Epistemologiczne problemy badań interdyscyplinarnych
PDF

Słowa kluczowe

METHODOLOGICAL NATURALISM AND ANTI-NATURALISM
SCIENTIFIC COMMUNICATIVENESS
INTERDISCIPLINARY RESEARCH
PRACITCAL EFFICIENCY
HUMANISTIC GEOGRAPHY
SOCIOLOGY

Jak cytować

Angutek, D. (2013). Epistemologiczne problemy badań interdyscyplinarnych. Studia Europaea Gnesnensia, (8), 131–158. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/seg/article/view/2471

Abstrakt

: In the paper, the author summarizes two basic types of methodologies which are characteristic of the humanities, including social sciences, and sciences as such, i.e. anti-naturalism and naturalism.  Then she goes on to compare their differences, pointing to the inability of arriving at a reconciled and uniform paradigm at a theoretical level. At the same time, Angutek argues that in various interdisciplinary projects the theoretical constraints are overlooked in practice,  and the rapprochement of both branches is successfully pursued at the level of high technological and communicative efficiency.  The discussed theoretical incompatibilities and the practical effective combination and application of knowledge from different fields are demonstrated on the examples taken from humanistic geography by Tommy Carlstein and Yi-Fu Tuan, as well as from Anthony Giddens’s sociological application of this geography. The author concludes that classical theoretical discourses are not relevant, while practical interdisciplinary projects overcome that gap, yielding new descriptive terminology.

 

PDF

Bibliografia

Angutek D., Kanadyjska antropologia zmysłów — alternatywa wobec postmodernizmu, Lud 94, 2010, s. 221–241.

Angutek D., O wykorzystaniu pojęć semiotycznych Jerzego Kmity w opisie komunikowania niewerbalnego, Filo-Sofija 12, 2011, s. 329–340.

Angutek D., Paranaukowe interpretacje Heideggerowskiej kategorii przestrzeni w geografi i humanistycznej Yi-Fu Tuana i semiotyce Władimira Toporowa, [w:] A. Jarzewicz (red.), Interdyscyplinarna dojrzałość fi lozofii, Bydgoszcz (w druku).

Baldwin E. i in., Wstęp do kulturoznawstwa, przeł. M. Kaczyński i in., Poznań 2007,s. 162–165.

Brzezińska A., Guriewicz A., Annales i polska dyskusja wokół antropologii historycznej, [w:] J. Kowalewski, W. Piasek (red.), Antropologizowanie, s. 223–239.

Burszta J., Od osady słowiańskiej do wsi współczesnej, Wrocław 1958.

Burszta W.J., Antropologia kultury. Tematy, teorie, interpretacje, Poznań 1998, s. 66–73.

Carlstein T., Time Resources, Society and Ecology. On the Capacity of Human Interaction in Space and Time, part I. Preindustrial Societies, The Royal University of Lund & Sweden Department of Geography, MalmÖ 1980.

Castaneda C., Nauki Don Juana. Wiedza Indian z plemienia Yaqui, przeł. A. Szostkiewicz, Kraków 1991.

Chmielewska-Banaszak D., Bariery komunikacyjne świata nauki, Studia Sociologica 14, 2002, s. 127–128.

Feyerabend P.K., Przeciw metodzie, przeł. S. Wiertlewski, Wrocław 2001.

Geertz C., Wiedza lokalna. Dalsze eseje z antropologii interpretatywnej, przeł. D. Wolska, Kraków 2005; idem, Interpretacja kultur. Wybrane eseje, przeł. M.M. Piechaczek, Kraków 2005.

Hägerstrand T., Space, Time and Human Conditions, [w:] A. Karlqvist (red.), Dynamic Allocation of Urban Space, Saxon House, Farnborough 1975; idem, Survival and Arena: on the Life-History of Individuals in Relation to the Geographical Environment, [w:] T. Carlstein i in. (red.), Timing Space and Spacing Time, Routledge, London 1978, za: A. Giddens, Stanowienie społeczeństwa. Zarys teorii strukturacji, przeł. S. Amsterdamski, Poznań 2003, s. 433.

Hall E.T., Taniec życia. Inny wymiar czasu, przeł. R. Nowakowski, Warszawa 1999, s. 22.

Hall E.T., Ukryty wymiar, przeł. T. Hołówka, PIW, Warszawa 1970; idem, Poza kulturą, przeł. E. Goździak, Warszawa 1984; idem, Bezgłośny język, przeł. R. Zimand i A. Skarbińska, Warszawa 1987.

Hastrup K., Droga do antropologii. Między doświadczeniem a teorią, przeł. E. Klekot, Kraków 2008, s. 59–62.

Heidegger M., Bycie i czas, przeł. B. Baran, Warszawa 2005, s. 88–92. Idem, Budować, mieszkać, myśleć, [w:] idem, Budować, mieszkać, być, red. K. Michalski, Warszawa 1977, s. 328–331. Idem, Holzwege, Frankfurt am Main 1963; idem, Die Kunst und der Raum, Sankt Gallen 1969.

Howes D., Classen C., Conclusion: Sounding Sensory Profiles, ibidem, s. 257–288.

Howes D., Introduction: ‘To Summon All the Senses’, [w:] The Varieties of Sensory Experience. A Sourcebook in the Anthropology of the Senses, Toronto 1991, s. 3–21.

Kleinman A., Kleinman J., How Bodies Remember, New Literary History 25, 1994, s. 707–723.

Kleinman A., Writing at the Margin: Discources between Anthropology and Medicine, California 1995.

Kmita J., Kultura i poznanie, Warszawa–Poznań 1985; idem, Późny wnuk fi lozofi i. Wprowadzenie do kulturoznawstwa, Poznań 2007.

Kowalski A.P., Antropologizacja a lingwistyczne rekonstrukcje kultury, [w:] J. Kowalewski, W. Piasek (red.), Antropologizowanie humanistyki. Zjawisko — proces — perspektywy, Olsztyn 2009, s. 69–82.

Kuhn T., Struktura rewolucji naukowych, przeł. H. Ostromęcka, Warszawa 2001.

Lévi-Strauss C., Antropologia strukturalna, przeł. K. Pomian, Warszawa 2000; idem, Antropologia strukturalna II, przeł. M. Falski, Warszawa 2001.

Maffesoli M., Czas plemion. Schyłek indywidualizmu w społeczeństwach ponowoczesnych, przeł. M. Bucholc, Warszawa 2008.

Mandes S., Świat przeżywany w socjologii, Warszawa 2012.

Mencwel A., Wyobraźnia antropologiczna, Warszawa 2006, s. 30–36.

Milton K., (red.), The View from Anthropology, Environmentalism, Routledge, London 1993.

Milton K., Environmentalism and Cultural Th eory. Exploring the Role of Anthropology in Environmental Discourse, London–New York 1996.

Pałubicka A., Orientacje epistemologiczne a rozwój nauki, Warszawa–Poznań 1977; eadem, Przedteoretyczne postaci historyzmu, Warszawa– Poznań 1984.

Snow C.P., Dwie kultury, przeł. T. Baszniak, Warszawa 1999.

Tuan Y.-F., Topophilia. A Study of Environmental Perception, Attitudes, and Values, New Jersey 1974.

Wilson E.O., O naturze ludzkiej, przeł. B. Szacka, Warszawa 1988.

Wojtanowicz J., Europejska przestrzeń geograficzno-kulturowa, Lublin 2008.