Medale Jana III Sobieskiego pochodzące z okresu pomiędzy elekcją a koronacją (1674-1676)
PDF

Słowa kluczowe

obverse
reverse
Sobieski
election
Höhn the Younger

Jak cytować

Rokita, J. G. (2019). Medale Jana III Sobieskiego pochodzące z okresu pomiędzy elekcją a koronacją (1674-1676). Studia Europaea Gnesnensia, 19(19), 235–270. https://doi.org/10.14746/seg.2019.19.12

Abstrakt

The chief aim of this paper is to acquaint the reader with three medallic pieces showing Jan III Sobieski, whilst trying to answer what kind of propa-ganda they may have served. The author provides an iconographic analysis and comparisons with other depictions in medals, graphic arts, sculpture, and handicraft.

https://doi.org/10.14746/seg.2019.19.12
PDF

Bibliografia

Albertrandy J. b. m. d., Historya polska ostatnich trzech wieków medalami zaświadczona i objaśniona, rękopism około 200 w polskim języku skreślony, a częścią i po francuzku napisany, znajdował się w bibliotece b. Warszawskiego Towarzystwa przyjaciół nauk, Poznań, Biblioteka Raczyńskich, sygn. Rkp 4.

Babelon J. 1927, Germain Pilon, Paris.

Baran E. 2013, Monety złote Zygmunta III Wazy w zbiorach Gabinetu Numizmatyczno-

-Sfragistycznego Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu, Przegląd Nu-mizmatyczny, 4, s. 12-20.

Bartynowski W. [XIX/XX w.], Teki Bartynowskiego: Medale z czasów Jana III, b. m. w.

Bénézit E. 1976, Dictionnaire critique et documentaire des peintres, sculpteurs, des-sinateurs

et graveurs de tous les temps et de tous les pays, Paris.

Bresc-Bautier G. 1993, Germain Pilon et les sculpteurs français de la Renaissance, Actes du colloque organisé par le Service culturel du musée du Louvre les 26 et 27 octobre 1990, Paris.

Cartier A. 1937-1938, Bibliographie des éditions des De Tournes imprimeurs lyonnais, Paris.

Catalogue général des livres imprimés de la Bibliothéque Nationale, 1924-1981, 1-231, Paris.

Chelminski S. von, Helbing O. (red.) 1904, Sammlung des Herrn Sigismund von Chelminski, Szarawka (Russland). Münzen und Medaillen von Polen und sonstige auf Polen bezügliche Gepräge: die öffentliche Auction findet statt: Montag, den 25 April 1904 und folgende Tage, München.

Classical Numismatic Group, Inc. [online]. ACSearch [dostęp: 2017-02-27]. Dostępny w Internecie: <https://www.acsearch.info/search.html?id=718616>

Czołowski A. 1930, Ikonografia wojenna Jana III, Przegląd Historyczno-Wojskowy, 2, 2, s. 265-266.

Drecka W. 1967, Portrety osobistości polskich znajdujące się w pokojach i w galerii pałacu w Wilanowie. Katalog, Warszawa.

Dutkowski J. 2015, Złoto czasów dynastii Wazów, Gdańsk.

Estreicher K. 1870-1939, Bibliografia polska, 1-33, Kraków.

Fijałkowski W. 1972, Locci Augustyn Wincenty (ok. 1640-1732), [w:] Polski Słownik Biograficzny, E. Rostworowski (red.), XVII, s. 508-510.

Fijałkowski W. 1983, Wilanów. Rezydencja Króla zwycięscy, Warszawa.

Fijałkowski W. 2011, Vademecum Wilanowa, Warszawa.

Fijałkowski W. 2012, Nowe spojrzenie na sprawę wystroju elewacji pałacowych w Wila-nowie w XVII stuleciu, [w:] Wilnowie wszystko jest mi bliskie. Księga jubileuszowa Wojcie-cha Fijałkowskiego, Warszawa, s. 140-160.

Fijałkowski W., Mieleszko J. (red.) 1983, Chwała i sława Jana III w sztuce i literaturze. Katalog wystawy jubileuszowej z okazji trzechsetlecia odsieczy wiedeńskiej, Warszawa.

Fischinger A. 1982, Skarbiec koronny na Wawelu. Przewodnik, Kraków.

