The Flavian Officina Lapidaria Tarraconense: colour and texture in the service of Rome
PDF (English)

Słowa kluczowe

Tarraco,
officinae lapidariae
tripartite pedestal
marmor of Tarraco
Lunense marble
provincial flamines
Vespasian
imperial cult
public architecture
monumental epigraphy

Jak cytować

Gorostidi Pi, D., & Ruiz Rodríguez, J. C. . (2017). The Flavian Officina Lapidaria Tarraconense: colour and texture in the service of Rome. Studia Europaea Gnesnensia, 16(16), 319–352. https://doi.org/10.14746/seg.2017.16.16

Abstrakt

We present a reflection on the workshops charged with shaping the public image of Flavian Tarraco through its epigraphic monuments. For this purpose, we undertooka detailed analysis of the materials and media used to decorate the areas of representation of the Concilium Provinciae, established at the beginning of Vespasian’s reign, contrasting them with the epigraphic production of the preceding periods. The study is compared to other archaeological relics from the same area.

https://doi.org/10.14746/seg.2017.16.16
PDF (English)

Bibliografia

Alföldy G., Drei städtische Eliten im römischen Hispanien, [in:] G. Alföldy, Die römische Gesellschaft. Ausgewählte Beiträge, Stuttgart 1986, pp. 193-238.

Alföldy G., Hispania bajo los Flavios y los Antoninos: consideraciones históricas sobre una época, [in:] M. Mayer, J.M. Nolla, J. Pardo (eds.), De les estructures indígenes a l’organització provincial romana de la Hispania citerior. Homenatge a Josep Estrada i Garriga (Ítaca. Annexos, 1), Barcelona 1998, pp. 11-32.

Alföldy G., Tausend Jahre epigraphische Kultur im römischen Hispanien: Inschriften, Selbstdarstellung und Sozialordnung, Lucentum, 30, 2011, pp. 187-220.

Alföldy G., Bildprogramme in den römischen Städten des Conventus Tarraconenis – Das Zeugnis der Statuenpostamente, en Homenaje a García y Bellido IV (Revista de la Universidad Complutense, 18), 1979 [1981], pp. 177-275.

Alföldy G., Corpus Inscriptionum Latinarum. Editio altera voluminis secundi. Pars XIV. Fasc. 2-4, Colonia Iulia Urbs Triumphalis Tarraco, Berlin 2011-2012-2016.

Alföldy G., Desde el nacimiento hasta el apogeo de la cultura epigráfica de Tarraco, [in:] L. Hernández, L. Sagredo, J. M. Solana (eds.), Actas del I Congreso Internacional de Historia Antigua. La Península Ibérica hace 2000 años. Valladolid 23-25 de noviembre 2000, Valladolid 2001 [2002], pp. 61-74.

Alföldy G., Die älteste römische Inschrift der Iberischen Halbinsel, Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik 43, 1981, pp. 1-12.

Alföldy G., Die Bauinschriften des Aquäduktes von Segovia und des Amphitheaters von Tarraco. Mit einem Anhang von Peter Witte, Madrider Forschungen 19, Berlin-New York 1997.

Alföldy G., Die römischen Inschriften von Tarraco (= RIT), Berlin 1975.

Alföldy G., Flamines provinciae Hispaniae citerioris, Madrid 1973.

Alföldy G., In omnes provincias exemplum: Hispanien und das Imperium Romanum, [in:] G. Urso (ed.), Hispania terris omnibus felicior. Premesse ed esiti di a proceso di integrazione. Atti del convegno internazionale Cividale del Friuli, 27-29 settembre 2001, Pisa 2002, pp. 183-186.

Alföldy G., Officina lapidaria Tarraconensis, [in:] A. Donati, G. Poma (eds.), L’officina epigráfica romana. In ricordo di Giancarlo Susini, Faenza 2012, pp. 429-471.

Alföldy G., Wann wurde Tarraco römische Kolonie? [in:] G. Paci (ed.), ΕΠΙΓΡΑΦΑΙ. Miscellanea epigraphica in onore di Lidio Gasperini, Tivoli 2000, pp. 3-22.

Álvarez A., García-Entero V., Gutiérrez Garcia-Moreno A., Rodà I., El marmor de Tarraco: explotació, utilització i comercialització de la pedra de Santa Tecla en época romana = Tarraco marmor: the quarrying, use and trade of Santa Tecla stone in Roman times, Tarragona 2009.

Amela L., RIT 1 and 2. La ciudad de Tarraco entre pompeyanos y cesarianos, [in:] L. Hernández et al. (eds.), Actas del Congreso Internacional de Historia Antigua, Valladolid 2002, pp. 45-51.

