Zarys dziejów baliwatu brandenburskiego joannitów do końca XVI w. Wpływ reformacji na jego funkcjonowanie
PDF

Słowa kluczowe

Bailiwick of Brandenburg
Knights Hospitaller
Reformation
military orders

Jak cytować

Wasilkiewicz, K. . (2018). Zarys dziejów baliwatu brandenburskiego joannitów do końca XVI w. Wpływ reformacji na jego funkcjonowanie. Studia Europaea Gnesnensia, (18), 407–439. https://doi.org/10.14746/seg.2018.18.23

Abstrakt

The article discusses selected fragments of history of the Bailiwick of Brandenburg, a jurisdiction of the Knights Hospitaller until the end of the 16th century, showing structural transformations it underwent over the centuries. Having outlined the social and political foundation of its functioning, the author presents the influence that the Reformation had on the bailiwick.

 

https://doi.org/10.14746/seg.2018.18.23
PDF

Bibliografia

Źródła rękopiśmienne

Obowiązek parafii Marxdorf do corocznej opłaty 7 wispli owsa na rzecz mistrza baliwatu brandenburskiego joannitów, Brandenburgisches Landeshauptarchiv in Potsdam, Rep. 9B, Johanniterorden, 7764.

Zygmunt Luksemburski nakazuje mistrzowi baliwatu złożyć hołd lenny Fryderykowi Hohenzollernowi, Brandenburgisches Landeshauptarchiv in Potsdam, Rep. 9B, Johanniterorden U. 218.

Źródła drukowane

Baron A., Pietras H. (oprac.) 2003, Dokumenty soborów powszechnych. Tekst grecki, łaciński, polski, 2 (869-1312), Kraków.

Heinemann O. (oprac.) 1905, Pommersches Urkundenbuch, 5, 2: 1317-1320, Stettin.

Kletke K. (oprac.) 1876, Regesta Historiae Neomarchicae. Die Urkunden zur Geschichte der Neumark und des Landes Sternberg, 3: Markgraf Johann (Hans) von Küstrin. 1513-1571, Märkische Forschungen, 13, Berlin.

Kodeks Dyplomatyczny Wielkopolski: obejmujący dokumenta tak już drukowane, jak dotąd nie ogłoszone, sięgające roku 1400, wydany staraniem Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego 1879, 3: 1350-1399, Poznań.

Konopnicka-Szatarska M. (oprac.) 2001, List Jana z Kostrzyna potwierdzający prawa do sekularyzacji zakonu joannitów oraz innych dóbr kościelnych (1538-1539), [w:] W. Strzyżewski (red.), Rola szlachty w kształtowaniu oblicza społeczno-gospodarczego Nowej Marchii (XVI-XVIII w.), Rocznik Lubuski 27, 1, Zielona Góra, s. 171-172.

Riedel A.F. (oprac.) 1846, Codex diplomaticus Brandenburgensis. Sammlung der Urkunden, Chroniken und sonstigen Geschichtsquellen für die Geschichte der Mark Brandenburg und ihrer Regenten, 2, 3, Berlin.

Riedel A.F. (oprac.) 1858, Codex diplomaticus Brandenburgensis. Sammlung der Urkunden, Chroniken und sonstigen Geschichtsquellen für die Geschichte der Mark Brandenburg und ihrer Regenten, 2, 6, Berlin.

Riedel A.F. (oprac.) 1859, Codex diplomaticus Brandenburgensis. Sammlung der Urkunden, Chroniken und sonstigen Geschichtsquellen für die Geschichte der Mark Brandenburg und ihrer Regenten, 1, 18, Berlin.

Riedel A.F. (oprac.) 1860, Codex diplomaticus Brandenburgensis. Sammlung der Urkunden, Chroniken und sonstigen Geschichtsquellen für die Geschichte der Mark Brandenburg und ihrer Regenten, 1, 19, Berlin.

Riedel A.F. (oprac.) 1861, Codex diplomaticus Brandenburgensis. Sammlung der Urkunden, Chroniken und sonstigen Geschichtsquellen für die Geschichte der Mark Brandenburg und ihrer Regenten, 1, 20, Berlin

Riedel A.F. (oprac.) 1863, Codex diplomaticus Brandenburgensis. Sammlung der Urkunden, Chroniken und sonstigen Geschichtsquellen für die Geschichte der Mark Brandenburg und ihrer Regenten, 1, 24, Berlin.

