L., Historia jednego życia, Kraków 2011.

Hurwic-Nowakowska I., Żydzi polscy (1945–1950). Analiza więzi społecznej, Warszawa 1996.

Levitan E., Being a Secular Jew, Jewish Currents 2, 1978, s. 34–37.

Melchior M., Zagłada a tożsamość. Polscy Żydzi ocaleni „na aryjskich papierach”. Analiza doświadczenia biograficznego, Warszawa 2004, s. 392–393.

Meloch K., Szostkiewicz H., (red.), Dzieci Holocaustu mówią…, 1–4, Warszawa 1993–2012; E. Kurek, Dzieci żydowskie w klasztorach. Udział żeńskich zgromadzeń zakonnych w akcji ratowania dzieci żydowskich w Polsce w latach 1939–1945, Warszawa 2012.

Paziński P., Nic, co żydowskie, nie jest mi obce, Midrasz 10, 2006, s. 35.

Rosenblum A., Offers We Couldn’t Refuse. What Happened to Secular Jewish Identity? May–June 2009, p. 8–28.

Rosenfeld M., Our Secular Jewish Heritage. New Jewish Agenda’s Diversity, Jewish Currents 9, 1982, s. 26–29.

Sartre J.P., Rozważania o kwestii żydowskiej, przeł. J. Lisowski, Łódź 1992, s. 142.

Scholem G., Kto jest Żydem (przemówienie wygłoszone w marcu 1970 r. na konferencji w Jerozolimie), Midrasz 10, 2006, s. 9.

Scholem G., Żydzi i Niemcy. Eseje. Listy. Rozmowa, przeł. M. Zawanowska, A. Lipszyc, Sejny 2006.

Shore M., Kawior i popiół. Życie i śmierć pokolenia oczarowanych i rozczarowanych marksizmem, przeł. M. Szuster, Warszawa 2008; eadem, Nowoczesność jako źródło cierpień, przeł. M. Szuster, Warszawa 2012.

Szuchta, R., Trojański P., Holokaust — zrozumieć dlaczego, Warszawa 2006, s. 278.

The Standard Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund Freud, red. J. Strachey, London 1955, 13, s. XV, cyt. za: B. Wasserstein, op. cit., s. 189.

Tych F., Adamczyk-Garbowska M.,(red.), Następstwa zagłady Żydów. Polska 1944–2010, Lublin 2011, s. 238–239.

Wasserstein B., W przededniu. Żydzi w Europie przed drugą wojną światową, przeł. W. Jeżewski, Warszawa 2012, s. 177–199.

Waszkiewicz E., Kongregacja Wyznania Mojżeszowego na Dolnym Śląsku na tle polityki wyznaniowej Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w latach 1945–1968, Wrocław 1999.

Wierzbicka E., (red.), Słownik Współczesnego Języka Polskiego, 2, Warszawa 1998, s. 407.