BETWEEN KNOWLEDGE AND GROTESQUE: HOW WOJCIECH SADY UNDERSTANDS THE HISTORY OF RELIGION, PHILOSOPHY AND SCIENCE
PDF (English)

Jak cytować

Spychała, D. (2013). BETWEEN KNOWLEDGE AND GROTESQUE: HOW WOJCIECH SADY UNDERSTANDS THE HISTORY OF RELIGION, PHILOSOPHY AND SCIENCE. Studia Europaea Gnesnensia, (7), 347–357. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/seg/article/view/2512

Abstrakt

Review of: Wojciech Sady, Dzieje religii, filozofii inauki. Od Talesa z Miletu do Mahometa [The History of Religion, Philosophy, and Science: Thales of Miletus to Mohammed], Wydawnictwo ANTYK Marek Derewiecki, Kęty 2010, 672 p
PDF (English)

Bibliografia

Albright W.F., The Biblical Period from Abraham to Ezra, New York 1963.

Andrzejewski T., Księga Umarłych kapłana-pisarza Neferhotepa, Kraków 1951.

Aune D.E., Prophecy in Early Christianity and the Ancient Mediterranean World, Grand Rapids 1983.

Banaszak M., Historia Kościoła Katolickiego 1: Starożytność, Warszawa 1986; 2: Średniowiecze, Warszawa 1988.

Barret C.K., Church, Ministry and Sacraments in the New Testament, Exeter 1985.

Baslez M.F., Prześladowania w starożytności. Ofiary, bohaterowie, męczennicy, Kraków 2009, p. 301.

Bator W., Religia starożytnego Egiptu, Kraków 2004, Mała Biblioteka Religii, p. 26, 86–91.

Beierwaltes W., Platonizm w chrześcijaństwie, Wydawnictwo ANTYK Marek Derewiecki, Kęty 2003, Fundamenta XXXIII.

Bernal J.D., Nauka w dziejach, Warszawa 1957.

Bihlmeyer K., Tüchle H., Historia Kościoła 1: Starożytność chrześcijańska, Warszawa 1971, p. 215.

Boyce M., Zaratusztrianie. Wiara i życie, Łódź 1988.

Brennecke H.Ch., Studien zur Geschichte der Homöer. Der Osten bis zum Ende der homöischen Reischskirche, Tübingen 1988, p. 1, 60, 64, 72, 75, 83-84.

Brox N., Der erste Petrusbrief, Zürich–Vluyn 1979.

Budge A.W., The Liturgy of Funerary Offering, New York 1990; idem, The Teaching of Amenemope, London 1924.

Burkert W., Starożytne kulty misteryjne, Kraków 2007.

Burkert W., Stwarzanie świętości. Ślady biologii we wczesnych wierzeniach religijnych, Kraków 2006.

Burtchaell J.T., From Synagogue to Church: Public Services and Offices in the Early Christian Communities, New York 1992.

Campenhausen H. von, Kirchliches Amt und geistliche Vollmacht in den ersten drei Jahrhunderten, Tübingen 1953.

Carroll W.H., Historia chrześcijaństwa 1: Narodziny chrześcijaństwa, Wrocław 2009.

Chadwick H., Historia rozłamu Kościoła wschodniego i zachodniego. Od czasów apostolskich do soboru florenckiego, Kraków 2009.

Chadwick H., The Church in Acient Society: From Galilee to Gregory the Great, Oxford 2001.

Clagett M., Greek Science in Antiquity, London 1957; J. Stevenson (ed.), Creeds, councils and controversies. Documents illustrative of the history of the Church A. D. 337–461, London 1976.

Crouzel H., Orygenes, Bydgoszcz 1996, p. 35–39.

Dal Covolo E., I Severi e il cristianesimo. Ricerche sull’ ambiente storico -istituzionale delle origini cristiane tra il secondo e il terzo secolo, Roma 1989, p. 9, 38–43.

Daniélou J., Marrou H.I., Historia Kościoła 1. Od początków do roku 600, Warszawa 1984.

Daniélou J., Teologia judeochrześcijańska; idem, Études d’exégé judéo-chrétienne (Les Testimonia), Paris 1966.