Franaszek A., Kuczman K. (red.) 1990, Odsiecz Wiedeńska. Wystawa jubileuszowa w Zamku Królewskim na Wawelu w trzechsetlecie bitwy, Kraków.

Garasiński M. (red.) 1933, Katalog wystawy jubileuszowej zabytków z czasów króla Stefana

i Jana III w czterechsetlecie urodzin Stefana Batorego i dwieście pięćdziesięciolecie odsieczy wiedeńskiej. Muzeum Wojska Polskiego. Muzeum Narodowe. Warszawa.

Gieysztor A., Suchodolska E. (red.) 1983, Rzeczpospolita w dobie Jana III. Katalog wy-stawy Zamku Królewskiego, Archiwum Głównego Akt Dawnych i Biblioteki Narodowej, Warszawa.

Górska M. 2013, Medalierski wizerunek Jana III Sobieskiego, [w:] D. Walawender-Musz (red.), Primus inter pares. Pierwszy wśród równych, czyli opowieść o królu Janie III, Warszawa, s. 82-91.

Górska M., Milewska-Waźbińska B. 2010, W teatrze życia i sławy Jana III Sobieskiego, czyli widowisko wilanowskie, Warszawa.

Grzybkowska T. (red.) 2004, Gdańsk dla Rzeczpospolitej w służbie Króla i Kościoła. Ka-talog wystawy. Warszawa.

Gumowski M. 1924, Studia nad gdańską sztuką medalierską XVII w., Wiadomości Numi-zmatyczno-Archeologiczne, X, s. 23-64.

Gumowski M. 1927, Gdańskie herby, pieczecie, medale i monety, Lwów.

Gumowski M. 1928, Gdańska sztuka medaljerska, [w:] S. Kutrzeba (red.), Gdańsk. Prze-szłość i teraźniejszość, Lwów, s. 440-452.

Gumowski M. 1957, Samuel Ammon medalier gdański XVII wieku, Studia Pomorskie II,

s. 230-279.

Gumowski M. 1990, Mennica Gdańska, Gdańsk.

Hildebrand B. E. 1874-1876, Sveriges och svenska konungahusets minnespenningar prakmynt och belöningsmedaljer, 1-3, Stockholm.

Hutten-Czapski E. 1871-1916, Catalogue de la collection des médailles et monnaies polonaises du comte E. Hutten-Czapski, I-V, St. Petersbourg-Cracovie.

Hutten-Czapski E. 1901, Spis rycin przedstawiających portrety przeważnie polskich oso-bistości w zbiorze Emeryka hrabiego Hutten-Czapskiego w Krakowie, Kraków.

Jean Elsen & ses Fils S.A. [online]. ACSearch [dostęp: 2017-02-27]. Dostępny w Internecie: <https://www.acsearch.info/search.html?id=1027936>

Kamiński Cz., Kowalczyk W. 1969, Medale i medaliony polskie i związane z Polską. Kata-log wystawy, Warszawa.

Karpowicz M. 2011, Co nam mają do powiedzenia fasady Wilanowa, Warszawa.

Köhler J. D. 1729-1750, Wöchentlich herausgegebene historische Münz-Belustigung: darinnen Thaler, Ducaten, Schaustücken, Klippen und andere Goldund Silber-Münzen: nebst einer Vorrede von Joh. Luckii Sylloge Numismatum, 1-22, Nürnberg.

Komaszyński M. 1983, Maria Kazimiera d’Arquien Sobieska królowa Polski 1641-1716, Warszawa.

Kowalczyk J. 1969, Polskie portrety „all’antica” w plastyce renesansowej, [w:] M. Witwińska (red.), Treści dzieła sztuki. Materiały sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Gdańsk (grudzień 1966), Warszawa, s. 121-136.

Kowalczyk J. 1976, Triumf i sława wojenna „all’antica” w Polsce XVI w., [w:] T.S. Jaro-szewski (red.), Renesans. Sztuka i ideologia. Materialy Sympozjum Naukowego Komitetu Nauk o Sztuce PAN (Kraków, czerwiec 1972) oraz Sesji Naukowej Stowarzyszenia Historyków Sztuki, (Kielce, listopad 1973), Warszawa, s. 293-348.

Landwehr J. 1970, Romeyn de Hooghe as Book Illustrator. A Bibliography, Amsterdam-New York.

Landwehr J. 1973, Romeyn de Hooghe the etcher contemporary portrayal of Europe 1662-1707, Leiden.

