Magnateria i duchowieństwo u progu Oświecenia. Między tradycyjnymi formami patronatu a pogłębianiem więzi klientalnych
PDF

Jak cytować

Mariani, A. (2012). Magnateria i duchowieństwo u progu Oświecenia. Między tradycyjnymi formami patronatu a pogłębianiem więzi klientalnych. Studia Europaea Gnesnensia, (6), 449–453. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/seg/article/view/2568

Abstrakt

Recenzja książki: Karolina Stojek-Sawicka, Duchowieństwo katolickie w życiu Radziwiłłów nieświeskich w XVIII wieku, Adam Marszałek, Wrocław 2011
PDF

Bibliografia

Antoniewicz M., Protoplaści książąt Radziwiłłów: Dzieje mitu i meandry historiografii, Warszawa 2011.

Baženova O.D., Radzivillovskij Nesviž: Rospisi kostela Božego Tela, Minsk 2006.

Flaga J., Formacja i kształcenie duchowieństwa zakonnego w Rzeczypospolitej w XVII i XVIII wieku, Lublin 1998.

Mączak A., Rządzący i rządzeni: władza i społeczeństwo w Europie wczesnonowożytnej, Warszawa 1986.

Mączak A., Klientela: nieformalne systemy władzy w Polsce i Europie XVI–XVIII wieku, Warszawa 1994.

Mączak A., Nierówna przyjaźń: układy klientalne w perspektywie historycznej, Wrocław 2003.

Niedźwiedź J., Nieśmiertelne teatra sławy: teoria i praktyka twórczości panegirycznej na Litwie w XVII–XVIII wieku, Kraków 2003.