O czasopiśmie

Zakres i zasięg czasopisma

Zakres Tematyczny obejmuje szeroko pojęte zagadnienia językoznawcze, literaturoznawcze i kulturoznawcze. Czasopismo jest podzielone na dwa działy:
I. Językoznawstwo
II. Literaturoznawstwo i Kulturoznawstwo
Ponadto od czasu do czasu publikowana jest cześć poświęcona innym sprawom, która jest nazywana 'Miscellanea'.

Proces recenzji

1. Redaktor naczelny wraz z zespołem redakcyjnym dokonują wstępnej selekcji tekstów zgłoszonych do publikacji, biorąc pod uwagę wymogi formalne czasopisma Scripta Neophilologica Posnaniensia, jakość naukową materiału oraz zakres tematyczny i cele czasopisma.

2. Przed wyborem recenzentów artykuł sprawdzany jest programem antyplagiatowym.

3. Redaktorzy dokonują wyboru recenzentów. Do oceny każdego tekstu powołani zostają dwaj recenzenci, będący ekspertami w dziedzinie, której dotyczy temat artykułu.

4. Recenzje przygotowywane są zgodnie z modelem podwójnie ślepej recenzji, tzw. ‘double-blind peer review’, co oznacza, że autorzy nie znają tożsamości recenzentów i recenzenci nie wiedzą, czyje teksty oceniają. Recenzenci zobowiązani są poinformować redakcję o istnieniu potencjalnego konfliktu interesów.

5. Sekretarz czasopisma, przed wysłaniem tekstu do recenzji, odpowiedzialny jest za usunięcie z niego elementów, umożliwiających identyfikację autora, tj. imienia i nazwiska autora, afiliacji, adresu e-mail, podziękowań, źródeł finansowania, jeżeli umożliwiają one jego identyfikację, etc. Sekretarz redakcji koordynuje również proces podpisywania wymaganych umów i oświadczeń, zapewniających przestrzeganie zasad etycznych.

6. Formularz recenzji zawierający kryteria oceny artykułu jest jawny, znajduje się na stronie internetowej czasopisma w dwóch wersjach językowych: polskiej i angielskiej.

7. Nazwiska recenzentów poszczególnych artykułów nie są ujawniane.

8. Każda recenzja ma formę pisemną i kończy się jednoznaczną opinią dotyczącą publikacji artykułu lub jego odrzucenia. W przypadku jednej recenzji pozytywnej i jednej negatywnej zespół redakcyjny decyduje, czy złożony do publikacji tekst powinien zostać poddany trzeciej, rozstrzygającej recenzji, czy też należy tekst odrzucić.

9. Sekretarz informuje autorów o wyniku oceny tekstów złożonych do publikacji oraz o terminarzu dalszych działań, zmierzających do publikacji tomu czasopisma. Na korektę tekstu zgodnie z uwagami recenzentów autor ma od 1 do 2 tygodni, w zależności od przewidywanego nakładu pracy. W przypadku braku akceptacji części zgłaszanych przez

recenzenta komentarzy autor zobowiązany jest do przygotowania pisemnego uzasadnienia. O akceptacji złożonego uzasadnienia decyduje zespół redakcyjny, w szczególności zaś redaktor naczelny.

11. Wydawnictwo odpowiedzialne jest za przygotowanie poszczególnych tomów czasopisma od strony technicznej.

Formularz recenzji

Polityka otwartego dostępu

Czasopismo zapewnia natychmiastowy, otwarty dostęp do wszystkich swoich treści zgodnie z zasadą, że badania swobodnie dostępne zwiększają i przyśpieszają globalny rozwój nauki i wymianę wiedzy. Redakcja zachęca autorów do zamieszczania opublikowanych w czasopiśmie artykułów w otwartych repozytoriach (po recenzji lub ostatecznej wersji wydawcy) pod warunkiem podania linku do strony czasopisma oraz numeru DOI artykułu.

Za procedurę przyjmowania i publikowania tekstów czasopismo nie pobiera od autorów żadnych opłat.