Dassmann E., Kirchengeschichte I, Ausbreitung, Leben und Lehre der Kirche in den ersten drei Jahrhunderten, Stuttgart–Berlin–Köln 1991; idem, Kirchengeschichte II/2. Theologie und innerkirchliches Leben bis zum Ausgang der Spätantike, Stuttgart–Berlin–Köln 1999.

Dassmann E., Kirchengeschichte I, p. 58; J. Keller, Chrześcijaństwo pierwotne, [in:] idem, Zarys, p. 593; H. Pietras, Początki, p. 14, 23, 129, 151, 229, 276, 376.

Dassmann E., Kirchengeschichte II, p. 31– 35.

Dassmann E., Kirchengeschichte II/2, p. 24-47.

Dembiński B., Późny Platon i Stara Akademia, Wydawnictwo ANTYK Marek Derewiecki, Kęty 2010, Fundamenta LXIII.

Dohmen Ch., Stemberger G., Hermeneutyka Biblii żydowskiej i Starego Testamentu, MT 59, Kraków 2008.

Dowlec T., (ed.), Historia chrześcijaństwa, Warszawa 2002.

Eliade M., Historia wierzeń i idei religijnych 1: Od epoki kamiennej do misteriów eleuzyńskich, Warszawa 1988; 2: Od Gautamy Buddy do początków chrześcijaństwa, Warszawa 1994; 3: Od Mahometa do wieku Reform, Warszawa 1997.

. Filarska B., Początki architektury chrześcijańskiej, Lublin 1983.

Filarska B., Początki sztuki chrześcijańskiej, Lublin 1986; works of J. Gnilka: Jezus z Nazaretu, Kraków 2005.

Fitzmyer J.A., Pismo duszą teologii, MT 14, Kraków 1997.

Flaceliére R., Historia literatury greckiej, Wydawnictwo ANTYK Marek Derewiecki, Kęty 2004, Fundamenta XL.

Frend W.H.C., The Rise of Christianity, London 1984.

Gilbert M., Mądrość Salomona 1–2, MT 37–38, Kraków 2002.

Gnilka J., Jezus z Nazaretu; idem, Pierwsi chrześcijanie; idem, Teologia Nowego Testamentu; idem, Piotr i Rzym; idem, Paweł z Tarsu; W. Rakocy, Paweł Apostoł. Chronologia życia i pism, Częstochowa 2008.

Goppelt L., Les Origines de l’Église. Christianisme et judaisme aux deux premiers siécles, Paris 1961.

Hadot P., Plotyn albo prostota spojrzenia, Wydawnictwo ANTYK Marek Derewiecki, Kęty 2004, Fundamenta XXXIX.

Hadot P., Twierdza wewnętrzna. Wprowadzenie do ,,Rozmyślań” Marka Aureliusza, Wydawnictwo ANTYK Marek Derewiecki, Kęty 2004, Fundamenta XXXVI.

Hall M., Historia Grecji archaicznej, ok. 1200–479 p.n.e., Kraków 2011, p. 90–94.

Hanson R.P.C., The search for the Christian Doctrine of God. The Arian controversy 318–381, p. 116–117, 125, 127, 328, 346, 370, 439, 586–588, 598–636.

Harrington W.J., Klucz do Biblii, Warszawa 2012.

Hastings A., (ed.), Historia chrześcijaństwa, Warszawa 2002.

Heinzmann R., Filozofia średniowiecza, Wydawnictwo ANTYK Marek Derewiecki, Kęty 1999.

Hengel M., The Charismatic Leader and His Followers, New York 1981.

Hergesel T., Rozumieć Biblię. Stary Testament, Kraków 1992.

Jachimowicz L., Filon-filozof alegoryzujący, [in:] Filon Aleksandryjski, Pisma, transl. by L. Joachimowicz, Warszawa 1986, p. 15–16.

Jaeger W., Teologia wczesnych filozofów greckich, Kraków 2007.

Jankowski A., Rozwój chrystologii Nowego Testamentu, MT 46, Kraków 2005.