Urkunden und Regesten zur Geschichte des Johanniterordens 1900, [w:] J. von Pflugk--Harttung, Der Johanniter- und der Deutsche Orden im Kampfe Ludwigs des Bayern mit der Kurie, Leipzig, s. 222-243.

Opracowania

Berwinkel R. 2012a, Emmerstedt – Templer, später möglicherweise Johanniter (Ca. 1250 bis 1312/57), [w:] J. Dolle, D. Knochenhauer (red.), Niedersächsisches Klosterbuch. Verzeichnis der Klöster, Stifte, Kommenden und Beginenhäuser in Niedersachsen und Bremen von den Anfängen bis 1810, 1, Bielefeld, s. 391-392.

Berwinkel R. 2012b, Süpplingenburg – Kollegiatstift, ab ca. 1170-1312 Templer, anschließend Johanniter (Ca. 1130-1820), [w:] J. Dolle, D. Knochenhauer (red.), Niedersächsisches Klosterbuch. Verzeichnis der Klöster, Stifte, Kommenden und Beginenhäuser in Niedersachsen und Bremen von den Anfängen bis 1810, 3, Bielefeld, s. 1403-1408.

Borchardt K. 2014, Die Johanniter und ihre Balleien in Deutschland während des Mittelalters, [w:] Ch. Gahlbeck, H.D. Heimann, D. Schumann (red.), Regionalität und Transfer¬geschichte. Ritterordenskommenden der Templer und Johanniter im nordöstlichen Deutsch¬land und in Polen, Berlin, s. 63-76.

Breitsprecher A. 1940, Die Komturei Rörchen-Wildenbruch. Geschichte des Landes Bahn und Wildenbruch, Stettin.

Brzustowicz G.J. 2009, Likwidacja zakonu templariuszy w Nowej Marchii i na Pomorzu Zachodnim, Nasza Przeszłość, 111, s. 251-267.

Burzyński E. 2010, Zakon rycerski templariuszy na ziemiach Polski piastowskiej i na Pomorzu Zachodnim, Wodzisław Śląski.

Campenhausen von A. 1990, Der Johanniter-Orden (Balley Brandenburg), [w:] L. Carlen (red.), Geschichte und Recht geistlicher Ritterorden besonders in der Schweiz, Der Frei¬burger Veröffentlichungen aus dem Gebiete von Kirche und Staat, 30, Freiburg, s. 35-55.

Clark R.M. 2013, The Evangelical Knights of Saint John. A History of the Bailiwick of Brandenburg of the Knightly Order of St. John of the Hospital at Jerusalem, known as the Johanniter Order, Dallas.

Dellingshausen von F.A. 2011, Zakon joannitów w Nowej Marchii, [w:] E. Jaworski (red.), Nowa Marchia – prowincja zapomniana – ziemia lubuska – wspólne korzenie, Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Zbigniewa Herberta, Zeszyty Naukowe, 9, Gorzów Wlkp., s. 25-55.

Dolański D., Konopnicka-Szatarska M. 2001, Ekonomiczne i religijne podłoże konfliktu między Janem z Kostrzyna a joannitami, [w:] W. Strzyżewski (red.), Rola szlachty w kształtowaniu oblicza społeczno-gospodarczego Nowej Marchii (XVI-XVIII w.), Rocznik Lubuski, 27, 1, Zielona Góra, s. 73-81.

Dzwonkowski T. 1998, Jan z Kostrzyna (1513-1571). Jeden z najwybitniejszych władców Nowej Marchii, [w:] K. Bartkiewicz (red.), Ludzie Środkowego Nadodrza. Wybrane szkice biograficzne (XII-XX wiek), Zielona Góra, s. 99-102.

Floto H. 2003, Der Rechtsstatus des Johanniterordens. Eine rechtsgeschichtliche und rechts¬dogmatische Untersuchung zum Rechtsstatus der Balley Brandenburg des ritterlichen Ordens St. Johannis vom Spital zu Jerusalem, Juristische Zeitgeschichte, 5: Juristisches Zeitgeschehen – Rechtspolitik und Justiz aus zeitgenössischer Perspektive, 12, Berlin.