Łukaszewicz J. 1838, Opis historyczno-statystyczny miasta Poznania, Poznań.

Mieleszko J. (red.) 1996, Tron pamiątek ku czci „Najjaśniejszego, Niezwyciężonego Jana Sobieskiego Króla Polskiego” w trzechsetlecie śmierci 1696-1996, Warszawa.

Nowacki D. 2002, Warsztat złotnika gdańskiego Petera II Rodego, Rocznik Historii Sztuki, 27, s. 93-129.

Numismatica Ars Classica NAC AG [online]. ACSearch [dostęp: 2017-02-27]. Dostępny w Internecie: <https://www.acsearch.info/search.html?id=2663865>

Popielska J. (red.) 2004, Skarby Niderlandów. Rysunki i wybrane ryciny artystów nider-landzkich XV-XVII wieku ze zbiorów Fundacji Książąt Czartoryskich. Katalog wystawy w Arsenale-Muzeum Książąt Czartoryskich (20 kwiecień 30 maj 2004 roku). Kra-ków.

Puciata-Pawłowska J. 1960, Symbola heroica paradina: małoznane znane źródło ikono-graficzne XVI i XVII wieku, Biuletyn Historii Sztuki, 22, 2, s. 230-231.

Raczyński E. 1838, Gabinet Medalów Polskich oraz tych które się dziejów Polski tyczą po-cząwszy od najważniejszych aż do końca panowania Jana III, (1513-1696), I-II, Wrocław.

Rokita J. 2017a, Dwa żetony koronacyjne upamiętniające koronację Jana III Sobieskiego

w Krakowie, autorstwa nieznanych medalierów, pochodzące z 1676 roku. Uwagi ikonograficzne, Res Historica, 43, s. 59-96.

Rokita J. 2017b, Medal upamiętniający królewską koronację Jana III Sobieskiego i Marii Kazimiery w Krakowie pochodzący z 1676 roku, autorstwa Jana Höhna (Hoehna) mł. Uwagi ikonograficzne, Studia Europaea Gnesnensia, s. 307-336.

Ruszczycówna J. 1982, Ikonografia Jana III Sobieskiego. Wybrane zagadnienia, [w:] Rocznik Muzeum Narodowego w Warszawie, 26 , s. 209-307.

Sieradzka A. 1994, Żony modne: historia mody kobiecej od starożytności do współczesności, Warszawa.

Stahr M. 1990, Medale Wazów w Polsce (1587-1668), Wrocław-Warszawa-Kraków.

Stahr M. 2008, Medale polskie i z Polską związane od XVI do XVIII wieku [katalog zbiorów Muzeum Narodowego w Poznaniu], Poznań.

Strzałkowski J. 1982, Słownik medalierów polskich i z Polską związanych (1508–1965), Warszawa.

Szwagrzyk J. 1971, Moneta, medal, order, Wrocław.

Thieme U., Becker F. 1907-1950, Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart […], 1-37, Leipzig.

Treiderowa A. 1960, Tematyka polska w twórczości Romeyna de Hooghe’a, Rocznik Biblioteki PAN w Krakowie, VI, s. 5-47.

Urwanowicz J. 2011, Jan III Sobieski (1629-1696), [w:] T. Chynczewska-Hennel (red.), Odsiecz wiedeńska. Materiały z Konferencji „Dzieje i tradycja odsieczy wiedeńskiej Jana III Sobieskiego” (11 września 2008 roku), Warszawa, s. 7-22.

Voet L. 1980-1983, The Plantin Press (1555-1589): a Bibliography of the Works printed and published by Christopher Plantin at Antwerp and Leiden, Amsterdam.

Widacka H. (red.) 1990-1999, Katalog portretów osobistości polskich i w Polsce działających w zbiorach Biblioteki Narodowej, 1-8, Warszawa.

Widacka H. 1987, Jan III Sobieski w grafice XVII i XVIII wieku, Warszawa.

Widacka H. 2008, W kręgu wielkiego króla, czyli opowieści wilanowskie, Warszawa.

Widacka H. 2010, Lew Lechistanu. Jan III Sobieski w grafice, Warszawa.

Witke-Jeżewski D. 1925, Portret królewski w grafice ze zbiorów Dominika Witke-Jeżewskiego. Katalog, Warszawa.

Wójcik Z. 1983, Jan Sobieski: 1629-1696, Warszawa.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.