Przesyłanie tekstów
Przejdź do logowania lub Zarejestruj aby zgłosić tekst.

Wytyczne dla autorów

WYTYCZNE EDYTORSKIE DLA AUTORÓW/-EK:

Część nagłówkowa artykułu

1. Tytuł artykułu: Times New Roman 12 (normalne litery, wyśrodkowane), interlinia 1.

2. Imię i nazwisko autora/-ki: Times New Roman 12 (duże litery, wyśrodkowane).

3. Poniżej: afiliacja (Times New Roman 12 (normalne litery, wyśrodkowane)).

4. Poniżej: ORCID.

5. Poniżej: abstrakt w języku polskim (poprzedzony słowem ABSTRAKT:) i angielskim (poprzedzony słowem ABSTRACT:), Times New Roman 10, wyjustowany, interlinia 1

6. Poniżej: słowa kluczowe po polsku (Słowa kluczowe:) i po angielsku (Key words:)

Tekst główny

1. Tekst główny należy oddzielić od słów kluczowych dwoma ENTERAMI

2. Tekst główny: Times New Roman 12, wyjustowany, interlinia 1.5, wcięcie w akapicie 1.25

3. Śródtytuły: numeracja ręczna nie automatyczna, cyfry arabskie (czcionka pogrubiona Times New Roman 12, wyrównanie do lewej, 1 Enter)

4. Podtytuły: numeracja ręczna nie automatyczna (rozpoczynamy od np. 1.1.), cyfry arabskie, czcionka pogrubiona Times New Roman 12, wyrównanie do lewej. Następny podtytuł np. 1.1.1. (czcionka pogrubiona Times New Roman 12, wyrównanie do lewej).

5. Tabele i grafiki:

● należy zamieścić w tekście i przesłać w dodatkowym pliku (jpg)

● należy podać adnotację o autorze lub źródle pochodzenia tabel/grafik.

● jeśli stanowią cudzą własność, autor/-ka powinien/-a posiadać pisemną zgodę, którą jest zobowiązany/-ana przedłożyć Redakcji.

● tekst w tabeli: Times New Roman 10, interlinia 1, odstęp między akapitami 0

● podpisy tabel i grafik u dołu (Times New Roman 10, wyśrodkowane, Bold)

● fotografie i skany powinny być w rozdzielczości przynajmniej 300 dpi

● rysunki, tabele lub ilustracje nie mogą przekraczać wymiarów 125mm/190mm

Odniesienia do literatury należy wprowadzić w następujący sposób:

1. Cytowanie w tekście:

● 1 autor

Kaczmarek (2010:56) wskazuje, iż…

● 2 autorów

Kaczmarek i Nowak (2010:13) wskazują, że

● 3-5 autorów (nazwiska wszystkich autorów podać w bibliografii, w tekście nazwisko pierwszego autora z dopiskiem et al + rok publikacji)

Molinksy et al. (2005:4) wskazują, że…

Między dwukropkiem po roku wydania a numerem strony nie należy robić spacji.

2. Odniesienia do wielu autorów i publikacji:

(zob. Kaczmarek, 2010; Nowak, 2005; Molinsky et al., 2005)

 

Bibliografia

1. Śródtytuł bez numeracji, Times New Roman 12, wyrównanie do lewej, Bold

2. Nazwiska autorów w kolejności alfabetycznej; Jeśli cytujemy więcej niż jeden tekst tego samego autora/autorki to umieszczamy jego/jej nazwisko przy każdej kolejnej pozycji.

3. Między inicjałami imion nie ma spacji.

4. Transliteracja: jeśli zapis bibliograficzny zawiera odniesienia zapisane alfabetem niełacińskim, należy w nawiasach kwadratowych podać ich tłumaczenie na język, w którym jest artykuł.

5. Jeśli artykuł posiada oznaczenie DOI, należy go podać w formacie htttps://…

6. Bibliografia powinna być przygotowana w 2 wersjach, tj. z oznaczeniem DOI przy każdej pozycji oraz bez oznaczenia DOI (dołączona w osobnym pliku).

7. Formatowanie: Times New Roman 10, pojedyncza interlinia, wysunięcie akapitu 1.25 od drugiej linijki zapisu danej cytowanej publikacji,

8. Bibliografię zapisujemy według stylu APA.

 

Przykłady:

(a) Artykuł w zbiorze:

Booth, S. (2004). On the value of Shakespeare. W: R. McDonald. (red.). Shakespeare anthology of criticism and theory. 225-244. Oxford: Blackwell.

(b) Artykuł w czasopiśmie:

Arreola, D.D. (1984). Mexican American exterior murals. Geographical Review 74.(4), 409-424.

 

(c) Monografia:

Majer, A. (2010). Socjologia i przestrzeń miejska. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

(d) Redakcja tomu:

Tokarski, R. (red.). (2010). Relatywizm w kulturze i językoznawstwie. Lublin: UMCS.

 

 

##section.default.title##

##section.default.policy##