Gahlbeck Ch. 2007a, Grossendorf (Wielka Wieś). Kommende des Templerordens, [w:] H.D. Heimann, K. Neitmann, W. Schich i in. (red.), Brandenburgisches Klosterbuch. Handbuch der Klöster, Stifte und Kommenden bis zur Mitte des 16. Jahrhunderts, 1, Berlin, s. 543-550.

Gahlbeck Ch. 2007b, Grüneberg (Golice). Kommende des Johanniterordens, [w:] H.D. Heimann, K. Neitmann, W. Schich i in. (red.), Brandenburgisches Klosterbuch. Handbuch der Klöster, Stifte und Kommenden bis zur Mitte des 16. Jahrhunderts, 1, Berlin, s. 551-558.

Gahlbeck Ch. 2007c, Lagow (Łagów). Kommende des Johanniterordens, [w:] H.D. Heimann, K. Neitmann, W. Schich i in. (red.), Brandenburgisches Klosterbuch. Handbuch der Klöster, Stifte und Kommenden bis zur Mitte des 16. Jahrhunderts, 2, Berlin, s. 723-743.

Gahlbeck Ch. 2007d, Zielenzig (Sulęcin), Kommende des Templerordens, [w:] H.D. Heimann, K. Neitmann, W. Schich i in. (red.), Brandenburgisches Klosterbuch. Handbuch der Klöster, Stifte und Kommenden bis zur Mitte des 16. Jahrhunderts, 2, Berlin, s. 1338-1344.

Gahlbeck Ch. 2013, Od dóbr rycerzy rozbójników do komandorii joannitów. Historia Golic w XV w., [w:] P. Migdalski (red.), Cedynia i okolice poprzez wieki, Chojna-Szczecin, s. 149-160.

Gahlbeck Ch. 2014, Lagow (Łagów) oder Sonnenburg (Słońsk). Zur Frage der Residenzbildung in der Ballei Brandenburg der Johanniter von 1317 bis 1527, [w:] Ch. Gahlbeck, H.D. Hei¬mann, D. Schumann (red.), Regionalität und Transfergeschichte. Ritterordenskommenden der Templer und Johanniter im nordöstlichen Deutschland und in Polen, Berlin, s. 271-337.

Gahlbeck Ch. 2016, Strukturreform um der Wirtschaftlichkeit willen? Die Ballei Brandenburg der Johanniter unter Herman von Warberg nach 1350, Jahrbuch für die Geschichte Mittel- und Ostdeutschlands, 62, s. 97-134.

Gahlbeck Ch. 2017a, Eine Ballei wird evangelisch. Selbstbehauptung und Wandel der Johan¬niter-Ballei Brandenburg in der Zeit der Reformation und des beginnenden Absolutismus, [w:] E. Bünz, H.D., Heimann, K. Neitmann (red.), Reformationen vor Ort. Christlicher Glaube und konfessionelle Kultur in Brandenburg und Sachsen im 16. Jahrhundert, Berlin, s. 106-134.

Gahlbeck Ch. 2017b, Die mecklenburgischen Ordenshäuser der Johanniter im Konflikt mit den Herzögen von Mecklenburg im 16. Jahrhundert, Ordines Militares Colloquia Torunen¬sia Historica. Yearbook for the Study of the Military Orders, 22, s. 121-161.

Gahlbeck Ch. 2017c, Die Reformation in der Neumark unter ihrem Herrscher, Markgraf Hans von Küstrin (1535-1571), [w:] F. Göse (red.), Reformation in Brandenburg, Schriften der Landesgeschichtlichen Vereinigung für die Mark Brandenburg, Neue Folge, 8, Berlin, s. 201-264.

Gahlbeck Ch., Gebuhr R., Schumann D. 2007, Sonnenburg (Słońsk). Johanniter-Ordensschloß, [w:] H.D. Heimann, K. Neitmann, W. Schich i in. (red.), Brandenburgisches Klosterbuch. Handbuch der Klöster, Stifte und Kommenden bis zur Mitte des 16. Jahrhunderts, 2, Berlin, s. 1148-1173.

