Konceptualna mapa wizualności
PDF

Słowa kluczowe

ontology of visuality
semiotics of the picture
visual culture
philosophy of interpretation
photography
photo society
visual technology

Jak cytować

Kucner, A. . (2019). Konceptualna mapa wizualności. Studia Europaea Gnesnensia, 19(19), 153–168. https://doi.org/10.14746/seg.2019.19.7

Abstrakt

The analysis conducted in this paper focuses on the issue of visuality, seeking to determine its fundamental ontological and semiotic aspects. The map of visuality referred to in the title denotes the intention to systematize the condi-tions underlying a visual image and its significance as a product of technology and culture as well as a medium of communication.

https://doi.org/10.14746/seg.2019.19.7
PDF

Bibliografia

Abel G. 2014, Świat jako znak i interpretacja, Warszawa.

Bal M. 2003, Visual Essentialism and the Object of Visual Culture, Journal of Visual Cul-ture 2:1.

Barrett T. 2014, Krytyka fotografii. Jak rozumieć obrazy, Kraków.

Baudrillard J. 1999, Photography, Or The Writing of Light, [w:] L’Échange Impossible, Paris.

Baudrillard J. 2012, Iluzja nie stanowi opozycji wobec rzeczywistości, [w:] M. Bogunia-Piotrowska, P. Sztompka (red.), Fotospołeczeństwo. Antologia tekstów z socjologii wi-zualnej, Kraków.

Barthes R. 2008, Światło obrazu. Uwagi o fotografii, Warszawa.

Becker H.S. 1998, Visual Sociology, Documentary Photopgraphy and Photojournalism, [w:]

J. Poser (red.), Image-based Research, London.

Belting H. 2001, Bild-Anthropologie. Entwürfe für eine Bildwissenschaft, München.

Böhme G. 1999, Theorie des Bildes, München.

De l’Ecotais E. 2008, Man Ray. Creator of Surrealist Photography, [w:] M. Heiting (red.), Man Ray 1890-1976, Köln.

Digital Art Museum [online]. DAM [dostęp: 2018-08-14]. Dostępny w Internecie: <http://dam.org/home>.

Digital Museum of Digital Art [online]. DiMoDA [dostęp: 2018-08-14]. Dostępny w In-ternecie: <https://dimoda.art>.

Drozdowski R. 2010, Radykalny program socjologii wizualnej: wszystko, tylko nie obrazy! [w:] M. Michałowska, P. Wołyński (red.), Społeczne dyskursy fotografii, Poznań.

Flusser V. 1983, Für eine Philosophie der Fotografie, Göttingen.

Frąckowiak M. 2008, Zjawisko „fotografii fotografii”, czyli interpretacja zdjęć, które ko-mentują same siebie, Przegląd Socjologii Jakościowej 4, 3.

Gallese V. 2003, The Manifold Nature of Interpersonal Relations. The Quest for a Com-mon Mechanism, Philosophical Transactions of the Royal Society B, 358.

Kemp W. 2014, Historia fotografii. Od Daguerre’a do Gursky’ego, Kraków.

Leśniak A. 2010, Współczesne studia nad kulturą wizualną: poststrukturalistyczne klisze i krytyka anachroniczna, Przegląd Kulturoznawczy 2 (8), s. 86-97.

Leśniak A. 2013, Ikonofilia. Francuska semiologia pikturalna i obrazy, Warszawa.

Marien Warner M. 2010, Photography. A Cultural History, London.

Marien Warner M. 2011, Photography and Its Critics, New York.

Marien Warner M. 2012, 100 idei, które zmieniły fotografię, Raszyn.

Mayoo Sidey (M. Ostrowicki) 2013, Ontoelektronika, Kraków.

Miller J. 2018, Homo Sapiens Visualis [online]. Gemba Academy [dostęp: 2018-07-17]. Dostępny w Internecie: <https://blog.gembaacademy.com/2018/02/12/homo-sapiens-visualis/>.

Mirzoeff N. 2016, Jak zobaczyć świat, Kraków-Warszawa.

Mitchell, W.J.T. 1995. Picture Theory, Chicago.

Mitchell W.J.T. 2002, Showing seeing: a critique of visual culture, Journal of Visual Cul-ture 1 (2).

MORI Building Digital Art Museum [online] Borderless [dostęp: 2018-08-14]. Dostępny w Internecie: <https://borderless.teamlab.art/>.

Museum of Digital Arts [online]. MuDA Zurich [dostęp: 2018-08-14]. Dostępny w Inter-necie: <https://muda.co/info/>.

Peirce Ch. S. 1878, How to make our ideas clear, Popular Science Monthly 12.

Peirce, Ch. S. 1994, The Collected Papers of Charles Sanders Peirce [online] Color y Se-miotica [dostęp: 2018-07-04]. Dostępny w Internecie: <https://colorysemiotica.files.wordpress.com/2014/08/peirce-collectedpapers.pdf>.

Ramachandran V.S. 2012, Neuronauka o podstawach człowieczeństwa: o czym mówi mózg? Warszawa.

Rouillé A. 2007, Fotografia. Między dokumentem a sztuką współczesną, Kraków.

Soulages F. 2012, Estetyka fotografii. Strata i zysk, Kraków.

Stiegler B. 2008, »Iconic Turn« und gesellschaftliche Reflexion. Einleitung, Trivium, 1.

Stiegler B. 2009, Obrazy fotografii. Album metafor fotograficznych, Kraków.

Wrighte T. 1999, The Photography Handbook, London.

Wittgenstein L. 1997, Tractatus Logico-Philosophicus, Warszawa.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.