Teologa przygody z historią starożytną i średniowieczną; rec. książki: Stanisław Suwiński, Ideał życia chrześcijańskiego w świetle wybranych pism św. Grzegorza Wielkiego
PDF

Słowa kluczowe

teologia

Jak cytować

Spychała, D. . (2018). Teologa przygody z historią starożytną i średniowieczną; rec. książki: Stanisław Suwiński, Ideał życia chrześcijańskiego w świetle wybranych pism św. Grzegorza Wielkiego. Studia Europaea Gnesnensia, (18), 461–470. https://doi.org/10.14746/seg.2018.18.27

Abstrakt

Teologa przygody z historią starożytną i średniowieczną; rec. książki: Stanisław Suwiński, Ideał życia chrześcijańskiego w świetle wybranych pism św. Grzegorza Wielkiego

https://doi.org/10.14746/seg.2018.18.27
PDF

Bibliografia

Źródła

Św. Benedykt z Nursji, Reguła (Reg.), [w:] idem, Reguła, Święty Grzegorz Wielki, Dialogi. Księga Druga, tłum. A. Świderkówna, Tyniec-Kraków 1997, s. 21-247.

Evagrios Scholasticos, The Ecclesiastical History of Evagrius with scholia (HE), (ed.) J. Bidez-L. Parmentier, London 1898.

Ewagriusz Scholastyk, Historia Kościoła, przeł. S. Kazikowski, Warszawa 1990.

Gregorius Magnus, Dialogorum libri IV de miraculis patrum Italicorum, (Dial.), (ed.) A. de Vogüé, 1-3, SCh 251, 260, 265, Paris 1978-1980.

Święty Grzegorz Wielki, Dialogi. Księga Druga, tłum. A. Świderkówna, [w:] Św. Benedykt z Nursji, Reguła, Święty Grzegorz Wielki, Dialogi. Księga Druga, Tyniec-Kraków 1997, s. 249-323.

Grzegorz Wielki, Dialogi, tłum. E. Czerny, A. Świderkówna, ŹMon 23, starożytność 17. Tyniec-Kraków 2000.

Sanctii Gregorii Magni, Dialogi de vita et miraculis patrum italicorum, (rec.) A. De Vogüé, P. Antin, SCh 251, 260, 265, Paris 1978-1980.

Gregorius Magnus, Regula pastoralis (Reg.), (ed.) F. Rommel, SCh, 381-382, Paris 1992.

Grzegorz Wielki, Księga Reguły Pasterskiej, tłum. E. Szwarcenberg-Czerny, ŹMon 30, Tyniec-Kraków 2003.

Sanctii Gregorii Magni XL Homeliarum in Evangelia libri duo (Hom.), (ed.) H.A. Hurter, Sanctorum Patrum opuscula selecta, VI, Oeniponte 1892.

Święty Grzegorz Wielki, Homilie na Ewangelie, tłum. zbior., Thesaurus, Warszawa 1998.

Sancti Gregorii Magni Romani Pontificis Moralium libri sive Expositio in librum B. Job, Pariisis 1857, PL 75, col. 509-1162, PL 76, col. 9-782.

Św. Grzegorz Wielki, Moralia. Komentarz do księgi Hioba (Moral.), 1: List, Przedmowa, księgi I-V, tłum. T. Fabisiak, A. Strzelecka, R. Wójcik, ŹMon 39, starożytność 26; 2: Księgi I-V, ŹMon 41, Kraków 2006; 3: Księgi XI-XVI, tłum. S. Naskręt, E. Buszewicz, K. Nastał, L. Gładyszewski, ŹMon 44, starożytność 30, Kraków 2007; 4: Księgi XVII-XXII, tłum. E. Buszewicz, A. Wilczyński, ŹMon. 63, starożytność 37, Kraków 2013; 5: Księgi XXIII- -XXVII, tłum. A. Wilczyński, ŹMon. 75, starożytność 44, Kraków 2015; 6: Księgi XXVIII--XXXII, tłum. A. Wilczyński, ŹMon. 77, Kraków 2016; 7: Księgi XXXIII-XXXV, tłum. A. Wilczyński, ŹMon. 78, Kraków 2016.

Izydor z Sewilii (Iz.), De viris illustribus (vir. ill.), PL 83, col. 1081-1106.

Izydor z Sewilii, Sławni mężowie, [w:] J.M. Szymusiak, M. Starowieyski, Słownik wczesnochrześcijańskiego piśmiennictwa, SMCh 2, Poznań 1971.

Gennadiusz (G.), De viris illustribus, PL 58, col. 1059-1120.

Gennadiusz, Sławni mężowie, [w:] J.M. Szymusiak, M. Starowieyski, Słownik wczesnochrześ¬cijańskiego piśmiennictwa, SMCh 2, Poznań 1971.