Gahlbeck Ch., Holst J.Ch., Szczesiak R. 2014, Mirow. Kommende S. Maria, S. Johannes der Täufer, [w:] W. Huschner, E. Münch, C. Neustadt, W.E. Wagner (red.), Mecklenburgisches Klosterbuch. Handbuch der Klöster, Stifte, Kommenden und Prioreien (10./11.-16. Jahr¬hundert), 1, Rostock, s. 481-541.

Gahlbeck Ch., Huschner W., Schumann D. 2014, Lychen. Priorei S. Johannes der Täufer, [w:] W. Huschner, E. Münch, C. Neustadt, W.E. Wagner (red.), Mecklenburgisches Klos¬ter¬¬buch. Handbuch der Klöster, Stifte, Kommenden und Prioreien (10./11.-16. Jahr¬hundert), 1, Rostock, s. 431-441.

Gahlbeck Ch., Schumann D. 2007, Quartschen (Chwarszczany). Kommende des Templer- bzw. Johanniterordens, [w:] H.D. Heimann, K. Neitmann, W. Schich i in. (red.), Branden¬burgisches Klosterbuch. Handbuch der Klöster, Stifte und Kommenden bis zur Mitte des 16. Jahrhunderts, 2, Berlin, s. 991-1115.

Hein D. 2009, Zamki joannitów w Polsce, Poznań.

Heutger N. 2007, Die Tempelherren einst und heute. Zum 50. Jubiläum der Reaktivierung des Tempelherren-Ordens in Deutschland, Berlin. Hoogeweg H. 1925, Die Stifter und Klöster der Provinz Pommern, 2, Stettin.

Hope P. 1993, Kwestia sprowadzenia templariuszy do Polski. Rozwój uposażenia zakonu w Wielkopolsce, Poznański Rocznik Archiwalno-Historyczny, 1, s. 15-40.

Hope P. 1994-1995, Curia militiae templi in Liceniz. Z dziejów templariuszy na zaodrzańskim obszarze diecezji lubuskiej, Poznański Rocznik Archiwalno-Historyczny, 2/3, s. 11-18.

Huschner W., Gahlbeck Ch., Szczesiak R. 2016, Gardow. Kommende S. Johannes der Täufer, [w:] W. Huschner, E. Münch, C. Neustadt, W.E. Wagner (red.), Mecklenburgisches Klos¬ter¬buch. Handbuch der Klöster, Stifte, Kommenden und Prioreien (10./11.-16. Jahr¬hundert), 1, Rostock, s. 317-328.

Huschner W., Szczesiak R., Gahlbeck Ch. 2016, Nemerow. Kommende S. Johannes der Täufer, [w:] W. Huschner, E. Münch, C. Neustadt, W.E. Wagner (red.), Mecklenburgisches Klosterbuch. Handbuch der Klöster, Stifte, Kommenden und Prioreien (10./11.-16. Jahr¬hundert), 1, Rostock, s. 544-578.

Jager M. 2014, Das Ordensschloss Sonnenburg (Słońsk) und das Ordenspalais am Berliner Wilhelmplatz. Anmerkungen zur neuzeitlichen Herrenmeisterachitektur der Ballei Bran¬den¬burg, [w:] Ch. Gahlbeck, H.D. Heimann, D. Schumann (red.), Regionalität und Trans¬fergeschichte. Ritterordenskommenden der Templer und Johanniter im nordöstlichen Deutschland und in Polen, Berlin, s. 521-539.

Joost S., Neustadt C., Amelung J. 2016a, Kraak. Kommende S. Johannes der Täufer, [w:] W. Huschner, E. Münch, C. Neustadt, W.E. Wagner (red.), Mecklenburgisches Kloster¬buch. Handbuch der Klöster, Stifte, Kommenden und Prioreien (10./11.-16. Jahrhundert), 1, Rostock, 403-418.

Joost S., Neustadt C., Amelung J. 2016b, Sülstorf. Kommende S. Johannes der Täufer, [w:] W. Huschner, E. Münch, C. Neustadt, W.E. Wagner (red.), Mecklenburgisches Kloster¬buch. Handbuch der Klöster, Stifte, Kommenden und Prioreien (10./11.-16. Jahrhundert), 2, Rostock, s. 1093-1105.