Amela L., Tarraco tardorepublicana, Hispania Antiqua 39, 2015, pp. 47-70.

Andreu J., En torno al ius Latii flavio en Hispania. A propósito de una nueva publicación sobre latinidad, Faventia, 29, 2, 2007, pp. 37-46.

Andreu J., Edictum, municipium y lex: Hispania en época Flavia (69-96 d. C.), Oxford 2004.

Aquilué X., Arquitectura oficial, [in:] X. Dupré (ed.), Las capitales provinciales de Hispania 3. Tarragona, Colonia Iulia Urbs Triumphalis Tarraco, Rome 2004, pp. 41-53.

Arrayás I., Tarraco, capital provincial, Gerión 22, 1, 2004, pp. 291-303.

Arrayás I., Tarraco, colonia romana, Habis 36, 2005, pp. 159-178.

Barresi P., Province dell’Asia Minore. Costo dei marmi, architettura pubblica e committenza, Rome 2003, pp. 151-200.

Ciurana J., Macias J.M., Muñoz A., Teixell I., Toldrà J.M., Amphitheatrum, Memoria Martyrum et Ecclesiae. Les intervencions arqueològiques a l’Amfiteatre de Tarragona (2009-2011), Tarragona 2013.

Ciurana J., Mors immatura. Morir abans d’hora a Tarraco (segles I-III dC), Empúries 56, 2009--2011 (2016), pp. 207-226.

Díaz Ariño B., Epigrafia Latina Republicana de Hispania, Barcelona 2008.

Díaz García M., Gimeno M., Gorostidi G., Inscripcions recentment trobades al solar núm. 27 A-B del carrer de Vidal i Barraquer de Tarragona (antiga Sofrera Pallarès), Butlletí Arqueològic 34-35, 2012-2013 (2015), pp. 153-164.

Díaz García M., Gorostidi D., Pociña C.A., Nova inscripció procedent del suburbi del Francolí. Intervencions als solars núm. 30-38 de l’Avda. de Roma (Tarragona), Butlletí Arqueològic 34-35, 2012-2013 (2015), pp. 165-171.

Díaz García M., Teixell I., La plaza de representación del Concilium Provinciae Hispaniae citerioris: soluciones y dudas sobre su interpretación arquitectónica, [in:] J.M. Álvarez, T. Nogales, I. Rodà (eds.), Actas XVIII Congreso Internacional de Arqueología Clásica = Proceedings of the 18th International Congress of Classical Archaeology, I, Mérida, 2014 (2015), pp. 837-841.

Domingo J., Capitells corintis a la província Tarraconense (s. I-III dC), Tarragona 2005.

Fabre G., Mayer M., Rodà I. (= IRC), Inscriptions Romaines de Catalogne, I-V, Paris 1984-2002.

Fishwick D., A Municipal Decree at Tarraco, Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik, 126, 1999, pp. 291-295.

Fishwick D., Flamen Augustorum, Harvard Studies in Classical Philology, 74, 1970, pp. 299-312.

Fishwick D., The Imperial Cult in the Latin West, III: Provincial Cult, 2: The Provincial Priesthood, Leiden 2002.

Fiz J.I., Macias J.M., L’urbanisme, [in:] J.M. Macias et al. (ed.), Planimetria Arqueològica de Tàrraco, Tarragona 2007, pp. 25-40.

Gorostidi D., (ed.), Géza Alföldy. Estudios tarraconenses, Tarragona 2017.

Gorostidi D., Géza Alföldy y las inscripciones romanas de Tarraco (1975-2011): novedades y nuevas perspectivas, [in:] J. López Vilar (ed.), Tarraco Biennal. Actes del 1er Congrés Internacional d’Arqueologia i Món Antic. Govern i societat a la Hispània Romana. Novetats Epigràfiques. Homenatge a Géza Alföldy (Tarragona, 29-30 de novembre i 1 de desembre de 2012), Tarragona 2013, pp. 135-143.

Gorostidi D., López Vilar J., Gutiérrez Garcia-M.A., The Use of Alcover Stone in Roman Times (Tarraco, Hispania citerior). Contributions to the definition of the Officina Lapidaria Tarraconensis, [in:] IX ASMOSIA International Conference (Split 2015), in press.

Gorostidi D., López Vilar J., La officina lapidaria tarraconense en época augustea: actualización del corpus y primeras consideraciones, [in:] J. López Vilar, Tarraco Biennal. Actes 2on Congrés Internacional d’Arqueologia i Món Antic. August i les províncies occidentals. 2000 aniversari de la mort d’August, Tarragona 2015, pp. 257-262.

