MIĘDZY KONKRETEM A NIEDOKŁADNOŚCIĄ, CZYLI PANI ARCHEOLOG WIZJA EGIPSKICH KLASZTORÓW
PDF

Jak cytować

Spychała, D. (2012). MIĘDZY KONKRETEM A NIEDOKŁADNOŚCIĄ, CZYLI PANI ARCHEOLOG WIZJA EGIPSKICH KLASZTORÓW. Studia Europaea Gnesnensia, (5), 311–320. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/seg/article/view/2531

Abstrakt

Recenzja książki: Agnieszka Muc, Architektura monastyczna na terenie Egiptu, Zakład Wydawniczy Nomos, Kraków 2008, 263 s.
PDF

Bibliografia

Banaszak M., Historia Kościoła Katolickiego, 1. Starożytność, Warszawa 1986; 2. Średniowiecze, Warszawa 1987.

Baron A., Pietras H., Źródła Myśli Teologicznej 37, Kraków 2006.

Bihlmeyer K., H. Tüchle, Historia Kościoła, 1. Starożytność chrześcijańska, tłum. J. Klenowski, Warszawa 1971.

Borkowska M., Twarze ojców Pustyni, Kraków 2001.

Bunge G., Acedia duchowa depresja. Nauka duchowa Ewagriusza z Pontu o acedii, tłum. J. Bednarek, A. Ziernicki, Kraków 2007.

Chitty D.J., A pustynia stała się miastem. Wprowadzenie do dziejów monastycyzmu w Egipcie i Palestynie pod panowaniem chrześcijańskim, tłum. T. Lubowiecka, ŹM 45, Kraków 2008.

Chryssavgis J., W sercu pustyni. Duchowość Ojców i Matek pustyni, tłum. M. Chojnacki, Kraków 2007.

Dassmann E., Kirchengeschichte II/2. Theologie und innerkirchliches Leben bis zum Ausgang der Spätantike, Stuttgart, Berlin, Köln 1999, s. 24–46.

Degórski B., Święty Hieronim i jego „Żywoty” mnichów, [w:] M. Starowieyski (red.), Duchowość starożytnego monastycyzmu, Kraków 1995, s. 87–113.

Desprez V., Początki monastycyzmu. Dzieje monastycyzmu chrześcijańskiego do soboru efeskiego (431), tłum. J. Dembska, 1–2, ŹM 21–22, Kraków 1999.

Dokumenty soborów powszechnych. Tekst grecki, łaciński, polski, 1. (325–787), oprac. A. Baron, H. Pietras, ŹMT 24, Kraków 2001.

Guillaumont A., U źródeł monastycyzmu chrześcijańskiego, 1–2, tłum. A. Wirpszanka, ŹM 37–38, Kraków 2006.

Hanson R.P.C., Th e search for the Christian Doctrine of God. The Arian controversy 318–381, s. 116–117, 125, 127, 328.

Harmless W., Chrześcijanie pustyni. Wprowadzenie do literatury wczesnego monastycyzmu, tłum. M. Höffner, Kraków 2009.

Hevelone-Harper J.L., Uczniowie Pustyni. Mnisi świeccy i prymat Ducha w Gazie VI wieku, tłum. E. Dąbrowska, ŹM 52, Kraków 2010.

Kanior M., Historia monastycyzmu chrześcijańskiego, 1. Starożytność (wiek III–VIII), Kraków 1993.

Koralewski J.W., Mądrość pustyni. Życie pustelnicze od monastycyzmu przedchrześcijańskiego do VI wieku, Poznań 2010.

Kościelniak., Grecy i Arabowie. Historia Kościoła melkickiego na ziemiach zdobytych przez muzułmanów (634–1516), Kraków 2004.

Kozera M., Ideały Ojców Pustyni. Pathos i apatheia, Lublin 2000 Mnisi nie tylko ci święci. Z prof. E. Wipszycką o pierwszych mnichach na pustyni egipskiej rozmawia S. Hiżycki, Kraków 2007.