Joost S., Neustadt C., Amelung J., Gesatzky R. 2016, Eichsen. Priorei S. Johannes der Täufer, [w:] W. Huschner, E. Münch, C. Neustadt, W.E. Wagner (red.), Mecklenburgisches Klos¬ter¬buch. Handbuch der Klöster, Stifte, Kommenden und Prioreien (10./11.-16. Jahr¬hundert), 1, Rostock, s. 281-299.

Kaak H. 2014, Verteidigung und Festigung der Position des Johanniterordens in der Neumark im 16. und 17. Jahrhundert, [w:] Ch. Gahlbeck, H.D. Heimann, D. Schumann (red.), Regio¬nali¬tät und Transfergeschichte. Ritterordenskommenden der Templer und Johanniter im nordöstlichen Deutschland und in Polen, Berlin, s. 467-496.

King E.J. 2016, Szpitalnicy w Ziemi Świętej, przekł. K. Ziółkowski, Oświęcim.

Klassa B. 2001, Zakon joannitów i początki jego obecności w Starogardzie Gdańskim, [w:] H. Paner, J. Stachulski (red.), Szpitalnicy św. Jana na Ziemi Starogardzkiej, Starogard Gdański, s. 15-50.

Klassa B. 2012, Siedziby joannitów na ziemiach polskich do 1312 roku, Zielona Góra.

Knüvener P. 2014, Die Kommende Tempelhof und ihre mittelalterlichen Kunstwerke, [w:] Ch. Gahlbeck, H.D. Heimann, D. Schumann (red.), Regionalität und Transfer¬geschichte. Ritterordenskommenden der Templer und Johanniter im nordöstlichen Deutschland und in Polen, Berlin, s. 394-411.

Kołosowski P., Siemińska D. 2014, The Templars’ sites in Rurka (Rörchen) and Chwarszczany (Quartschen) in the light of the latest studies, [w:] Ch. Gahlbeck, H.D. Heimann,

D. Schumann (red.), Regionalität und Transfergeschichte. Ritterordenskommenden der Templer und Johanniter im nordöstlichen Deutschland und in Polen, Berlin, s. 442-451.

Kozłowska B. 1994, Posiadłości joannitów na Pomorzu Zachodnim i Ziemi Lubuskiej (XII-XV w.), Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 140, Szczecińskie Studia Historyczne, 8, s. 5-24.

Lange T.W. 1994, Joannici na Pomorzu Gdańskim. Stan badań – interpretacje – próba syntezy, Zapiski Historyczne, 59, 4, s. 7-19.

Lange T.W. 1999, Szpitalnicy, joannici, kawalerowie maltańscy, Warszawa.

Lüpke H. 1933, Das Land Tempelburg. Eine historisch-geographische Untersuchung, Baltische Studien, Neue Folge, 35, s. 43-97.

Mackensen-Astfeld von H. 1977, Die Herrenmeister der Balley Brandenburg, [w:] A. Wienand (red.), Der Johanniter-Orden, der Malteser-Orden. Der ritterliche Orden des hl. Johannes vom Spital zu Jerusalem. Seine Aufgaben, seine Geschichte, Köln, s. 630.

Majewski M. 2001, Joannici stargardzcy oraz dzieje i architektura kościoła św. Jana w Stargardzie (do Reformacji), [w:] W. Łysiak (red.), Życie dawnych Pomorzan. Materiały z konferencji, Bytów, 20-21 października 2000, Bytów-Poznań, s. 71-80.

Milewska M. 1993, Zamek w Skarszewach. Próba rekonstrukcji dziejów założenia, Pomorania Antiqua, 15, s. 141-153.

Mollwo L. 1926, Markgraf Hans von Küstrin, Hildesheim-Leipzig.

Nekanda-Trepka J. 2004, Średniowieczne początki zamku pojoannickiego w Słońsku, [w:] M. Glińska, K. Kroman, R. Makała (red.), Terra Transoderana. Sztuka Pomorza Nadodrzańskiego i dawnej Nowej Marchii w średniowieczu, Szczecin, s. 161-172.

Nève de M., Cante M., Wittkopp B. 2007, (Berlin-) Tempelhof. Kommende des Templer- bzw. Johanniterordens, [w:] H.D. Heimann, K. Neitmann, W. Schich i in. (red.), Branden¬burgisches Klosterbuch. Handbuch der Klöster, Stifte und Kommenden bis zur Mitte des 16. Jahrhunderts, 2, Berlin, s. 1275-1288.

