Horrory tłumaczeniowe czy tłumacze z piekła rodem? Czyli kilka słów o efektywności komunikacji interlingwalnej

Main Article Content

Aleksandra Matulewska

Abstrakt

Horrory tłumaczeniowe czy tłumacze z piekła rodem? Czyli kilka słów o efektywności komunikacji interlingwalnej

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Matulewska, A. (2018). Horrory tłumaczeniowe czy tłumacze z piekła rodem? Czyli kilka słów o efektywności komunikacji interlingwalnej. Scripta Neophilologica Posnaniensia, (14), 101-118. https://doi.org/10.14746/snp.2014.14.06
Dział
Językoznawstwo
Biogram autora

Aleksandra Matulewska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

doktor habilitowany, językoznawca, kierownik Pracowni Legilingwistyki, Instytut Językoznawstwa, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Bibliografia

 1. Bańczerowski J., Pogonowski J, i T. Zgółka. 1982. Wstęp do językoznawstwa. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
 2. Benmaman, V. 2000. “Interpreter issues on appeal”. PROTEUS IX (4). 1-9.
 3. Biel, Ł. 2011. „Jakość przekładu prawnego i prawniczego w świetle normy europejskiej PN-EN 15038 oraz hipotezy uniwersaliów translatorycznych”. Rocznik Przekładoznawczy 6. 13–28.
 4. Biel, Ł. 2012. „Egzamin na tłumacza przysięgłego – zbiory tekstów egzaminacyjnych”. Comparative Legilinguistics 9. 103–108.
 5. Dąmbska-Prokop, U. (red.). 2000. Mała encyklopedia przekładoznawstwa. Częstochowa: Educator.
 6. Dybiec-Gajer, J. 2013. Zmierzyć przekład? Z metodologii oceniania w dydaktyce przekładu pisemnego. Kraków: Universitas.
 7. Dzierżanowska, H. 1990. Przekład tekstów nieliterackich. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 8. Ewell, M. 1989. “What jury heard was not what was said”. San Jose Mercury News, Dec. 17, 1989, 16A.
 9. Grabau, Ch.M. i L.J. Gibbons. 1996. “Protecting the rights of linguistic minorities: challenges to court interpretation”. 30 New England. Law Review 227. 265-266.
 10. Grucza, F. 1978. „Ogólne zagadnienia lapsologii”. W: Grucza, F. (red.). Z problematyki błędów obcojęzycznych. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.
 11. Guławska, M. 2005. „Stylistyka i kultura języka polskiego dla tłumaczy”. Neofilolog 26. 70–77.
 12. Hejwowski, K. 2004. Kognitywno-komunikacyjna teoria przekładu. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 13. Hejwowski, K. 2009. Klasyfikacja błędów tłumaczeniowych – teoria i praktyka. W: Kopczyński, A. i M. Kizeweter. (red.). Jakość i ocena tłumaczenia, Warszawa: Wydawnictwo Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej „Academia”. 141–161.
 14. Karczewska, D. 2002. „O błędach w tłumaczeniu”. W: Kopczyński, A. i U. Zaliwska-Okrutna. (red.). Język rodzimy a język obcy, komunikacja, przekład, dydaktyka. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego. 129–135.
 15. Kielar, B.Z. 1996. „Na manowcach tłumaczenia tekstu prawnego: prawdopodobieństwo wywołania szoku kulturowego”. W: Grucza, F. i K. Chomicz-Jung. (red). Problemy komunikacji interkulturowej. Jedna Europa – wiele języków i wiele kultur. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego. 135-141.
 16. Kielar, B.Z. i E. Lewandowska. 1999. „Towards better communication: cultural and terminological aspects of Polish translations of English texts relating to copyright law”. W: Tomaszczyk, J. (red.). Aspects of legal language and legal translation. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. 171-182.
 17. Kierzkowska, D. 2002. Tłumaczenie prawnicze. Warszawa: Wydawnictwo TEPIS.
 18. Kopczyński, A. i M. Kizeweter. (red.). 2009. Jakość i ocena tłumaczenia. Warszawa: Wydawnictwo Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej „Academia”.
 19. Kopczyński, A. i U. Zaliwska-Okrutna. (red.). 2002. Język rodzimy a język obcy, komunikacja, przekład, dydaktyka. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.
 20. Kozłowska, Z. 2002. „O błędach językowych w tekstach polskich przekładów”. W: Kopczyński, A. i U. Zaliwska-Okrutna. (red.). Język rodzimy a język obcy, komunikacja, przekład, dydaktyka, Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego. 137–147.
 21. Kubacki, A.D. 2008. „Odpowiedzialność zawodowa tłumaczy przysięgłych”. Język, Komunikacja, Informacja 3. 149–161.
 22. Kubacki, A.D. 2011. „Analiza błędów w tłumaczeniu na język polski dokumentu spadkowego ‘Erbschein’”. Lingua Legis 20. 66–75.
 23. Kubacki, A.D. 2012. Tłumaczenie poświadczone. Status, kształcenie, warsztat i odpowiedzialność tłumacza przysięgłego. Warszawa: Wolters Kluwer Business.
 24. Kubacki, A.D. 2014. „Błąd krytyczny w tłumaczeniach poświadczonych”. [w druku].
