W co wierzyli Prasłowianie, czyli manowce komparatystyki albo opowieść Jakuba Zieliny oparta na źródłach historycznych i etnograficznyc
PDF

Jak cytować

Spychała, D. (2012). W co wierzyli Prasłowianie, czyli manowce komparatystyki albo opowieść Jakuba Zieliny oparta na źródłach historycznych i etnograficznyc. Studia Europaea Gnesnensia, (6), 458–467. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/seg/article/view/2570

Abstrakt

Recenzja książki: Jakub Zielina, Wierzenia Prasłowian, Wydawnictwo Petrus, Kraków 2011
PDF

Bibliografia

Bihlmeyer K., H. Tüchle, Historia Kościoła, 1. Starożytność chrześcijańska, tłum. J. Klenowski, Warszawa 1971.

Błażejewski A., Starożytni Słowianie, Wrocław–Warszawa–Kraków 2007.

Brückner A., Mitologia polska. Studium porównawcze, Warszawa 1924.

Brückner A., Mitologia słowiańska, Kraków 1918.

Chrzanowski W., Kronika Słowian, 1–3, Kraków 2008– 2009.

Cichocka H., J. Malalas, [w:] O. Jurewicz (red.), Encyklopedia kultury bizantyńskiej, Warszawa 2002, s. 322–323.

Duczko W., Ruś Wikingów. Historia obecności Skandynawów we wczesnośredniowiecznej Europie Wschodniej, tłum. N. Kreczmar, Warszawa 2007.

Dumézil G., Bogowie Germanów. Szkice o kształtowaniu się religii skandynawskiej, tłum. A. Gronowska, Warszawa 2006.

Dumézil G., Gods of the ancient Northmen, Berkeley 1973.

Dumézil G., Mitra-Varuna…: an essay on two Indo-European representations of sovereignty, New York 1988.

Dumézil G., Mythe et épopée, 1–3, Paris 1968, 1971, 1973.

Dumézil G., The Destiny of the warrior, Chicago 1970.

Eliade M., Historia wierzeń i idei religijnych, 1. Od epoki kamiennej do misteriów eleuzyjskich, tłum. S. Tokarski, Warszawa 1988.

Gieysztor A., Mitologia Słowian, Warszawa 2006.

Hensel W., Słowiańszczyzna wczesnośredniowieczna. Zarys historii kultury materialnej, Warszawa 1965.

Kempiński A., Encyklopedia mitologii ludów indoeuropejskich, Warszawa 2001.

Kokowski A., Goci. Od Skandzy do Campi Gothorum, (od Skandynawii do Półwyspu Iberyjskiego), Warszawa 2007.

Labuda G., Słowiańszczyzna starożytna i wczesnośredniowieczna. Antologia tekstów źródłowych, Poznań 1999.

Labuda G., Źródła, sagi i legendy do najdawniejszych dziejów Polski, Warszawa 1960.

Leciejewicz L., Słowianie zachodni. Z dziejów tworzenia się średniowiecznej Europy, Wrocław–Warszawa–Kraków 1989.

Lelewel J., Bałwochwalstwo słowiańskie, Poznań 1853.

Lelewel, Cześć bałwochwalcza Słowian i Polski, Poznań 1857.

Łowmiański H., Początki Polski, I–VI, Warszawa 1963–1985.

Łowmiański H., Religia Słowian i jej upadek, Warszawa 1979.

Mańczak W., Praojczyzna Słowian, Wrocław, Warszawa, Kraków 1981.

Marchwiński R., Wstęp, [w:] M. Kromer, Polska, czyli o położeniu, ludności, obyczajach, urzędach i sprawach publicznych Królestwa Polskiego księgi dwie, Olsztyn 1984, VII–XXIV.

Modzelewski K., Barbarzyńska Europa, Warszawa 2004.

Moszyński K., Kultura ludowa Słowian, 2.1, Warszawa 1967.

Nieznanowski S., Bielski Marcin, [w:] Encyklopedia Katolicka, 2, red. F. Gryglewicz, Lublin 1989.

Ostoja-Zagórski J., Najstarsze dzieje ziem polskich, Bydgoszcz 2005, s. 103–111.

Piskorski J.M., Pomorze plemienne. Historia–archeologia–językoznawstwo, Poznań–Szczecin 2002.

Sesboüé B., Misterium Trójcy: Refl eksja spekulatywna i opracowanie języka „Filioque”. Relacje trynitarne (począwszy od IV wieku), [w:] B. Sesboüé, J. Woliński, Bóg zbawienia. Tradycja, reguła i symbole wiary. Ekonomia zbawienia. Rozwój dogmatów trynitarnych i chrystologicznych, tłum. P. Rak, 1, Kraków 1999.

Strzelczyk J., Mity, podania i wierzenia dawnych Słowian, Poznań 1998.

Strzelczyk J., Od Prasłowian do Polaków, Kraków 1987.

Szafrański W., Pradzieje religii w Polsce, Warszawa 1979.

Szyjewski A., Religia Słowian, Kraków 2004.

Tyszkiewicz L., Barbarzyńcy w Europie. Studia z późnego antyku i wczesnego średniowiecza, Wrocław 2007.

Tyszkiewicz L., Słowianie i Awarowie. Organizacja plemienna Słowian, Wrocław 2009.

Urbańczyk S., Religia pogańskich Słowian, Kraków 1947.

Wolfram H., Historia Gotów. Narody i cywilizacje, tłum. R. Darda-Staab, I. Dębęk, Berger K., Warszawa–Gdańsk 2003.

Wójcicki K.W., Klechdy, starożytne podania i powieści ludowe, Warszawa 1981.