Gorostidi D., Memoria, prestigio y monumento: los pedestales de los viri flaminales in Tarraco y su difusión in ámbito provincial, [in:] A. Ruiz, J.M. Iglesias (eds.), Monumenta et Memoria. Estudios de Epigrafía Romana, Rome 2017, pp. 167-187.

Gorostid, D., Ruiz Rodríguez J.C., La inscripción monumental del circo de Tarraco: primera hipótesis reconstructiva, [in:] J. López Vilar (ed), Tarraco Biennal. Actes del 3r Congrés Internacional d’Arqueologia i Món Antic La glòria del circ. Curses de carros i competicions circenses. In memoriam Xavier Dupré i Raventós (Tarragona, 16-19 novembre 2016), Tarragona 2017, pp. 285-292.

Gutiérrez Garcia-M.A., Roman Quarries in the Northeast of Hispania (Modern Catalonia), Tarragona 2009.

Koppel E.M., Die römischen Skulpturen von Tarraco, Berlin 1985.

Koppel E.M., Técnicas escultóricas romanas: Tarraco, [in:] T. Nogales, Materiales y técnicas escultóricas en Augusta Emerita y otras ciudades de Hispania, Mérida 2002, pp. 49-69.

López Vilar J. (ed.), Tarraco Biennal. Actes del 3r Congrés Internacional d’Arqueologia i Món Antic La glòria del circ. Curses de carros i competicions circenses. In memoriam Xavier Dupré i Raventós (Tarragona, 16-19 novembre 2016), Tarragona 2017.

López Vilar L., César contra Pompeyo. Glandes inscriptae de la batalla de Ilerda (49 aC), Chiron. Mitteilungen der Kommission für Alte Geschichte und Epigraphik des DAI, 43, 2013, pp. 431-457.

Macias J.M., Muñoz A., Peña A., Ramon M., Teixell I., Praesidium, Templum et Ecclesia. Les intervencions arqueològiques a la Catedral de Tarragona (2010-2011), Tarragona 2012.

Macias J.M., Muñoz A., Peña A., Teixell I., El templo de Augusto en Tarraco: últimas excavaciones y hallazgos, [in:] J.M. Álvarez, T. Nogales, I. Rodà (eds.), Actas XVIII Congreso Internacional de Arqueología Clásica = Proceedings of the 18th International Congress of Classical Archaeology, 2, Mérida 2014 (2015), pp. 1539-1543.

Macias J.M., Menchon J., Muñoz A., Teixell I., La acrópolis de Tarraco y la implantación urbana del culto imperial en la capital de la Hispania citerior, Bollettino di Archeologia online I, volume speciale A, A8, 4, 2010, pp. 52-61.

Macias J.M., Menchon J., Muñoz A., Teixell I., La construcción del recinto imperial de Tarraco (provincia Hispania citerior), [in:] J. López Vilar, O. Martin (eds.), Tarraco: Construcció i arquitectura d’una capital provincial romana. Actes del Congrés Internacional en homenatge a Theodor Hauschild (Tarragona 28-30 de gener de 2009) II, Butlletí Arqueològic, V, 32, Tarragona 2009, pp. 423-479.

Macias J.M., Puche J.M., Toldrà J.M., Morales P., Reconstrucción digital del Anfiteatro romano de Tarraco (Hispania Tarraconensis) mediante escáner laser. Bases para el estudio analítico y estructural, [in:] J.M. Álvarez, T. Nogales, I. Rodà (eds.), Actas XVIII Congreso Internacional de Arqueología Clásica = Proceedings of the 18th International Congress of Classical Archaeology, I, Mérida 2014 (2015), pp. 87-90.

Macias J.M., L’urbanisme de Tàrraco a partir de les excavacions de l’entorn del fòrum de la ciutat, [in:] J. Ruiz de Arbulo, Tàrraco 99. Arqueologia d’una capital provincial romana (Tarragona, 15, 16 i 17 d’abril de 1999), Tarragona 2000, pp. 83-106.

Macias J.M., Remolà J.A., Topografía y evolución urbana, [in:] X. Dupré, X., Las capitales provinciales de Hispania 3. Tarragona, Colonia Iulia Urbs Triumphalis Tarraco, Rome 2004, pp. 30-35.

Mar R. (ed.), Els monuments provincials de Tàrraco. Noves aportacions al seu coneixement, Tarragona 1993.