Jastrzębowska E., Sztuka wczesnochrześcijańska, Kraków 2008.

Johnson P., Historia Żydów, Kraków 2004, p. 16, 36–40, 43.

Keller J., (ed.), Zarys dziejów religii, Warszawa 1986.

Kerényi K., Eleusis. Archetypowy obraz matki i córki, Kraków 2004.

Kijewska A., Filozof i jego muzy. Antropologia Boecjusza-jej źródła i recepcja, Wydawnictwo ANTYK Marek Derewiecki, Kęty 2011, Fundamenta LXVI.

Koester H., Introduction to the New Testament, Philadelphia 1982.

Kopecek T.A., A history of Neo-Arianism, Cambridge 1979, p. 1–543.

Kotula T., Afryka Północna w starożytności, Wrocław–Warszawa–Kraków 1972, p. 493–503.

Kotula T., Septymiusz Sewerus. Cesarz z Lepcis Magna, Wrocław–Warszawa–Kraków 1986.

Kumor B., Historia Kościoła 1: Starożytność chrześcijańska, Lublin 2001.

Kupis B., Historia religii w starożytnej Grecji, Warszawa 1989, p. 31–66, 187–237.

Lewandowski I., Historiografia rzymska, Poznań 2007, p. 406.

Lloyd G.E.R., Nauka grecka od Talesa do Arystotelesa, Warszawa 1998.

Lloyd G.E.R., Nauka grecka po Arystotelesie, Warszawa 1998; S. Łucarz, Grób czy świątynia? Problematyka cielesności w antropologii Klemensa Aleksandryjskiego, Kraków 2007.

Löwith K., Historia powszechna i dzieje zbawienia. Teologiczne przesłanki filozofii dziejów, Wydawnictwo ANTYK Marek Derewiecki, Kęty 2002, Fundamenta XXXII.

Matuszewski S., Filozofia Filona z Aleksandrii i jej wpływ na chrześcijaństwo, Warszawa 1962.

Maykowska M., Wstęp, [in:] Platon, Listy, Warszawa 1987, p. VII–XIV.

Mc Carter jr P.K., Hendel R.S., Okres patriarchalny. Abraham. Izaak i Jakub, [in:] H. Shanks (ed.) Starożytny Izrael, p. 25–67.

McGinn B., Obecność Boga. Historia mistyki chrześcijańskiej. Fundamenty mistyki (do V wieku), Kraków 2009.

Mędrala S., Aktualny stan badań problematyki qumrańskiej, [in:] W. Tyloch, Rękopisy z Qumran nad Morzem Martwym, Warszawa 2001, p. 50–78.

Miller S.M., Huber R.V., Historia pisma. Dzieje powstania i odczytywania Pisma Świętego, Warszawa 2005.

Mrozek A., Jak Jehu wyrugował Baala (2 Krl 10, 18–28) — deuteronomistyczny paradygmat konfliktu religijnego?, [in:] M. Münnich, Ł. Niesiołowski-Spanó (eds.), Starożytna Palestyna — Między Wschodem a Zachodem. Studia historico-biblica 1, Lublin 2008, p. 66–72.

Muchowski P., Komentarze do rękopisów znad Morza Martwego, Poznań 2005, p. 37–38, 41–54.

Musiał D., Antyczne korzenie chrześcijaństwa, Warszawa 2001.

Myszor W., Wprowadzenie, [in:] G. Quispel, Gnoza, Warszawa 1988, p. 11–25, 36–46.

Oświęcimski S., Zeus daje tylko znak, Apollo wieszczy osobiście. Starożytne wróżbiarstwo greckie, Wrocław–Warszawa–Kraków 1989, p. 7–9.

Paweł z Tarsu. Apostoł i świadek, Kraków 2001.

Pierwsi chrześcijanie. Źródła i początki Kościoła, Kraków 2004.

Pietras H., Początki teologii Kościoła, MT 28, Kraków 2000.

Pilarczyk K., Religia Izraela, [in:] idem, J. Drabina (eds.), Religie starożytnego Bliskiego Wschodu, Kraków 2008, p. 381–382.

Pines S., The Jewish Christians of the Early Centuries of Christianity according to new Source, Jerusalem 1966.