Pauli Diaconi historia Romana a cura di A. Crivellucci, Fonti per la storia d’Italia 51 (HR), Roma 1914.

Pauli, Historia Langobardorum edentibus L. Bethmann et G. Waitz (HL), [w:] MGH: Scrip¬to¬res rerum Langobardicarum et Italicarum saec. IV-VI., Hannoverae 1878.

Paweł Diakon, Historia rzymska. Historia Longobardów, przeł. I. Lewandowski, Warszawa 1995.

Zosimos, Historia nova, ed. F. Paschoud, 1, Paris 1971, 2, Paris 1979, 3, Paris 1986, 1989.

Zosimos, Nowa historia, przeł. H. Cichocka, Warszawa 1993.

Literatura naukowa

Banaszak M. 1986, Historia Kościoła, 1: Starożytność, Warszawa.

Bartnik C. 2000, Personalizm, Lublin.

Bielas L. 2003, Życie codzienne papieża Grzegorza Wielkiego w świetle jego korespondencji. Zagadnienia wybrane, [w:] Studia i rozprawy ofiarowane profesorowi T. Górskiemu, Kraków, s. 9-21.

Bielas L. 2005, Chrześcijanin a dobra materialne w myśli św. Grzegorza Wielkiego, TPat. 2/2005, s. 117-131.

Bizancjum. Wstęp do cywilizacji wschodniorzymskiej, 1964, tłum. E. Zwolski, red. N.H. Baynes N. 1964, H.S.L.B., Moss, Warszawa.

Browning R. 1996, Justynian i Teodora, tłum. M. Boduszyńska-Borowikowa, Warszawa.

Browning R. 1992, Cesarstwo bizantyńskie, tłum. G. Żurek, Warszawa.

Cheynet J.C. 2013a, Cesarz i pałac, tłum. A. Graboń, [w:] idem (red.), Cesarstwo Bizantyńskie 641-1204, Świat Bizancjum, Kraków, 2, s. 87-107.

Cheynet J.C. 2013b, Instytucje Kościoła bizantyńskiego, tłum. A. Graboń, [w:] idem (red.), Cesarstwo Bizantyńskie 641-1204, Świat Bizancjum, Kraków, 2, s. 109-148.

Częsz B. 2005, Święty Grzegorz Wielki-wzór człowieka i pasterza, TPat. 2, s. 7-12.

Czyżewski B. 2005, Ideał dobrego duszpasterza w nauczaniu św. Grzegorza Wielkiego, TPat. 2, s. 95-106.

Demandt A. 1989, Die Spätantike. Römische Geschichte von Diocletian bis Justinian 284-565 n. Ch., München.

Demandt A. 1992, Kaisertum und Reichsidee in der Spätantike, [w:] C. Colpe, L. Honnefelder, M. Lutz-Bachmann, (red.), Spätantike und Christentum. Beiträge zur Religions-und Geistesgeschichte der griechisch-römischen Kultur und Zivilisation der Kaiserzeit, Berlin, s. 9-22.

Drobner H.R. 1998, Patrologia, Casale Monferrato.

Drobner H.R. 2007, The Fathers of the Church. A Comprehensive introduction, transl. na j. ang. S.S. Schatzmann, Peabody.

Dudden F. Homes 1905, Gregory the Great. His place in history and thought, London.

Evdokimov P. 1996, Poznanie Boga w Kościele Wschodnim. Patrystyka, liturgia, ikonografia, tłum. A. Liduchowska, Kraków.

Fiedrowicz M. 1995, Das Kirchenverständis Gregors des Grossen. Eine Untersuchung seiner exegetischen and homiletischen Werke, Römische Quartalschrift für christlische Alter¬tumskunde und Kirchengeschichte, 50. Supplementheft, Rome.

Giaro T. 2018, Historia i tradycja prawa rzymskiego, [w:] W. Dajczak, T. Giaro, F. Longchamps de Bérier, Prawo rzymskie. U podstaw prawa prywatnego, Warszawa, 43-125.

Gregory T.E. 2008, Historia Bizancjum, tłum. J. Hunia, Kraków.

Grzegorz Wielki, 1971, [w:] J. M. Szymusiak, M. Starowieyski, Słownik wczesnochrześcijańskiego piśmiennictwa, SMCh 2, Poznań, s. 170-172.

Herrin J. 2009, Bizancjum. Niezwykłe dziedzictwo średniowiecznego imperium, tłum. N. Radomski, Poznań.

Kaczmarkowski M. 1989, Akacjusz, [w:] F. Gryglewicz, R. Łukaszyk, Z. Sułowski (red.), Encyklopedia Katolicka, 1, Lublin, col. 208.

Krupczyński P. 2002, Justyn II, [w:] O. Jurewicz (red.), Encyklopedia Kultury Bizantyńskiej, Warszawa, s. 248.