Księgi pokutne. Tekst łaciński, grecki i polski, oprac. A. Baron, H. Pietras, ŹMT 58, Kraków 2011.

Kumor B., Historia Kościoła, 1. Starożytność chrześcijańska, Lublin 2001, s. 108–110.

Lawrence C.H., Monastycyzm średniowieczny, tłum. J. Tyczyńska, Warszawa 2005.

Maskîne M. el., Święty Antoni asceta według Ewangelii zawiera dwadzieścia listów św. Antoniego według tradycji arabskiej, tłum. A. Kalisz, Kraków 2008.

Muc A., Architektura monastyczna na terenie Egiptu, Kraków 2008.

Naumowicz J., Święta egipskie i chrześcijańskie. Świadectwo Epifaniusza z Salaminy, [w:] P. Janiszewski, E. Wipszycka, R. Wiśniewski (red.), Chrześcijaństwo u schyłku starożytności, 6, Warszawa 2007, s. 32–50.

Nehring P., Źródła literackie dotyczące najwcześniejszych wspólnot monastycznych w Afryce Północnej, Chrześcijaństwo u schyłku starożytności, 9, Warszawa 2010, s. 99–113.

Nieścior L., Anachoreza w pismach Ewagriusza z Pontu, Kraków 1997; idem, Myśl wczesnochrześcijańska wobec wyzwania czasu. Wybrane zagadnienia z teologii Ojców, Poznań 2002.

Olszaniec Sz., Julian Apostata jako reformator religijny, Kraków 1999.

Przybył E. (red.), Religia wobec historii, historia wobec religii, Kraków 2006.

Rosół R., Wschodnie korzenie kultu Apollona, Kraków 2010.

Rudolph K., Gnoza, tłum. G. Sowiński, Kraków 2003.

Schwartz E., Kaiser Constantin und die Christliche Kirche, Darmstadt 1969, s. 127–158.

Sesboüé B., Woliński . (red.), Bóg zbawienia. Tradycja, reguła i symbole wiary. Ekonomia zbawienia. Rozwój dogmatów trynitarnych i chrystologicznych, tłum. P. Rak, (Historia dogmatów, 1), Kraków 1999.

Siemaszko A., Synaj klasztor, [w:] O. Jurewicz (red.), Encyklopedia kultury bizantyńskiej, Warszawa 2002, s. 448–449.

Spychała D., Cesarze rzymscy a arianizm od Konstantyna Wielkiego do Teodozjusza Wielkiego (312–395), Poznań 2007, s. 24–26, 30–32, 51–57.

Starowieyski T.M., Czego mogą nas nauczyć Ojcowie Pustyni, Kraków 2006.

Stewart C., Kasjan Mnich, tłum. T. Lubowiecka, ŹM 34, Kraków 2004.

Szczur P., hasło, Makary Egipski, zw. Starszym lub Wielkim, [w:] EK, 6, Lublin 2006, col. 870–871.

Szmurło R., Życie monastyczne w pismach Szenutego z Atripe, SAC 16, Warszawa 2001.

Widengren G., Fenomenologia religii, tłum. J. Białek, Kraków 2008.

Wipszycka E., Kościół w świecie późnego antyku, Warszawa 1994; eadem, Historia Lausiaca Palladiusza, [w:] T. Derda, E. Wipszycka (red.), Chrześcijaństwo u schyłku starożytności. Studia źródłoznawcze, Warszawa 1997, s. 229–279; eadem, Wprowadzenie do studiów nad instytucjami Kościoła w Egipcie późnoantycznym, [w:] T. Derda, E. Wipszycka (red.), Chrześcijaństwo u schyłku starożytności, 2, Kraków 1999, s. 183–261.

Zakrzewski K., Historia Bizancjum, Kraków 2007.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.