Mar R., Ruiz de Arbulo J., Vivó D., Domingo J., Lamuà M., La scaenae frons del teatro de Tarraco. Una propuesta de restitución, [in:] S.F. Ramallo, N. Röring, La scaenae frons en la arquitectura teatral romana. Actas del Symposium Internacional celebrado en Cartagena los días 12 al 14 de marzo de 2009 en el Museo del Teatro Romano, Murcia 2010, pp. 173-201.

Mar R., Ruiz de Arbulo J., Vivó D., Beltrán-Caballero J.A., Gris F., Tarraco. Arquitectura y urbanismo de una capital provincial romana, I: de la Tarragona ibérica a la construcción del templo de Augusto, Tarragona 2012, pp. 116-157.

Mar R., Ruiz de Arbulo J., Vivó D., Beltrán-Caballero J.A., Gris F., Tarraco. Arquitectura y urbanismo de una capital provincial romana, II. La ciudad imperial, Tarragona 2015, pp. 83-129.

Mar R., Ruiz de Arbulo J., Vivó D., El capitolio de Tarraco, [in:] I. Piso, I., R. Varga (eds.), Trajan und seine Städte. Colloquium Cluj-Napoca, 29. September – 2. Oktober 2013, Cluj-Napoca 2014, pp. 37-68.

Mar R., Ruiz de Arbulo J., Vivó D., El foro de la colonia Tarraco entre la República y el Imperio, [in:] R. González Villaescusa, J. Ruiz de Arbulo (eds.), Simulacra Romae II. Roma, les capitales de province (capita provinciarum) et la création d’un espace commun européen. Une aproche archéologique. Actes du colloque tenu à Reims les 19. 20. et 21. Novembre 2008, Reims 2010, pp. 52-62.

Martin O., Rovira J., Arquitectura i Urbanisme de la Part Alta de Tarraco en època Republicana i Imperial, Tarragona 2009, pp. 22-65.

Mayer M., Basis lapidea aere clusa, [in:] Homenaje al profesor Luis Rubio, Estudios Románicos, 5, 1987/89, pp. 927-932.

Ortiz de Urbina E., La exaltación de la elite provincial. Los homenajes estatuarios decretados o autorizados por la provincia Hispania citerior, Epigraphica, LXVIII, 2006, pp. 60-61.

Ortiz de Urbina E., La res publica en las comunidades hispanas a partir de la fórmula epigráfica omnibus honoribus functus, [in:] J. González (ed.), Ciudades privilegiades en el Occidente romano, Sevilla 1999, pp. 127-146.

Ozcáriz P., La administración de la provincia Hispania citerior durante el Alto Imperio romano: organización territorial, cargos administrativos y fiscalidad, Barcelona 2014.

Panciera S., Eck W., Manacorda D., Tedeschi C., Il monumento iscritto come punto d’incontro tra epigrafia, archeologia, paleografia e storia, Scienze dell’Antichità 13, 2006, pp. 633-660.

Panzram S., Stadtbild und Elite: Tarraco, Corduba und Augusta Emerita zwischen Republik und Spätantike, Stuttgart 2002.

Peña A., Gorostidi D., Macias J.M., Muñoz A., Rodà I., Teixell I., Más datos sobre el templo del Divus Augustus de Tarraco: a propósito de una nueva inscripción, [in:] J. López Vilar (ed.), Tarraco Biennal Actes 2on Congrés Internacional d’Arqueologia i Món Antic. August i les províncies occidentals. 2000 aniversari de la mort d’August (Tarragona, del 26 al 29 de novembre de 2014), Tarragona 2015, pp. 181-189.

Pensabene P., Classi dirigente, programmi decorativi, culto imperiale: Il caso di Tarraco, [in:] M.P. León (ed.), Colonia Patricia Corduba: una reflexión arqueológica. Coloquio internacional celebrado en Córdoba (mayo de 1993), Sevilla 1996, pp. 197-219.

Pensabene P., La decorazione architettonica dei monumenti provinciali di Tarraco, [in:], R. Mar (ed.), Els monuments provincials de Tàrraco. Noves aportacions al seu coneixement, Tarragona 1993, pp. 33-105.

Pensabene P., Mar R., Dos frisos marmóreos en la Acrópolis de Tarraco, el Templo de Augusto y el complejo provincial de culto imperial, [in:] J. Ruiz de Arbulo (ed.), Simulacra Romae. Roma y las capitales provinciales del Occidente Europeo. Estudios arqueológicos. Reunión celebrada en Tarragona, los días 12, 13 y 14 de diciembre del 2002, Tarragona 2004, pp. 73--88.