Nicholson H. 2001, The Knights Hospitaller, Woodbridge.

Opgenoorth E. 1963, Die Ballei Brandenburg des Johanniterordens im Zeitalter der Reforma¬tion und Gegenreformation, Beihefte zum Jahrbuch der Albertus-Universität Königsberg/ Pr., 24, Würzburg.

Partenheimer L. 2014, Die Johanniterkommende Werben (Altmark) von 1160 bis zur Refor¬ma¬tion, [w:] Ch. Gahlbeck, H.D. Heimann, D. Schumann (red.), Regionalität und Trans¬fer¬geschichte. Ritterordenskommenden der Templer und Johanniter im nordöstlichen Deutschland und in Polen, Berlin, s. 173-203.

Partenheimer L., Knüvener P. 2007, Werben. Kommende des Johanniterorden, [w:] H.D. Hei¬mann, K. Neitmann, W. Schich i in. (red.), Brandenburgisches Klosterbuch. Handbuch der Klöster, Stifte und Kommenden bis zur Mitte des 16. Jahrhunderts, 2, Berlin, s. 1289-1304.

Przybył M. 2006, Hus Lagow. Z dziejów komandorii joannitów w Łagowie, [w:] D.A. Sikorski, A.M. Wyrwa, (red.), Cognitioni gestorum. Studia z dziejów średniowiecza dedykowane Profesorowi Jerzemu Strzelczykowi, Poznań, s. 395-404.

Radacki Z. 1976, Średniowieczne zamki Pomorza Zachodniego, Warszawa.

Radacki Z. 2005/2006, Średniowieczne zamki na Pomorzu Zachodnim. Suplement do monografii z 1976 roku, Materiały Zachodniopomorskie. Nowa Seria, 2/3, 2, s. 5-48.

Rödel G.W. 1972, Das Großpriorat Deutschland des Johanniter-Ordens im Übergang vom Mittelalter zur Reformation anhand der Generalvisitationsberichte von 1494/95 und 1540/41, Köln.

Rödel W.G. 1994, Catholic and Protestant Members in the German Grand Priory of the Order of St John: the Development of the Bailiwick of Brandenburg, [w:] M. Barber (red.), Fighting for the Faith and Caring for the Sick, The Military Orders, 1, Aldershot, s. 34-41.

Rymar E. 2002, Komandoria chwarszczańska templariuszy i joannitów (1232-1540), Nadwarciański Rocznik Historyczno-Archiwalny, 9, s. 11-47.

Rymar E. 2003, Kolińska komturia na tle dawnych dziejów stargardzkich joannitów, Stargardia, 3, s. 49-70.

Rymar E. 2012, Z dawnych dziejów przyodrzańskiej Nowej Marchii, Chojna.

Rymar E. 2015, Historia polityczna i społeczna Nowej Marchii w średniowieczu (do roku 1535), Gorzów Wlkp.

Sarnowsky J. 2001, Die mittelalterliche Ballei Brandenburg der Johanniter: Rezeption und Wirklichkeit, Ordines Militares Colloquia Torunensia Historica, 11, s. 165-182.

Sarnowsky J. 2006, Vorgeschichte und Anfänge der Reformation in der Ballei Brandenburg des Johanniterordens, [w:] J.A. Mol, K. Militzer, H.J. Nicholson (red.), The Military Orders and the Reformation. Choices, State building, and the Weight of Tradition. Papers of the Utrecht Conference, 30 September-2 October 2004, Hilversum, s. 119-138.

Sawicki D. 2004, Zakony rycerskie epoki wypraw krzyżowych: powstanie, organizacja i losy kilku zakonów, Elpis. Czasopismo Teologiczne Katedry Teologii Prawosławnej Uniwersytetu w Białymstoku, 6, 9-10, s. 145-205.

Schilling E.J., Stege E. 2012, Westminster Ziemi Lubuskiej. 500 lat joannickiego kościoła zakonnego w Sonnenburgu/Słońsku (1508-2008) na tle rozwoju miasta, Słońsk.

Schirmeister O. 1994, Wietersheim – Johanniter, [w:] K. Hengst (red.), Westfälisches Kloster¬buch. Lexikon der vor 1815 errichteten Stifte und Klöster von ihrer Gründung bis zur Aufhebung, 2, Münster, s. 489-493.