Zasady etyki

W celu utrzymania wysokiej jakości publikowanych artykułów i rzetelności naukowej redakcja czasopisma Scripta Neophilologica Posnaniensia przestrzega zasad etycznych, zarówno w odniesieniu do autorów publikacji naukowych, jak i recenzentów. Zasady te opierają się na wskazówkach dotyczących najlepszych praktyk dla redaktorów czasopism Komisji Etyki Publikacji (Committee on Publication Ethics, COPE).

Obowiązki redaktorów

Redaktorzy oceniają nadesłane artykuły pod kątem zawartości merytorycznej. Redaktor nie ujawnia żadnych informacji o rozpatrywanym artykule nikomu poza autorem/ami, recenzentami lub potencjalnymi recenzentami, a w określonych przypadkach również innymi członkami redakcji lub rady naukowej.

Redaktorzy czasopisma są odpowiedzialni za decyzje, które artykuły przesłane do redakcji powinny być publikowane, a ponadto jest odpowiedzialny za wszystko, co zostało opublikowane w czasopiśmie. Przy podejmowaniu tych decyzji redaktor może kierować się polityką Komitetu Redakcyjnego, jak również wymogami prawnymi regulującymi sprawy zniesławienia, naruszania praw autorskich i popełnienia plagiatu. Przy podejmowaniu decyzji dotyczących publikacji redaktor może konsultować się z innymi członkami Komitetu Redakcyjnego i recenzentami.

Żadnemu członkowi zespołu redakcyjnego nie wolno ujawniać informacji na temat złożonej pracy jakiejkolwiek innej osobie niż, zgodnie z procedurą wydawniczą, jej autorowi, recenzentom oraz potencjalnym recenzentom.

Obowiązki recenzentów

Recenzenci zobowiązują się respektować terminowość przygotowania oceny artykułu, zachować tajność treści recenzji oraz obiektywność i rzetelność naukową w trakcie jej sporządzania. Recenzenci współdziałają z zespołem redakcyjnym w celu wyeliminowania nieetycznych praktyk publikacyjnych.

Recenzenci przygotowują recenzję w określonym formularzu.

Obowiązki autorów

Złożenie tekstu do publikacji wiąże się z obowiązkiem podpisania umowy (link do pobrania umowy autorskiej), w której autorzy składają oświadczenie o własnym, oryginalnym wkładzie w powstanie prezentowanych wyników badań. W przypadku publikacji, przygotowanych przez więcej niż jednego autora, każdy z autorów zobowiązany jest określić wkład w powstanie tekstu i udzielić zgody na jego opublikowanie poprzez podpisanie wspomnianej umowy. Działania te mają na celu wyeliminowanie praktyki ‘ghostwriting’ i ‘guest authorship’, jak również zapobieganie przypadkom popełnienia plagiatu.

Jeśli składany do publikacji artykuł zawiera ilustracje, ryciny bądź zdjęcia, to autor/-ka odpowiedzialny/-a jest za uzyskanie zgody od twórców wyżej wymienionych materiałów na ich przedruk lub publikację. Dotyczy to również stron internetowych, z których mogą pochodzić materiały. W każdym wypadku należy podać źródło zamieszczonych materiałów.

Podpisując umowę autor/ka deklaruje, że zgłoszony przez niego/nią tekst nie był wcześniej publikowany w kraju bądź za granicą. Autor/ka zobowiązany/-a jest do przygotowania tekstu zgodnie z wymogami formalnymi i merytorycznymi, opisanymi na stronie czasopisma, do uwzględnienia uwag recenzentów w ostatecznej wersji składanego tekstu, a także do ścisłej i terminowej współpracy z redaktorami i sekretarzem czasopisma.

Historia czasopisma

Czasopismo ukazuje się od 1999 roku i powstało na okoliczność 80-lecia powstania Uniwersytetu Poznańskiego. Pomysłodawcą i założycielem oraz Redaktorem Naczelnym jest Prof. zw. dr hab. Stanisław Puppel.