Pensabene P., Mar R., Il tempio di Augusto a Tarraco. Gigantismo e marmo lunense nei luoghi di culto imperiale in Hispania e Gallia, Archaeologia Classica, 61, 11, 2010, pp. 243-308.

Pina Polo F., Minerva, custos urbis de Roma y de Tarraco, Archivo Español de Arqueología 73, 2003, pp. 111-119.

Puche J.M., Los procesos constructivos de la arquitectura clásica. De la proyección a la ejecución. El caso del Concilium Provinciae Hispaniae citerioris de Tarraco, Arqueología de la Arquitectura 7, pp. 13-41.

Puche J.M., Macias J.M., Fiz J.I., Projeccions urbanístiques, [in:] J.M. Macias et al., Planimetria Arqueològica de Tàrraco, Tarragona 2007, pp. 40-46.

Rodà I., Foros y epigrafia: algunos ejemplos de Hispania citerior, Histria Antiqua, 5, 1999, pp. 121-130.

Rodríguez Neila J.F., Melchor E., Poder central y autonomía municipal: la proyección de las élites romanas de Occidente, Córdoba 2006.

Rodríguez Neila J.F., Navarro M. (eds.), Elites y promoción social en la Hispania romana, Pamplona 1999.

Ruiz de Arbulo J., La fundación de la colonia Tárraco y los estandartes de César, [in:] J. Jiménez, A. Ribera (eds.), Valencia y las primeras ciudades de Hispania, Valencia 2002, pp. 137-156.

Ruiz de Arbulo J., La legio Martia i la fundació de la colonia Tarraco, [in:] F. Tarrats et al., Tarraco pedra a pedra. Cat. expos., Tarragona 2009, pp. 36-55 = La legión de Marte y la fundación de la colonia Tarraco, [in:] J. López Vilar (ed.), Tarraco Biennal. Actes 1er Congrés Internacional d’Arqueologia i Món Antic. Govern i societat a la Hispània romana, novetats epigràfiques. Homenatge a Géza Alföldy (Tarragona, 29-30 de novembre i 1 de desembre de 2012), Tarragona 2013, pp. 263-277.

Ruiz de Arbulo J., Tárraco. Escenografia del poder, administración y justícia en una capital provincial romana (s. II aC – II dC), Empúries, 51, 1998, pp. 31-61.

Ruiz Rodríguez J.C., El uso del mármol lunense en la epigrafia de ámbito público. El caso de Tarraco en época altoimperial (siglos I y II n.e.), Cuadernos de Arqueología de la Universidad de Navarra 24, 2016, pp. 103-120.

Ruiz Rodríguez J.C., La importación de marmor Lunense en la Hispania romana: el paradigma de Tarraco, Butlletí Arqueològic, V, 34-35, 2012-2013 (2015), pp. 87-114.

Soler B., Planificación, producción y costo del programa marmóreo del teatro romano de Cartagena, [in:] V. García-Entero (ed.), El marmor en Hispania: explotación, uso y difusión en época romana, Madrid 2012, pp. 193-228.

Teixell I., Roig J.F., Gorostidi D., El santuari romà de les nimfes del carrer Cristòfor Colom de Tarragona, Butlletí Arqueològic 34-35, 2012-2013 (2015), pp. 115-131.

Villaronga L., Benages J., Ancient Coinage of the Iberian Peninsula = Les monedes de l’etat antiga a la Península Ibèrica: Greek, Punic, Iberian, Roman, Barcelona 2011.

Vinci S., Las ventanas y los sistemas de acceso en el „Foro Provincial” de Tarraco: técnicas y procesos de construcción, [in:], J.M. Álvarez, T. Nogales, I. Rodà (eds.), Actas XVIII Congreso Internacional de Arqueología Clásica = Proceedings of the 18th International Congress of Classical Archaeology, II, Mérida 2014 (2015), pp. 1569-1571.

Vinci S., Macias J.M., Orellana, M., Metodología y análisis fotogramétrico del muro de cierre de la plaza de representación del „foro provincial” de Tarraco (Hispania Tarraconensis), [in:] J.M. Álvarez, T. Nogales, I. Rodà (eds.), Actas XVIII Congreso Internacional de Arqueología Clásica = Proceedings of the 18th International Congress of Classical Archaeology, II, Mérida 2014 (2015), pp. 91-94.

Vinci S., Ottati A., Alcune considerazioni su a produzione di mortai a Tarragona in epoca romana imperiale, Zephyrus, 78, 2016, pp. 151-172.