Leppin H. 2006, Początki polityki kościelnej Justyniana, tłum. K. Ilski, A. Kotłowska, Poznań, Labarum II.

Mango C. 1997, Historia Bizancjum, przekł. M. Dąbrowska, Gdańsk.

Markus R.A. 2003, Grzegorz Wielki, tłum. P. Nehring, Warszawa, Biografie Sławnych Ludzi.

Morrisson C. 2007, Wydarzenia-perspektywa chronologiczna, tłum. A. Graboń, [w:] Idem, (red.), Cesarstwo Wschodniorzymskie 330-641, Świat Bizancjum, 1, Kraków, s. 11-62.

Nieścior L. 2005, Implikacje moralne nauki o czasie w Moraliach św. Grzegorza Wielkiego, TPat 2/2005, s. 63-93.

Nieścior L. 2006, Wprowadzenie, [w:] Św. Grzegorz Wielki, Moralia. Komentarz do księgi Hioba, 1: List, Przedmowa, I-V, tłum. T. Fabisiak, A. Strzelecka, R. Wójcik, ŹMon. 39, starożytność 26, s. 9-43.

Ostrogorski G. 1967, Dzieje Bizancjum, tłum. zbior., Warszawa.

Ościłowski K. 2009, Ideał chrześcijanina i jego realizacja. Studium pism św. Paulina z Noli”, wydana przez wydawnictwo WAM w Krakowie.

Paulin z Noli 1971, [w:] J. M. Szymusiak, M. Starowieyski, SWP, Poznań, s. 318.

Prostko-Prostyński J. 2001, Walentynian III, [w:] Idem, S. Bralewski, M.J. Leszka, M. Kokoszko, Słownik cesarzy rzymskich, Poznań, 332-336.

Prostko-Prostyński J. 2001, Petroniusz Maksym, [w:] SCR, Poznań, s. 341-344.

Prostko-Prostyński J. 2001, Awitus, [w:] SCR, Poznań, s. 345-347.

Prostko-Prostyński J. 2001, Majoran, [w:] SCR, Poznań, s. 350-355.

Prostko-Prostyński J. 2001, Libiusz Sewer, [w:] SCR, Poznań, s. 356-358.

Prostko-Prostyński J. 2001, Antemiusz, [w:] SCR, Poznań, s. 359-362.

Prostko-Prostyński J. 2001, Olybriusz, [w:] SCR, Poznań, s. 363-364.

Prostko-Prostyński J. 2001, Glyceriusz, [w:] SCR, Poznań, s. 365-367.

Prostko-Prostyński J. 2001, Juliusz Nepos, [w:] SCR, Poznań, s. 373-375.

Prostko-Prostyński J. 2001, Romulus Augustulus, [w:] SCR, Poznań, s. 381-383.

Przekop E. 1987, Rzym-Konstantynopol. Na drogach podziału i pojednania, Olsztyn.

Przekop E. 1984, Wschodnie patriarchaty starożytne (IV-X w.), Warszawa.

Ryken L., Wilhoit J., Longman T. III (red.) 2003, Słownik symboliki biblijnej. Obrazy, symbole, motywy, metafory, figury stylistyczne, i gatunki literackie w Piśmie Świętym, red. pol. W. Chrostowski, Warszawa.

Schatz K. 2004, Prymat papieski od początków do współczesności, tłum. E. Marszał, J. Zakrzewski, Kraków.

Shepard J. 2012, Wprowadzenie. Zrozumieć Bizancjum, [w:] idem (red.), Bizancjum ok. 500-1024, 2012, 1, tłum. K. Pachniak, J. S. Partyka, R. Piotrowski, Warszawa, s. 17-24.

Spychała D. 2013, Rec. K. Ościłowski, Ideał chrześcijanina i jego realizacja. Studium pism św. Paulina z Noli, Wydawnictwo WAM, Kraków 2009, Universitas Gedanensis 46, s. 201--207.

Spychała D. 2007, Cesarze rzymscy a arianizm od Konstantyna Wielkiego do Teodozjusza Wielkiego, 312-395 r., Poznań.

Spychała D. 2016, Przemiany religijne i kulturowe w zachodnich prowincjach Cesarstwa Rzymskiego od roku 306 do śmierci św. Augustyna, Bydgoszcz, 1-2.

Strzelczyk J. 2014, Longobardowie. Ostatni z wielkiej wędrówki ludów. V-VIII wiek, Warszawa.

Trombley F.H., 1993, Hellenic Religion and Christianization c. 370-529, 1-2, Leiden-Boston.

W kręgu myśli świętego Grzegorza Wielkiego w 1400. rocznicę śmierci, TPat. 2/2005, red. L. Nieścior, Poznań.

Zieliński Z. 2002, Konklawe, [w:] B. Migut (red.), Encyklopedia Katolicka, 9, Lublin, s. 632-633.