Roeder G., Die ägyptische Religion in Texten und Bildern 1–4, Stuttgart–Zürich 1959.

Rosół R., Wschodnie korzenie kultu Apollona. Studium lingwistyczno-historyczne, Kraków 2010, p. 69–77.

Rudolph K., Gnoza, Kraków 2003, p. 43–44, 277, 376.

Ruggiero F., Szaleństwo chrześcijan. Poganie wobec chrześcijaństwa w pierwszych pięciu wiekach, Kraków 2007.

Sady W., Dzieje religii, filozofii i nauki. Od Talesa z Miletu do Mahometa, Kęty 2010.

Sakowicz E., Henoteizm, [in:] J. Walkusz (ed.), Encyklopedia katolicka 6, Lublin 1993, col. 682–683.

Sarna N.M., Shanks H., Izrael w Egipcie. Pobyt w Egipcie i wyjście, [in:] idem, (eds.), Starożytny Izrael. Od Abrahama do zburzenia świątyni jerozolimskiej przez Rzymian, transl. by W. Chrostowski, Warszawa 2007, p. 70–98.

Sarwa A., Czciciele ognia, czasu i szatana. Zaświaty w religiach Iranu, Sandomierz 2006.

Schatz K., Sobory powszechne. Punkty zwrotne w historii Kościoła, Kraków 2001.

Schulz-Flügel E., Tertullian. Theologie als Recht, [in:] W. Geerlings (ed.), Theologien der christlichen Antike. Eine Einführung, Darmstadt 2002, p. 13–17.

Schwartz E., Kaiser Constantin und die Christliche Kirche, Darmstadt 1969, p. 127–158.

Seńko W., Jak rozumieć filozofię średniowieczną, Wydawnictwo ANTYK Marek Derewiecki, Kęty 2001.

Seters J. van, Abraham in History qand Tradition, New Haven 1975.

Simon M., Cywilizacja wczesnego chrześcijaństwa, Warszawa 1992; E. Wipszycka, Kościół w świecie późnego antyku, Warszawa 1994.

Simonetti M., La crisi ariana nel IV secolo, p. 46–55, 253–266; Roma 1975.

Słomka J., Nowe proroctwo. Historia i doktryna montanizmu, Katowice 2007, Studia Antiquitatis Christianae, Series Nova 4, p. 121–150.

Speiser E.A., Genesis, Anchor Bible, Garden City–New York 1964.

Spychała D., Cesarze rzymscy a arianizm od Konstantyna Wielkiego do Teodozjusza Wielkiego (312–395), Poznań 2007, p. 24–26, 30–32, 51–57.

Stegemann H., Eseńczycy z Qumran. Jan Chrzciciel i Jezus, Kraków, Mogilany 2002, p. 45–246.

Szelest H., Przedmowa, [in:] Historycy Cesarstwa Rzymskiego. Żywoty cesarzy od Hadriana do Numeriana, Warszawa 1966, p. 13–22.

Szlęzak T.A., O nowej interpretacji platońskich dialogów, Wydawnictwo ANTYK Marek Derewiecki, Kęty 2005, Fundamenta XLII.

Szulc F., Struktura teologii judeochrześcijańskiej. Studium metodologiczne w świetle badań J. Daniélou SJ, MT 47, Kraków 2005.

Szymusia J.M., Starowieyski M., Filon Aleksandryjski, [in:] eosdem, Słownik wczesnochrześcijańskiego piśmiennictwa, Poznań 1971, p. 159.

Teologia Nowego Testamentu, Kraków 2002; Piotr i Rzym. Obraz Piotra w pierwszych dwu wiekach, Kraków 2002.

Tyldesley J., Nefertiti. Słoneczna królowa Egiptu, p. 82–94.

Welburn A., Początki chrześcijaństwa. Esseńskie misterium, gnostyckie objawienie, chrześcijańska wizja, Warszawa 1998, p. 34–53.

Wiles M., Archetypal heresy. Arianism through the centuries, Oxford 1996.

Ziółkowski A., Historia Powszechna. Starożytność, Warszawa 2009.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.