Schmook R. 2005, Kształtowanie władzy w epoce renesansu na przykładzie margrabiego Jana Brandenburskiego – Jana z Kostrzyna (Johann von Brandenburg – Hans von Küstrin),

[w:] E. Jaworski (red.), Nowa Marchia – prowincja zapomniana – wspólne korzenie, Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna, Zeszyty Naukowe, 3, Gorzów Wlkp., s. 45-54.

Schultze J. 1989a, Die Mark Brandenburg, 3: Die Mark Brandenburg unter Herrschaft der Hohenzollern (1415-1535), Berlin.

Schultze J. 1989b, Die Mark Brandenburg, 4: Von der Reformation bis zum Westfälischen Frieden (1535-1648), Berlin.

Schumann D. 2006, Zamek i kościół joannitów w Słońsku, [w:] E. Jaworski, D. Handt, Z. Czarnuch, G. Kostkiewicz-Górska, Joannici i ich mistrz Jan Maurycy von Nassau-Siegen (1604-1679). Materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Polsko- -Niemieckie Stowarzyszenie Educatio Pro Europa Viadrina Stiftung Brandenburg, Gorzów Wlkp. 9 października 2004, Gorzów Wlkp., s. 49-66.

Schumann D. 2014, Die mittelalterlichen Ordensbauten der ehemaligen Templerkommenden in Lietzen und Quartschen (Chwarszczany). Konzepte sakraler Architekturgestaltung im späten 13. Jahrhundert, [w:] Ch. Gahlbeck, H.D. Heimann, D. Schumann (red.), Regionali¬tät und Transfergeschichte. Ritterordenskommenden der Templer und Johanniter im nordöst¬lichen Deutschland und in Polen, Berlin, s. 425-433.

Sire H.J.A. 2000, Kawalerowie maltańscy, przekł. H. Szczerkowska, Warszawa.

Skaziński B. 2011, Zamek joannitów w Słońsku, Słońsk.

Smoliński M. 1998, W sprawie domów joannickich w Starogardzie i Lubiszewie w bulli papieża Grzegorza IX z 1238 roku, [w:] B. Śliwiński (red.), Szlachta, starostowie, zaciężni. Gdańskie Studia z Dziejów Średniowiecza, 5, Gdańsk-Koszalin, s. 221-238.

Smoliński M. 2008, Joannici w polityce książąt polskich i pomorskich od połowy XII do pierwszego ćwierćwiecza XIV wieku, Gdańsk.

Spieker Ch.W. 1839, Geschichte der Einführung der Reformation in die Mark Brandenburg. Zur dritten Säkularfeier am 1 November 1839, Berlin.

Starnawska M. 1991, Joannici śląscy i pomorsko-brandenburscy w późnym średniowieczu – dwa modele przeobrażeń zakonu w dobie pokrucjatowej, Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Sprawozdania Wydziału Nauk o Sztuce, 108, s. 25-38.

Starnawska M. 1992, Mnisi – rycerze – szlachta. Templariusze i joannici na pograniczu wielkopolsko–brandenbursko–pomorskim, Kwartalnik Historyczny, 1, s. 3-31.

Starnawska M. 1999, Między Jerozolimą a Łukowem. Zakony krzyżowe na ziemiach polskich w średniowieczu, Warszawa.

Starnawska M. 2000, Zarys dziejów joannitów na ziemiach polskich w średniowieczu, [w:] S.K. Kuczyński (red.), Zakon Maltański w Polsce, Warszawa, s. 7-39.

Steinführer H. 2012a, Braunschweig. Johanniter (Nach 1173 bis 1528), [w:] J. Dolle, D. Knochenhauer (red.), Niedersächsisches Klosterbuch. Verzeichnis der Klöster, Stifte, Kommenden und Beginenhäuser in Niedersachsen und Bremen von den Anfängen bis 1810, 1, Bielefeld, s. 138-141.

Steinführer H. 2012b, Braunschweig – Templer (Nach 1173 bis 1312/57), [w:] J. Dolle, D. Knochenhauer (red.), Niedersächsisches Klosterbuch. Verzeichnis der Klöster, Stifte, Kommenden und Beginenhäuser in Niedersachsen und Bremen von den Anfängen bis 1810, 1, Bielefeld, s. 142-143.