 25. Lewicki, R. 2000. Obcość w odbiorze przekładu. Lublin: Wydawnictwo UMCS.
 26. Matulewska, A. i P. Nowak. 2006. „Translation errors and mistakes in Polish language versions of EU legal texts”. Język, Komunikacja, Informacja 1. 31-40.
 27. Matulewska, A. i P.Nowak. 2007. „Problems in translation of EU legal texts into Polish”. W: Kierzkowska, D. (red.). Court interpreting and legal translation in the enlarged Europe 2006. Warszawa: Wydawnictwo TRANSLEGIS. 123-133.
 28. Nagao, H. 2005. „Sprawa z Melbourne: niewłaściwe tłumaczenie przyczyną oskarżenia o niepopełnione przestępstwa”. Przeł. Rybińska, Z. Lingua Legis 13. 3–7.
 29. „Nie czytać po polsku“. Gazeta Wyborcza 10 stycznia 2005.
 30. Nord, Ch. 1999. „Transparenz der Korrektur“. W: Snell-Hornby, M. et al. (red.). Handbuch Translation. Tübingen: Stauffenburg Verlag. 384–387.
 31. Nowak, P. 2006. „Analiza błędów w przekładzie unijnych aktów normatywnych na przykładzie Council Regulation (EC) no 1346/2000 of 29 May 2000 on Insolvency Proceedings“. Investigationes Linguisticae XIII. 171-195.
 32. Pantoga, H. 1999. “Injustice in any language: the need for improved standards governing courtroom interpretation in Wisconsin”. Marquette Law Review. 82:601. 601-664.
 33. Pisarska, A. i T. Tomaszkiewicz. 1996. Współczesne tendencje przekładoznawcze. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
 34. Porzycki, M. 2004. „Lawina bełkotliwych przekładów”. Rzeczpospolita 26 marca 2004. (wersja elektroniczna).
 35. Solová, R. 2013. Norma i praktyka w przekładzie tekstów skonwencjonalizowanych. Na materiale tłumaczeń poświadczonych z języka polskiego na język francuski i z języka francuskiego na język polski. Wrocław: Oficyna Wydawnicza ATUT.
 36. Szczygłowska, M. 2011. „Błąd tłumaczeniowy z punktu widzenia antropocentrycznej teorii (rzeczywistych) języków ludzkich”. W: Grucza, S., Marchwiński, A. i M. Płużyczka. (red.). Translatoryka. Koncepcje – modele – analizy. Warszawa: IKL@. 400–406.
 37. Tabakowska, E. 1999. O przekładzie na przykładzie. Kraków: Wydawnictwo Znak.
 38. Tabakowska, E. 2009. Tłumacząc się z tłumaczenia. Kraków: Wydawnictwo Znak.
 39. Taylor, L. i L.R. Dazda. 2002. „W wyniku błędnego tłumaczenia sąd amerykański zarządził nowy proces. Złe tłumaczenie powodem uchylenia wyroku”. Przeł. Gołębiowska, E. Biuletyn TEPIS 47. 24–26.
 40. Uhlig, D. 2005. „Nie czytać po polsku”. Gazeta Wyborcza 10 styczeń 2005. 2.
 41. Wyrok Sądu Apelacyjnego z dnia 8 czerwca 2010 r., sygn. akt III APo 5/10 (niepublikowany).
 42. Zabrocki, L. 1963. Wspólnoty komunikatywne w genezie i rozwoju języka niemieckiego. Część I. Prehistoria języka niemieckiego. Wrocław/Warszawa/Kraków: Zakład Narodowy imienia Ossolińskich Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk.
 43. Źródła internetowe:
 44. sierpnia 2006. (Brak nazwiska autora) “Accuracy is essential in legal and court interpreting”. Legal Language Services. http://www.legallanguage.com/legal-articles/legal-court-interpreting/
 45. Estill, J.M. 9 marca 2012. “Is a certified interpreter necessary?” Blog: National Association of Judiciary Interpreters and Translators. http://najit.org/blog/?p=151
 46. Humphreys, A. 18 lipca 2011. “Translator error sinks woman’s refugee hearing”. National Post. http://news.nationalpost.com/2011/07/18/translator-error-sinks-womans-refugee-hearing/
 47. Institute of Linguistics:
 48. http://www.iol.org.uk/qualifications/dpsi/fatal%20errors%20for%20web.pdf
 49. Julia. 16 lutego 2012. “Court interpreting mistakes can lead to mistrials”. Legal Language Services. http://www.legallanguage.com/legal-articles/court-interpreter-mistrial/
 50. Kaytie. 3 maja 2013. “Canadian court interpreter botches Swahili”. Legal Language Services. http://www.legallanguage.com/legal-articles/canadian-court-interpreter-botches-swahili/
 51. Kevin. 9 marca 2012 “Interpreter Error? Not This Time?” Blog: National Association of Judiciary Interpreters and Translators. http://najit.org/blog/?p=151
 52. “Legal language Arkansas translation error by court interpreter leads to new trial”. Legal Language Services. http://www.legallanguage.com/legal-articles/court-interpreter-arkansas/
 53. Ullman, T. 2010. “Interpreter loses license after translation mistakes during trial”. Stockholm News. 21 lipca 2010. http://www.stockholmnews.com/more.aspx?NID=5679
 54. Zuydam, L. van. 2014. “Oscar trial: interpreter under fire”. IOL News. March 4 2014. http://www.iol.co.za/news/crime-courts/oscar-trial-interpreter-under-fire-1.1655689#.VCugUvl_uCo
 55. Precedensy sądowe:
 56. Mendez v. State [Calf. 2011] Ark. 536, Dec. 15, 2011.
 57. Negrón v. People [New York 1970].
 58. People v. Truong [Mich. 1996] 553 N.W .2d 692.