Stróżyk P. 1992, Fundacja preceptorii templariuszy w Tempelhof, Roczniki Historyczne, 58, s. 5-22.

Szczesiak R., Gahlbeck Ch. 2014, Die Kommenden der Johanniter in Mirow, Gardow und Nemerow in der Herrschaft Stargard in Südmecklenburg, [w:] Ch. Gahlbeck, H.D. Hei¬mann, D. Schumann (red.), Regionalität und Transfergeschichte. Ritterordenskommenden der Templer und Johanniter im nordöstlichen Deutschland und in Polen, Berlin, s. 204-247.

Vogel W. 2006, Terytorium Nowej Marchii na przestrzeni wieków, [w:] E. Jaworski (red.), Nowa Marchia – prowincja zapomniana – wspólne korzenie, Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna, Zeszyty Naukowe, 6, Gorzów Wlkp., s. 79-92.

Wachowiak B., Kamieński A. 2001, Dzieje Brandenburgii-Prus na progu czasów nowożytnych (1500-1701), Historia Prus. Narodziny – mocarstwo – obumieranie, 1, Poznań.

Waschinski E. 1904, Geschichte der Johanniterkomturei und Stadt Schöneck Westpr. mit einem Anhang von Urkunden, Danzig.

Wasilkiewicz K. 2016a, Templariusze i joannici w biskupstwie lubuskim (XIII-XVI w.), Acta Humanistica Gnesnensia, 10, Gniezno.

Wasilkiewicz K. 2016b, Posiadłości kameralne mistrzów baliwatu brandenburskiego joannitów na obszarze diecezji lubuskiej do końca XV w. – zarys problematyki, In gremium. Studia nad historią, kulturą i polityką, 10, s. 59-73.

Wigger A., Schumann D. 2007, Lietzen. Kommende des Templer- bzw. Johanniterordens, [w:] H.D. Heimann, K. Neitmann, W. Schich i in. (red.), Brandenburgisches Klosterbuch. Handbuch der Klöster, Stifte und Kommenden bis zur Mitte des 16. Jahrhunderts, 2, Berlin, s. 805-815.

Wilgeroth C.O. 2012, Goslar. Johanniter (Vor 1214 bis Mitte 16. Jh.), [w:] J. Dolle, D. Knochen¬hauer (red.), Niedersächsisches Klosterbuch. Verzeichnis der Klöster, Stifte, Kommenden und Beginenhäuser in Niedersachsen und Bremen von den Anfängen bis 1810, 2, Bielefeld, s. 519-522.

Winterfeld von A. 1859, Geschichte des Ritterlichen Ordens St. Johannis vom Spital zu Jerusalem. Mit besonderer Berücksichtigung der Ballei Brandenburg oder des Herren¬meisterthums Sonnenburg, Berlin.

Weber M. 2002, Die Süpplingenburger Dorfchronik, Süpplingenburg.

Wohlbrück S.W. 1832, Geschichte des ehemahligen Bisthums Lebus und des Landes dieses Nahmens, 3, Berlin.

Wybranowski D. 1995, Przyczynek do genezy i rozwoju komandorii joannitów w Sławnie do połowy XIII w., [w:] J. Hauziński (red.), Pomorze słowiańskie i jego sąsiedzi X-XV w., Pomerania Mediaevalis, Gdańsk, s. 75-92.

Wybranowski D. 1999, Fundacja komandorii joannitów w Goleniowie na tle stosunków księcia Bogusława IV z zakonami rycerskimi w latach 1280-1291, Przegląd Zachodniopomorski, 14 (43), 3, s. 9-23.

Wybranowski D. 2001, Jeszcze raz o konflikcie Barnima I z joannitami ze Stargardu i Korytowa z lat 1268-1271. Próba identyfikacji osób wasali książęcych z dokumentów Alberta Wielkiego, Przegląd Zachodniopomorski, 16 (45), 3, s. 7-40.

Wybranowski D. 2016, Działalność i skład osobowy domów zakonu joannitów w Księstwie Pomorskim w pierwszej połowie XIV wieku, [w:] B. Możejko, M. Smoliński, S. Szybkowski (red.), Studia z Dziejów Średniowiecza, 20, Warszawa-Bellerive-sur-Allier, s. 339-370.